Яка з перелічених форм оплати праці стимулює ріст продуктивності праці?Пояснювальна записка

         

     Проведення семінарських занять з курсу «Економіка торговельного підприємства» має метою:

1.Сприянню глибокому вивченню, систематизації та узагальненню знань з предмету «Економіка торговельного підприємства».

2.Допомагає студентам набути навичок та вмінь з питань економічного обґрунтування практичних завдань під час проведення семінарів.

 

Семінарські заняття надають найбільш сприятливі умови для поглибленого вивчення економічних категорій та для формування самостійного творчого мислення у студентів.

 

Функції семінарських занять:

1. Учбово-пізнавальна – закріплення, поглиблення та розширення знань отриманих на лекціях та під час самостійної роботи.

 

2. Навчальна функція – передбачає розвиток навичок відбору та узагальнення інформації.

3. Контрольна функція – перевірка знань та вмінь студентів.

Для виконання поставлених цілей, кожне семінарське заняття має план проведення, тести для контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу, практичні завдання, проблемні питання. На всі задачі та тести є правильні відповіді, що дає змогу підвищити зацікавленість у самостійному вивченні предмету, тобто активізувати самостійну роботу студентів.


Тематика семінарських занять

Номер семінару

Тема семінару

Максимальна кількість балів

Модуль № 2
Семінар № 5 Матеріально-технічні ресурси та оплата праці в торгівлі 5
Семінар № 6 Витрати обігу 5

Семінарське заняття № 5

Тема: Матеріально-технічні ресурси та оплата праці в торгівлі.

Мета: Закріпити та поглибити знання студентів суттєвої характеристики матеріально-технічних ресурсів, показників з праці й заробітної плати та використання їх ефектів.

 

І. Контрольні питання

1. Дайте суттєву характеристику матеріально-технічних ресурсів підприємства.

2. Охарактеризуйте склад основних фондів торгівельного підприємства.

3. Які характерні особливості основних фондів торгівлі?

4. Як оцінюються основні фонди?

5. Визначте види зносу основних фондів.

6. Як оцінюється стан основних фондів, їх динаміка?

7. Охарактеризуйте показники ефективності використання основних фондів.

8. Охарактеризуйте сутність амортизаційної політики підприємства.

9. Сутність праці у торгівлі, особистість.

10.  Ефективність і продуктивність праці.

11.  Які чинники впливають на продуктивність праці?

12.  На яких принципах організована оплата праці?

13.  Персонал торгівлі, його характеристика.

14.  Які форми та системи оплати праці Ви знаєте, їх сутність?

15.  Які нормативно-правові документи регулюють оплату праці?

16.  Що включається до складу витрат на заробітну плату?

17.  Що включається до складу:

- основної заробітної плати;

- додаткової заробітної плати?

18.  Назвіть основні показники з праці та заробітної плати.

19.  Розкрийте методику аналізу показників з праці та заробітної плати.

20.  Який порядок на планування витрат на заробітну плату?

II. Проблемні питання для обговорення

1. Які можна задіяти резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства?

2. Чи є потреба державного регулювання оплати праці в умовах ринкової економіки? У чому воно проявляється? Чи достатньо діючих засобів регулювання на Ваш погляд? Обґрунтуйте.

 

ІІІ. Самостійна робота (письмова)

1. На основі аналізу сучасної наукової методичної та періодичної, літератури з проблем економіки праці з'ясувати:

а) наслідки зміни рівня продуктивності праці та заповнити таблицю № 1.

 

Таблиця № 1

Вплив продуктивності праці на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства

Наслідки

Зниження продуктивності праці Підвищення продуктивності праці
   

б) можливості використання різних систем мотивації праці робітників, визначити їх ефективність.

Таблиця № 2

Назва системи Стисла характеристика Переваги Недоліки Ефективність використання
         

         

в) доцільність використання різних методів амортизації, їх ефективність.

                                                                                                       Таблиця №3

Назва методу Стисла характеристика Особливості Ефективність використання
       

 

IV. Реферати

1. Амортизаційна політика підприємства.

2. Управління основними фондами підприємства.

3. Система додаткового стимулювання персоналу.

                                                                                                                  

V. Тести та практичні завдання (див. додаток)

 

Література:

1. Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К.,1999 р

2. Брагін Л.А. “Торгове діло” – М, 2000 р.

3. Бланк І.А. “Торговий менеджмент” – К., 1997 р.

4. Івахненко В.М. “Економічний аналіз” – К., 1999 р.

5. Брютіна М.С. “Економічний аналіз торгової діяльності” – М., 2000 р.

6. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2004 р.


Додаток до семінару № 5

Тести:

1. Тарифна система включає:

а) галузевий, районний коефіцієнти;

б) тарифно-кваліфікаційний довідник;

в) корми виробітку;

г) розцінки;

д) тарифну сітку та ставки;

е) кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців.

2. Показники ефективності і продуктивності праці в торгівлі:

а) товарообіг на одного працівника торгівлі;

б) товарообіг на одного оперативного працівника торгівлі;

в) товарообіг на душу населення;

г) витрати споживання;

д) витрати коштів на оплату праці.

Яка з перелічених форм оплати праці стимулює ріст продуктивності праці?

а) почасова;

б) почасово-преміальна;

в) відрядна;

г) відрядно-преміальна.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!