ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ1 Самостійна робота з літературою – 10 год.

2 Вивчення періодичної літератури – 10 год.

3 Розробка рефератів (для студентів денної форми навчання) або виконання контрольної роботи (для заочників) – 22 год.

4 Робота з конспектом лекцій – 10 год.

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- лекції, у тому числі з постановкою і розв’язанням проблемних питань;

- проведення дискусій на практичних заняттях;

- розбір ситуацій на практичних заняттях;

- самостійна робота по написанню рефератів, підготовка до лекцій, семінарів і практичних занять.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

 

Усне потокове опитування на практичних заняттях, поточне тестування, виконання і захист контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання).

 

Рекомендована література

I Законодавча база

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). //Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Аттіка, 2004 р.

2. Закон України „Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. N 40-IV із змінами і доп. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innopolis.info/legislation/634/637/1533.html

3. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року N1977-XII із змінами і доп.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12

5 Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року N 433-IV із змінами і доповненнями N 3076-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=51

6 Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парківвід 16 липня 1999 року
N 991-XIV  [Електронний ресурс]. Режим доступу: Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.363
 із змінами.http://www.tp.paton.kiev.ua/laws/laws_list/law911.php

7 Порядок конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Затверджений наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 16 листопада 2006 р. N 34 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=106

8 Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1474.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=28

9  Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від10 лютого 1995 р. N 51/95-ВР зі змінами і доп.       [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=52

10 Закон України „Про авторське право і суміжні права” 1 липня 2001 року № 2627-ІІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.copyrighter.ru/full/ukraineapisp_ukr.htm

11 Закон України Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20 вересня 2001 року N 2733-III. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://ugik.com.ua/ukr/legislation/intellectual/

12 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р., № 963 // Офіційний вісник України. -2000. -№ 24. – Ст.1015.

13Положення про Національну раду з інноваційного розвитку України. Затверджене Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 691/2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.prezident.gov.ua/documents/4844.html

14 Постанова № 23 бюро Президії Національної Академії наук України від 31.01.2008 р. „Про найважливіші напрями наукових досліджень і розробок” [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.legaltexts.nas.gov.ua/nas/2008/regulations/OpenDocs/080131_23.pdf

II Основна література

 

1. Дикань В.Л., Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: Монографія. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

2. Сич Є.М., Ільчук В.П.. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. - К.: Логос, 2002. – 256 с.

3. Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

4. Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Зб. навч. – метод. матеріалів. К.: КНЕУ, 1997. – 181 с.

5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД „Університетська книга”; К.: Видавничий дім „Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с.

6. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

7. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник для студентів ВНЗ. - К.: Либідь, 2006. – 478 с.

 

II Додаткова література

 

1 Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятия. Учебник для ВУЗов – Харьков: ООО «Олант», 2002. – 224 с.

2 Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие / Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с.

3 Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»: Модуль 7. – М.: ИНФРА, - М, 2000. – 272 с.

4 Инновационный менеджмент: Учеб. для студентов вузов / Под ред. С.Д Ильенковой. – М.: Изд. об-ние “ЮНИТИ”, 1997. – 327 с.

5 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.: ИНФОРМ, изд. дом “Филинъ”, 1997. – 326 с.

6 Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

7 Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 237 с.

8 Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинженеринг инновационного предпринимательства: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. - 416 с.

9 Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. К: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 514 с.

10 Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 208 с.

11 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 624 с.

12 Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - 2е изд., доп. – М.: Издательство РДЛ, 2001. – 352 с.

13 Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 416 с.

14 "Длинные волны" Н.Д. Кондратьева. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kicbi.karelia.ru/innovation/dlinnie_volni.html

15 Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації (ч.1)13.07.2007  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/1119

16 Діяльність державної системи правової охорони інтелектуальної власності за 2000-2007 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ukr/about/statistic/zvit2007/

17  Заява про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України 23.11.2007 N 1032. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/1158

18 Державне підприємство "Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи" [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=24590746

19 Без інноваційного розвитку немає майбутнього. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/1167051946.html

20 Світові інновації: погляд журналу The Economist [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innovations.com.ua/ukr/innovations/148/0/118/

21 Инновационные стратегии Intel //Мобильные телекоммуникации. – 2001. - №5  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mobilecomm.ru/view.php?id=243

22 Бізнес-інкубування та інноваційні центри: сучасні технології підтримки підприємництва і розвитку інноваційної економіки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.academia.org.ua/index.php?p_id=53&id=563

23 Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11144

24 Стратегія Блакитного Океану [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innovations.com.ua/ukr/innovations/148/0/125/

25  Трифилова А. А. Оценка инновационной активности предприятия [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://transfer.eltech.ru

26Бурлакова І.  У погоні за інноваціями. 04.11.2005  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i725

27 Огляд поточних тенденцій інноваційного розвитку  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/rubrika/011.htm#a1

28 Каракай Ю. Без інноваційного розвитку немає майбутнього . джерело: «Голос України», №245, 26.12.2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i1001

29 Ціхан Т. Інноваційна інфраструктура: досвід створення бізнесів-інкубаторів. 26.07.2004. джерело: «Теория и практика управления», N7, июль 2004. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i404

30 Сенин А. Инновационный процесс: к вопросу о моделях [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://technopark.al.ru/business/innovation.htm

31 Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників: Монографія /Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В., Скоробагатько А.В. та ін.; Під ред. Н.М. Хуторян. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. -240 с.

32 Красюк Т.В. Правове регулювання робочого дня і робочого часу науково-педагогічних працівників // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.- практ. конф.; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. /За ред. В.С. Венедиктова. -X.:Нац. ун-т внутр. справ, 2003. –С.154-156.

33 Грица Т. Г. Удосконалення правового регулювання нормування праці професорсько-викладацького складу відомчих закладів освіти // Вісник Запорізьк. юрид. ін-ту. - 2003. - № 3. –С.64 - 74.

34 Методика проведення експертизи проектів створення інноваційних структур. Затверджена Міністром України у справах науки і технологій В. Семиноженко 26 квітня 1997 р. //В кн.: "Збірник законодавчих та нормативних актів України в сфері науки і науково-технічної діяльності", - К.: УкрІНТЕІ, 1997 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://thor.prohosting.com/kruglyak/m5.htm#top

 Інтернет-сайти:

1Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (переіменована з УДІК). http://ugik.com.ua/ukr/

2 Офіційний веб-портал Державного департаменту інтелектуальньної власності. http://www.sdip.gov.ua/ua/departament.html

3 Технопарк Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона http://www.tp.paton.kiev.ua/laws/laws_list/ukase_pu.php

4 Сайт Державного фонду фундаментальних досліджень http://www.dffd.gov.ua/

5 Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України. http://www.innovations.nas.gov.ua/Pages/default.aspx

6 Державний комітет статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/

7 Державне підприємство "Українське агентство з авторських та суміжних прав" ДП УААСП. //http://www.uacrr.kiev.ua/

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 185; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!