Розрахунок договірної ціни (тендерної пропозиції)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до  виконання контрольної роботи

з дисципліни „ Єкономіка містобудування ”

для студентів спеціальності

7.092103 „ Міське будівництво і господарство ”( МБГ)

   заочної форми навчання

 

Кривий Ріг - 2010

 

 

Укладач: к.т.н., доцент кафедри ЕОУП Кадол Л.В.

Рецензент:к.е.н., доцент кафедри ЕОУП  Короленко О.Б.

Відповідальний за випуск:

                            т.в.о. зав. каф.ЕОУП, проф., д.т.н., Ковальчук В.А.

 

  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „ Єкономіка містобудування ”для студентів спеціальності 7.092103 „ Міське будівництво і господарство ”( МБГ) заочної форми навчання містять перелік вимог  та поясненнь до їх виконання

 

Розглянуто на засіданні                Схвалено на вченій

кафедри економіки,                       раді

організації та управління             економічного                                                                        

підприємствами                            факультету                                    

Протокол №  1                              Протокол № 1   

від 30.08. 2010р.                          від 08.09.2010 р.

Зміст

1.Мета та завдання контрольної роботи…………………………………....3

2.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.................................................................................................................3

2.1. Складання кошторисної документації

та визначення загальної суми капітальних вкладень………………………..3

2.1.1. Склад кошторисної документації………………………………………3

2.1.2. Порядок складання локального кошторису……………………………4

3. Розрахунок договірної ціни (тендерної пропозиції)…….. ……………….6

4.Техніко-економічні показники та оцінка економічної ефективності проекту будівництва……………………………………………………………9

5. Порядок оформлення контрольної роботи………………………………..13

6. Рекомендована література…………………………………………………23

Мета та завдання контрольної роботи

Метою виконання контрольної роботи є упорядкування, поглиблення і закріплення теоретичних положень і практичних навичок майбутніх інженерів для самостійного компетентного вирішення практичних завдань з ціноутворення, визначення кошторисної вартості будівництва, розробки кошторисної документації в сучасних умовах господарювання.

Головним завданням контрольної роботи є самостійна робота студентів при визначенні кошторисної вартості будівельних робіт і суми капітальних вкладень на будівництво.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

 В контрольній роботі виконується  інвесторська кошторисна документація на благоустрій чи реконструкцію згідно завдання , виданого викладачем..

                    2.1. Складання кошторисної документації

Та визначення загальної суми капітальних вкладень

Склад кошторисної документації

Виконуються наступна документація:

─ пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації;

─ локальний кошторис на загальнобудівельні роботи ;

─ договірна ціна.

Порядок складання локального кошторису

Локальний кошторис на загальнобудівельні складається з використанням  програмних  комплексів „Тендер-Контракт ─ інтелектуальні будівельні кошториси” та „Будівельні технології ─ кошторис” ( аудиторія 202 та 307 корпуса 6 КТУ).

Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи складається відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 „Правила визначення вартості будівництва” з врахуванням нижченаведених рекомендацій за типовою формою №4
(ДБН Д.1.1-1-2000, Додаток Д) та зміною №6 до ДБН Д.1.1-1-2000 „Правила визначення вартості будівництва”від 19.03.2009р.

При складанні локальних кошторисів використовуються:

─ ресурсні елементні кошторисні норми України;

─ вказівки, щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм;

─ ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;

─ поточні ціни на матеріали, вироби та конструкції;

─ поточні ціни машино-години;

─ поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;

─ поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;

В складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт та пристроїв групуються в розділи. Порядок розташування робіт в локальних кошторисах та їх групування в розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.

Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи може мати наступні розділи: земляні роботи, фундаменти, стіни, каркас, перекриття, балкони та лоджії, перегородки, підлоги, дах і покрівля, віконні заповнення і балконні двері, дверні заповнення, внутрішнє опорядження, зовнішнє опорядження, вбудовані меблі, інші роботи, інші розділи.

При складанні локальних кошторисів необхідно виділяти окремо роботи, що належать до підземної та до надземної частини будівлі.

У зв’язку із складністю та значним обсягом розрахунків обсягів робіт а також багаточисельністю кошторисних позицій по окремим розділам кошторисів (віконні заповнення і балконні двері, дверні заповнення, внутрішнє опорядження, вбудовані меблі тощо) прямі витрати на виконання будівельних робіт по таким розділам локального кошторису визначаються за укрупненими показниками.

Зазначений порядок визначення прямих витрат по окремим розділам локального кошторису погоджується з викладачем.

Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) проводиться при формуванні об’єктного кошторису (об’єктного кошторисного розрахунку) таким чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри ─ номеру рядка в главі і треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису (локального кошторисного розрахунку) у даному об’єктному кошторисі (об’єктному кошторисному розрахунку).

Результати розрахунків і підсумкові данні у локальних кошторисах закруглюються до цілих чисел.

Кошторисна вартість, що визначається за локальними кошторисами, містить у собі прямі та загальновиробничі витрати.

Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, вартість матеріалів, виробів і конструкцій. Вони визначаються шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси приймаються за усередненими даними Держбуду України або з інших джерел.

Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова) розраховується окремо для робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту і будівельного сміття. Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-будівельників, монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів. Вартість людино-годин, що відповідає середньому нормативному розряду ланок вказаних робітників, приймається в межах рекомендованих Держбудом України чи за даними будівельної організації (в програмному комплексі задається середньомісячна заробітна плата, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому ─ 3,8).

Розрахунок договірної ціни (тендерної пропозиції)

В цьому розділі формуються наступні документи:

─ пояснювальна записка на загальнобудівельні роботи  й  будівництво  об’єкта;

─ договірна ціна на виконання загальнобудівельних робіт;

Договірна ціна ─ це кошторис  вартості підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт, згодна виконати об’єкт замовлення.

Договірна ціна входить до складу вартості будівництва і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

Договірна ціна на виконання будівельно-монтажних робіт формується претендентом на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних організацій, погоджується з замовником і є невід’ємною частиною підрядного контракту.

Затрати на зведення і розбирання титульних тимчасових будівель і споруд визначаються за усередненими показниками для визначення ліміту коштів в інвесторській кошторисній документації (ДБН Д.1.1-1-2000, Додаток 6) із використанням до них знижувального коефіцієнта 0,85.

Зворотні суми визначаються за даними локального кошторису та в розмірі 15% від витрат на зведення і розбирання титульних тимчасових будівель і споруд.

Кошти на відшкодування додаткових витрат при виконанні робіт в зимовий період просто неба та в приміщеннях, що не опалюються, враховуються в договірній ціні тільки на обсяги робіт, виконання яких планується в зимовий період.

У складі договірної ціни претендент може враховувати кошти на додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт в літній період просто неба, якщо таке планується. Ці кошти можна визначати за усередненим процентним показником, який становить 0,35% від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

Зазначені кошти є лімітом і сплачуються замовником підряднику тільки за обсяги робіт, що виконуються в літній період просто неба за умови перевищення гранично-припустимого рівня шкідливих факторів виробничого середовища та за наявності відповідних обґрунтувань і розрахунків, виконаних на підставі положень „Методичних рекомендацій з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж + 270С”.

Розмір коштів на сезонні (зимові і літні) подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт, виконаних в умовах, за які визначені компенсації, і врахованих у складі договірної ціни, як правило, не повинен перевищувати кошторисного ліміту.

В договірній ціні підрядник враховує економічно обґрунтований прибуток, який він планує отримати від виконання будівельно-монтажних робіт і кошти на покриття ризиків, які пов'язані з виконанням робіт.

На розмір прибутку впливають: вид будівництва; технічна і технологічна складність будови; спосіб будівництва; спосіб фінансування будівництва; кон’юнктура ринку трудових ресурсів та будівельних організацій спроможних виконати роботи по об’єкту замовлення в певному регіоні.

Розмір прибутку приймається в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки (ДБН Д.1.1-1-2000)

Розмір коштів на покриття ризику, зв’язаного з виконанням запропонованих робіт, залежить від сукупності цілого ряду факторів:
стадії проектування, виду будівництва; технічної і технологічної складності будови; строків будівництва; способів фінансування будівництва; оснащення будівельної організації матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання робіт на об’єкті замовлення, наявності робітників відповідної професії; виду договірної ціни; повноти інформації про об’єкт замовлення та способи виконання робіт, яка зменшує небезпеку непередбачених ситуацій на будівельному майданчику при виконанні робіт тощо.

Вказані кошти враховуються як правило:

─ при твердій договірній ціні    ─ в розмірі не більше 1,5%;

─ при динамічній договірній ціні ─ не враховується;

─ при періодичній договірній ціні ─ в розмірі не більше 1,0%.

В договірну ціну включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі. Необхідно визначити податок на землю, комунальний податок та податок на додану вартість. Порядок розрахунку зазначених податків і платежів викладений в п.4 цих методичних вказівок.

Загальна сума договірної ціни визначається з податком на додану вартість.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!