Питання на МКР-1 з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»Nbsp;

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Вступ до спеціальності як дисципліна 2
2 Психологія як наука та професія 2
3 Проблемисоціального, морального та духовного змісту в діяльності практичного психолога 2
4 Особливості підготовки психологів (практичних психологів) у вишах 2

 

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин

Семестр 1

1 Ознайомлення з основними напрямками та сферами діяльності практичного психолога 2

Семестр 2

1 З’ясування сутності психологічних тренінгів. 2
2 З’ясування сутності тренінгу комунікативності, його структури та особливостей 2
3 З’ясування сутності тренінгу сензитивності, його структури та особливостей 2
4 Ознайомлення з основними принципами тренінгу 2
5 Тренінговий стиль спілкування 2
6 Долання психологічних бар’єрів у спілкуванні 2
7 Самоаналіз та психокорекція в сфері спілкування 2
8 Удосконалення вмінь ефективного спілкування 2
9 Розвиток вміння прислухатись до думки інших 2
10 Розвиток емпатії, довіри, взаємовплив 2
11 Розвиток навичок сенситивності у міжособистісних відносинах 2
12 Розвиток навичок сенситивності у спілкуванні 2
13 Розвиток навичок «читати думки» іншої людини і передбачати її дії. 2
14 Тренінг закріплення здобутих вмінь та навичок комунікативності 2
15 Тренінг закріплення здобутих вмінь та навичок сензитивності 2
16 Тренінг закріплення здобутих вмінь та навичок. Вироблення вмінь підведення підсумків тренінгу і його завершення 2
17 Підведення підсумків тренінгу і його завершення. Залік. 2

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 До теми № 1 1.Т. Історія становлення психологічної науки і психологічної практики. 2. Науково-дослідницька робота 3
2 До теми № 2 1.Т. Психічне здоров’я дітей та дорослих як результат діяльності психологічного співавторства. 2. Науково-дослідницька робота.. 3
3 До теми № 2 1.П. Забезпечення психічногого здоров’я дітей та дорослих як результат діяльності психологічного співавторства. 2.Т. Структура й основні напрями практичної психології 2
4 До теми № 3 1.П. Соціальне замовлення на діяльність практичного психолога. 2. Науково-дослідницька робота. 3
5 До теми № 3 1.П. Соціальне замовлення на діяльність практичного психолога. 2. Науково-дослідницька робота. 2
6 До теми № 4 1.Т. Малодоступні сфери діяльності практичного психолога. 2.П. Індивідуальні види діяльності практичної психологічної роботи. 3.П. Групові види роботи. 3
7 До теми № 4 1.П. Групові види роботи практичного психолога. 2. Науково-дослідницька робота. 2
8 До теми № 5 1.П. Психолог у дитбудинках. 2.Т. Зміст роботи психолога в дошкільних установах. 3.П. Робота психолога з батьками. 4.П. Робота з обдарованими дітьми. 2
9 До теми № 6 1.Т. Головний "етичний парадокс" психології. 2.П. Оплата праці психолога та психологічнихпослуг. 3
10 До теми № 6 1.Т. Основні етичні принципи в діяльності психолога. 2.П. Етичні проблеми в діяльності психолога та їх розв’язання. 3
11 До теми № 7 1.Т. Рівні організації психологічної допомоги особистості та суспільству. 2.П. Придумати розповідь про себе (чому ви вибрали спеціальність психолога). 2
12 До теми 7. 1.П. Скласти план розвитку особистості психолога у професії. 2.П. Запропонувати способи опрацювання небажаних особистісних якостей у професії практичного психолога та вирішення проблем. 3
13 До теми № 8. 1.Т. Особливості відносин студентів з викладачами, адміністрацією факультету і між собою. 2.П. Особливості організації дозвілля та позанавчальної діяльності студента. 3
14 До теми № 8. 1.П. Шляхи професійного розвитку психолога. 2.Т. Творчість у діяльності практичного психолога. 3. Науково-дослідницька робота. 3
15 До теми 9. 1.Т. "Природний" розвиток психолога. 2.П. Проблема професійних деструкцій і кризи розчарування в розвитку психолога. 3.Т. Проблема самотнього й "невизнаного генія" у психології. 3
  Разом за 1 семестр 40
1 До теми 1.Знайомство як успішний початок тренінгової роботи. 1.Основні правила при проведенні знайомства групи.. 2
2 До теми 2. Сутність тренінгу комунікативності 1. Правила роботи групи психологічного тренінгу. 2
3 До теми 3. Сутність тренінгу сенситивності. 1. Поглиблення розуміння сутності тренінгу сензитивнсоті. 2
4 До теми 4. Основні принципи роботи тренінгової групи. 1. Поняття тренінгової групи і основні цілі роботи в Т-групах. 2. Значення самосприймання особистості в тренінговій роботі. 2
5 До теми 5. Тренінговий стиль спілкування 1. Основні особливості тренінгового стилю спілкування. 2. Класифікація психологічних тренінгів. 2
6 До теми 6.Долання психологічних бар’єрів у спілкуванні 1. Поняття психологічного бар’єру і особливості роботи з ним. Робота зі спротивом, спонтанністю та стагнацією. 2. „Довірливі” і „обережні” групи. 2
7 До теми 7.Самоаналіз та психокорекція в сфері спілкування 1.Значення самоаналізу в роботі Т-груп. 2. Робота з мовою тіла в Т-групах. 2
8 До теми 8. Удосконалення вмінь ефективного спілкування 1. Особливості ефективного спілкування. 2. Техніки, які використовуються для удосконалення мистецтва спілкування. 2
9 До теми 9. Розвиток вміння прислухатись до думки інших 1. Значення активного слухання в життєдіяльності людини. 2. Невербальні ознаки активного слухання. 2
10 До теми 10. Розвиток емпатії, довіри, взаємовплив 1. Довіра як один з основних принципів роботи тренінгової групи. Особливості формування довіри в Т-групах. 2. Рекомендації до використання вправ на розвиток емпатії і пропрацювання довіри в тренінговій роботі. 2
11 До теми 11. Сензитивність у міжособистісних відносинах 1. Розвиток навичок сенситивності у міжособистісних відносинах. 2. Формування і розвиток вмінь і поглиблення знань сенситивності у міжособистісних відносинах. 2
12 До теми 12. Сензитивність у спілкуванні 1. Розвиток навичок сенситивності у спілкуванні. 2. Розвиток вмінь і поглиблення знань сенситивності у спілкуванні. 2
13 До теми 13. Розвиток навичок сензитивнсті 1. Пошук нових вправ на формування і розвиток навичок «читати думки» іншої людини і передбачати її дії. 2
14 До теми 14. 2. Поглиблення розуміння сутності та наслідків психологічних тренінгів. 2
15 До теми 15. Закріплення вмінь та навичок здобутих на тренінгу 1. Невербальні засоби спілкування. 2.Застосування знань і вмінь, здобутих на тренінгу, в повсякденному житті. 2
16 До теми 16. Підведення підсумків тренінгу і його завершення 1. Прощання як один з методів повернення з тренінгової дійсності до реальності. 2. Особливості роботи з ресурсом в Т-групах. 2
17 До теми 17. Особливості побудови підсумкових занять в тренінговій роботі. 1. Різновиди проведення підсумків тренінгу і його завершення 2
18 До тема 18.Діяльність практичного психолога в системі освіти 1. Поглиблене вивчення нормативних документів, що регламентують діяльність психолога в системі освіти. 2
19 До теми 19. Служба психологічного забезпечення у структурних підрозділах МВС. 1. Вивчення наказу МВС № 842 2004 р. 2. Психологічна служба у пенітенціарних закладах. 2
  Разом за 2 семестр 38
  Разом 78

Індивідуальні завдання

Семестр

1. Знайти у сучасних наукових джерелах нові відомості про прикладне застосування практичної психології.

2. На основі сучасних наукових джерел поглибити розуміння понять «практична психологія» та «психологічна допомога».

3. З’ясувати сутність поняття психологічного здоров’я, його норму та відхилення.

5. Розширити знання про малодоступні сфери діяльності практичного психолога.

6. Поглибити знання про сфери діяльності практичного психолога.

7. Знайти у сучасних наукових джерелах інформацію про особливості взаємостосунків між клієнтом та психологом.

8. Зясувати особливості етичних принципів роботи практичного психолога.

9. Поглибити знання про індивідуальні та групові види діяльності практичної психологічної роботи.

10. З’ясувати сутність соціального замовлення на діяльність практичного психолога.

11. Здійснити пошук у сучасних наукових джерелах значення особистості психолога як чинника взаємодії діади «психолог-клієнт».

12. З’ясувати сутність та особливості роботи психолога в дитячому будинку.

13. Розширити обсяг знань про діяльність психолог в органах МВС.

14. Ознайомитись з психологічною експертиза при розгляді судових справ, її конкретними прикладами.

15. З’ясувати особливості кваліфікаційних характеристик фахівця, який надає психологічну допомогу.

16. Уточнити, згідно нормативних документів, права клієнта у сфері психологічної допомоги та консультації.

17. Дослідити етичні правила психологічних досліджень.

18. Як проявляється етика у науковій психології.

19. Ознайомитись з особливостями роботи психолога з творчими та обдарованими дітьми.

20. З’ясувати особливості психологічних тренінгів як форми роботи у сфері бізнесу.

21. З’ясувати значення психодіагностики в управлінні персоналом.

22. Зясуйте організацію роботи районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти.

23. Ознайомитись із змістом профвідбором як одним із видів діяльності.

24. Поглибити та розширити знання про роботу практичного психолога у системі освіти.

25. Ознайомитись з діяльністю психолога в пенітенціарній системі.

2 семестр

26. З’ясувати у чому полягає сутність поділу сензитивності на види?

27. Охарактеризуйте вісім особистісних рис, необхідних для того, щоб добре розбиратися в людях (за Г.В. Олпортом). Які з них найбільш важливі?

28. В чому схожість понять соціально-перцептивної здатності (що використовує В.О. Лабунська) та сензитивності?

29. Доопрацюйте рекомендовані джерела та поясніть висновок, зроблений Ю.Н. Ємельяновим, щодо основних завдань тренінгу сензитивності, таких як: 1) Підвищення саморозуміння та розуміння інших; 2) Чуттєве розуміння групових процесів, пізнання локальної структури; 3) Розвиток ряду поведінкових навичок.

30. Розкрийте сутність основної мети тренінгу сензитивності, згідно теорій більшості зарубіжних психологів?

31. Поясніть, про які нові вправи розвитку сензитивності ви дізнались з рекомендованих джерел? 

32. Перелічіть та коротко опишіть вправи які використовуються для знайомства тренінгової групи.

33. Яку роль відіграє спілкування у професійній діяльності психолога.

34. Опишіть особливості початку роботи тренінгової групи.

35. У чому полягають особливості вербального спілкування.

36. У чому полягають особливості невербального спілкування.

37. Опишіть та поясніть основну мету тренінгу сензитивності.

38. Окресліть відмінності між комунікативністю та сензитивністю.

39. Опишіть особливості завершення роботи тренінгової групи.

40. Вкажіть шляхи розвитку комунікативності.

42. Вкажіть шляхи розвитку сензитивності.

43. Опишіть вправи які використовуються для знайомства тренінгової групи.

44. Опишіть вправи які використовуються для завершення тренінгу.

45. Перелічіть та коротко охарактеризуйте правила спілкування в тренінговій групі.

46. Яку роль відіграє комунікативність у професійній діяльності психолога.

47. Дослідіть роль сензитивності у професійній діяльності психолога.

 

Питання на МКР-1 з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»

1. Охарактеризуйте предмет курсу "Вступ до спеціальності".

2. Які види знань представлено в курсі "Вступ до спеціальності"?

3. Назвіть поширені основні міфи, що стосуються діяльності практичного психолога.

4. Порівняйте особливості наукових і життєвих психологічних знань.

5. Наведіть приклади психічних станів людини.

6. Наведіть приклади психічних властивостей людини.

7. Які психологічні знання називаються життєвими?

8. Сформулюйте основну мету наукової психології.

9. Які особливості науково-псигхологічних знань?

10. Сформулюйте основну мету практичної психології.

11. Охарактеризуйте особливості знань практичної психології.

12. Яких людей можна назвати психологами за професією?

13. Де і коли з'явилися перші системи знань про душу?

14. Назвіть найвідоміших давньогрецьких дослідників психічних явищ.

15. Назвіть арабських вчених, котрі в VIII ‑ XII ст. н. е. зробили найбільший внесок у розвиток психологічних ідей.

16. Які галузі психології почали розвиватися в кінці XIX - на початку XX ст.?

17. Назвіть найвідоміші психологічні напрями XX ст.

18. Перерахуйте основні галузі практичної психології.

19. 3 якими науками найбільше пов'язана психологія?

20. Назвіть основні сфери діяльності практичного психолога.

21. Сформулюйте основні завдання практичної психології.

22. Дайте визначення понять "психологічна допомога", "психологічне сприяння", "психологічна підтримка", "психологічний супровід".

23. Назвіть основні розділи практичної психології.

24. Дайте визначення поняття "психічне здоров'я людини".

25. Які існують причини психічного нездоров'я людини?

26. Охарактеризуйте особливості психологічної діагностики?

27. Якими вміннями слід володіти психологові-діагносту?

28. Охарактеризуйте особливості психологічної корекції.

29. Які існують методи і прийоми психокорекції?

30. Охарактеризуйте психоконсультування як напрям практичної психології.

31. У чому полягає суть психологічного консультування?

32. Перерахуйте принципи психологічного консультування?

33. Якими вміннями слід володіти психологові-консультанту?

34. Які існують методологічні підходи до консультування?

35. Які існують види психологічного консультування?

36. Де працюють психологи-консультанти?

37. Які помилки можуть допускати психологи-початківці в проведенні консультативної бесіди?

38. Охарактеризуйте особливості психотерапії як напряму практичної психології.

39. Сформулюйте завдання немедичної психотерапії.

40. Назвіть основні підходи до психотерапії.

41. Якими вміннями слід володіти психологові-терапевту?

42. Що таке "супервізія"?

43. Охарактеризуйте поняття "професія".

44. Чим відрізняється любитель від фахівця у психології?

45. У чому проявляється професіоналізм у діяльності психолога та практичного психолога?

46. Які причини неповноцінної самореалізації існують у психологічній професії?

47. У чому полягає соціальне замовлення на діяльність практичного психолога?

48. Назвіть основні типи професійної діяльності психологів.

49. Де працюють психологи-дослідники?

50. Назвіть основні види діяльності практичного психолога.

51. Де працюють практичні психологи?

52. Охарактеризуйте зміст профілактичної діяльності психолога.

53. Які існують основні засоби збереження психічного здоров'я людини?

54. Які існують особливості діяльності практичного психолога у сфері бізнесу, реклами і менеджменту?

55. Охарактеризуйте особливості психологічної допомоги сім'ї.

56. Які існують доступні імалодоступні сфери діяльності практичного психолога?

57. Які основні завдання психологічної служби освіти?

58. Охарактеризуйте основні принципи діяльності практичного психолога в освітніх закладах.

59. Яка структура психологічної служби освіти?

60. Охарактеризуйте основні напрями та види діяльності практичного психолога системи освіти.

61. Які існують труднощі у взаємодії шкільного психолога з педагогами?

62. Охарактеризуйте етапи взаємодії психолога з педагогами.

63. Охарактеризуйте завдання психолога в педагогічному консиліумі.

64. В чому полягають відмінності індивідуальних і групових форм робота практичного психолога?

65. Охарактеризуйте особливості діяльності психотренінґової групи.

66. В чому суть проблеми взаємодопомоги у практичній діяльності практичних психологів?

67. Охарактеризуйте особливості діяльності команди психологів-однодумців.

68. З якою метою використовуються тренінги у роботі практичного психолога?

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 196; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!