A. Jak dlouho bude trvat let?

Белорусский государственный университет

 

Факультет международных отношений

 

кафедра романо-германских языков

 

 

Ч е ш с к и й я з ы к

 

                           

 

ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

 

 

Минск

 

2001

 

 

Автор-составитель : ЗАЙЦЕВА Наталия Александровна,

                  старший преподаватель кафедры

                       романо-германских языков

 

Рукопись утверждена на заседании кафедры романо-германских языков

30. 04. 2001 года, протокол № 10

 

 

Данное пособие предназначено для всех изучающих чешский язык. Целью является презентация лексических знаний для активного выхода в речь на чешском языке. Тексты построены по принципу нарастания сложности, включают в себя элементы разговорной речи и страноведческие реалии. Сборник построен по тематическому принципу, включает в себя учебные тексты, тексты для домашнего чтения, а также газетно-публицистические статьи.

 

 

                                                   © Н.А. Зайцева, 2001

 

OBSAH:

                                                                                             Str.:

1.   Rodina. Národností a povolání………………………………… 4

2.   Vzhled a povaha člověka………………………………………. 15

3.   Dům, byt……………………………………………………….. 26

4.   Můj den………………………………………………………… 40

5.   Roční doby, počasí…………………………………………….. 51

6.   Jídlo, stravovaní ………………………………………………. 62

7.   Nákup, obchody…………………………………………………83

8.   Oblékaní, móda …………………………………………………98

9.   Město, orientace ve městě……………………………………… 106

10.   Doprava………………………………………………………… 114

11.   U lékaře, choroby………………………………………………. 127

12.   Odpočinek ……..………………………………………………. 141

13.   Na poště, telefon, dopisy……………………………………….. 151

14.   Kulturní život ……………………………………………………159

15.   Flora a fauna …………………………………………………… 168

16.   Vzdělaní …………………………………………………………175

I. RODINA.

Семья

 

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

Člověkm.человек, muž m. мужчина, žena f. женщина, chlapec m. парень , hoch m. парень (разг), kluk m. мальчик, dívka f. девушка, holka f. девушка (разг.), ditě n. ребёнок, stařec m. старик, stařenka f. старуха                      

rodinaf. семья, otec, tatínek m. отец, папа, matka, maminka f. мать, мама, děti n. дети, syn m. сын, dcera f. дочь, sourozenec m. единоутробный брат или сестра, bratr m. брат, sestra f. сестра, dědeček m. дедушка, babička f. бабушка, manžel m. муж, супруг, manželka f. жена, супруга

příbuzný m. родственник, strýc, strýček m. дядя, дядюшка, teta, tetička f. тётя, тётушка, snacha f. невестка, zeť m. зять, tchán m. свёкор, тесть, tchýně f. свекровь, тёща, bratranec m. двоюродный брат, sestřenice f. двоюродная сестра, neteř f. племянница, synovec m. племянник

otec + matka = rodiče        strýc + teta = přibuzné

отец+ мать = родители           дядя + тётя = родственники

syn + dcera = děti                       muž + žena = manželé

сын + дочь = дети                     муж + жена = супруги

bratr + sestra = sourozenci babička + dědeček = prarodiče

брат + сестра = братья (сёстры)   бабушка + дедушка = прародители

 

svobodný = холостой , ženatý = женатый , vdaná = замужняя , rozvedený = разведённый , starý mladenec = старый холостяк , stará panna = старая дева

Můj otec pochází z Německa.               Мой откц родом из Германии

Odkud pocházite, paní Poláčková? Откуда вы родом, госпожа Полачкова?

Přečtete texty. Прочитайте тексты..

 

DIALOG

A.: To jsou naše fotografie. To je moje rodina.

     To je můj dědeček a má babička. A taky

     jsou tam moji rodiče a sourozenci.

B.: Tvá maminka a tvá babička jsou si podobne.

A.: Ano, jsou.

B.: A taky tvá sestra je moc hezká. Kde studuje ?

A.: Studuje na gymnáziu. A to je můj bratranec.

    Je hezký, viď? A je ještě svobodný!

 

Slovníček. Словарик:

Studovat учиться, jsou podobne они похожи, moc очень, na gymnáziu в гимназии, viď ведь так?

                       

 

2. PAN MATUSEVIČ A JEHO RODINA

 

    Pan Matusevič je Bělarus. Doma v Bělarusku je profesor na filologické fakultě, ale teď je v Praze, studuje češtinu. V Praze je sam, ale často vzpomíná na svou rodinu. Jeho manželka, paní Matusevičová, v Praze není. Je doma v Minsku, pracuje v nemocnici. Má velmi ráda svou práci. Dopoledne i odpoledne pracuje, volno má jen večer. Jeho dcera je už velká. Jmenuje se Alena. Už nestuduje, ale nepracuje, dopoledne odpočívá, odpoledne nakupuje, večer se dívá na televizi nebo jde s kamarádem do kavárny. Má hezký den. Jeho syn Janka ještě studuje na univerzitě v Minsku. Nestuduje rád, není dobrý student, ale je chytrý. Má rád jen kino, video a sport. Ještě rád hraje na počitači.

Slovníček. Словарик:

Čeština f. чешский язык, vzpomínat na koho вспоминать кого, odpočívat отдыхать, nakupovat делать покупки, divadlo n. театр, práce f. работа, jen (jenom) только, kavárna f. кафе, ještě ещё, počitač m. компьютер

                           

Odpovězte: Ответьте:.

Kde pracuje pan Matusevič? Jakou má rodinu pan Matusevič ?

Co dělá manželka pana Matuseviče? Co dělají děti pana Matuseviče ?

Pozor!Внимание!

Studovat na univerzitě, na vysoké škole, na gymnáziu

Učit se česky, anglicky изучать чешский, английский

Chodit do školy, do práce, po obchodech

Pracovat na poliklinice, v nemocnici, v firmě

podnikat заниматься предпринимательской деяятельностью

být v domacnosti быть домохозяйкой, v důchodu на пенсии 

3. NAŠE RODINA

 

Naše rodina je velká. V bytě bydlíme můj otec, má matka, můj starší bratr a já. Bratr pracuje, je podnikatelem. Mám ještě starší sestru. Ta je už vdaná , bydlí se svým manželem a dětmi v Brestu. Děti jsou ještě malé a chodí do školky. Já studuji na fakultě mezinárodních vztáhů Bělaruské státní univerzity. Moji rodiče jsou zaměstnani. Otec pracuje v firmě, je manažerem, matka je lékařkou a pracuje na poliklinice. Mám také dědečka a babičku. Ti žijí na venkově nedaleko Minska, kde mají malý domek a zahradu. Občas nim jezdíme na návštěvu, a v letě na prazdniny.

                                              

Slovníček. Словарик:

bydlet проживать, chodit ходить, podnikatel m. предпринима-тель, školka, mateřská škola f. детский сад, studovat учиться, být zaměstnany иметь работу, pracovat работать, manažer m. м-неджер, žít,-iji,- ješ жить,venkov m. деревня, провинция,občas время от времени,  jezdit ездить, prazdniny каникулы                                

 

                       

být na návštěvě  быть в гостях     navštěvovat посещать, навещать

jít na návštěvu идти в гости          navštivit посетить, навестить

mít návštěvu иметь гостей         návštěva гости

Otázky: Вопросы:

1. Jak se jmenujete?

2. Kde bydlíte?

3. Kde bydlí vaši rodiče?

4. Kde pracuje tvůj otec?

5. Je tvá matka zaměstnaná?

6. Máte sestru nebo bratra?

7. Kde žije tvá babička?

8. Je starší sestra už vdaná?

9. Kolík děti má tvá sestřenice? Chodí do školy?

10. Jezdíte často na venkov?

11. Máte zahradu?

12. Jak se nazývá manžel vaší sestry nebo manželka vašeho bratra?

13. Kdo je tchán a tchyně?

14. Jak se nazývají děti vašich sourozenců?

15. Kdo je bratranec a sestřenice?

16. Kdo je zeť a snacha?

17. Máte hodně přibuzných? Ke komu máte nejlepší vztah?

18. Jak nazyýváme ditě, kterému zemřeli rodiče? A jak se nazývají jeho

nevlastní rodiče?

ROZHOVOR II.

 

A.: Nedavno jsem se dozvěděl, že jsi byl ve Francii. Co jsi tam dělal?

B.: Ty nevíš, že tam mám příbuzné? Moje sestra se vdala za Francouze a žije v Paříži už pět let. Bydlí u tchyně, která je vdova a má dost    velký byt.

A.: A má tvoje sestra děti?

B.: Ano. Už davno jsem strýčkem. Mám jednoho synovce a dvě neteře, dvojčata.

A.: A ty jsi ještě svobodný?

B.: Ano, ale mám snoubenku a až budeme mít byt, vezmeme se. Teď bydlím u rodičů, ale je to dost komplikované. Máme totiž ještě

babičku a dědečka a kromě toho s námi žije bratr se švagrovou. Ti jsou zatím bezdětní.

A.: To je opravdu složitě, ale já jsem byl v podobné situaci. Většina mladých lidí žije zpočatku v bytě svých rodičů. Má to sice jednu výhodu, že babička pomáhá při výchově dětí a při domácích pracích, ale ne vždy bývá tchyně se svou snachou spokojená.   

B.: Pravě proto jsme se rozhodli, že počkáme se svatbou, dokud nebude- me mít vlastní byt.

A.: Je to rozumné. Nebude mnoho nepříjemnosti.

        

Slovníček: Словарик:

dozvědět se узнать, vdat se выйти замуж, Paříž f. Париж, snoubenka f. наречённая, vzít se пожениться, komplikované сложное, zatím пока что, opravdu на самом деле, složitě сложно, většina большинство, vyhoda f. выгода, výchova f. воспитание, domácí práce f. домашняя работа, vždy всегда, být spokojený s kým быть довольным кем-то, pravě именно, proto поэтому, rozhodnout решить, počkat подождать, dokud до тех пор пока, vlastní собственнный, nepřijemnost f. неприятность                              

                                                          

.

Téma kompozice: Тема сочинения:                                                

Úloha babičky v rodině. Роль бабушки в семье.

5.

JAK JSEM SE STAL SÁM SOBĚ TCHÁNEM

 

Oženil jsem se s vdovou, měla devatenáctiletou dceru. Můj otec se do této dcery zamiloval a vzal si ji. Stál mým zeťem, a má nevlastní dcera se stala mou matkou.

Když má žena narodila synka, stal se švagrem mého otce a mým strýcem. Žena mého otce také přivedla na svět chlapečka. To byl můj bratr a vnuk. Má žena mu byla švagrovou. Byl jsem tedy vlastním tchánem!

Slovníček:Словарик:

Zamilovat se влюбиться, nevlastní dcera f. падчерица, stat se стать

Cvičení:Упражнения:

1. Udělějte z textu 4 monologický text. Vypravujte svými slovy.Сделайте из текста 4 монологический текст. Перескажите своими словами.

 

2.Reagujte na věty slovy: Реагируйте на предложения словами::

     Opravdu? To bych nikdy neřekl! Ja jsem si myslel, že...

 

1. Je to ženatý muž. 2.Věře už je dvacet let. 3. Moji rodiče se loni ( в прошлом году) rozvedli. 4. Jozef má spoustu (массу, кучу) příbuzných. 5. Olga se provdala za Viktora. 6. Moje matka a tvoje tchyně jsou vrstevnice (ровесницы). 7. Naše neteř je idealní manželka. 8. Moje prababička ještě žije na venkově.

 

 

3. Přeložte do ruštiny se slovníkem:Переведите на русский язык, пользуясь словарём:

 

1. Nemám žadné sourozence. 2. Můj otec je vdovec, bratranec je rozvedený. 3. Moje dcera se asi bude vdávat: chodí už dva roky se svým kolegou. 4. Novomanžele straví líbánky ve Vidni. 5. Před měsicem dědeček a babička měli zlatou svatbu. 6. Naše tchýně je v domacnosti. 7. Můj otčím je kandidatem věd. 8. Moje neteř má jenom jednoho syna. Jako každý jedináček, je to rozmazlené dítě. 9. Jsem sirotek. Odmalička nemám ani otce, ani matku. Nemám ani vzdalené příbuzné. 

 

5. Utvořte adjektiva: Образуйте прилагательные.:   

např.:(vdát se ) žena - vdaná žena

(narodit se) ditě, (dospět) člověk, (ženit se) muž, (rozvest se) manžele, (ovdovět) paní, (zesnout) otec, (zemřít) příbuzný.

 

6. Odpovězte: Ответьте:  

1. Jaká má být podle vašeho názoru ideální manželka? 2. Jaká je vaše rodina?3. Kdo je starý mladenec a stará panna?4. Co je dospívání?

5. Kdy budete se vdávát nebo ženit se ?

 

 

7. Přeložte: Переведите:

 

Дочь господина Ганзла зовут Яна. Мой племянник ходит в детский сад. Моя мать не работает, она занимается домашним хозяйством. Моя сестра незамужем. Эта девушка - моя племянница. Моя тётя ра-ботает в поликлинике. У тебя есть родственники? У моего брата боль-шая семья. Моя бабушка живёт в деревне. Я люблю смотреть телеви-зор. Мой отец - преподаватель . Я учусь на факультете международ-ных отношений. Я люблю учиться. Моя подруга не учится и не рабо-тает, только ходит по магазинам. Я доволен своей тёщей. Моя бабуш-ка помогает воспитывать детей.

 

8. Popište obrázek.Опишите иллюстрацию:

 

Kdo je na obrázku? Jak velká je rodina? Je to šťastná rodina?                                                           

Rodina se skládá z ………………… Vpravo je……………. Vlevo je………… Uprostřed je ………………. Myslím, že syn…………. Myslím že dcera ………………… Babička je……………… Matka je ………………. Tatínek je ………………. Jsou tam ještě……………….

NÁRODNOSTI A POVOLÁNÍ

Национальности и профессии

 

Rus m. русский, Bělorus m. белорус, Ukrainec m. украинец, Čech m. чех, Slovák m. словак, Polák m. поляк, Němec m. немец, Rakušan m. австриец, Rumun m. румын, Maďar m. венгр, Bulhar m. болгарин, Ital m. итальянец, Španěl m. испанец, Řek m. грек, Francouz m. француз, Belgičan m. бельгиец, Švýcar m. швейцарец, Dán m. датчанин, Nor m. норвежец, Angličan m. англичанин, Skot m. шотландец, Litevec m. литовец, Lotyš m. латыш, Čiňan m. китаец, Ind m. индус, Turek m. турок, Američan m. американец, Kanaďan m. канадец, Mexičan m. мексиканец, Kubanec m. кубинец, Žid m. еврей, černoch m.  чернокожий,

 

Иллюстрации: люди разной национальности

 

 

Architekt m.архитектор,voják m. военный, lékař m. врач, diplomat m. дипломат, ředitel m. директор, v domacností домохозяйка, novinář m. журналист, inženýr m. инженер, letec m. лётчик, hudebník m. музыкант, vědecký pracovník m. научный сотрудник, v důchodu на пенсии, důchodce m. пенсионер, spisovatel m. писатель, podnikatel m. предприниматель, dělník m. рабочий, uředník m. служащий, stavbař m. строитель, učitel m. учитель, vysokoškolský profesor m.  преподаватель вуза, malíř m. художник, herec m. актёр, ekonom m. экономист, právník m. юрист, zástupce m. представитель, náměstek m. заместитель, manažer m. менеджер, vedoucí m. заведующий,  jednatel m. исполнительный директор, hlavní účetní m. главный бухгалтер, živnostník m. предприниматель, занимающийся коммерческой деятельностью на основании лицензии, profesor m. профессор, преподаватель вуза, училища, notář m. нотариус, maturant m. выпускник средней школы, absolvent m. выпускник вуза, техникума, училища, sportovec m. спортсмен,  hudební skladatel m. композитор, nepracujicí m. безработный příživník m.  тунеядец

Pozor! Внимание!  

В чешском языке названия профессий и национальностей женского рода образуются при помощи суффиксов -ka, -čka: profesorka, uřednička, novinářka, Běloruska, Norka, Italka

Pamatuj: Помни:

Pracovat na univerzitě, na poliklinice, na úřadě , na fakultě

          v firmě, vtovarně, v obchodě

studovat na vysoké škole, na střední škole, na gymnaziu

pracovat = dělat   Dělám v tovarně. Dělám do soboty.

 

Chodil jsem na gymnázium. Я учился в гимназии.( Я ходил в гимназию)

Maturoval jsem v roce... Я получил аттестат зрелости в ……… году.

Udělal jsem maturitu na průmyslové škole elektrotechnické.

Я получил аттестат зрелости в эелектротехническом техникуме.

Mám středoškolské vzdělání. У меня среднее специальное образование

Absolvoval jsem univerzitu. Я закончил университет .

Mít vysokou (školu) иметь высшее образование

 

Životopis

автобиография

(přiloha k přihlášce ke studiu na vysoké škole)

приложение к заявлению для учёбы в вузе

Jmenuji se Eva Studenecká, narodila jsem se 6. dubna 1984 v Chrudimi, trvalé bydliště mám ve Slatiňanech. Můj otec je okresním archivářem, matka je prodavačka v samoobsluze s potravinami. Mám dvacatiletého bratra, studenta FF UK v Praze.

    Základní školu jsem začala navštěvovat v Chrudimi v r. 1990, studovala jsem s prospěchem 1,09. Od r. 1997 studuji na čtyřletém gymnáziu v Chrudimi. Od počátku studia je v popředí mého zájmu historie a jazyky.Ve společenskovědních předmětech jsem měla vždy výborný prospěch. Zůčastnila jsem se každoročně olympiady v anglickém jazyce, vloni jsem ziskala 2. místo v oblastním kole.

    Ve své mimoškolní činnosti se věnuji práci v archeologickém kroužku při zdejším muzeu. Studuji odbornou literaturu z oboru historie a filozofie, ráda čtu také beletrii s historickou tematikou. Chtěla bych studovat na FF UK v Praze obor historie-filozofie.

    Ve volném čase se zabývam rekreačně sportem ( plaváním).

Můj zdravotní stav je dobrý.

 

V Chrudimi 5. února 2001 ...................... vlastnoruční podpis

Obvyklé pořadí údaju:

Обычный порядок данных

1. Nadpis, účel

2. Jméno, datum a místo nárození, stav, tvalé bydliště, pracovní zařazení nebo studium, údaje o rodině

3. Přehled o školní docházce, prospěchu, znalost jazyků

4. Zájmová činnost a úspěchy

5. Dosavadní zaměstnaní, studium – roky, odbornost, zaměstnavatel, jeho adresa

6. Veřejná činnost

7. Zdravotní stav

8. Záměr, směrování k žadosti, pro kterou je životopis zpracovan

9. Vlastnoruční podpis, jméno a datum

Slovníček: Словарик:

Nadpis m. заголовок,  účel m. цель, trvalé bydliště n. постоянное место жительства, okresní archivář m. районный архивариус, potraviny продукты, prospěch m. успеваемость, čtyřletý четырёхлетний, počátek m. начало, společenskovědní обществоведческий, v popředí n на первом месте, zučastnit se принять участие, každoroční ежегодный, vloni, loni в прошлом году, ziskat получить, kolo n. тур (олимприады), mimoškolní činnost f. внешкольная дея-тельность, věnovat se посвящать себя, zabývat se заниматься, obor m. спе-циальность, rekreačně непрофессионально, для отдыха obvyklé pořadí n. обычниый порядок , údaje n. данные, docházka f. посещение, zájmová činnost f. деятельность по интересам, dosavadní предыдущий, odbornost f. специали-зация, zaměstnavatel m. работодатель, směrování n. направленность, žadost f. заявление                                                                                      

Cvičení: Задания:

 

1. Uložte věty ze slov: Составьте предложения из слов:

 

Její kamarádka, studovat, filologická fakulta. Jaká, vysoká škola, ty, studovat? Studovat, já, čeština, fakulta mezinárodních vztáhů. Má sestřenice, chodit, třetí třida, základní škola. Mít, já, prospěch, angličtina.

 

2. Napište otázky k odpovědím: Hапишите вопросы к ответам:

…………………………………. Ne, naše dcera studuje na ekogymnáziu.

…………………………………… Má sestra studuje v Praze ekonomiku.

…………………………………… Ne, můj bratr studuje moc dobře.

……………………………………. Můj, zeť, pochází, Vychodní Čechy.

………………………………………….. Ne, můj dědeček ještě pracuje.

……………………………………. Ano, má maminka vede domacnost.

………………………………. Ne, Honza ještě neabsolvoval univerzitu.

……………………………………Ano, Pavel maturoval před měsicem.

 

3. Přeložte do ruštiny, napište. Переведите на русский язык, напишите:

 

Какое у Вас образование, господин Кудлачек? Я закончил среднюю школу. Ты работаешь или ещё учишься? Ты изучаешь английский язык? Мой брат – предприниматель, у него есть собственная фирма. Он занимается предпринимательской деятельностью в Праге. Моя бабушка пенсионерка. Мой сын хочет быть музыкантом. Твоя сестра –выпускница школы? Я работаю бухгалтером. Яна - продавщица, а её мать – писательница. Этот инженер – русский. Мой отец – австриец, он родом из Вены (Videň).  Когда Мартин закончит университет, он будет научным сотрудником. Я хочу быть актёром. Я не врач.

  

 

4. Povězte, jaké povolání a jakou národnost mají tito lidé: Скажите, какую профессию и национальность имеют эти люди:

 

Michael Jackson, Henryk Sienkiewicz, Miloš Forman, Fidel Castro, Jakub Kolas, Filip Kirkorov, Karl Marx, Bill Geits, Brus Lee, Alfons Mucha,

Cyndy Crawfordová, Madonna, Vaclav Havel, W.A. Mozart, Salvador Dali, Raimond Pauls, Luciano Pavarotti

 

5. Napište svůj životopis. Напишите автобиографию.

 

6. Napište, s lidmi jakých povolání jednáte během dne. Напишите, с людьми каких профессий вы общаетесь в течение дня.

 

7. Představte si, že máte uplně jíný život a jinou rodinu a vůbec že jste jinou osobou a máte jiné jméno. Napište to. Представьте себе, что у вас совсем другая жизнь и другая семья, и что вы совершенно другой человек и у Вас другое имя. Напишите это.

 

II.

VZHLED A POVAHA ČLOVĚKA

Внешний вид и поведение человека

 

 

Иллюстрация: портрет человека

 

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

Vzhled: Jak vypadáme? Внешний вид: как мы выглядим?

Postava f. фигура:     vysoká высокая, střední средняя, nizká низкая, hubená худощавая, štíhlá стройная, plnoštíhlá полная, tlustá толстая, ramenatá плечистая, svalnatá мускулистая, silná мощная

Obličej m. лицо: kulatý круглое, ovalný овальное, podlouhý продолговатое, pihovatý веснушчатое, snědý смуглое, uzký узкое

Čelo n. лоб: vysoké высокий, nizké низкий, široké широкий, vrasčité морщинистый

Oči n. глаза:    hnědé карие, zelené зелёные, modré голубые, světlé светлые, pivné цвета пива, šedé серые, černé чёрные

Nos m. нос: rovný прямой, tupý тупой, orlí орлиный, zahnutý курносый, malý маленький, dlouhý длинный, křivý кривой

Vlasy m. волосы: černé чёрные, světlé светлые, plávé пепельные, kaštanové каштановые, zrzavé рыжие, husté густые, řidké редкие, rovné прямые, vlnité волнистые, kudrnaté кудрявые, šedivé седые, prošedivelé с проседью, pleš f. плешь, lysina  f. лысина

Účes m. причёска, ostřižený na krátko коротко стриженый, mikado n. каре, cop m. коса, drdol m.  узел, ofina f. чёлка, pěšinka f. пробор, ocasek m. хвостик , příčes m. шиньон, paruka f. парик

Pleť f. кожа: opalená загоревшая, jemná нежная, drsná шершавая, tmavá тёмная, s jízvami со шрамами, pihovatá в веснушках

Nohy f. ноги: rovné прямые, křivé кривые, chlupaté волосатые

Povaha f. характер: chytrý умный, хитрый, nádaný талантливый, citlivý чувствительный, hodný хороший, pracovitý работящий, slušný приличный, poctivý честный, smělý смелый, spravědlivý справедливый, podnikavý предприимчивый, pilný внимательный, hloupý глупый, zlý плохой, злой, nevychovaný невоспитанный, blbý дурной, hrubý грубый, líný ленивый, sobecký эгоистичный, zbabělý трусливый, nezdvořilý невежливый, tvrdohlavý тупоголовый, náročný переборливый, требовательный, nafoukaný надутый, спесивый

 

Naučte se vyrazům: Выучите выражения:

Je to sympatický člověk. Это симпатичный человек. Je to smíšek. Это весельчак. Je to bručoun. Это ворчун. Je milý. Он милый. Je roztomilý. Он милашка. Je schopný. Он способный.

Má Filipa. У него ума палата. Má za ušima. У него есть кое-что в голове.

Přirovnání n сравнение.

 

Bledý jako stěna.                        Бледный как стена.

Bázlivý jako zajíc.             Трусливый как заяц.  

Děvče jako lusk.                Девочка как конфетка.

Нezká jako obrázek.          Симпатичная как картинка.

Protivný jako činže.           Он противный как квартплата.

Tlustý jako sud.                Толстый как бочка.

Zdravý jako ryba.                       Здоровый как рыба.

Hloupa jak husa.                        Глупая как гусыня.

Vypádá jak zmoklá slepice. Она выглядит как мокрая курица.

Hlava jak vrabčí hnízdo.             Голова как воробьиное гнездо.

 

 

Přečtete, přeložte inzeraty. Прочитайте. Переведите объявления:

INZERÁTY

 

1. Citově založený podnikatel mladšího vzhledu hledá partnerku pro

život. Má být tolerantní, temperamentní, něžná, s pevnými nervy a odvahou žit s romantickým cvokem.

2. Svobodný, romantik, Kozoroh, hledá sympatickou, upřímnou, milou přitelkyni nekuřačku, která má ráda sport, hudbu, přirodu.

3. Jmenuji se Jirka, jsem rozvedený, modrooký, hnědé vlasy. Dva roky po rozvodu s bývalou manželkou jsem sám. Hledám pohlednou ženu klidné povahy, nenáročnou a nesobeckou nebo mladou maminku, která také touži po rodině.

4. Milan, tmavovlasý, štihlý, abstinent, hledá plůnoštíhlou nebo silnější postavy dívku do 20 let k važnému seznámení pro vše krásné.

5. Romantik s knírkem, hnědovlasý a hnědooký, mám svalnatou posta-vu, rozvedený, hledám ženu se smyslem pro humor a rodinu.

6. Jsem dlouhovlasý kluk, chybí mi prima, zajímavá, hezká a štíhlá čer-novlaska vyšší postavy, samostatná a spolehlivá.

7. Jsem štíhlá vysoká atraktivní blondýnka 25/165, hledám nekuřaka, bez závazku. Podnikatel, kutil, zahrádkař vitán. 

8. Rozvedená, všestranných zájmů, s optimistickým pohledem na život hledá veselého, šikovného, finančně zajištěného muže. Jsem rodinný typ, ráda tančim.

                                          /TIP servis, č.26,1999/

Slovníček: Словарик:

Inzerát m. объявление, сitově založený с чувствительной душой, hledát ис-кать, tolerantní терпимый, pevné nervy m. крепкие нервы, cvok m. ненор-мальный (разг.), upřimný искренний, nekuřačka f.  некурящая, pohledný при-тягательный, хоть куда, klidný спокойный, toužit po kom мечтать, тоско-вать о ком, abstinent m. трезвенник, vážné seznámení n. серьёзное знаком-ство, knírek m. усики, smysl pro humor m. чувство юмора, chybět нехва-тать, samostatný самостоятельный, spolehlivý надёжный, atraktivní привле-кательный, závazek m. обязательство, kutil m. домашний мастер, «золотые руки», vítan он приветствуется, všestranné zájmy m. всесторонние интересы, zajištěný обеспеченный

 

 

Cvičení: Упражнения:

 

 1. Napište svůj inzerát pro seznamovácí službu. Напишите своё объявление для службы знакомства.

2. Přečtete. Neopakujte sloveso mít, spojte věty s vouvětí. Прочитайте. Hе повторяйте глагол «иметь» , соедините предложения .

 

Má nizké čelo. Nos má tupý a málý jako knoflík.

Ústa má drobná. Má klenuté oboči. Má hnědoze-            иллюстрация:

lené oči jako kočka. Bradu má mirně zakulacenou. Портрет шатенки.

Obličej má snědý. Má tmavé kaštanové vlasy jako

její matka.

3. Popište tento obrázek: Опишите эту куртинку:

 

1. ÚČES PRO VÁS A VAŠÍ KAMARÁDKU

Máte trvalou nebo přirozeně vlnité vlasy?

Na učesání budete potřebovat jen deset minut.

Nosí se pěšinka po straně a uprostřed.

Ofina může být dostatečně dlouhá, praminky

vlasů dá se pěkně sčesat do obličeje. Mikádo

sestříhané na krku vypadá moderně. Pěkné

jsou husté vlasy asi po ramena, natočené na

natáčky a nepročesávané. Suché a poškozené

vlasy nevypadají zdravě.

                                              

                                                   / Katka,č.23, 1999/

Slovníček: Словарик:

Trvalá «химия», химическая завивка, učesání n. причёсывание, nosi se носят, praminky m. пряди, natočený na natáčky накрученный на бигуди, neproče-savaný нерасчёсаный, poškozený повреждённый

 

 

ROZHOVOR

M.: Nazdar, Evo, to je náhoda!

E.:    Nazdar, Marie, skoro bych tě nepoznala. Jak je to dlouho, co jsme se neviděly?

M.: No, myslím, že jsme se od maturity ještě nepotkaly a to je přece víc než deset let.        

E.:    Máš pravdu. Ale ty ses dost změnila. Zdáš se mi štíhlejší a pak ten   účes a barva vlasů jsou docela jiné, než jsi měla. 

M.: To je fakt. Dost jsem zhubla od té doby,

    vlasy teď nosím na kratko ostřižené a dala

    jsem si je trochu obarvit. Zato ty jsi pořád

    stejná. Poznala jsem tě okamžitě.                  Иллюстрация:

E.: Opravdu? Každý mi říká, jak jsem v poslední встреча подруг

    době ztloustla a dokonce mi už začínají šedi-

vět vlasy. A to je tvoje dcera? - Hezká holčič-

ka, je     ti dost podobná, hlavně ty modré oči má

tvoje a taky úsměv.

M.:   Říkají mi to. Jenom je trochu vyšší a silnější než jsem bývala já v      jejím věku. Jako ostatně celá dnešní mladá generace. Ovšem   povahu má spiš po otci. Je veselá, povídavá a má hudební talent.   Někdy je ale příliš živá a dost tvrdohlavá.

E.: Máš jenom tu jednu?

M.: Ne. Mám ještě staršího chlapce. Ten je podobný tatínkovi. Je dost

    vysoký, silný, má tmavé, kudrnaté vlasy a černé oči. A povahu má

     docelá jinou než jeho sestra. Je spíš vážný, uzavřený a trochu ostýchnatý. Zajímá ho chemie a stále by dělal nějaké pokusy.

E.: To je zajímavé, ale vzpomínám si, že i ty jsi ve škole měla ráda ten   předmět.

M.: A co ty? Jsi také vdaná a máš děti?

E.: Ano, mám hodného muže. Možná, že se na něho pamatuješ.    Chodil do naší školy a byl o dva roky starší - Petr Černý.

M.: Takový menší, drobnější, světlovlasý a modrooký, že? Vzpomínám

      si, že byl velmi dobrý sportovec.

E.: Ano, to je on. Samozřejmě se trochu změnil, vlasů má už málo, ale   pořád je štíhlý a sportuje.

M.:   A co děti?

E.: Mám tři: dva kluky, dvojčata, těm je pět let, a starší dcerku, která     chodí do třetí třídy. Ale o nich ti budu vyprávět až někdy jindy. Bohužel teď moc pospíchám.

M.:   Škoda, ale zavolej mi někdy, mohly bychom se sejít a popovídat si.

 

Slovníček:Словарик:

Náhoda f. случай, skoro bych tě nepoznala я почти тебя не узнала, víc než  больше чем, ses = jsi se, změnit se измениться, zdát se казаться, docela jiný совсем другой, zhubnout похудеть, pořád stejná всё такая же, okamžitě не-медленно, сразу же, opravdu действительно, začínají šedivět vlasy начинают седеть волосы, jako ostatně как в последнее время, generace f. поколение, spiš скорее всего, больше, ovšem конечно, само собой,  přiliš слишком, dost доста-точно, spiš скорее всего, ostychnatý робкий. застенчивый, pokus m. опыт, vyprávět рпассказывать, jindy в другой раз, bohužel к сожалению, pospíchat торопиться, škoda f. жаль, sejit se встретиться

                       

 

 

3. SETKÁNÍ PO ČTYRÉCH LÉTECH

                       

Alena: Je to skutečně náhoda, že jsme se potkaly! Já jsem tady na návště-

    vě, večer odjíždím do Olomouce.  

Dana:    Vždyť i já jsem tu jen hostem, studuji v Liberci. To už jsou čtyri

    roky, co jsme se naposled viděly! Jak ten čas utíká!

A.: Ráda si prohlížím fotografie z té doby. Pamatuješ si ještě na Manu-

    ela?

D.: To byl Mexičan, že ano? Byli tam Mexičané tři. Který to je, ten

    silný, ramenatý?

A.: Ne, Manuel je štíhlý, vysoký...

D.: Aha, teď už vím. Černovlasý, snědý, má orlí nos, silné, skoro srost-

    lé oboči a trochu hranatou bradu. Všude ho bylo plno.

A.: Kdepak, to jsi ho pleteš s někym jíným. Manuel je spiš tichý chla-

    pec, trochu samotář. Je bledý, má rovný uzký nos, bradu špičatou.

    Krásně zpíval náše lidové písně!

D.: To jsi měla řici hned. On byl velmi skromný. Až budeš Manuelovi

    psát, pozdravuj ho ode mně.

 

Slovníček:Словарик:

Skutečně на самом деле, naposledy в последний раз, prohlížet просматривать,  pamatovat na...помнить,   samotář m. одиночка, lidová píseň f. народная песня pozdravit передать привет, jak ten čas utíká как время течёт, všude ho bylo plno oн везде поспевал, plest s jíným путать с другим

 

 

Otázky: Вопросы:

1. Jaký typ dívky nebo chlapce se vám líbí?

2. Jak vypadá obyčejně sportovec?

3. Komu se podobáte a v čem?

4. Popište sebe jako malé ditě.

5. Jak vypadá zdravý člověk? Jak vypadá nemocný?

6. Jak vypadá váš oblíbený herec nebo herečka?

7. Popište svého dědečka a babičku.

8. Je nějaký rozdíl mezi lidmi z města a z vesnice?

9. Jaký je váš názor na zevnějšek mladých lidí?

 Popište obrázky. Опишите картинки:

 

Иллюстрация: разные типы людей

Cvičení: Упражнения:

 

1. : Uveďte antonyma k těmto výrazům:  Дайте антонимы к данным выраженим: např. slabý člověk - silný člověk.

drobná postava, štíhlé nohy, vysoký hlas, úzké ruce, tupý nos, špičatá brada, jemná kůže, husté vousy, rovné zuby, suché vlasy, zarostlé tváře, lehká chůze, veselý výraz, odstavající uši, mluvit potichu, tmavá pleť,.

2.Utvořte adjektiva. Образуйте прилагательные::

    např. kdo má velký nos - je nosatý

 

kdo má: velké břicho, ramena, vlasy, uši, oči, bradu, svaly, je ……………. ........…………………………………………………………………………

 

3.Doplňte věty: Дополните предложения:

 

Sportovec má ......................... tělo a ................... ramena. Starý člověk má ......................... pleť a ........................ vlasy. Ženy mají ........................ hlas. Inteligentní lidé mají obyčejně ........................ čelo. V letě je od slunce ............................. pleť. Kdo hodně jí, je..................... . Kdo nemá vlasy, je ............... .

        

4. Подготовьте диалоги: Připravte si rozhovory:

 

a) Dvě kamarádky mluví o svých příbuzných. Jedna je velmi spokojena se svými příbuznými, druhá je kritizuje. Две подруги разговаривают о

       своих родственниках. Одна очень довольна своими родственниками,

       вторая их критикует.

b) Jedna studentka se provdala. Všichni byli na svatbě. Mluvíte o ženichovi, rodičích (včetně tchána a tchýně) a príbuzných. Одна

      студентка вышла замуж. Все были на свадьбе. Вы говорите о женихе,

      родителях (включая свёкра и свекровь) и родственниках. 

c) Viktor má narozeniny. Radí se s kamarádem, koho má pozvat na     oslavu. У Виктора день рождения. Он советуется с другом, кого

      пригласить на торжество.

5. Téma kompozice:Тема сочинения:      

 

    1. Ahoj, to jsem já!

    2. Kritický pohled na vlastní povahu.

    3. Můj kamarád.

6. Otázky: Вопросы:

 

1. Jak vypádájí Sancho Pansa a jeho pan?

2. Jak vypádá Marylin Monroe?

3. Jak vypádá Chuk Norris? A Ruttger Hauer? A Eddy Murfy?

4. Jak vypádá student po zkouškách?

5. Jak vypádá student po veselých letních prazdninách?

4. TOBĚ SE ALENA NELÍBÍ?

A. Tak jsem konečně sehnal partnerku na vodu. Jede se mnou Alena. Ta, co s námi loni chodila na volejbal.

B. Aha, já už vím, která. Taková málá černá. Byla mi vždycky     nesympatická.

A. Nesympatická, proč? Mně je hrozně přijemná.

B. Ta a přijemná? Vždycky se mi zdála strašně nafoukaná.

A. Ale když se člověk nedá hned s každým do řeči, neznámená to ještě že je nafoukaný. Alena vůbec není nafoukaná, jen je uzavřená. A     hlavně není upovídaná.

B. Nemluví asi proto že je hloupá. Chybí jí prostě inteligence.

A. Alena a hloupá? To se tedy mýliš. Alena je velmi bystrá a nádaná. A vyborně studuje. Letos měla na vědecké konferenci referát a jaký měl úspěch!

B. No to se tedy musela hodně změnit.

    Ostatně, co zbývá takovým málo po-

    hledným dívkám, než aby byly pilné.

A. Moment, cos to řikál? Málo pohled-

    ným dívkám? Alena přece není oškli-

    vá, naopak....

B. Jestli mi ještě budeš tvrdit, že je hez-

    ká, tak nevím, kam jsi dál oči! Má pře-

    ce takový nevýrazný obličej, oči pořád

    jako ospalé a ty vlasy! Věčně rozcucha-

né, neupravené... A nohy! Radějí pomlčím...

A. Tak dost. Jeden z nás opravdu musí být slepý!

Tedy krásavice Alena není, to ne. Ale přesto

tvrdím, že je hezká. Má přece nádherné vlasy,

pěknou štíhlou postavu, krásnou pleť a hlavně má přijemné vystupování. Jen jedno mi na ní vádí: neráda tančí...

B. Jak to? Vždyť byla do tance celá blázen! Karel se s ní loni na horách něco natancoval!

A. Počkej, Karel? Že s ní tančil? Ale to je omyl! Ta se přece nejmeno-   vala Alena, ale Anina!

B. Tak proto jsme se nemohli dohodnout!

 

Slovníček: Словарик:

Konečně наконец, sehnat найти, vždycky всегда, hrozně ужасно, zdát se казаться, dát se do řeči начать разговор, hned сразу же, známenat значить, vůbec вообще, uzavřený замкнутый, upovídaný болтливый, proto поэтому, mylit se ошибаться, letos в этом году, změnit se измениться, co zbývá что остаётся, cos = co jsi, naopak наоборот, přece но ведь, pořád всё сремя, radějí pomlčím лучше помолчу, přesto несмотря на это, vystupování п. поведение, умение себя вести, vádit мешать, omyl т. ошибка, dohodnout договориться

Cvičení: Упражнения:

1. Reagujte na repliky: Реагируйте на реплики: Vzor: Jede se mnou Alena. - Aha, už vím, která. - Taková málá černá...  

 

Nemluví asi proto, že je hloupá. - To se tedy mýlíš,...............................

Vadí mí, že neráda tanči.   - Jak to, vždyť byla................................

Co zbývá takovým málí pohledným dívkám? -Alena přece.....................

 

2. Reagujte nesouhlasem: Реагируйте несогласием:. Vzor: Eva je líná. - To se mýlíš, je docela pracovitá.

( obětavý, štíhlý, hezký, veselý, skromný, odvážný, chytrý)

 

Petr je zbabělý. Věra je hloupá. Lída je tlustá. Alena je nafoukaná. Ivan je vážný. Jana je ošklivá. Pavel je sobecký.

 

3. Na sdělení reagujte otázkou a vyslovte svůj názor:На высказывание реагируйте вопросом и выскажите своё мнение:

Vzor: Alena je mi nesympazická. -Tobě je nesympaticka? Mně je příjemná.

 

Tomáš se mi zdá nafoukaný.Jírka se mi zdá falešný. Milena je mi příjemná.Honza je mi protivný. Aleš se mi zdá sobecký.

 

4. Reagujte replikou podle vzoru:Реагируйте репликой по образцу:

Vzor: Mně je Alena príjemná. - Ta je každému príjemná.

 

Já mám Karla rád.   ...................................................................................

Vaše filmy se mi líbí. ..............................................................................

Já mám Věru rád. ....................................................................................

Mně je Honza milý. ..................................................................................

5. Přeložte do češtiny. Переведите на чешский язык.

 

Моя бабушка выглядит очень хорошо. У моей подруги волосатые кривые ноги. У меня большие голубые глаза, длинные чёрные ресницы и татуировка на плече. Арнольд Шварценеггер не очень кра-сивый, но очень мускулистый. Мне не нравится твоя причёска, тебе нужно покрасить волосы и сделать пробор. У Яны длинные рыжие косы и веснушки на лице. У твоего отца очень смуглая кожа и шрам на лбу. У Марка уже есть усики! Я кудрявая блондинка с тонкой та-лией, у меня длинные ноги и я похожа на Памелу Андерсон. Эва всег-да растрёпанная, а её лицо… я лучше помолчу! Здена вообще не кра-савица, нет. У сестры очень невыразительное лицо и вечно заспанные глаза. 

 

6. Připravte rozhovory: Подготовьте диалоги:

a) Vaš bratr má novou dívku, která se vám nelíbí. Popište jí sve kamarádce. У вашего брата новая девушка, которая вам не нравится. Опишите её своей подруге.

b) Neviděl(a) jste svou sousedku skoro deset let. Hodně se změnila. Jak?

Вы не видели свою соседку почти десять лет. Она сильно изменилась. Как?

Je to zajímavě:

 

Chcete být krásní? Na klinice plastické chirurgie to se dá udělát!

 

Kompletní plastika obličeje stojí 89 000 Kč, plastika chrupavky nosu – 14 000 Kč, zvětšení obou rtů –19 000 Kč, laserova úprava krku – 9 000 Kč, zvětšení poprsí 16 000 Kč, prsní implantáty 28 000 Kč, úprava podbradku a krku – 14 000 Kč, plastika břicha – 22 000 Kč, plastika stehen – 21 000 Kč  

III. DŮM. BYT

Дом, квартира

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

dům m. дом : dřevený деревянный, cíhlový кирпичный, pánelový, panelák панельный, rodinný domek m. частный дом, činžový dům, činžák m. многоквартирный в несколько этажей, pátro n. этаж, mezipatro n. площадка между этажами, přízemí n. первый этаж, puda f. чердак, suteren m. подвальное помещение, sklep m. подвал, pradelna f. прачечная, vchod m. вход, подъезд, schodiště n. лестница, výtah m. лифт, dveře дверь, klíč m. ключ

bydlet жить, bydlení n. проживание, byt m. квартира, svobodárna, garsonka f.  однокомнатная квартира, stěhovat переезжать, přestěhovat переехать, pronajímat снимать, pronajmout снять, nájemné, činže кваартплата, dát do pokoje поставить в комнату, zařidit byt обставить квартиру, postavit dům построить дом, vytapetovat оклеить обоями, vykachličkovat облицевать плиткой

byt: předsiň f. прихожая, chodba f. коридор, koupelna f. ванная, kuchyň f. кухня, záchod m. туалет, obývací pokoj m. гостиная, dětský pokoj m. детская, ložnice f. спальня, pracovna f. кабинет, knihovna f. библиотека, spiž, spižirna f. кладовка, krb m. камин, lodžie f. лоджия,

předsiň f.: věšák m. вешалка, telefonní stolek m. телефонный столик, skřiň f. ve zdi встроенный шкаф, koberec m. ковер,

kuchyň: kuchynská linka f. кухонная мебель, «стенка», kuchyňský kout m. кухонный угол, plynový, elektrický sporák m. газовая, электрическая плита, dřez m. кухонная раковина, skřinka f. шкафчик, lednička f. холодильник, rohová lavice f. угловая скамья, диванчик, stůl m. стол, židle f. стул, spíž f. кладовка для продуктов, lednička f. холодильник,  mrazák m. морозильник, sedačka f. табуретка

pokoj: sektorový nábytek m. секционная мебель, nábytková stěna f. мебельная «стенка», sedácí souprava f. мягкий угол, gauč m. диван-книга, valenda m. тахта, pohovka f. мягкий диван, počitač m. компьютер, televizor m. телевизор, hudební věž f . музыкальный центр, konferenční stolek m. журнальный столик, křeslo n. кресло, houpací křeslo n.  кресло-качалка, stojací lampa f. торшер, stolní lampa f. настольная лампа, obráz m. картина, knihovna f. книжный шкаф, skřiň f. шкаф платяной, lůžko n. кровать, manželská postel f. супружеская постель, двухспальная, noční stolek m. прикроватная тумбочка, zrcadlo n. зеркало, čtverečný квадратный, obdělnikový прямоугольный

koupelna: automaticka pračka f. стиральная машина-автомат, sprcha f . душ, sprchový kout m. душевой угол, кабина, vana f. ванна, umyvadlo n. умывальная раковина, zubní pasta f . зубная паста, kartáček na zuby m. зубная щетка, mýdlo n. мыло, šampon f. шампунь, hřeben m. расчёска, ručník m. полотенце, froté махровое, osuška f . банное полотенце, žinka f. мочалка, губка,  zrcadlo n. зеркало

DOPIS

 

Milá Jano,

    omlouvám se, že na tvůj dopis odpovídám tak pozdě, ale měli jsme hodně práce, protože jsme konečně dostali nový byt. Je to hezký čtyřpokojový byt na sídlišti, daleko od centru, ale s krásnou vyhlídkou na Prahu. Ty víš, že mým velkým přáním bylo bydlet ve vlastní vilce se zahradou, ale to stojí moc peněz. A ty my nemáme. Bydlime tedy na sídlišti, ale před naším domem je park a uprostřed je hezké hřiště pro děti. Hned za parkem je stanice autobusu, a autobusem jsme za pět minut u metra.

    Máme tedy pěkný byt s malou kuchyní a s příslušenstvím, teplou vodou a ústředním topením. A hlavně - máme telefon! I koupelna je docela velká, je tam místo i na pračku. Hned jsme tam dali krásné zrcadlo. Do kuchyně jsme koupili jenom novou ledničku, protože plynový sporák a kuchynská linka už tam byly. V ložnici máme starý nábytek ještě po mamince. Do dětského pokoje jsme koupili pro našeho Pavlíka jenom velký gauč. Je to malý pokoj, ale má tam místo na ta svoje autíčka. Teď chce být šoférem! Do obývacího pokoje jsme něco koupili na půjčku, a tak máme praktický celý byt zařízený. A můj muž má konečně svůj pokoj, kde může pracovat. Má tam svůj psací stůl, jednu židli, křeslo po své babičce a knihovnu. Ale knihy, noviny a časopisy jsou tam všude - na podlaze, na stole, na křesle, ale taky pod stolem, pod židlí, pod křeslem... Neráda do jeho pokoje chodím.

Včera byl u nás můj bratr se svou novou dívkou. Abych řekla pravdu, moc se nám nelíbila, ale o tom Ti napíšu příště.

    Měj se moc hezky a pozdravuj svého muže. Už se těším na Vaši návštěvu.

    Pozdrav od celé naši rodiny.

                                                   Líbá Tě Tvoje                                                                                                             Marta.

P.S. Naše nová adresa : Stodůlecká 5, Praha 5, Lužiny, 150 00

 

Slovníček: Словарик:

omlouvat se    извиняться, dopis m. письмо, odpovídat отвечать, konečně в конце концов, sidliště n. микрорайон, přání n. желание, vyhlídka f . вид, hřiště n. игровая площадка, stanice f.  станция, přislušenství n . оборудование, ústřední topení n. центральное отопление, půjčka f. кредит, zařízený обустроенный, обставленный, přiště в следующий раз, pozdravovat koho передавать привет кому, těšit se ждать с нетерпением                                                                                  

                                              

Podívejte se na obrázek. Popište ho. Посмотрите на картинку, опишите её.

 

Иллюстрация: интерьер комнаты, кухни

 

2. VIDĔL JSEM VÁŠ INZERÁT

 

 

–  Dobrý den! Já jsem Zdeněk Veselý. Jste paní Svobodová?

–  Dobrý den! Co si přejete?

–  Máte prý volný byt? Viděl jsem váš inzerát.

–  Ano, ano. Pojďte dál, pane Veselý. Odložte si a posaďte se.

–  Ne, děkuji. Spěchám. To je tenhle byt?

–  Ano. Prosím, tady je předsíň, tohle je ten pokoj, tady jsou dveře

do koupelny a na záchod.

–  Můžu se podívat?

–  Prosím.

–  Ale ta koupelna je hodně malá. Je tu teplá voda?

–  Ano, to je koupelna s elektrickým bojlerem.

–  A můžu vidět kuchyni?

–  Tady je kuchyňský kout s vařičem a s ledničkou.

–  S vařičem? Tady není sporák?

–  Ne, je tu jen vařič. Ale to vám stačí.

–  A tady v pokoji není žadný nábytek.

–  Jak to? Je tady stůl, dvě židle, skříň a postel.

–  Jedna postel? Není tady pohovka a televizor? A kolik za ten byt chcete?

–  Dva a půl tisíce.

–  Dva a půl tisíce korun měsičně? Je to i s telefonem?

–  Ne, bez telefonu a bez elektriny. To musíte platit zvlášť.

–  Hm, to je moc. A taky je tu jenom jedna postel, a já chci bydlet s 

manželkou. Tak promiňte. Na shledanou!

 

 

Popište obrázek: Опишите картинку:

 

 

Иллюстрация: план квартиры, вид сверху

3. BYDLENÍ

                                   / rozhovor/

 

A.: Ty už nebydlíš v centru?

B.:    Kdepak! Už před rokem jsme se přestěhovali na sídliště.

A. Ten starý byt ti nevyhovoval?

B.: Nebyl zrovna největší, a pak, patřil rodičům, takže já s manželkou    jsme měli jenom jeden pokoj.

A.: A jak velký je ten váš byt?

B.: Máme tři pokoje a kuchyň s jídelním koutem. Samozřejmě taky příslušenství a velký balkón.

A.: To je až dost velké pro dvě osoby, ne?

B.: Nemysli si. Máme už jedno dítě, takže jeden pokoj je dětský, v druhém máme ložnici a největší je obývák. A rozměry pokojů v moderních bytech jsou mnohem menší než v těch starých.

A.: A co nábytek? Máte už všechno zařízeno?

B.: V kuchyni máme kuchyňskou linku, jak to bývá v nových bytech, pak spížní skřínku, ledničku a plynový sporák. Nábytek v pokojích jsme pořizovali většinou nový, sektorový, jen několik kusů, jako napřiklad, knihovna,psací stůl a křesla jsou starší. Od rodičů jsme také dostali     několik obrazů a nějaké starožitnosti..

A.: A jaké je nájemné? Kolik platíte měsičně?

B.: Není sice tak vysoké, osmnáct set korun měsičně.

A.: Je v dome také prádelna a sklepy na odkládání starších věcí?

B.:    Ano. Každý byt má svůj sklep a prádelna s automatickou pračkou je společna pro celý blok.

A.: To je velká výhoda. Jistě máte v sídlišti i jiné služby a obchody, že?

B.: S nákupy je to dobře. Je u nás velký obchodní dům, různé opravny a také kino. Jen parků je tam málo a děti by potřebovaly nějaké lepší sportovní hřiště.

A.: A jaké je spojení s centrem?

B.: Docela dobré, ze sídliště jezdí hodně autobusů a za půl hodiny jsme ve městě.

 

Slovníček: Словарик:

Kdepak куда там, přestěhovat переехать, vyhovovat устраивать, samozřejmě разумеется, jídelní kout m. угол-столовая, příslušenství n. оборудование, pořizovat раздобыть, обеспечить себе, kus m. отдельный предмет, starožitnost f. древность, антиквариат, družstevní podíl m. кооперативная доля, odkládání m. откладывание, společný общий, nákup m. покупки, obchodní dům m. универмаг, opravna f.ремонтная мастерская, sportovní hřiště n.спортивная площадка, spojení n. связь

Otázky: Вопросы:

 

1. Jaký je rozdíl mezi bydlením ve vile a v obytném domě v sídlišti?

2. Popište dům nebo kolej, kde bydlíte.

3. Z kterých místnosti se obyčejně skládá byt?

4. Jak bývá zařízena kuchyň?

5. Který nábytek je obyčejně v obývacím pokoji?

6. Které jsou bytové doplňky?

7. Jaké výhody a nevýhody má bydlení v koleji?

8. Jak se představujete ideální bydlení?

9. Čím se liší státní byt od družstevního?  

10. Jak rozumíte poněti: nájemník, podnájemník, domovník, nájemné

Cvičení. Упражнения:

 

1.Utvořte deminitiva: Образуйте уменьшительные формы.např. dům - domek - domeček

chodba, pokoj, kuchyň, stůl, židle, postel, lampa, obraz, váza, kout, křeslo

 

2.. Uveďte substantiva: Образуйте существительные   ,např.: skříň na šaty - šatník

 

skříň na boty, na příbory, na prádlo, na knihy.

 

3.Utvořte adjektiva od sloves: Образуйте прилагательные от глаголов.  např.: (psá)/ stůl - psací stůl

 

(vymalovat) chodba, (obývat) pokoj, (rozkládat) křeslo, (sprchovat) kout, (vestavět) skřiň, (zamluvit) pokoj, (uklidit) místnost, (zařídit) byt.

 

4.Reagujte na uvedené věty souhlasem nebo odmítnutím. Užijte výrazy: Реагируйтена указанные предложения согласием или отказом. Используйте выражения:

 Ano, skutečně. To je pravda. Ano, máte pravdu.

Bohužel, ne. Tak to vůbec není. Mám docela jiný názor.

 

    a/ Slyšel jsem, že máte obrovskou kuchyň.

    b/ Sektorový nábytek je účelnější než stylový.  

    c/ Přízemní dům je lepší než výškový.      

    d/ Zvuková izolace v panelových domech je špatná.

    e/ Dvoupokojový dům v novostavbě je mnohem lepší než třípo-        kojový ve středu města.

    f/ Činže v Americe je velmi vysoká.

    g/ Chcete koupit rodinný dům.

 

5.Doplňte věty: Дополните предложения:      

1. Brzy .....…………………. do nového bytu. 2. Platíme ..............……….. měsíčně. 3. Okna obývacího pokoje .......………... do ulice. 4. Máte ............ nebo elektrický sporák? 5. Máte v ložnici postele nebo .............…………. ? 6. Nemáme ústřední topení, máme .........………. 7. Žena vaří oběd v…….. …….........., muž pracuje v ..............………..., děti hrají v .........…………. 8. Odložte si bundu a dejte ji na .......……….. . 9. Staré věci máme ve .........…………… .

 

6.Připravte si rozhovory:Подготовьте диалоги:

1. Váš přítel dostal nový byt. Zve vás na návštěvu a prosí poradit, jak by si měl svůj byt zařídit. Ваш друг получил новую квартиру. Он зовёт вас в гости и просит посоветовать, как ему свою квартиру обставить.

2. Chcete vyměnit byt a mluvite telefonický s člověkem, který se

zajímá o váš byt. Вы хотите поменять квартиру и разговариваете по телефону с человеком, который заинтересован вашей квартирой

3. Manžele dostali nový byt. Hadají si:   manžel chce nechat v novém

 bytě starý nábytek, manželka chce starý nábytek vyhodit a koupit si

 nový. Супруги получили новую квартиру. Они спорят: муж хочет оставить в новой квартире старую мебель, а жена хочет старую мемель выбросить и купить новую.

4. Potkali se dvě kamarádky a každá z nich pochvaluje se, jaký má     krásný byt. Встретились две подруги и каждая хвалится, какая у неё красивая квартира.

5. Potkali se staré přátele. Jeden stále bydlí v podnájmu, druhý si koupil velký byt a radí svému příteli, aby si také koupil byt. Встретились старые друзья. Один по-прежнему живет „на квартире”, второй купил себе большую квартиру и советует своему приятелю, чтобы тоже купил квартиру.

 

7.     Popište: Опишите:

    a/ byt svých rodičů   

    b/ moderně zařízenou ložnici

    c/ byt a zařízení, které byste chtěli mít.

8.Popíšte obrázek: Опишите картинку:

9.     Odpovězte: Ответьте:

    a/ Bydlíte v podnájmu?

    b/ Bydlí vaše maminka ve starém domě?

    c/ Má váš kamarád samostatný byt?

    d/ Je v vašem domě výtah?

    e/ Máte v bytě spíž?

    f/ Máte byt s příslušenstvím?

    g/ Máte kamna?

 

Téma kompozice: Тема сочинения:

 

1. Výhody a nevýhody bydlení na sídlišti.

2. Ideální byt.

3. Bydlení v koleji.

4. Bydlení v rodinném domku.

4. Z časopisů...

       

Přečtete a přeložte se slovníkem: Прочитайте и переведите со словарём.

 

“ Byt má vyhovovat potřebam svých obyvatel. Styly zařizovaní určuje duch místa, na kterém žijeme. Proto rozlišujeme styly městský a venkovský, romantický a technicistický. Poslední dobou je velmi oblíbený styl venkovský. Zařízení ve venkovském stylu neznamená selské izby. Proto se hodí i do prostornějších městských bytů. Nikoli však do paneláků. Alfou a omegou jsou přírodní materiály: měkké dřevo, kov, len, bavlna.”

                                                       

/”Mladý svět”,č.31 1998/

                           

 

“ Dlouho beze změny přenášejí stereotypy v rozlišení zón v bytě z generace na generaci. Klasické rozdělění na obyvácí pokoj, ložnici a dětský pokoj je ve prospěch obývacího pokoje, ten bývá největší, aby tam vešla sedací souprava a úložná stěna. Děti dostanou pokoj menší. Vysledkem je do posledního centimetru využitý prostor dětského pokoje (postele nad sebou, pracovní kout pod patrem ke spaní) a obývák, kde se sedí jen několik hodin denně. Když to je opravdu pokoj dětí, musí v něm být místo pro pohyb a pro hru, jinak jde o další ložnici.”

                                                                      /”Mladý svět, č.27 1998/

 

 

Nabízíme:

- dřevený botník se sklopnou přední stěnou

- čalouněné židle s koženkovým potahem

- pevnou valendu s úložným prostorem

- skřínku na lůžkoviny, rohovou kychyňskou lavici

- interiérovou příčku s posuvnými dveřmi        

- skládací sedačku z plastické hmoty

- čalouněnou rozkládací sedací soupravu

- servírovací stolek na kolečkách.

5. SETKÁNÍ V KOLEJI

 

Honza: To jsi ty, Aleno? To je překvapení! Ty taky bydlíš v koleji?

Alena: Ale ne! Jsem tady na návštěvě u své kamarádky.

H.: Jak je ti naše kolej?

A.: Moc. Je to zcela moderní budova, krásná je hala a menza v přízemí,

    knihovna. V celé koleji jsou široké chodby a velká okna, která vedou do parku.

H.:   Já naše kolej taky mám rád. A co pokoje? Líbily se ti?

A.: Byla jsem jenom u Věry a ten pokoj je bezvadný. Není velký, ale

velmi utulný. Stěny jsou vkusně vytapetované, na podlaze je zelený koberec, na okně jsou pěkné záclony.

H.: A jaký tam mají nábytek?

A.: Prostý, ale vkusný. Je to pěkně zařízený pokoj. Nic zbytečného. Je to pokoj pro čtyři osoby. Každá studentka má postel, psací stůl a    poličku na knihy. Jsou tam židle a dokonce jedno křeslo. Mají tam taky vestavěné skřině. To je velmi pohodlné.

H.: A kde bydlíš ty?

A.: V podnájmu u jedné babičky. Je to starý barák na konci města.        Představ si, tam ani ústřední topení! Jsou tam kamna. A nábytek - to je hrůza! Uprostřed pokoje stojí obrovský psací stůl jako z muzea, v koutě je dubový šatník z minulého století, u stěny je stará pohovka a naproti široké dřevené lůžko pro dvě osoby. U stolu jsou čtyři dubová křesla a u dveří vysoké zrcadlo. Mimo to máme ještě houpací křeslo a velký lustr. Je to jako v muzeu.

H.: Ale víš, že starý nábytek je teď pravě v módě? A je vidět, že je to      obrovský pokoj. V nových domech už takové nejsou.        

A. Ráda vyměním tento pokoj i s tím modním nábytkém za jedno místo v koleji.

H.: Vážně? U nás se pravě uvolňují dva čtyřlůžkové pokoje. Určitě tu    dostaneš místo!

A.: To je ale opravdu překvapení! Děkuji ti !

 

Slovníček: Словарик:

Překvapení n. сюрприз, hala f. холл, menza f. студенческая столовая, bezvadný безупречный, utulný уютный, vkusný со вкусом, zbytečný излишний, hrůza f. ужас. кошмар, obrovský гигантский, vážně серьёзно, uvolňovat se освобождаться, dostat получить

 Otázky:Вопросы:

 

1. Kde bydlí Honza a Alena?

2. Proč je Alena v koleji?

3. Jak vypadá kolej?

4. Jaký nábytek mají v koleji?

5. jaký nábytek má babička?

6. Jaký nábytek se líbí vám?

7. Kde bydlíte - v koleji nebo v podnájmu?

8. Máte rád svou kolej?

 

Přečtete inzeráty: Прочитайтеобъявления:

 

 Prodám byt 4+1, 170 m čtverečn. do osobního vlastnictví, nabřeží,   4.patro, bez výtahu. Ing. Motník, tel. 540269

 

  1+0, 5.poschodí, byt je slunný, část.zařízený, s telefonem, žaluzje. Pronájem na dobu cca 5 let. Nájem 6 tis.Kč.měs. Platba 1/2 roku předem. Volný od 7/99. Tel.O47/622 48 po 19.00

 

  2+0 50 m čvrč. stará zástavba, klid.prostředí, nová kuch.linka, zasklený balk., žal., vyhl. do zahrady. Kompletní nájem 7600 měs. jen nekuřákovi, osobní jednání nutné. Možnost pronájmutí garaže. Mobilní tel. 0603/777535

 

  Hledám pronájem bytu 1+1 v Praze s koupelnou nebo sprch.koutem, nejlépe zařízený.Výše nájmu dohodou. tel.2123416 ing.Polák.

 

  Koupím dvougenerační rodinný dům se zahradou, s obyt. рodkrovím, majitele nechám bydlet. Т. 2328529 

  Prodam činžovní dům. Plocha pozemku 234 m. Počet bytů 19 (II kategorie).Vybavenost: plyn, kanalizace, vodovod, elektro.      Nebytové prostory: půdní, 1.polosuteren cca 50 m.Tel.3234433   

 

  Prodám vilu. Suterén, prádelna, přízemí, velký pokoj s kuch.koutem, v 1. patře obýv.hala, 2x ložnice, koupelna, 2 pokoje, v 2.patře obýv. hala, 2 ložnice, sauna, pracovna, z haly východ na terasu .V suterénu posilovna.V podkroví obyt. místnosti. Cena 20 mil. Kč. Zn. 49122

Slovníček: Словарик:

Osobní vlastnictví n. частная собственность, nabřeží n. набережная, vybavenost f. обрудованность, posilovna f. зал силовых тренажёров

6. NÁŠ BYT

 

Náš byt je v panelovím věžovém domě se skládá ze tří pokojů, kuchyně a přislušenství.

Z velké společné chodby ve čtvrtém patře proti výtahu vpravo vejdeme dveřmi do předsině našeho bytu. Tam si odložíme a vstupujeme dveřmi vpravo do největší místnosti v bytě, obývacího pokoje obdělnikového tvaru o výměře 20 m čtverečných.

Z pokoje je pěkný výhled na moderní sídliště, ale i na vzdalené lesy. Výhled se ještě zlepší, vyjdeme-li zasklenými dveřmi na lodžii, která se táhne podél kratší stěny pokoje i podel kuchyně.

 

 

Obývací pokoj sousedí s kuchyni. To je výhodné pro snadné přenášení hotových jídel do obývacího pokoje, který slouží zaroveň za jídelnu, neboť v kuchyni o 8 m čtvr. není dost místa pro větší stolování. Kuchyně, i když je malá, vyhovuje, protože je úsporně zařízena pracovní linkou.

Nechceme-li jít s nákupem do kuchyně přez obývací pokoj, použijeme druhé možnosti. Z předsině totiž vedou bytovým jadrem dvoje dveře - jedný do koupelný / o rozměrech zhruba 3,5 m čt./, kterou můžeme projít do kuchyně, druhé na klozet.

Na předsiň, kterou jsme dosud procházeli, navazuje šatna. Ta odděluje druhou část bytu, především oba menší pokoje, od první, provozně živější části. V šatně a rohovém pokoji jsou umístěny vestavěné skřině, celkem pět skřiní s nástavci až ke stropu. Z šatny, neoddělené od předsíně dveřmi, ale jen zárubni se zavěsem, vstoupíme dveřmi nejprvé vlevo do ložnice rodičů, která slouží přez den i jako pracovna (studovna), potom můžeme vejít dveřmi vpravo do dětského pokoje.

Oba pokoje mají stejnou rozlohu, asi 15,5 m, avšak ložnice má čtvercový, kdežto dětský pokoj obdélnikový tvar, světlo do nich vchází velkými okny, tahnoucími se po celé jedné stěně. Byt je vytápěn ústředním topením.

V čistém a klidném prostředí se nám pěkně bydlí.

 

Slovníček: Словарик:

Odložít se раздеться, vstoupit войти, obdělnikový tvar m. прямоугольная форма, táhnout se тянуться, snadné přenášení лёгкий перенос, zaroveň одновременно, neboť ибо, větší stolování n. большее столование, úsporně экономно, použit использовать, zhruba приблизительно, provozně živější эксплуатационно более оживлённый, umístěný размещённый, zárubeň f. дверная коробка, rozloha f. площадь, čtvercový квадратный, prostředí n. окружающая среда

 

Otázky: Вопросы:

1. Co slouží přes den jako pracovna?

2. Kde jsou vestavené skřině?

3. Jak velká je kuchyně a s čím sousedí?

4. Jakou plochu má obývací pokoj?

5. Když nechceme jít s nákupem přes obývák, jakou máme jínou možnost?

6. Jaké máme topení?

7. Jaký tvar má ložnice?

 

Cvičení: Упражнения:

 

1. Napište adjektiva k slovům: Напишите прилагательные к словам:

 

dětský pokoj, kuchyně, garsonka, koupelna, pracovna, dům, lodžie

 

2. Utvořte substantiva od sloves: Образуйте существительные от глаголов:

 

bydlet, stěhovat, zařizovat, vybavovat, stavět, topit

 

3. Odpovězte: Ответьте:  

 

Kde je Pepík? Je …………………………………………………..

(ložnice, předsiň, pracovna, dětský pokoj, 2 patro, přízemí, WC, sprcha)

 

4. Přeložte do češtiny: Переведите на чешский:

 

 Я живу на пятом этаже панельного дома. Моя сестра переехала из частного дома в многоэтажный жилой дом. Я купила новый плед и большие подушки. У меня в кухне оклеенные обоями стены. Ленка, что ты делаешь в ванной? Я не люблю ездить на лифте, я всегда иду по лестнице. Новаки купили новую мебельную стенку и новую угловую скамью на кухню. У меня рабочий уголок в спальне. Я хочу снять квартиру в центре города. Я могу осмотреть квартиру? Что находится этажом выше? Там чердак? В объявлении я прочитала о нежилом помещении на Площади Республики. Нам нужна новая раковина в кухне. Я ищу трёхкомнатную квартиру с кухонным углом и паркетным полом.

 

 

IV. MŮJ DEN

Мой день

 

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

ČAS m. время: vteřina (sekunda) f. секунда, minuta f. минута, hodina f. час, den m. день, týden m. неделя, měsíc m. месяц, rok m. год, století n. столетие. век, věčnost f. вечность

Kolik je hodin? Который час? Máte čas? У Вас есть время?Jak dlouho to trvá? Как долго это длится?

Kdy? Когда?Odkdy? С какого времени? Do kdy? До какого времени? Jak dlouho? Как долго? Jak často ?Как часто?

 

Často часто, někdy иногда, zřídka редко, málokdy изредка, не часто, hned сразу же, brzy скоро, рано, nikdy никогда, poprve впервые, naposled напоследок, nejdříve сначала, potom потом, nejprvé прежде всего, konečně в конце концов, nakonec наконец, předevčírem позавчера, včera вчера, dnes сегодня, zítra завтра, pozítří послезавтра, popozítří послепослезавтра, stale постоянно, vždy всегда, každý den каждый день, všední den будний день, svátečný den праздничный день, minulý прошлый, přiští  будущий

 

Přesný čas Точное время:

· Je jedna hodina. Je čtvrt na dvě = 1.15

        ¸ Jsou dvě hodiny. Je půl druhé             = 1.30   

        ¼ Jsou šest hodin.  Je tři čtvrtě na dvě = 1.45

        Â Je půlnoc.           Je za pět minut jedna = 12.55

 

1.25 = za pět minut půl druhé              1.10 = za pět minut čtvrt na dvě

1.05 = jedna a pět minut                      1.20 = čtvrt na dvě a pět minut

1.35 = půl druhé a pět minut      1.50 = tři ctvrtě na dvě a pět minut

1.50 = tři čtvrtě na dvě a pět minut = za deset minut dvě

 

Časti dneчасти дня: den m. день, ráno n. утро, dopoledne n. дообеденное время, poledne n. полдень, odpoledne n. послеобеденное время, večer m. вечер, noc f. ночь, půlnoc f. полночь, svítaní n. рассвет

 

Pozor! Внимание!

minulý rok = loni             tento rok = letos přiští rok  не склоняются!

ráno                    večer                                               

 

Jak často ?               Jednou za týden, dvakrát za rok, každý den

Jak dlouho? + Acc   Byl tam celou sobotu. Je tam dva týdny. 

                                   

KDY ? когда?

o + Loc.          o vikendu, o dovoleně, o přestavce, o svátcích  

v + Acc           v jednu hodinu, v sobotu

od - do + Gen od středy do pátku, od jedne hodiny

za + Acc          za jednu hodinu, za pět hodin, za týden

po + Loc         po jedné hodině, po druhé hodině

před + I           před hodinou, před rokem,

mezi + I           mezi druhou a třetí hodinou

1. MŮJ DEN

 

Ráno vstávám pravidelně v šest hodin. Umyji se, vyčistím si zuby a učešu se. Pak se oblékám. Za hodinu už jdu na fakultu. Přednášky začínají v osm hodin. Do školy chodím pěšky, cesta mi trvá asi dvacet minut. Denně kromě soboty máme pět hodin přednášek. Mezi hodinami jsou přestávky, které trvají deset minut. O přestávcepřed další hodinou si zakouřím. Dnes o půl druhé ( ve třinact třicet) vyučování končí. Po vyučování jdu na oběd. Během týdne obědvám ve studentské menze. V sobotu a neděli obědvám doma. Doma se naobědvám lépe. Dnes odpoledne mám sice volno, ale nepůjdu nikam. Budu se připravovat na vyučování. Zítra budeme mít seminář z dějin Čech. Baví mě víc přednášky z zeměpisu. Rád čtu. Čtu literaturu světovou a českou. Dnes večer po večeři ještě budu chvíli pracovat. Potom se budu dívat na televizi. Dnes je pátek, bude jistě zajímavý program. Často chodím do kina nebo do divadla. Spát chodím v jedenáct hodinvečer. Před spaním ještě chvili čtu. Nikdy nečtu podřadnou literaturu. Dobře si pamatuji tento výrok: “ Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi.”

 

Slovníček: Словарик:

pravidelně регулярно, přednáška f. лекция, trvat длиться, přestavka f. перерыв, vyučovaní n. учёба, obědvat обедать,  lépe лучше, připravovat se na co готовиться к чему, dějiny история, zeměpis m. география, jistě наверняка, spaní n. сон,      podřadný низкопробный

                       

                       

 

 

2. JEJÍ DEN

 

Eva je žena v domacnosti. Nechodí do práce, protože má malé děti. Ráno vstává v šest hodin. Necvičí, ale dává si teplou sprchu. “To se teprve probudím”,- řiká. Pak se obléká a dělá snídaní pro muže a pro děti. Vaří čaj, ohřívá mléko a krájí chléb. Její muž má k snídaní čaj, chléb s máslem a sýr. Její muž také brzy vstává, také si dává sprchu, ale studenou. Pak se holí, obléká a snídá. Děti také chtějí vstávat, nechtějí spát. Musí se umýt a vyčistit si zuby, pak oblékají a snídají. Nechtějí snídat, protože si chtějí hrát. “Kdo nesnídá, je nemocný a musí jít do postele”,- říká Eva.

Po snídaní Eva uklízí kuchyni, potom chodí na nákup a na chvíli i na hřiště. Děti nechtějí chodit na nákup, chtějí chodit jen na hřiště. Ale maminka taky musí nakupovat, to se nedá nic dělat. Potom dělá Eva oběd pro sebe a pro děti. Po obědě děti spí, jsou ještě malé. Ale Eva nespí, uklízí kuchyni a žehlí. Potom chtějí děti zase jít na hřiště. “Ale napřed máme svačinu”,- říká maminka. Když je pěkné počasí, chodí do parku na procházku. Park není daleko. Děti tam jezdí na koloběžce a na třikolce. To jsou moc šťastné. Nechtějí jít domů, ale musí. “Ještě chvílku, prosím tě”,- prosí děti. Ale není to možné. Je čas dělat večeři a po večeři se děti musí koupat a jít spát.

Evin muž už je doma. Pomáhá koupat děti. Potom povídá pohádku na dobrou noc. Pak se dívá na televizi. Je tam dnes fotbal. Eva se nerada dívá na fotbal. Má ještě práci, uklízí kuchyni a koupelnu. “Prosím tě, co celý den děláš?”,- říká Evin muž. “Ty se máš, nemusíš chodit do práce a vydělávat peníze.”

 

Slovníček: Словарик:

dát si sprchu принять душ, oblékat se одеваться, ohřivat греть, krájet резать, holit se бриться, uklízet убирать, nedá se nic dělat ничего не поделаешь, žehlit гладить, svačina f. полдник, koloběžka f. самокат, třikolka f. трёхколёсный велосипед, prosit росить, pomáhat помогать, pohadka  f. сказка, ty se máš  тебе хорошо, vydělávat зарабатывать

                                  

Jaký má den Eva? Co o tom myslíte?

 

 

Přečtete se slovníkem tento zábavný test: Прочитайте со словарём этот забавный тест:

 

JSTE DOBRÁ HOSPODYNĔ?

 

1. Předpokládejme, že vám doma chybí několik potřebných věci, ale koupit můžete jenom jednu. Kterou si vyberete?

a) chladničku…………………….30 bodů                 

b) televizor………………………..5 bodů

c) práčku…………………………20 bodů

d) kabát…………………………..10 bodů                                             

 

2. Dáváte často do porádku šatník?

ano……………………………….20 bodů

ne…………………………………10 bodů

 

3. Uklízíte doma každý týden vždy ve stejný den?

ano……………………………… 20 bodů

ne…………………………………10 bodů

 

4. Stačíte připravit všechno v kuchyni, než přijdou hoste?

ano………………………………..8 bodů

ne…………………………………20 bodů

 

5. Stane se vám někdy, že nabídnete hostům připálený koláč?

ano ……………………………… 10 bodů

ne………………………………….15 bodů

 

6. Obsluhujete hosty ráda?

ano………………………………..15 bodů

ne………………………………….6 bodů

 

7. Děláte před odchodem do obchodu soupis potravin, které máte nakoupit?

ano……………………………….20 bodů.

ne………………………………….3 body

 

8. Máte své „vyhlašené jídlo”?

ano………………………………..15 bodů

ne………………………………….8 bodů

 

9. Zkoušíte nové recepty?

ano………………………………..12 bodů

ne…………………………………..6 bodů

 

10. Pomáhá vám manžel v domácnosti?

ano……………………………….12 bodů

ne…………………………………6 bodů

 

11. Máte všechny kuchyňské pomůčky vždy uloženy ve skříňce nebo na policích?

ano……………………………….25 bodů

ne…………………………………5 bodů

 

12. Považujete chladničku za nejpotřebnější zařízení kuchyně?

ano……………………………….4 body

ne………………………………..16 bodů

 

Výsledek testu:

Do 155 bodů: Jako hospodyně máte ještě hodně dohánět. Především byste se měla naučit hospodařit s časem a lépe si svou práci organizovat.

156 až 195 bodů: Jste pracovitá. Každá věc má u vás doma své místo. Jestliže přece jenom někdy musíte něco hledat, je to tím, že jste nenaučila pořádku ostatní členy domácnosti.

Nad 195 bodů: U vás doma je to ideální! Stále něco perete, čistíte nebo uklízíte. Ale věřte, že tuto práci lze provádět i s menším úsilím a ztrátou času. A proto se zastavte, dokud je čas! Kromě staroszi o domácnost existuje také divadlo, kino, knihy, přátele…..

 

3. DEN PANÍ MACHOVÉ

 

     Paní Machová ve všední den chodí do práce, a tak vstává v šest

hodin, protože připravuje snídaní pro celou rodinu a vede svou malou

dcerku do školky. Potom jde do práce. Naštěstí pracuje blízko, takže

nemusí jezdit žádnými dopravními prostředky. Pracuje jako účetní v

jednom podniku, dělá do půl čtvrté. Cestou domů chodí pro dceru do

školky. Po cestě nakupuje, potom dělá večeři, po večeři myje nádobí...

Na televizi ve všední den nedívá. Mluví s dětmi o jejích starostech a

 radostech, o známkách ve škole, o jejich malých i velkých problémech.

 Děti moc nepomáhají. Jedině malá dcerka utírá nádobí nebo pomáhá při

vaření. Starší dcera studuje na gymnáziu, chodí na tenis, na kytaru a na

 angličtinu, a syn je ve třetím ročníku na lékařské fakultě. No a ještě třikrát

týdně hraje fotbal a v zimě jezdí na hory lyžovat.

        Paní Machová má moc hodného muže. Rád by ji pomáhal, kdyby byl

víc doma. Ale od pondělka do pátku většinou jezdí po montážích, protože

montuje plastová okna, a v sobotu spravuje to, co si během týdne v

domácnosti rozbilo. To je naštěstí jeho koníček. Má zlaté ruce, všechno

spraví.

    O vikendech paní Machová také pracuje: v sobotu pere, žehlí a

uklízí. A když vypere, vyžehlí a uklidí, tak si nejraději sedne do křesla a

udělá si chvilku pro sebe. Když je hezky, chodí manžel s mladší dcerou

Ivankou na hodinku do parku, a paní Machová má trochu klid. Večer někdy

chodí do kina nebo se dívá na televizi. Chatu nemájí, v neděli obyčejně

 jezdí k babičce na venkov. Paní Machová ráda šije a plete.

Slovníček: Словарик:

Připravovat готовить, naštěstí к счастью, žadný никакой, dopravní prostředek m. транспортнoе средствo, cestou по дороге , nadobí m. посуда, starost f. забота, známka f.  оценкa, spravovat исправлять, ремонтировать, koníček m. хобби, prát стирать, žehlit гладить, klid m. спокойствие, минуты покоя, plest вязать

 

Otázky:Вопросы:

1. Má li volno paní Machová?

2. Proč pořád nemá čas pro sebe?

3. Pomáhá muž své ženě nebo ne?

4. Proč jí nepomáhají děti?

5. Jak tráví všední den vaše maminka?

6. Jak trávíte všední den vy?

7. Jak trávíte svůj volný den?

8. Co děláte doma, v domácnosti?

9. Co pomáhá moderní ženě v domácnosti?

10. Je li jiné řešení problému?

11. Musí děti pomáhat mamince?

12. Jaké povinnosti máte v rodině?

13. Co dělá v domacnosti vaše babička?

14. Jak řeší tento problém americké a evropské ženy?

 

Popište obrázek: Опишите картинку:

 

4. CELÝ DEN JAKO V KOLE

 

A.: Nazdar, Miloši, to je ale náhoda!

B.: Ahoj, Jano, to už je doba, co jsme se neviděli! Kde pracuješ?

A.: V Centrotexu, dělám překlady s angličtiny a z ruštiny. Měla jsem jít původně do jedné redakce, ale pak tam nebylo místo, tak jsem musela vzít, co bylo.

B.: A nejsi tam spokojena?

A.: Ale celkem ano, člověk zas nesmí být tak náročný. Horší je, že cel-   kově mám strašně málo času. To víš, práce, dvě děti a ještě manžel...

B.: Ty už máš dvě děti? Jak jsi to prosím tě tak rychle stačila?

A.: No máme dvojčatka, Marcelku a Martínka, zrovna včera jim byly dva roky. A co ty? Pořád ještě svobodný?

B.: Porád.

A.: Ty se máš! O nikoho nemusíš starat, děláš co chceš, jdeš si kam chceš. To já jsem celý den jako v kole. Musím děti vypravit a odvest do jeslí, pak honem do práce, po práci zas pro děti do jeslí, nakupo- vat, prát, vařit a já nevím co ještě.

B.: A manžel ti nepomáhá?

A.: Ale ano, to bych mu zase křivdila. Ale přece, to víš, nejvíc práce stejně musím nakonec udělat já. To si vy svobodní ani neumíte před- stavit!

B.: No já mám teď taky práce až nad hlavu. Za tři měsíce mám odevzdat disertační práci a pořád jsem vlastně na začátku, do konce srpna bych měl dokončit jednu učebnici a ke všemu odjel kolega do ciziny a já musím za něho přednášet.

A.: Já vím, ale přece jen když nemáš ráno přednášku, vstaneš si kdy chceš, jsi zkrátka pánem svého času.

B.: No to sice do jisté míry pravda, ale když se toho na tebe navalí, jako teď na mne, nevíš kudy kam.

A.: Ráda bych si s tebou popovidala, ale musím běžet do jeslí. Tak se měj moc hezky!

 

Slovníček: Словарик:

Překlad m. перевод, původně первоначально,  horší хуже, celkově в общем, stačit успеть, honem быстро, в темпе, křivdit обижать, odevzdat  сдать, učebnice f. учебник, cizina f. заграница, přednášet читать лекции, kudy kam куда податься, měj moc hezky всего тебе хорошего  

Otázky:

 

1. V kolik hodin vstavate?

2. Co děláte ráno?

3. Jak jedete na fakultu?

4. Kolik hodin přednášek máte denně?

5. V kolik hodin končí přednášky?

6. Kde a kdy obědváte?

7. Kam jdete po přednáškách?

8. Co máte odpoledne?

9. Kdy večeřite?

10. Rád(a) chodite na diskoteky?

11. Máte televizi? Na co se diváte večer?

12. V kolik hodin chodíte spát?

 

5. Koláč času

 

Každý musíme nějak hospodařit se svým časem. Rozdělujeme si ho na dobu, ve které pracujeme nebo se učíme, na dobu, kdy si hrajeme, kdy jsme s přáteli, kdy si čteme, jíme či spíme. Takto si skládame každý den, každý týden, měsíc, rok, život. Některé činnosti děláme rádi, jiné proto, že víme, jak jsou duležité.

 

Namaluj si velký kruh, svůj “koláč času”. Koláč bude představovat tvůj čas v průběhu jednoho dne. Tvým úkolem je rozdělit koláč na tolik dílů, kolika různým činnostem se v průběhu jednoho svého dne věnuješ.

 

Tam mohou být: učení, škola, kamarádi, cesta do školy, pes, sport, četba, hudba, pomoc doma, pletení, jídlo, spánek, televize...

 

 


pes

 

 

 


Podívej se na svůj koláč. Co bys na něm chtěl(a) změnit?

Máš doma své stálé místo, kde se učíš?             

Učíš se raději ráno, kolem poledne, odpoledne nebo večer?

Máš přestavky v učení a co v nich děláš?

Učíš se dlouho do noci nebo raději vstaneš brzy ráno? Učíš se o víkendy? Kdy? Můžeš se učit, když slyšíš hudbu?

CO DĚLÁM MIMO ŠKOLU

Nabízíme seznam činností, kterým se děti a mladí lidé mohou věnovat v době, kdy nejsou ve škole. Zvažte, kterým činnostem se věnujete mnoho - řekněme více než jedenkrát týdně, kterým se věnujete trochu - asi tak jedenkrát týdně, na které zůstává času méně - zhruba tak jedenkrát do měsíce, a konečně i ty, které nevykonáváte vůbec. Vyznačte je křížkem (X).

 

činnosti                                                  mnoho trochu méně vůbec ne

1. aktivně sportuji ......................................................................................

2. navštěvuji sportovní útkání......................................................................

3. sleduji televizi, poslouchám rozhlas.........................................................

4. chodím do přírody, na procházky............................................................

5. starám se o zvířata, pěstuji rostliny.........................................................

6. učím se cizí jazyk...................................................................................

7. chodím do kina, do divadla, na výstavy....................................................

8. povídame si s kamarády, bavíme se......................................................

9. pomáhám doma, dělám domácí práce......................................................

10. hraji si s počitačem, progamuji................................................................

11. šiji, pletu, háčkuji, vyšívám.....................................................................

12. posloucham hudbu, nejraději...................................................................

13. čtu, nejraději............................................................................................

14. hraji na hudební nástroj, zpívám, tancuji..................................................

15. kreslím, maluji, fotografuji ......................................................................

16. studuji odborné knihy nebo časopisy........................................................

17. sbírám pohledy nebo................................................................................

18. nudím se..................................................................................................

19. jen tak odpočívám...................................................................................

20. dělám něco jiného................................................................................... 

Cvičení: Упражнения:

 

1.Utvořte adjektiva a spojte s substantivy: Образуйте прилагательные и соедините их с существительными. Např.: den - denní světlo

 

ráno, poledne, večer, týden, pondělí, sobota, neděle, rok, středa, čtvrtek,

2.Utvořte adverbia: Oбразуйте наречия:     např.: každý den - denně

         

každý týden, každý měsíc, každý rok

3.Doplňte předložky, kde to je nutné:   Добавьте предлоги там, где это нужно:

 - ráno, - poledne, - půlnoci, - noci, - neděli, - svátek, - prazdninách, - roku 1954, - sedmé, - půl jedné, - deset minut osm, jednou - týden

 

4.Uveďte antonyma: образуйте антонимы: např.: stmívá se - svítá

 

všední den, pracovní sobota, poledne, brzy, dlouho, v noci, hodinky se zpožďují

 

5.Řekněte o deset minut více: Cкажите на десять минут больше:

 

Je teprve za deset minut osm. Je teprve čtvrt na pět. Je teprve za pět minut sedm. Je teprve šest hodin a pět minut. Je teprve za pět minut půl deváté. Jsou teprve tři čtvrtě na dvanáct a dvě minuty. Je teprve za minutu deset.

6.Uveďte předložky a upravte věty: Вставьте предлоги и оформите предложения:

Vlak přijíždí .…… půl (devátá). Tu práci musime udělat hned ......... (svátek). Sejdeme se u metra ...... (čtvrt ...... sedm). Byl zde ….......(pět minut). Opozdili jsme ....... (pět minut). Budu u vás .....…… (dvě hodiny). Byla jsem .......... (divadlo)...………(tři týdny). Nehoda se stala večer .........(dvanáct hodin). Vrátím se ......……( pátá a sedmá). Jde ........ (osmá).

7. Odpovězte: Ответьте:

        

Kdy začíná film “ Santa Barbara?“………………………………………

Kdy končí hodina češtiny? …………………………………………………

Kolik je teď hodin?………………………………………………………….

Který den bude pozítří? ……………………………………………………..

Kdy bude přestavka? ……………………………………………………….

8.Přečtete dnešní televizní program. Přeložte do češtiny. Прочитайте сегодняшнюю программу телепередач. Переведите на чешский язык.

9. Přeložte do češtiny: Переведите на чешский язык:

Месяц назад я был в Праге. Нам нужно идти, уже без двадцати два. Послезавтра вечером я иду в театр. Во время перерыва он всегда курит. Я во время выходных ничего не делаю, только отдыхаю. Я встаю каждый день в пол-восьмого. Мама убирает квартиру ежене-дельно. Во второй половине дня я буду учить чешский язык. Через два часа начинается фильм. У меня нет свободного времени. В будний день я много работаю. Что ты делаешь на следующей неделе?  Утром я встаю очень рано, а ложусь спать очень поздно. Иногда я езжу к бабушке в деревню. Два раза в год беру отпуск. В течение рабочей недели я буду много работать. Со вторника по пятницу у нас

в гостях будет Ян. Он уезжает через месяц. Работаешь через день?

V. ROČNÍ DOBY.

Времена года

Počasi

Погода

 

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

Zima зима, jaro весна, léto лето, podzim осень

Кdy? v zimě, na jaře, v létě, na podzim

Jarní весенний,podzimní осенний, létní    летний, zimní зимний

 

Jak je venku? Как на улице?

Je hezky хорошо, špatně плохо, prší идёт дождь, sněží идёт снег

Je horko жарко. Je vedro душно. Stín тень. Je teplo тепло. Otepluje se теплеет. Ochlazuje se холодает. Táje тает. Obleva f. оттепель. Blato n. грязь. Kaluže f. лужа. Sama voda сплошная вода. Fouká дует. Vítr m. ветер. Bouřka f. гроза. Duha f. радуга. Dešť m. дождь. Liják m. ливень. Mrholení n. моросит. Mlha f. туман. Zataženo пасмурно. Poprchavá накрапывает. Přehaňky f. кратвовременные дожди (снег). Srážky f. осадки. Blesk m. молния. Hrom m. гром. Hřmí гремит (гром). Mrzne морозит. Mráz m. мороз. Klouzat скользить. Led m. лёд. Sněhulák m. снеговик. Sněhová koule f. снежный ком. Lyžovat кататься на лыжах. Lyže лыжи. Bruslit кататься на коньках. Brusle коньки. Saňky санки. Saňkovat кататься на санках. Sněhové vločky f. снежинки. Vánice f. метель, вьюга. Rampouch m. сосулька. Teplota klesne температура понижается. Teplota stoupá температура повышается. Stůpeň f. градус. Deset stůpňu pod nulou (nad nulou) десять градусов ниже нуля (выше нуля). Povodeň f. наводнение, паводок. Podnebí (klimá) n. климат. Prazdniny каникулы. Dovolená f. отпуск. Vikend m. выходные. Opalovat se загорать. Házet sněžky бросать снежки. Vyvádět дурачиться. Dešťový дождливый, sněhový снежный, sluneční солнечный.

Měsíc     m. луна, hvězda f. звезда, souhvězdí n. созвездие, Velký Vůz m. Большая медведица, večernice f. вечерняя звезда, jítřenka f. утренняя звезда,

Předpověď počasí    f. проноз погоды, tlakoměr m. барометр, tlak m. давление, studena fronta f. холодный фронт, vliv m. влияние

 

 

měsíce:                    kdy? L   odkdy? G = kolikátého je dnes?

Месяцы                             когда         от – до      какое сегодня число?         

1.  leden                  v lednu  od ledna          1. ledna

2. únor                   v únoru od února         17. února

3. březen               v březnu od března        13. března

4.  duben                v dubnu od dubna        2. dubna

5. květen                v květnu od května        9. května

6.  červen                v červnu od června        22. června

7. červenec           v červenci od července    4. července

8. srpen                  v srpnu  od srpna         11. srpna

9. září                    v září     od září            1. září

10. říjen                   v říjnu   od října           28. října

11. listopad                      v listopadu od listopadu 7. listopadu

12. prosinec            v prosinci od prosince   24. prosince

 

1.1 - prvního první      11.10 - jedenáctého desátý     

1.2 - prvního druhý 3. 4 - třetího čtvrtý

 

Odpovězte na otázku: Ответьте на вопрос:

Kolikátého je dnes?      

8.3., 10.10., 17.11., 21.2., 23.5., 12.1., 31.7., 28.6., 1.9., 16.12.

1. ROK V ČESKÉ KRAJINĚ

L e d e n - měsíc ledua sněhu, nejchladnější měsíc roku. Přiroda odpočívá. Po zasněžených polích létají hejna hladových vran.

Ú n o r - nejkratší měsíc roku. Dobře je, když v tomto měsíci je hodně sněhu. Na konci měsíce často jsou předjarní oblevy.

B ř e z e n - měsíc, kdy se přiroda probouzí. Přichází jaro. V hajích raší břizy, rozkvětají první jarní květiny - sněženky.

D u b e n - měsíc proměnlivého počasí, měsíc jarních přeháněk a slunečního svitu (aprilové počasí). Stromy se zelenají, pučí duby.V sadech rozkvětají ovocné stromy. Stěhovací ptáci se vracejí do svých hnízd.

K v ě t e n - měsíc květu. Louky jsou zlaté pampeliškami. V zahradach květou šeřiky a tulipany. Měsíc básníků - maj.

Če r v e n - nejkrásnější měsíc v roce, měsíc květoucích růží a lip, přichází léto. Na pasekach se červenají jahody a v sadech třešně.

Č e r v e n e c - nejteplejší měsíc roku, první prazdninový měsíc. V červenci jsou nádherné létní dny s nejkrásnějšími východy slunce.

S r p e n - měséc veder a bouří, druhý prazdninový měsíc. Dozrává letní ovoce, žněje plném proudu. V lesích rostou houby. Vlaštovky se chystají k odletu.

Z á ř í - klidný, slunný měsíc, měsíc “babího léta”. Prichází podzim. Rolnici sklízejí brambory.

Ř í j e n - měsíc ranních mlh a ticha v přirodě. Listí stromů zlátne a rudne, vinaři sklízejí hrozny (vinobraní).

L i s t o p a d - měsíc mlh. Poslední listí padá se stromů, někdy i sněží. Na polích se konají hony.

P r o s i n e c - první zimní měsíc, měsíc nejkrátších dní a slunovratu. Přiroda zcela usíná, často sněží a mrzne.

 

Vysvětlivky: Пояснения:

hejno= skupina ptáků, obleva= tání, rašit = dostávat pupeny, přeháňka= krátky dešť, vedro= velké horko,     stěhovavý pták = který na podzim odlétá do teplých krajin a na jaře se vrací, v plném proudu= v nejvyšším stupňu, hon= lov zveře,

 

Slovníček: Словарик:

Hladová vrana f. голодная ворона , probouzet se просыпаться, haj m. роща, bříza f. берёза, rozkvětat расцветать, sněženka f. подснежник , proměnlivý переменчивый, strom m. дерево, pučet набухать, vracet se возвращаться, louka f. луг, pampeliška f. одуванчик, šeřik m. сирень, tulipan m. тюльпан, basník m. поэт, červenat (se) краснеть, jahody f. клубника, třešně f. черешня, žně f. жатва , houba f. гриб, vlaštovka f. ласточка, chystat se собираться, sklízet убирать (урожай), hrozny m. виноград, konat se прооисходить, hon m. охота, slunovrat m. солнцеворот, usínat засыпать 

 

2. ROČNÍ DOBY

 

Jaro

Je krásné počasí, svítí slince. Není moc teplo - je 19°C stupňů. V březnu začíná být teplejí a mý můžeme znovu chodít na procházky. V dubnu o vikendu jezdíme ven za město. Jedeme vždy autem, venku parkujeme a jdeme s manželkou a dětmi do přirody. Nerád chodím hodně, protože děti jsou ještě málé. Chodíme cestičkou pro turisty, hledame první květy.

Léto

Je horko, 30 stupňů ve stínu. Nikdy nevíme, jestli v létě bude pršet nebo bude hezky, proto radějí jezdíme k moři. Dovolenou si bereme v červenci nebo v srpnu, když děti mají prazdniny. Rád bych jezdil k moři v září, kdy je u moře méně lídi. Nerád se opaluju a nemám moc rád horko, proto hodně plavu a na pláži ležím ve stínu. Většinou bydlíme v soukromí, ale někdy také v hotelu, když máme dost peněz.

Podzim

Prší, na nebi jsou černé mraky, fouká vítr. Podzim nemám rád. Proč?

Přicházi už na konci září a celý říjen prší a jsou bouřky. Venku na ulici lidé pospíchají, každý má deštník a je jím zima. Na podzim máme špatnou šedivou náladu. Na podzim nemáme z ničeho radost. Vzpomínáme na léto, těšíme se na vánoce a na zimu, chodíme s manželkou do divadla nebo ve dne s dětmi do kina a hlavně hodně pracuju, protože na podzim se dobře pracuje.

Zima

Je zima, 7 stupňů pod nulou. V noci sněžilo, proto venku je hodně sněhu. Na vánoce většinou ještě není sníh, sněžit začíná až v lednu. Nálada lídi je v zimě lepší, protože kupují dárky na vanoce a skoro každý jezdí na hory. Naše rodina jezdí na hory až v únoru. Během týdne s rodinou lyžujeme, a když je slunce, na sněhu se opalujeme. V České republice zimní dovolená je moc populární, V Krkonoších, Jesenikach a Orlických horach jsou dobrá rekreační střediska. 

 

Otázky: Вопросы:

   

Jaké počasi je většinou na jaře? Máte rád jaro? Proč? Chodíte do přirody? Chodíte rád na dlouhé púrocházky?Hledáte na výletě nějakou hospodu? Víte určitě, jaké bude v letě počasi? Jezdite v letě radějí do lesa nebo k moří?Máte rád horko a rád se opalujete?Jel byste k moři radějí v červenci nebo v září? Proč ?Kde u moře bydlíte?Jste dobrý sportovec? Kdy budou mít vaše rodiče dovolenou a kdy budete mít prazdniny ?Kam pojede letos vaše rodina ?Máte rád podzim? Jakou máte náladu když prší? Jaké je na podzim většinou počasí? Co uděláte když venku začné pršet a vy nemáte deštník? Máte rád zimu a sníh? Umíte lyžovat? A co vaše rodina ?

Přečtete se slovníkem text: Прочитайте со словарём текст:

3. PODNEBÍ ČECH.

    Česká republika leží v mírném pásu, kde se střídají čtyři roční období: jaro, léto, podzim, zima. V západní části státu se projevuje působení oceánu (Golfského proudu), který mírní mrazy v zimních měsících. Vliv větší vzdalenosti od oceánu na východě republiky se jeví hlavně zvýšením letní teploty. Tepelné rozdíly jsou závislé také na výškové různosti území.

    Západní větry přinášejí deště nebo sníh. V zimních měsicích je srážek méně, než v létě. Prudké letní deště (lijáky) dají za kratkou dobu mnohem více vody než dlouhotrvající slabé podzimní deště nebo zimní sníh.

    Teplotu vzuchu měříme teploměrem nebo lihem. Průměrná teplota vzduchu v Praze v lednu je - 1,5°C, v červenci přes 19°C. Tlak vzduchu měříme obvykle tlakoměrem. Změny tlaku a teploty vzduchu mají za následek vítr.

    Vítr je důležitým klimatickým činitelem. Větry, vanoucí z jihu a jiho-východu jsou teplé, ale velmi suché, takže vysušují půdu. Stromy, vysázené v rovinách, zpomalují rychlost větru.

Vysvětlivky: Пояснения:

podnebí= klima, mirný pas = část zemského pobrchu, charakterizovaná čtyřmi ročnimí dobami, srážky= dešť a sníh, nadmořská výška= nad hladinou moře, pohybovat se = (zde) měnit se, tlakoměr= barometr, vanout = foukat, vysušovat= zbavovat vody, rovina= rovná krajina

 

4. POČASÍ

(rozhovor)

 

A.: Tak co, jaké jste měli včera na vyletě počasí ?

B.: Nemůžeme si stěžovat, vydařilo se nám to. Ráno, když jsme vyjížděli, byla síce hustá mlha a zima, ale později se vyjasnilo. Před obědem dokonce začalo svítit slunce a trochu se oteplilo.

A.: Na horách je vždycky chladněji než v Praze. Tady bylo spiš vlhko a dopoledne pršelo. Celý den bylo zataženo a taky foukal vítr.

B.: To my jsme měli opravdu hezky. Ve vyšších polohách však bylo chladno a místy ležel na vrcholech hor sníh. Letos začne zima velmi brzo.

A.: Máš pravdu, už teď bývá občas v noci mráz a teplota klesne pod nulu.

B.: Nevíš náhodou jaká je předpověď na zítra ?

A.: Slyšel jsem z rádia, že bude polojasno, bude foukat silný vítr a na     horách budou sněhové přehaňky.

B.: To je dobře, hlavně, že nebude pršet. Užili jsme deště až dost.

 

5. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

I.

Předpověd na dnešek: Oblačno, občas sněhové přeháňky. Odpoledne od jihozápadu ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty: nula až minus 3 stupně, denní nula až plus 4 stupně Celsia.

Úterý a středa: V útery oblačno, postupně místy dešť, později i na horách.

Rozptylové podmínky: Rozptylové podmínky pro zněčišťující látky v ovzduší budou dobré.

Slunce: Erupční aktivita slabá, geomagnetické pole slabě porušené.

II.

Dnes: bude polojasno až oblačno, přehaňky a bouřky jen ojediněle. Nejvyšší denní teloty 25 až 29 °C. Ranní mininalní teploty budou 15 až 11°C. Vát bude severní vítr 4 až 7 m/sec. Koncentrace ozónu v ozonové vrstvě nad naším územím je 9,3 procenta nad dlouhodobým normálem.

Slovníček: Словарик:

Postupně постепенно, rozptylový рассеивательный, zněčišťujicí загрязняющий, ovzduší n. вздушная среда, erupční aktivita f. активность выброса , porušený повреждённый, ojedinělý отдельный, vát дуть, vrstva f. слой, území n. территория, dlouhodobý долговременный

 

6. ROZHOVORY

 

1. - Ty jdeš ven? Obleč se pořádně: na teploměru je patnáct stupňu         pod nulou.

    - Nedá se nic dělát, před devátou hodinou musím být ve škole.                     Vezmu si kožich. Letos je krutá zima.

    - V úterý se má oteplit, bude asi zase padat snih.

 

 2. - Kolikáteho je dnes ?

    - Dnes je pátek devatenáctého března.

    - Tak přiští týden nastane podle kalendáře jaro, ale počasí na to         nevypadá.

    - Ano, pozitří v neděli bude první jarní den.

Cvičení: Упражнения:

1.Utvořte adjektiva, vyjadřující charakteristickou vlastnost: Образуйте прилагательные, отражающие характерное качество:

    např.: Počasí, při kterém je mráz, je mrazivé.

 

Ráno, kdy je mlha, je..........................................................……………..

Noc, kdy fouká vítr, je........................................................……………..

Den, kdy svítí slunce, je .....................................................………………

Období, kdy je častý dešť, je..............................................……………..

Počasí, které se stále mění, je.............................................……………….

Ulice, na kterých je hodně bláta, jsou................................………………

 

2.Uveďte antonyma: Подберите антонимы:

např.: vysoká teplota - nízká teplota

 

Jasná obloha,hezký den, studený vítr, je vlhko, mokré ulice, oteplovat se, slunce vychází, teplota stoupá

 

3.Uveďte slovesa: Образуйте глаголы: např.: tma - smívat se

 

hrom, blesk, mráz, sníh, východ, západ, záplava

 

4.Vyberte si odpověď: Выберите ответ:

Na výlet půjdeme, jen když -

    bude ráno hezky, bude pršet, začne svítít slunce, bude chladněji než dneska

Nemám ráda, když -

    v tom horku se potím, je tma a nic nevidím, celý den prší,

    je mi moc horko

Zůstanu doma, protože -       

nikam nechcí jít v tom horku, venku je hezky, venku hodně prší, venku je pěkná zima

Mám ráda, když -         

je mi zima, na jaře začíná být teplo, na obloze není vidět hvězdy, v zimě nesněží, v letě koušou komáři

6.Ve kterém ročním období a měsíci řekněte:

        

Záse přicházejí mraky, bude pršet. Našla jsem sněženku. Každý den je počasí horší a horší. Letos byly vánoce záse bez sněhu. Dokonce začal školní rok! V tom horku by byl přijemný vítr. Je moc horko, jdu do stínu.

 

7.Doplňte vhodná slova:Добавьте подходящие слова:

 

Dnes prší a na silnici je ..................... . Včera .................... slunce a bylo .................... . Četl jste ...................... počasí na zítra? Bude ....................... a od severu ................... . Ranní .......................8 až 10, bude slabý …………. .................... . Jaké je počasí podle .........................?

 

        

8.Slova v závorkách dejte do správného tvaru:Слова в скобках поставьте в нужную форму:

 

Před (týden) ještě byla zima, dnes je opravdu teplo. Koncem (červen) se vrátím zpatky. V (listopad) obyčejně hodně prší. Jaro začíná koncem (březen). Dovolenou budu mít až v (prosinec). Na jihu zustanu až do

(říjen). Stalo se to začátkem (únor) (tento rok).

 

Téma kompozice: Тема сочинения:      

 

1. Vliv počasí na člověka.

2. Jak podnebí ovlivňuje charakter a fyziognomii člověka.

3. Co by bylo, kdyby v Minsku bylo tropické počasí.

4. Má oblíbená roční doba.

 

 

7. Předpověď počasí na zítra

(televizní stanice Nová uvádí)

Pomalu končí pondělí, první pracovní den nového týdne, a já doufám, že to byl pro vás den příjemný. Nyni vám jístě přijdou vhod meteorologické informáce, kterými vás dnes stejně jako zítra bude provázet Rej Koranten. Hezký večer!

My už se díváme na mapu Evropy. Zataženo s deštěm bylo dnes ve Střední Evropě. Zvětšená oblačnost byla ještě ve Francii a místy v Zapadním Středomoří. Jíndy bylo většinou polojasno, na Pirenejském ostrově jasno a velmi teplo, to dokazuje i naše tabulka. V Madridu naměřili 30º C. Na jíhu Španělska bylo v 14 hodin až 36º C, naopak poměrně chladno dnes měli v Moskvě – pouhých 12º C. Ale vrátíme se do tepla, které nám nabízejí všechny rekreační oblasti Evropy. Pohybují, jestli teplota moře u břehů Kypru je ještě osvěžující – no posuďte sami: 28º C.

Nad Českou republikou bylo dnes zataženo nebo skoro zataženo. V Čechách na většině území občas dešť nebo přeháňky, na Moravě zatím srážek méně, ale postupně se rozšíří i tam. Teploty v Čechách se pohybovaly od 18 do 22, na Moravě a ve Slezsku bylo teplejí – 20 -26º C. Vítr vál slabý proměnlívý o rychlosti 2-5 m/sek. Takto vypádají včerejší maximalní denní a dnešní minimální ranní teploty ve dvou metrech nad zemí. Ozonová vrstva dnes byla o 6 procent tenší než její dlouhodobý průměr pro dnešní den. A v této tabulce je doba prvního pobytu na přimém slunci bez ochranných prostředků, kdy začíná pokožka rudnout čili naopak pigmentovat. Mezí 11 a 15 hodinou je to pouhých 9 minut v připadě že patřite do prvního fototypu, to známená že při opalování vždy zčervenáte. Tolik slunce, a teď se podíváme jak vypadá sjizdnost našich řek. Lužnice a Sazava jsou nadále nesjizdné. Samozřejmě že nesmíme zapoménout na teplotu vody v našich vodních nadržích – nejteplejší vodu naleznete na Orlíku, kde má tepotu vyšší než jsou 23º.

Biometeorologická předpověď na zítra očekává stupeň číslo 1, a tedy mírnou zátěž. Tento stupeň zátěžě umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. A tak vypadá mapa s předpovědi počasí na zítřejší den. Zvlněná studená fronta postupuje přez Čechy zvolna k východu. Očekáváme dnes v noci na východě a severovýchodě území místy přeháňky, na ostatním území se bude od zapádu postupně obláčnost přetrhávát. Zítra přez den bude obláčno až polojasno, na jíhu a východě území místy, jindy i ojedninělé, preháňky nebo dešť. Noční teploty klésnou na 13 -9 º, na východě území se bude teplota pohybovat kolem 15º. Denní teploty vystoupí na 20-24º, v tísice metrech na horách očekáváme teplotu kolem 14º C. Vítr bude vát severozápadní až severní o rychlostí 4-8 m/sek. Ve středu bude obláčno, místy přeháňky, ojedinělé bouřky, ve čtvrtek bude polojasno, ale jen ojediněle, zejmená na jíhu území přehaňky. Noční teploty klesnou po oba dva dny na 11 až 7º, ve středu vystoupí denní teploty na 20 -24, ve čtvrtek až na 22 až 26º C.

Bohužel, čas určený pro dnešní reláci o počasí vypršel a nezbývá se mi nic než s vámi rozloučit a popřát vám klidný ničím nerušený večer.

 

Slovníček: Словарик:

Doufat надеяться, přijít vhodбыть кстати,stejně так же, zvětšený увеличенный, místy местами, jindy в другое время, poměrně сравнительно, být pouhým быть всего навсего , nabízet предлагать, rekreační предназначенный для отдыха, skoro почти, zatím пока, postupně se rozšířít постепенно расшириться, pohybovat se колебаться, proměnlivý переменчивый, rychlost f. скорость, průměr m. cредний показатель, pobyt m. пребывание, ochranné prostředky m. защитные средства, pokožka f. кожа, rudnout краснеть, čili или же, patřit принадлежать, sjizdnost f. съезжаемость, samozřejmě разумеется, zapomenout забыть, nadrž f. водоём, nalézt найти, očekávat ожидать, mírná zátěž f.  слабая степень, umožňovat давать возможность , běžný обычный, omezení n. ограничение, přihlédnutí n. учёт, zvolna постепенно, přetrhávát разрываться, vystoupit подняться, bohužel к сожалению, určený предназначенный, reláce f. трансляция, popřát пожелать, klidný спокойный, nerušený ненарушаемый

Otázky: Вопросы:

        

        1. Má počasí vliv na vaši náladu?

    2. Pro koho je zvláště důležitá předpověď počasí ?

    3. Jaký vliv má podnebí na povahu i tělesný vzhled člověka ?               4. Co     znamená “aprilové počasí”?

    5. Popište letní bouřku.

    6. Jaké jste měl počasí během minulé dovolené?

7. Považujete rozhovor na téma “počasí” za důležity nebo ne ?

    8. Znáte nějaká přísloví, rčení nebo frazeologizmy týkající se počasí?  9. Jaké je “psí počasí” ?

    10.Co myslíte, jak bude zítra?

    11.Které přirodní katastrofy nebo úkazy můžete jmenovat?

    12.Sledujete zprávy o počasí v tisku nebo v rozhlase ?

 

 

Naučte se: Выучите:

Sníh

 

Už zapadl nám práh,                  V kadeře vlasů tvých,

Už mlzí hroty věži                                vroubicích hladkost čela,

A bloudiš ve vločkách,               už napadal ti sníh,

Hledaje cestu stšži.                      Však ty jsi zrůžověla.

Kdo by však neměl rád               A kdo by neměl rád

Ten tanec, vír a pád,                   tu vůni i ten chlad,

Ty vločky v modrých tmách,      sníh na tvých kadeřích,

Když sněží?                                          Když sněží?

Jaroslav Seifert

V. JÍDLO, STRAVOVÁNÍ

Еда, питание

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

maso n. мясо:hovězí говяжье, говядина, telecí телячье, телятина, vepřové свиное, skopové баранина, drůbeží птичье, libové постное,

masové výrobkym. мясные изделия

salám m. колбаса, tvrdý сухая, trvanlivý долгого хранения, měkký salám варёная, párek m.сосиска, tlačenka f. зельц, šunka f. ветчина, paštika f. паштет, špekačka f. сарделькa, klobása f. колбаскa, uzené maso n., uzenina f. копчёное мясо, копчёности, řízek m. отбивная, roštěna f. ромштекс, biftek f. бифштекс, karbanátek m. котлета, mleté maso n. фарш, kachna f. утка, husa f. гусь, slepice f. курица

rybaf. рыбa:pstruh m. форель, štíka f.  щука, losos m. лосось, kapr m. карп, makrela f. треска, sleď f. сельдь

pečivo n. выпечка:rohlík m. рогалик, houska f. несладкая булочка, veka f. батон, buchta f. сладкая булка, koláč m. пирог, chleb m. хлеб

těstoviny макаронные изделия: nudle лапша, špagety спагетти, mušličky ракушки

mléčný výrobek m.  молочнoe изделиe: mléko n. молоко, šlehačka f. сливки, kiselé mléko m. кислое молоко, kyselá smetana f. кислая сметана, máslo n. масло, sýr m. сыр, tvároh m. творог, tavený sýr m. плавленный сыр, žlutý sýr m. жёлтый сыр

zelenina f.овощи:zelí n. капуста, mrkev f. морковь, brambory m. картофель, nové brambory молодой картофель, červená řepa f. свёкла, lílek m. баклажан, paprika f. болгарский перец, rajče n., rajčata помидор, помидоры, cibule f. лук, okurka f. огурец, květák m. цветная капуста,

ovoce фрукты:jablko n. яблоко, hruška f. груша, švestka f. слива, meruňka f. абрикос, broskev f. персик, dyně f. дыня, višně f. вишня, třešně f. черешня, banan m. банан, kivi m. киви, pomeranč m. апельсин, mandarinka f. мандарин, hroznové víno n. виноград, jahoda f. клубника, maliny f. малина, ostružiny f. ежевика, borůvka f. черника, klíkva m. клюква, rybíz m. смородина

houby f. грибы:hřib  m. белый, žampion m. шампиньон, holubinka f. сыроежка, kozák m. подосиновик, liška f.  лисичка, maselník m. маслёнок

cukroví кондитерские изделия: bonbón m. конфета, zákusek m. пирожное, dort m. торт, řez m. кусок торта, oplatka f. вафля, sušenka f.  печенье, lizátko n. леденец, drops m. карамель

nápoj m.напитok:    káva f. кофе, bílá с молоком, videňská káva f. по-венски, turek m. по-турецки, pivo n. пиво, víno n. вино, limonada  f. лимонад, mineralka f. минералка, šťava f. (mošt m. ) сок, džus m. джюс, koktail m. коктейль, likér m. ликёр, fernet m. виньяк, sekt m. коньяк

 

1. V CUKRARNĚ

 

Staré pražské hospody, vinárny, cukrárny a kavárny jsou velmi zajímavé. Včera jsme šly na Staroměstské náměstí. Byla zima a měly jsme hlad. Tak jsme šly do cukrárny U celetníka. Moje kamarádka Eva má ráda sladké zákusky. Dala si dva kousky dortu a černou kávu. Já jsem měla zmrzlinový pohár. Bylo to dobře a nebylo to drahé.

Slovníček: Словарик:

Hospoda f. кабачок, mít hlad быть голодным, vinárna f. винная, zákusek m.  пирожное, cukrárna f. кондитерская,  dát si взять, kavárna f. кафе, kousek m. dortu кусок торта, zmrzlinový pohár m. бокал с мороженым и фруктами

 

Výrazy: Выражения:

Jíst есть , jídlo еда, najíst se наесться, sníst съесть

dát si něco k jídlu взять что-то поесть, dát si něco k pítí взять что-то попить, mít hlad быть голодным, mít žizeň хотеть пить, chutnát пробовать - ochutnat попробовать, mít chuť na něco хотеть что-то съесть, dostat hlad почувствовать голод, chce se mi jíst мне хочется есть

2. CO SI DÁME K VEČEŘÍ ?

 

A.: Tak co, Pavle, kam dneska půjdeme na večeří?

B.: Vždyť jsme teprve nedavno obědvali! Ty už máš záse hlad?         

A.: A jaký! Ten oběd v jídelně byl špatný - kousek hovězího a pár brambor! Už mám hlad jako vlk. Tak co navrhuješ?

B.: Pojďme do činské restaurace!

A.: To je nápad! Ale poslyš, budou nam ta činská jídla chutnát?

B.: Určitě! Váří se tam znamenitě. Takové pekinské kuře s rýži - to je     přimo báseň!

A.: Víš, nemám nic proti exotice, ale dnes bych dál přednost české kuchyni. Mám hroznou chuť na vepřové s knedlíkem a zelím.

B.: No, to není moc zrovna originalní! A pak, já knedlíky nerád.

A.: Tak si můžeš dát něco jíného, třeba kachnu nebo husu...

B.: Zase s knedlíkem, víď! Ani nápad! Podívej se, jak tloustnu! To je ta tvá oblibená česká kuchyně!

A.: Knedlíky, tučné maso, pivo...

B.: Máš pravdu, skutečně ses spravil. Víš co, pojďme tedy do restaurace italských specialit. Dáme si špagety se sýrem a zeleninový salát.

A.: Když já hrozně nerád špagety!

B.: A co vlastně máš rád?  

A.: Něco lehčího a pokuď možno hodně zeleniny. A co ty máš nejraději ?

B.: Co? Třeba svičkovou na smetaně, řízek s bramborovým salátem,      anglický biftek nebo kavkazský šašlyk...

A.: Aha, jak vídím, potrpiš si na tučná a těžká jídla. Ale večer bychom si měli dát něco lehčího..

B.: Kolik je hodin ? Teprvě pět? To bychom měli jít ještě na svačinu!

A.: Co tě napáda! K svačině piju nejvýš sklenici mléka nebo si koupím ovoce - jablka, pomeranče, banany, a tak dále...

B.: Počkej, tady naproti prodavají vytečnou dršťkovou polévku. Nezajdeme si tám?

A.: Kdepak! A nemluv už o jídle. Dostál jsem taký hlad.

B.: Konečně! Tak honem, jdem do Vikárky na vepřovou!

 

Slovníček: Словарик:

Jídelna f. столовая, navrhovat предлагать, pojďme пойдёмте, nápad m. идея, určitě наверняка, báseň f. стихотворение, dávat přednost отдавать предпочтение, oblíbený излюбленный, skutečně действительно, spravit se поправиться, pokuď možno если можно, nejraději больше всего, potrpět иметь слабость, tučný жирный, svačina f. полдник, napádat приходить в голову, nejvýš самое большее, vytečný исключительный, dršťkový потрошковый, polévka f. суп, kdepak куда там

Cvičení: Упражнения:

1. Reagujte, užijte výrazy: Реагируйте, используйте выражения: vždyť, kdepák, to je nápad

Už máš hlad? ……………………………………………………..

Nepůjdeme do restaurace?………………………………………….

Dáš si něco lehčího? ………………………………………………….

Máš chuť na řízek? ………………………………………………….

Nepůjdeme na svačinu? ……………………………………………..

 

2. Odpovězte: Ответьте:

Kam půjdeme na (oběd, káva, snídaně, svačina)?.....................................

Kde jste byl na (oběd, snídaně,svačina, večeře)?.....................................

Pojďme na (káva, pivo, dršťková polévka)?............................................

 

3. Doplňte věty slovy:  Дополните предложения словами: výborné jídlo, špatné jídlo, znamenité jídlo:

 

Pečená husa to je ………………………………...………………………. .

Syrové mleté maso to je .........……………………………………………. . Špagety se sýrem to je .......………………………………………………. .

Rybí polévka s cukrem to je .......………………………………………… .

Zákusek s hořčici to je .......………………………………………………. .

Francouzký řízek to je .........................…………………………………… .

4. Z uvedených slov tvořte věty: Из указанных слов образуйте предложения:

snídat - kavárna, svačit - mlečný bar, obědvat - restaurace, jíst - jídelna, večeře - vinárna

 

5. Reagujte: Реагируйте:

Já si dám řízek, a ty? ..................................................................…………

Já si dám jako předkrm vejce s kaviárem, a ty? .................................…..

Já si dám zeleninovou polévku, a ty? ..................................................….

Já si dám k pítí mineralku, a ty? ............................................................

 

6. Přeložte: Переведите:

 

Что ты будешь есть? Мне не по вкусу овощи. Я проголодался. Мы только недавно обедали. Я на ужин пью молоко. Посмотри, как я толстею. Это твоя любимая чешская кухня! Что ты любишь больше всего? Я бы лучше сьела что-нибудь лёгкое. Это нехорошая идея. Не говори о еде. Я больше всего люблю суп из потрошков. Мы не зайдём в итальянский ресторан?

Pamatujte: Помните:

Dobrou chuť! Приятного аппетита! Napodobně Взаимно!

3. NĚCO O ČINSKÉ KUCHYNI

 

Nic proti české kuchyni. A přece něco. Srovnáme-li jí třeba s vyhlašenou čínskou kuchyni, přijdeme na to, že je poněkud těžkopádná. Zrovna k vaření “po čínsku” nám mnohé chybí - napřiklad, dary moře, exotické zeleniny, kořeni, o specialitách nemluvé. Každý čínský kuchář váří jínak: podle svého cítu a fantazie.

Nejdůležitější je, aby jídlo bylo chutné a dobře vypadalo. Kuchář musí připravit jídlo tak, aby jeho úprava povzbudila chuť a stolovnici si mohli jednotlivá sousta bez krájení nabírat hůlkami. Maso má být drobné krájené, tím nabýva na objemu a sníme ho méně.

V Číně říká se, že kde se pije horký čaj a jí ředkev, tam jsou nezaměstnaní lékaři. Zelenina by měla v jídle převažovat. Smažení je nejběžnější úprava zeleniny v činských domacnostéch. Většinou se smáží na pár lžicích oleje a rychle, jen několik minut. Po takové úpravě zelenina zachová si svou původní barvu a vitaminy.

 

Slovníček: Словарик:

Srovnat сравнить, vyhlašený провозглашённый, poněkud в какой-то мере, těžkopadný тяжело перевариваемая, chybět отсутствовать, úрrava f. обработка, stolovnik m. столующийся, sousto n. кусок блюда, krájení n. резание, hůlka f. палочка, nabývat увеличиваться, méně меньше, ředkev f. редиска, převažovat преобладать, zachovat сохранять, původní barva f. первоначальный цвет.

 

Jak vařit? Как готовить?

vařit варить, smážit жарить, péct печь, dusit тушить, míchat мешать,  krájet резатьm, nakrájet нарезать, loupat чистить, oloupat очистить, dodat добавить

 Jaký?

vařený варёный, smažený жареный, pečený печёный, dušený тушёный, míchaný перемешанный, osolený посоленный, opepřený  поперченный

 

 

 

V jakém nádobí vaříme? В какой посуде готовим?

Nádobí n. посуда          - v nádobí

pánev f. сковорода        - na panvi

hrnek m. чашка         - v hrnku

hrnec m. кастрюля              - v hrnci

plech m. противень             - na plechu

trouba f. духовка        - v troubě

4. ČESKÁ KUCHYNĚ

 

Každá kuchyně má svá národní jídla. V Čechách se jí dost moučných jídel. Známé jsou knedlíky, nejen houskové jako přiloha k masu, ale i bramborové nebo ovocné. Maso se jí vepřové, hovězí, telecí nebo drůbeží, málo skopové. Známé jídlo je vepřové s knedlíkem a se zelím. K tomu dobře chutná pivo. Na Moravě se pije víno.

My jíme v menze a nemáme

práci s vařením. Ke snídaní je čaj,

mléko nebo bílá káva s rohlí-

kem nebo houskou, chléb s más-

lem, zavařenina, vejce nebo sýr.

K obědu je polévka, někdy předkrm,

potom maso s bramborem, rýží ne-

bo s knedlíkem, kompot nebo salát.

K tomu je pivo, mineralka, limoná-

da nebo voda. Nakonec je moučník

a černá káva. K večeří jsou různá jídla: někdy se vaří teplá večeře, někdy se jí studená večeře.

Když máme dopoledne nebo odpoledne hlad, dáme si v bufetu párek s hořčici nebo obložený chlebiček, nebo si zajdeme do hospody na dršťkovou polévku s rohlíkem. To podle toho, na co máme chuť.

Slovníček: Словарик:

Přiloha f. гарнир, menza f. студенческая столовая, předkrm m.закуска , moučník m. десерт, сладкое

 

Otázky: Вопросы:

 

I. Jaká kuchyně se vám líbi nejvíce a proč?

2. Co je nejdůležitějšího v čínské kuchyni?

3. Jak vaří každý čínský kuchář?

4. Jaká je nejběžnější úprava zeleniny v čínské kuchyni?

5. Můžeme-li vařit “po čínsku”?

6. Jak vypadá jídlo v čínské kuchyni?

7. Srovnejte čínskou a českou kuchyni.

8. Jaké je známé české jídlo?

9. Dá se říci, že v české kuchyni jsou těžká a tučná jídla?

 

 

Cvičení : Упражнения:

 

1. Doplňte podle textu vhodná slova: Добавьте по тексту подходящие слова:

1. V Čechách se jí dost ........………….. . 2. Známé je vepřové s .......……….. a se .........…………. . 3. K obědu bude ............…….. s ryží. 4. V Čechách se pije ...........………..., na Moravě ..............……... .5. Jíme v ..............………. . 6. ke snídani máme ..............…………… kávu, chleb s ..................………….. a .................…….. . 7. Mně chutná ................. polévka. 8. K večeři bude ....................………….. . 9. K svačině si dáme ...............………………. . 10. zajdeme si do hospody na ........................ . 11. Knedlíky se jedí jako ................…………. k masu. 12. Bude teplá večeře nebo ...................………. ? 13. Mám chuť na ..............…………. .

 

2. Tvořte spojeni s adjektivy: Образуйте связь с прилагательными: např: pivo – (chutný)- chutné pivo

káva, čaj, linonáda, polévka, maso, gulaš, jídlo, moučník

(horký, dobrý, sladký, teplý, drůbeží, skopový, bílý, studený, hlavní)

 

3. Přeložte: Переведите:

Этот хлеб свежий? Этот кофе хороший? Блюдо было вкусным и хорошо выглядело. Каждый китайский повар готовит по-разному: по

вкусу и фантазии. Известное чешское блюдо - кнедлик со свининой и капустой. Хлебные кнедлики едят как гарнир к мясу. Я предпочитаю мясо без гарнира. Ты любишь сладкое (десерты)?

V RESTAURACI

 

    Po prohlídce města jsem šel se svou přitelkyni na oběd do restaurace, která je známa svou výbornou kuchyni. Bylo již poledne, proto jsme chtěli něco snist. Měli jsme už oba hlad a žizeň. V jídelně byly všechny stoly obsazeny. Dalo mi hodně práce, než jsem našel místo. U jednoho stolu seděli pouze dva lidé. Zeptal jsem se:

- Je zde volno?

- Ano.

- S dovolením, můžeme si k vám přisednout?

- Prosím, posaďte se.

Naši sousedé u stolu byli již po obědě. Jídelní listek na stole nebyl, proto jsem zavolal čišníka.

- Pane vrchní, buďte tak laskav, přineste nám jídelní lístek. - Co si objednáme k jídlu, Natašo?

- Napřed si dáme polévku. Podívej se, jakou mají polévku, hovězí nebo zeleninovou.

Za chvili přišel čišník a zeptal se nás, co budeme jíst. Objednali jsme si zatím jen polévku a prohlíželi jsme jídelní lístek. Vrchní přinesl talíře a lžíce.

- Co si dáme jako hlavní jídlo, nejaké maso, zeleninu nebo drůbež? Mají i ryby. Vyběr je opravdu bohatý.

- Já mám chuť na nějakou zeleninu, ovšem s masem a k tomu brambory.

- Mají smažený květák nebo hrášek s telecím masem? Také jsou tu různé saláty.

- Vyber si.

Nataša mi podala jídelní lístek.

Přečetl jsem jej celý. Nahoře

byly uvedeny různé předkrmy,

potom polévky a hlavní jídla.

Zvlášť byly uvedeny na lístku

minutky a na konci byl seznam

příloh, salátů a moučníků. Na

druhé straně lístku byl připojen

seznam nápojů. Kromě piva,

limonády a ovocných šťav na-

bízel lístek i bohatý vyběr vín a jiných nealkoholických nápojů.

- Prosím, máte už vybráno?

- Pane vrchní, slečně přineste telecí maso s hráškem a brambory, já si vezmu slepicí na smetaně s rýží a jablkový kompot.

- A budete si přát něco k pití?

- Dejte nám dvě piva a potom černou kávu a nějaký zákusek.

- Tak dobrou chuť, Natašo!

- Děkuji, napodobně.

- Natašo, čeká nás ještě dlouhá cesta, proto se dobře najez!

Moje přitelkyně pak litovala, že si raději neobjednala vepřovou pečeni s knedlíkem a se zelím. Chtěla ochutnat české národní jídlo. K tomu bude mít dost přiležitostí. Ještě na něm pochutná.

- Pane vrchní, platit!

- Prosím, hned jsem u vás.

Ačkoli jsme pospíchali, museli jsme ještě dlouho čekat. Jeho “hned” netrvalo několik minut, ale půl hodiny.

 

Slovníček: Словарик:

Prohlídka města f. экскурсия по городу, obsazeno занято, pouze только, jídelní lístek m.меню , s dovolením с вашего позволения, zavolat позвать, přisednouit подсесть, posaďte se садитесь, objednat заказать, prohlížet просматривать, zvlášť особенно, minutka m. порционное блюдо, byl připojen был присоединён, seznam m. список , šťava f. сок, nabízet предлагать, přát желать, litovat жалеть, přiležitost f. возможность

Otázky: Вопросы:

 

1. Kam Nataša a jeji kamarád šli po prohlídce města na oběd?

2. Proč šli právě do této restaurace?

3. Byla v restauraci volná místa?

4. Kdo byli jejichi sousede u stolu?

5. Která jídla byla uvedena na jídelním lístku?

6. Co si vybrala Nataša?

7. Co pili po obědě?

8. Chutnala Nataši česká národní jídla?

Čemu daváte přednost v jídle ? Co máte nejraději ? Jaké pohoštění připravujete pro přátele? Co nejčastěji objednáváte v restauraci?

 

Přečtete menu a napíšte seznám slavnostníhomenu ve vaše rodině.

Прочитайте меню и напишите список праздничного меню в вашей семье.

Slavnostní menu:

Aperitiv:         Metropol blanko nebo bitter

Studený předkrm:    Vaječný salát v salámových košičcích

Polévka:          Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Hlavní jídlo:    Pařižské řízky, žampionové brambory, zeleninový salát

Nápoje:           Džusy, mošty, pivo, víno

Moučník:        Vitaminový dort

Káva.

6.

JAK SI PEJSEK A KOČIČKA DĚLALI DORT

                                                                 

Jozef Čapek

 

    “Dostala jsem chuť na dort,” řekla kočička. “Víš co, když mám zítra narozeniny a ty svátek, musíme si nějaký dort udělat. Jenomže nevím, jak se takový dort dělá.”

    “To nic není,” řekl pejsek, “to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všechno, co je nejlepší, co nejradějí jíš, a pak je ten dort nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel pět, tak je ten dort pětkrát dobrý, když tam dáš takových nejlepších jídel deset, tak je potom ten dort desetkrát dobrý. Ale my tam dáme sto nejlepších jídel a budeme mít stokrát dobrý dort.”

    “To je pravda,” řekla kočička,”uděláme si takový nejlepší dort”.

    A tak si pejsek a kočička vzali zastěry a pustili se do práce.

    Vzali mouku, mléko a vejce a míchali to dohromady. “Dort musí být sladký,” řekla kočička a nasypala tam cukr. “A trochu slaný taky,” řekl pejsek a dal tam sůl. “ A teď tam dáme máslo a džem,” řekla kočička. Džem, ten ne, ten já nerád,” povídal pejsek, ”dáme tam raději syreček, ten já mám moc rád.” A tak tam dali syrečky. “Je to málo mastné,” řekla kočička, “dáme tam kuži ze špeku.” Tak tam dali kuži ze špeku. -”A ořišky,” řekl pejsek a nasypal tam pytlík oříšků. “Oříšky jsou dobré,” řekla kočička, “ale musíme tam dát taky okurku”. A dala tam okurku. -” A kost,” říkal pejsek,” musíme tam přece dát kost!” Tak tam dali taky kosti. “ A taky myš, myši jí mám moc ráda!” řekla kočička a dala tam čtyři myši. “A to hlavní,” řekla,” přece šlehačku tam musíme dát!” A dali tam plný hrnec šlehačky. “A trochu cibule,” řekl pejsek a dal tam dvě cibule.- “A čokoládu,” řekla kočička a přídala tam čokoládu.

    Tak do toho svého dortu dávali všechno možné, česnek i pepř, papriku, bonbóny, ocet, kakao a zelí, jen chleba tam nedali, protože pejsek a kočička chleba moc rádi nejedí.

    Když to všechno smíchali, byl to moc veliký dort. Dali dort péct a těšili se: měli na ten dort už velikou chuť. Dort se pekl, smažil, syčel, přetékal.... A když byl upečený, dali dort před dveře, aby vychladl.

    “Víš co”, řekla kočička pejskovi, ”a když byly děti tak hodné, že nám přinesly ten svůj dort, tak my je zas pozveme na ten náš dort.”

    “Tak pojď,” řekl pejsek,” půjdeme ty děti pozvat.”

    Vzali se za ručičky a šli ty děti pozvat. Děti byly na zahrádce před domem a hrály si tam s kuličkami. Pejsek s kočičkou je pozvali na dort a chvíli si s nimi pohráli s kuličkami a potom ještě s míčem a trochu s kostkami.

    Ale když byli pryč, šel kolem toho dortu jeden zlý černý pes, a jak ten dort vychládal, zavonělo mu to do nosu všelijak. “Ha ha haf,” pomyslil si ten zlý černý pes, “tady mi to nějak voní, to bude asi něco na můj zub!”

    Čichal, čichal, čichal, až se toho pejsková a kočiččina dortu dočichal. “Ha ha!” řekl, když se toho dortu dočichal, “ tady to je, to si dám!” a ten dort celý snědl. Pak si lehl pod strom a moc hekal a naříkal, protože ho strašně bolelo břicho.

    Když pejsek, kočička a jejich kamarádi přišli, dort byl pryč. Byli všichni moc smutní, ale když uviděli toho velkého psa, jak ho bolí břicho, řekla kočička: “Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort, třeba by nám po tom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.”

    “To je pravda,” řekl pejsek, “jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to, ale jí mám hlad, moc rád bych jedl. Ale my doma nic k jídlu nemáme, všechno jsme dali do toho dortu.”

    “Nic si z toho nedělejte, pejsku a kočičko,” řekly děti, “pojďte k nám na oběd.”

    A tak šli pejsek s kočičkou k dětem na návštěvu. Tam dostali polévku, maso, knedlíky a kosti. Moc jim to chutnalo.

    A ten zlý pes po tom jejich dortu hekal a naříkal pod tím stromem ještě celých čtrnáct dní.

                                  

Zkráceno podle knihy Povídaní o pejskovi a kočičce

Slovníček: Словарик:

Pravý настоящий, zastěra f. фартук, dohromady вместе, pytlík m. мешочек, syčet шипеть, kuličky шарики, vonět – zavonět пахнуть - запахнуть,

čichat нюхать , hekat стонать, naříkat причитать, být pryč отсутствовать, patří mu to  так ему и надо

 

 

Otázky: Вопросы:

 

1. Proč kočička a pejsek chtěli upéct dort?

2. Z čeho udělali dort ?

3. Kam ho dali a proč?

4. Kam šli po upečení dortu?

5. Co se stálo, když byli pryč?

6. Co řekli když se vratili s dětmi?

7. Měli něco k jídlu doma?

8. Kde se najedli?

9. Co bylo potom s černým zlým psem?

 

Povězte, co se nedá míchat dohromady i když každé jídlo moc chutná? Např. mléko - okurka, maso - cukr, banan - majoneza, káva - pepř.

Jak myslíte, chutnají-li dohromady : maso se zavařeninou, okurka s medem, zmrzlina s hořčici, kuře s ořiškami a medem, sleď s bananovou šťavou? Скажите, что нельзя смешивать вместе, хотя каждое лбюдо очень вкусно? Напр. молоко - огурец, мясо - сахар, банан- майонез, кофе – перец. Как думаете, вкусны ли вместе: мясо с вареньем, огурец с мёдом, мороженое с горчицей, цыплёнок с орехами и мёдоми, селёдка с банановым соусом?

Přečtete v domu se slovníkem, opovězte text. Прочитайте дома со словарём, перескажите текст.

7. JÍDELNÍ LÍSTEK

Přečtete a přeložte: Прочитайте и переведите:

II cenová skupina s obsluhou, smluvní ceny

 

Studené předkrmy:                                           cena

50 g Dušená šunka, máslo 20g, okurka                 23,10

50 g Herkules salám, máslo 20g, okurka           22,60

100 g Eidam cíhla, máslo 20g                                 23,-

2 ks Šunkové chuťovky                                        9,20

 

Teplé předkrmy:

70 g Pečená čunka s vejci, okurka                         37,50

2 ks Míchaná vajička na masle                             16,90

100g Liberecký párek, hořčice / cena dle váhy/      13,-

 

Polévky

Hovězí vyvár s masem a rýži                            7,90

Italská s nudlemi                                                     6,-

Zeleninová                                                              4,80

Rajčatová s těstovinami                                                   5,20

Bramborová                                                                     3,40

 

 

Hlavní jídla

Pečená husa, knedlíky, zelí                                      38,90

Pečené kuře s nádivkou, brambory                         39,50

Sekaný řízek, hranolky                                           25,60

Vídeňský huláš, houskové knedlíky                                 38,80

Hovězí na žampionech, housk. knedlíky                27,40

Karbanátek, bramborová kaše                                         25,70

Čevabčiči s oblohou                                                83,20

Bezmasá jídla

Špenát s vejcem, hranolky                                      26,90

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka                       28,-

Nové brambory s tvarohem                                    15,50

omeleta s hráškem                                                            17,20

špagety se sýrem                                                     30,50

 

Hotová jídla

Plněný paprikový lusk, houskový knedlík                       38,-

Smažený květák, tat. omáčka, knedlík                    45,80

Maďarský guláš, dušená rýže                                 58,20

Vař. hovězí přední, nové brambory                        60,40

 

Jídla na objednávku

Pstruh na másle, brambory, rajč.salát                              62,60

Smažený vepřový řízek, bramb. salát                              49,40

Smažené rybí filé, hranolky                                    56,20

Grilované kuře s oblohou                                       86,20

 

Kompoty a saláty

Meruňkový kompot                                                16.00

Ananasový kompot                                                14.20

Broskvový kompot                                                 15,-

Hlavkový salat s pomeranči                                   25,-

Okurkový salát                                                       8,-

Rajčatový salát                                                       10,20

Dezert: zákusek

Jahody se šlehačkou                                               18,40

Zmrzlinový pohár                                                            26,20

Košičky s ořechovou náplni                                   14,50

Vitaminový dort                                                     32,20

Vyberte si něco k jídlu, zeptejte souseda, na co ten má chuť, zeptejte čišníka, jsou-li čerstvá jídla, která jsou nejchutnější, co může doporučit.

(čišník může řici, že něco došlo, něco je včerejší, že něco je bohužel přesolené a nebude chutnat atd). Выберите что-либо из еды, спросите соседа, что он хочет, спросите официанта, есть ли свежие блюда, какие самые вкусные, что он может посоветовать (официант может сказать, что что-то кончилось, что-то вчерашнее, что-то, к сожалению, пересолено и невкусно и т.д.)

8.

CO JÍME K SNÍDANI ?

 

Ve většině domácnosti nesnídame najednou. Ale každý podle toho, kdy odchází z domu do práce, do školy. Je na mamince, aby snídani aspoň častečně přípravila nebo řekla, co si kdo má vzít. Jinak si v rychlosti syn nebo otec vyberou z chladničky i připravenou večeři. A ti menší jdou třeba

bez snídaně.

V zimě je základem snídaně teplý nápoj - mléko, bílá káva, čaj, kakao atd. V zimě by každému přišly vhod k snídani horké topinky.

Dětem dáváme jen to, co skutečně snědí. Je to jeden rohlík s pomazánkou nebo krajíček chleba. Starší děti potřebují snídani kalorický vydatnější. Může to být kousek uzeniny, sýra, vejce. Jím dáváme větší kousek chleba do školy.

Muži si rádi berou do práce

přesnídavku, protože někde k tomu

nemají přiležitost. Ráno hodně sní-

dají, vítají “snídani na vidličku”.

Může to být ohřátý párek, opečený

salám, míchaná vejce, zbylý guláš

od večeře. Muži z venkova si potrpí

na talíř horké polévky.

Studenti často sedí nad práci

dlouho do noci a samozřejmě dostanou

hlad nebo chuť na něco dobrého. Zdra-

votnici doporučují jim dávát ještě druhou

večeři. Proto je v chladničce vždy něco k

zakousnutí. Býva to kousek salámu nebo

paštiky, sýr, jogurt, mléko, některá z pomazanek.

RECEPTY

 

Jahodové knedlíky

300 g polohrubé mouky, sůl, 200 g měkkého tvarohu, 40 g másla, 1 vejce, 1/8 l mléka, jahody. Na posypání asi 150 g tvrdého tvarohu, 1/8 másla, cukr

 

V mise utřeme tvaroh se soli a máslem, potom vmícháme vejce a mouku s mlékem. Trochu mouky si ponecháme na posypání válu. Těsto zpracujeme, aby se nelepilo, vyválíme, nakrájime čtverce, které plníme jahodami. Knedlíky vkládáme do vroucí vody a vaříme 6 až 8 minut, podle velikosti. Uvařené posypeme tvarohem, cukrem a polijeme máslem.

 

Hovězí maso vařené s vínem

750 g hovězího masa /plec/, 50 g másla, 1 cibule, 100 čerstvých žampiónů, sůl, kmin, pepř, 6 lžic bílého vína, petrželka

 

Maso vložíme do teplé osolené vody a

vaříme téměř do poloměkka. Potom

přidáme očištěnou kořenovou zeleninu.

Měkké maso vyjmeme, nakrájíme na

plátky, drobné nakrájenou cibuli zpění-

me na másle a v ní po obou stránách

vařené plátky masa opečeme. Když

jsou opečené, podlijeme je vínem a

přidáme hodně nadrobno nakrájenou

petrželku.

Podáváme s vařenou zeleninou .

Jako přilohu volíme opečené brambory nebo rýži.

 

Lilek / baklažán/ plněný masem

4 lilky, 300 g uvařeného nebo pečeného masa, 30 g másla, 3 lžice oleje, 1 vejce, 1 lžička sekané petrželky, stroužek česneku, šálek vývaru z masa, 2 lžice strouhaného sýra, 1-2 lžice strouhanky, sůl, pepř

 

Oloupané lilky rozkrojíme podélně na dvě poloviny a dáme povařit do slané vody. Uvařené nechamé okapat a narovnáme je do ohnivzdorné misky vymazané máslem. Nádivku připravíme takto: na oleji osmahneme nadrobno nakrájený česnek a sekanou petrželku, přidáme nadrobno nakrájené maso, zalijeme sběračkou vývaru, do směsi přidáme strouhanku, nadívku promícháme až je hustá a do prochladlé dáme vajičko, sůl, pepř a strouhaný sýr. Nádivku navršíme na lilky, pokropíme je máslem a zapečeme v troubě, až se na povrchu vytvoří zlatohnědá kůrčička. Podávame s brambory.

Slovníček: Словарик:

Ponechat оставить, zpracovat заделать, vroucí кипящий, volít предпочитать, nechat okapat дать стечь, ohnivzdorný огнеупорный, nádivka f. начинка, sběračka f. черпак, navršit положить с верхом, kurčička f. кожица

Cvičení: Упражнения:

1.Utvořte adjektiva: Образуйте прилагательные: /kakao/ dort - kakaový dort

(houska) knedlík, (káva) zmrzlina, (šunka) salám, (vejce) pomazánka, (sýr) tyčinky, (ovoce) krém, (ryba) salát, (slepice) polévka, (tele) maso.

 

2.Utvořte adjektiva: Образуйте прилагательные: obalit - obalený

uvařit, udusit, upéct, usmažit, okořenit, osolit, grilovat, osladit, opepřit, nakrájet,

 

3.Utvořte deminitiva: Образуйте уменишительную форму: rohlík - rohlíček

 

knedlík, maso, chléb, vejce, mozek, hrách, brambory, ledviny, ryba, koláč

4.Utvořte substantiva slovesnáОбразуйте отглагольные существительные: péct- pečení

pít, vařit, prostírat, grilovat, smažit, stolovat, krájet, přejídat se, ochutnávat, pohostit

5.Uveďte antonyma:Образуйте антонимы: teplá večeře- studená večeře

 

lehká strava, vařená zelenina, pálivá paprika, hluboký talíř, světlé pivo, host, k jídlu, být sýty,

 

6. Sestavte věty se slovy:Составьте предложения со словами:

jídelní lístek, hovězí polévka, lesní jahody, hlavní jídlo, frahcouzký biftek, zmrzlinový pohár,

pivo - hospoda, víno - vínarna, čaj - kavárna, zmrzlina - cukrárna, kuře- restaurace,

 

7.Tvořte podobně:Образуйте по примеру:

              Petře, máš rád vanilkovou zmrzlinu?

              - Moc ne, mám raději pistáciovou

 

Richard-černá / bílá káva,

Vašek - popovické / plzeňské pivo,

Lucie - citronová / pomerančová limonáda,

Linda- pečený / grilovaný pstruh,

Pavel - smažený/ vařený květák,

Věra - kapr na másle / smažený,

pán Novotný - červená / žlutá jablka,

paní Malá- šunkové / sýrové chlebičky                                

Otázky: Вопросы:

1. Která jídla máme během dne?

2. Čemu se říká anglická /evropská snídaně a čím se liši od naší?

3. Co jíme jako předkrm a co po hlavním jídle?

4. Z čeho sestává obyčejně oběd?

5. Které druhy polévek znáte?

6. Vyjmenujte některé druhy masa.

7. Co jsou vnitřnosti?

8. Kterými různými způsoby se upravuje maso?

9. Jmenujte některé druhy ovoce a zeleniny.

1O. Která jídla máte nejradeji?

11. Kterou drůbež, ryby a zveřinu znáte?

12. Co pijeme po jídle?

13. Co znamená spravná výživa?

14. Kde se lidé obyčejně stravují?

15. Popište jak se studenti stravují v menze.

16. Které je vašé oblíbené jídlo a jak se upravuje?

17. Co umíte vařit sám /sama/?

18. Čím se liší česká strava od vaší?

19. Co usnadňuje hodpodyňce vaření?

20. Popište spravně prostřený stůl.

21. Jak se stravují lidé při dietě?

22. Jak si objednáte jídlo a pití v restauraci?

23. Znáte nějaké speciality cizí kuchyně, např. francouzké, čínské atd.?

24. Můžete říct recept na některé jídlo ?

Téma kompozice:       1. Správná výživa

                                 2. Stravovaní v menze - výhody a nevýhody.

                                 3. Připrava některého narodního jídla.

                                 4. Prostíraní stolu a stolování.

Zahrajte si na restauraci:

1 čišník, 2-3 kucháři, hosté. Číšník přijímá objednávky, serviruje jídla a účtuje. Kucháři připravují objednaná jídla, hosté vybírají a objednávají, chtějí platit. Někdo se stěžuje na špatné jídlo, někdo je nemocný a musí držet přesnou dietu. Někdo nemá na nic chuť.

10. V mládé rodině

Přišli jsme na návštěvu do mladé rodiny, zcela náhodně výbrane. Do rodiny s dvěma malými dětmi, zkrátka do rodiny, k jaké patříte možna i Vy. Důvod návštěvy – popovídat si z lidmi o vyživě. Proč? Víte přece, že patříme mezi státy s nejhorším zdravotním stavem obyvatel. A na tom má vyživa svůj podíl. Zachovali jsme se neslušně a dívali jsme pani domu pod poklíčku. Přesně do jí spižirny, s pouhé zvědavosti zjístit, čím se rodina zasobuje, jaké potraviny považuje za samozřějmě či nezbytné.

 

- Vlastně z čeho se skládá takova spižirna rodiny, která má dvě děti a zaměstnáného muže?

- Je to... tady máme chlebník, kde máme různé potraviny, je to většinou rohlíky, chleb a nějaké ty koláče, dále jsou to luštěniny, mouka, cukr, koření, pudinky, káva, dale ...

- Tak zelenina tu asi nebude, samozřejmě. Já vás už déle nebudu napínat, tak skřiň zavřeme...A vlastně zeptáme: co obyčejně připravujete ve všední den dětem, manželovi, nebo jestli je v tom nějaký rozdíl ?

- Většinou přes ten týden první ditě, nejstarší, chodí do školy, tak že ráno vypije jenom hrnek mléka, do školy si bere svačinu.

- A co když nemáš chleba se šunkou, co máš na svačinu?

- Jogurt, rohlík a někdy třeba i mandarinku...

- A na oběd přichazí domů. Manžel – ten odchazí a nesnídá, tak že vypije akorat hrnek čaje..

- Promiňte, není to podnikatel?

- Ano, nemá čas... A ta mladší – ta ráno vypije hrnek čaje a většinou Termix s rohlíkem, nebo rohlík se šunkou, nebo ještě nějaké koláče – co je jako „co dům dá“...

- A jak vypádá třeba zastoupení, kdybych mluvili o procentech? Kolikrát týdně děláte luštěniny nebo zeleninová jídla?

- Luštěniny děláváme tak 3x za týden – hrachovou, třeba fazolovou, čočkovou, z toho 2x týdně uděláme nějakou kyselici – mléčnou, a vývary někdy v sobotu nebo v nedele.

- Tak málokdy...A maso? Máte na talíři každý den?

- S dětmi myváme tak jednou za týden, a když je manžel doma, tak většinou v sobotu a nedelu.

- Mám rád maso, vím že to je nezdravé, ale .... jsme tak naučení v práci, že tam jíme skoro jenom maso...

- V práci ? To je kde?

- Máme s kamarádamavlastně restauraci, kde si děláme jenom minutky, není čas přes den na nějaké veliké jídlo, tak si necháme vždycky „na zobáčku“ maso, jenom kus chleba k tomu...

- Tak že na večeři je doma třeba zelenina?

- -Na večeři zelenina , třeba na másle, a je to lepší – po tom už, jak člověk celý den jí jenom maso, tak lepší je ta zeleninová večeře...

Hádanka: V jídelně

 

V jídelně zdravé výzivy se u jednoho stolu při obědě sešli opravdoví znalci. Každy z nich si objednal dva různá jídla, přičemž celkově konzimovali čtyři různé pokrmy.

◙ Helena a Artur měli čekankové puky (почки цикория) se žampiόny

◙ Matějovi nejvíce chutnal bramborák se švestkami

◙ Prokop chválil čekankové puky se žampióny

◙ baklažany s rozinkami si objednal Davod a Babilon.

◙ Celer zapékaný se sýrem měli všichni, kromě Artura

◙ Vách se rozhodl, že ode dneška bude vždy doporučovat bramborák se švestkami.

Co měl k obědu Kalhous?

VI. NÁKUP. OBCHODY.

Покупки. Магазины

 

Slovní zásoba. Словарный запас:

 

Nákup m.покупки – nakupovat делать покупки, výběr m. выбор – vybírat – výbrat выбирать - выбрать, zboží n. товар, zásoba f. запас, prodej f. продажа, koupě f. купля, pokládna m. касса, uschovna f. tašek хранение сумок, příjem m. láhvi приём бутылок, košik m. корзинка, vozík m. тележка, výkladní skříň f. витрина, pult m. прилавок

Potravinářské obchodyпродуктовые магазины:  

Samoobsluha f. самообслуживание, potraviny продукты, polotovary полуфабрикаты, кулинария, řezníctví n. мясная лавка, cukrárna f. кондитерская, lahudkářství f. деликатесы, pečivo n. хлебобулочные изделия, zelenina f. овощи, uzeniny копчёности, mléčné výrobky молочные изделия

 

 Jíné obchodyдругие магазины:

Železářství n. скобяные товары, hodinářství n. часовой магазин, obuv f. обувь, oděvy m. одежда, domácí potřeby f. хозтовары, drogérie f. лаки-краски, nábytek m. мебель, galantérie f. галантерея, hračky f. игрушки, sportovní potřeby f. спорттовары, klenoty ювелирный, kožešiny f. меха, květinářství n. цветочный, papírnictví n. писчебумажные товары, levná obuv ученгённая одежда, partiové zboží n. комиссионный, metrový textil m. метровый текстиль, , látky f. ткани 

Penízeденьги:      

Mince f. монета, bankovka f. банкнота, drobné мелочь, hotové наличные, divize (valuty) валюта, platit šekem nebo hotovostí платить чеком или наличными, směnárna f. обменный пункт, měnit dolary za koruny менять доллары на кроны, peněženka f. кошелёк, účet m. счёт, bankovní konto n. банковский счёт, půjčit peníze одолжить деньги, rozměnit разменять, dát zpátky дать сдачу, držet v trezoru держать в сейфе

Dvoukoruna f. двухкроновая монета, pětikoruna f. пятикроновая монета, padesátikoruna f. патидесятикроновая банкнота, stovka f. сотня, pětistovka  f. патисотенная банкнота, tisícovka f. тысячная банкнота, desetník m. 10 геллеров, dvacetník m. 20 геллеров, padesátník m. 50 геллеров

měna = penežní soustava státu, platidlo= čím se platí, peníze

 

Naučte se výrazům: Выучите выражения:

Kolik to stojí?          Сколько это стоит?

Kolik platím?          Сколько я дплжен?

Můžete mi ukázát?.... Вы можете мне показать?….

Zabálte mi .....          Заверните мне …

Za kolik jsou ty jablka? Почём эти яблоки?

Nemám s sebou dost peněz, mohl byste mi půjčit sto korun? У меня с собой нет нужного количества денег, вы можете мне одолжить сто крон?

Tady vám vrácím svůj dluh. Возвращаю вам свой долг.

Kolik vám dlužím?   Сколько я вам должен?

1.POTRAVINAŘSKÉ PRODEJNY

 

Tvoří v ulicích měst nejhustší obchodní siť. Mnoho z ních má formu samoobsluhy. Některé z ních jsou specializovany na úrčité druhy zboží. Jsou to, např., různá lahůdkářství, kde se prodávají vedle lahůdek také káva, kakao, různé druhy vína a likérů. Dále jsou to cukrárny a prodejny cukrovínek, prodejny jemného pečiva, specialní prodejny ryb, drůbeže a zveřiny, mléčné jídelny, prodejny polotovářů atd.

    Bohaty výběr všeho potravinařského zboží maji ve velkoprodejnách v centru všech větších měst.

    Potraviny se nehodnotí nejen podle výživnosti, ale i podle obsahu ochranných látek - vitaminů. Vitamin A je obsazen v rybím tuku, jatréch, v mléku, ve vaječném žloutku. Vitaminy skupiny B najdeme nejen v mase, ale i rýži. Hlavním zdrojem vitaminu C je čerstvé ovoce a zelenina, zejména citróny, pomeranče, rajčata, paprika.

    Potravinařské zboží činí více než polovinu celkového prodeje obyvatelstvu. Nejběžnější druhy zboží to jsou: mouka, kroupy, rýže, brambory, cukr, luštěniny, různé druhy kořeni (hřebiček, kmin, pepř, hořčice), skořice, a také rozinky a mandle.

    Z dovaženého zboží je velmi důležitá káva, kakao, čaj. V každém potravinařském obchodě je možno samozřejmě dostát sůl, olej, vejce, tuky, med, různé druhy konzervovaných ryb a kaviar. Často se zde prodávají i pekařské výrobky: chléb, rohlíky a housky.

                                                             (Květy,č.12 , 2000)

 

Slovníček:Словарик:

Druh m. вид , jemný нежный, zveřina f. дичь, hodnotit se оцениваться, vyživnost f. питательность , obsah m. содержание, obsažen содержится, zdroj m. источник, činit составлять, celkový общий, obyvatelstvo n. население, nejběžnejší самый обычный, důležitý важный

 

NAKUPUJEME POTRAVINY

 

Zákaznice: - Prosila bych kilo hrubé mouky.

Prodavač: - Co dále, prosím?

    Z.: - Kilo kostkového cukru.       

    P.:    - Zde je cukr, a co ještě?        

    Z.: - Máte čerstvá vejce?.. Dejte mi je pět.

    P.: - Právě nám přivezli masové a rybí konzervy, mohu vám                    nabídnout ve velkém výběru. Nebo si přejete spiše něco                    sladkého?

    Z.: - Dobře jste mi připomněl, dejte mi krabicí karlovarských                   oplatek, krabicí piškotů a třicet deka čokoladových bonbónů.

    P.: - Máme také vyborná vína a likéry. Doporočuji vám tuto                    značku znamenitího mělnického vína.

    Z.: - Kolik stojí láhev?

    P.: - Třicet devět korun i s láhvi.

    Z.: - Vezmu se jí tady také, a ještě bych si přala dvacet deka kávy,    dva balíčky vyběrové směsi po osmnactu korunách.

    P.: - Přejete si kávu umlit?

    Z.: - Ano, na svém mlynku bych tak jemně neumlela.

    P.: - To je vše, prosím? Račte, prosím, platit u pokladny. Vydej                         zboži je tam v rohu nalevo.   

 

 

KOLIK KUPUJEME ?

 

Balíček m. упаковка - láhev f. бутылка- plechovka f. жестяная банка – sáček m. пакетик - kelímek m. пластмассовый стаканчик

1 kilo - 1 litr - 10 dkg = 100 gr

mnoho, hodně, moc, dost, málo, trochu

kousek, kus, půlka, čtvrt, čtvrtka, část

 

kilo cukru, 10 deka kávy, mnoho vody, trochu čaje, dost mouky, kousek sýra, půlka chleba, čtvrtka másla, čtvrt kila salámu

 

Pamatujte: Помните:

zabalit - zabalte, zvažit - zvažte, nakrájet – prosím nakrájet

 

 

Cvičení:Упражнения:

 

1. Řekněte: Скажите: Dejte mi, prosím....

 

10 deka - káva, 1 kilo - cukr, 1 balíček - čaj, trochu -sýr, dost -víno, 2 ůitry - mléko, 20 deka - salám, 2 lahve - bílé víno, 1 lahev- světlé pivo, sklenice- studená voda, 2 sklenice- citronová šťava, šálek -videňská káva, půl kila - šunkový salám, lahev - francouzký sekt.

 

2. Řekněte česky: Скажите по- чешски:

Я хотела бы 250 гр печенья, 2 бутылки красного вина, полкило свиного фарша, 300 гр копчёного сыра, пачку зелёного чая, пакет кнедликов в порошке, 150 гр картофельного салата в стаканчик, 2 коробки шоколадных конфет. Взвесьте мне полкило тирольской колбасы. Можете мне показать тот кусок свинины?

 

 

3. V OBCHODĚ POTRAVINY

    (prodavačka, zákazník)

Z.: Dobrý den!

P.: Dobrý den! Co si přejete?

Z.: Moment, napsala jsem si to na lístek. Tady ho mám. Tak tady: dva balíčky kávy, 10 deka tohoto salámu, 20 deka tvrdého sýra a čtyři housky.

P.: Chleba nechcete? Je měkký, právě ho přivezli.

Z.: Můžete mi ho dát půlku. Berete prázdné láhve?

P.: Ano, můžete mi je dát sem. To je všechno?

Z.: Ještě bych chtěla nějaké ovoce.

P.: Máme jablka, hrušky, pomeranče, citróny. Co si vyberete?

Z.: Jablka.

P.: Stačí kilo?

Z.: Ano. To je všechno. Kolik platím?

P.: Moment, hned to spočítám. Je to 125 korun 50 haléřů.

Z.: Nemůžu najít peněženku. Kam jsem si jí mohla dát? Aha, je tady v   tašce. Tady je pětistovka.

P.: A tady máte 374,50 Kč zpátky. Na shledanou. Přijďte zase.

Z.: Na shledanou.

 

 

HUMOR:

- Prosil bych deko eidamu.

- Vy si snad děláte blázny, člověče?

- Jen to sem dejte, nebo si ho nechám ještě nakrájet

4. DIALOGY V OBCHODĚ

 

1. - Přejete si, prosím?

- Já chci pomeranče.     

    - Kolik?

    - Asi pět.

    - Pět kilo?

    - Ne, pět pomerančů.

 

2. - Prosila bych asi šest banánů, nějakých menších.

    - Prosím. Další přání?

- Kilo pěkných zralých jablek a ještě nějakou zeleninu do polévky,

několik mrkví, dvě petržele a jeden celer.

    - Celer máme jenom tenhle....

- Ten je hrozně velký. Můžete mi dát jen půlku? Nebo raději čtvrtku.    A těch mrkví radeji pět, ty jsou malé.

  - Prosím. Dohromady je to 82.50.

 

3. - Prosila bych dvě ředkvičky...

    - Myslíte dvoje?

- Promiňte, dvoje ředkvičky, dva saláty, jednu kedlubnu - ne, těch

kedluben mi dejte pět, ty jsou pěkné a velké.

    - Ty jsme dostali dnes ráno, jsou uplně čerstvé. Nějaké další přání?

    - Vzala bych si ještě třešně, půl kila.

    - Je to všechno, mladá paní?

    - Ano.

    - Okamžik! To je 75.20.

    - Jé! Budete mít zpátky na tisícikorunu? Bohužel, nemám menší       peníze.

    - Ano, dvacetníček tam bude?

    - Prosím.

 

Slovníček: Словарик:

Kedlubna f. кольраби, celer m. сельдерей, okamžik m. момент

V obchodním domě

В универмаге

 

Obléčení n. одежда: prádlo n. бельё, podprsenka f. бюстгальтер, kombiné n. комбинация, natělník m., tílko n. нательная майка, spodky трусы, ponožky нгски, podkolenky гольфы, punčochové kalhoty, punčocháče колготки, punčochy чулки, halenka f. блузка, rolák m. тонкий свитерок, «гольф», kravata f. галстук, košile f. рубашка, tričko n. майка, svetr m. свитер, pulover m. пуловер, sako n. пиджак, kabát m., svrchník m. пальто, vesta f. кофта, kalhoty брюки, džiny джинсы, manšestráky вельветовые брюки, šortky шорты, kombineza f. комбинезон, sukně f. юбка, kalhotová sukně f. юбка-брюки, šaty платье, kostým m. женский костюм, oblek m. мужской костюм, bunda f. куртка, plašť m. плащ, plaštěnka f. пелерина, накидка, kožich m. шуба

Obuv f. обувь: boty ботинки, polobotky полуботинки, sandaly босоножки, střevice нарядные женские туфли, kecky кеды, kozáčky сапожки, šlapky шлёпки, podpatek m. каблук, zvyšená podešev f. платформа

Doplňkyдополнения: klobouk m. шляпа, čepice f. шапка, rukavice перчатки, deštník m. зонтик, taška f. сумка, šala f. шарф, šatek m. шарф

Hračky игрушки: medvídek m. медвежонок, panenka f. кукла, mič m. мяч, skakanka f. скакалка, stavebnice конструктор, autičko n. машинка

Papírnictvíписчебумажные товары: péro n. перьевая ручка, sada tužek набор карандашей, fix m., propisováč m. фломастер, sešit m. тетрадь, zápisnik m. записная книжка, блокнот, dopisní papír m. писчая бумага, pohlednice f. открытка

Látkyткани: vlna f. шерсть, samet m. бархат, hedvabí n. шёлк, bavlna f хлопок, ситец, krajka f. кружево, kůže f. кожа, semiš m. замша, umělé vlákno n. искусственное волокно, kožešina f. мех, latex m. латекс

 

jaky? Lesklý блестящий, bavlněný хлопковый, ситцевый, sametový бархатный, kožený кожаный, hedvabný шёлковый, pletený вязаный, kostkovaný клетчатый, pruhovaný полосатый, puntikovaný в горошек, vzorovaný узорчатый, průsvitný прозрачный, kožešinový кожаный, plašťový плащёвый

Porcelánm. фарфор: kavová souprava f. кофейный сервиз, šálek m. чашка, cukřenka f. сахарница, džban m. кувшин, křišťalová vaza f. хрустальная ваза

    

5. OBCHODNÍ DŮM

 

Je před vánocemi. Musíme obstarat některé nutné nákupy a koupit všem dárky. Jdeme tedy do obchodního domu. Já potřebuji nový oblék a chci si koupit také novou bílou košili. Manželka neráda nakupuje v konfekci, radši si dává šít (šije na míru), a proto si chce koupit nějakou pěknou látku. Potřebuje také nové boty. Procházíme obchodním domem. V přízemi je galanterie, drogerie, parfumerie, prodej skla a porcelánu, bižutérie, v prvním poschodí dětské zboží, látky a pletené zboží: různé svetry, pulovry, vesty, roláky aj.

V druhém patře je nábytek, elektropotřeby a nádobí. Oddělení konfekce, které právě hledáme, je v třetím poschodí. Přichází k nám prodavačka a ptá se, co si přejeme. Ukazuje nám různé obleky. Mají na skladě obleky různých velikosti a různých barev. Žádám hnědý oblek z vlněné látky. Oblek, který si žkouším, je pěkný, sako má však krátké rukávy. Další oblek mi také nevyhovuje, protože kalhoty jsou přiliš dlouhé a také ta barva mi zrovna nesluší.

Nakonec mi prodavačka přinesla ještě jeden oblek, ten mi dobře padl, byla to přesně moje velikost a měl pěknou hnědou barvu, proto jsem si ho vzal. Pak jsem si koupil ještě módní košili, vázanku (kravatu) s hezkým vzorem, kapesníky a ponožky. Potom jsme šli o poschodí výš koupit pro manželku boty. Moje žena chtěla černé lodičky na vysokém podpatku. Jedny se jí velmi líbily, ale neměli zrovna v jejím čísle. Nakonec se rozhodla pro tmavošedé semišové na polovysokém podpatku. Byl to dovoz z Jugoslávie. Ve stejném oddělení se prodávají i punčochy, punčocháče, podkolenky a ponožky.

Pak jsme šli do oddělení látek, kde si manželka koupila látku na sukni, na šaty a na halenku. Dětem jsme koupili pěkné hračky, zaplatili u pokladny a po schodišti vyšli na ulici.

 

Slovníček:Словарик:

Obstarat = udělat, nutný необходимый, velikost f. размер, zkoušet примерять, vyhovuje устраивает, přiliš слишком, slušet быть к лицу, идти, padnout сидеть, быть по фигуре, vzor m. образец, kapesník m. носовой платок

Otázky: Вопросы:

 

1. Která oddělení jsou v obchodním domě?

2. V kterém oddělení se prodává obuv?

3. Kde je oddělení konfekce?

4. Co si budete kupovat?

5. Kupujete si hotové obleky nebo šijete na míru?

6. Které barvy nosíte v zimě a které v létě?

7. Z jakých látek si šijete zimní šaty a z jakých letní?

8. Jaké boty jsou v módě?

 

6. V OBCHODNÍM DOMĚ KOTVA

 

    Alice a Sophi jsou americké učitelky. Nejsou v Praze ještě dlouho, a tak se s Prahou pomalu seznamují. Dnes jdou do obchodního domu Kotva, který je na Náměstí Repubiky. Je to velký moderní obchodní dům. Dostanete tam skoro všechno, co potřebujete. A Sophi toho potřebuje hodně. Na letišzi se jí totiž ztratil jeden kufr, ve kterém měla hodně věci.

    V přizemi je informační tabule, a tam si děvčata mohou přečíst, kde jsou různá odělení a co se tam prodává. Zjišťují, že v přízemí je drogérie, parfumérie, papírnictví a oddělení dámského prádla. V drogérii můžete koupit všechno pro domácnost: prací prášky, čisticí prostředky, mýdlo, zubní pastu, šampony na vlasy... Alice potřebuje nějaký prášek na praní. Sophi si kupuje katrač na vlasy. Pak jdou do papírnictví, kde kupují ubrousky, papírové kapesníky, toaletní papír a dopisní papír.

    V obchodním domě jsou pochyblivé schody, a tak se rychle a snadno dostanete nahoru do různých pater. V prvním patře je oddělení pánské a dámské konfekce, koženého zboží a galantérie. Sophi chce jít do dámského oddělení, protože potřebuje letní šaty, nějaké kalhoty a také sako. Mají tam náhodou dost velký výběr moderních šatů, bluz, sukní, kalhot, kabátu, dámckých sak a sportovních bund. V kabině si Sophi zkouší dvoje šaty, a pak si bere jedny s pěkným barevním vzorem. Ještě si vybrala jednobarevné sako a hezkou bavlněnou blůzu. Kalhoty jí muisí poslat maminka, protože Sophi žádné kalhoty nelíbily.

    V druhém poschodí je všechno pro děti - textil, obuv, konfekce a hra-čky. Je zde také oddělení pánské a dámské obuvi. Sophi potřebuje nějaké sandály, má čislo 5. Žadné boty si však nekoupila, protože ty, které se jí lí-bily, byly moc drahé. Ve třetím poschodí se děvčata nezastavují, protože tam prodávají elektrické přístroje, rádia, magnetofony, hudební nástroje, fo-topotřeby, hodinky a kompaktní disky (CD). O to nemají zájem. Ve čtvrtém poschodí jsou sportovní potřeby, nábytek a koberce. Jedou tedy zpátky dolů do přízemí a pak jdou do suterenu do prodejny potravin.

 

Uložte k textu otázky. Составьте вопросы к тексту.

Cvičení: Упражнения:

 

1. Reagujte, používejte slova: Реагируйте, употребите слова: vůbec, žádný, to nеní pravda

 

Alice si koupila v drogérii opavovácí krem. V papírnictví Sophi koupila pohledy a tužky. V oddělení koženého zboží si Alice koupila teplé rukavice. V třetím poschodí koupily dívky barevný televizor a japonské rádio. Pak si koupily postel a křeslo. Koupily si žlaté prstýnky s českým granátem, protože jsou milionářky a mají hodně peněz.

 

2. Odpovězte: Ответьте:

 

 Proč potřebuje Sophi udělat velký nákup? Proč si Sophi nekoupila boty? Koupila Sophi kalhoty? Co Američanky kupují v drogérii? Co koupila Alice? O co mají zájem?

 

 

Přečtete rozhovory, přeložte. Прочитайте диалоги, переведите.

7.

V PRODEJNĚ OBUVI

 

- Dobrý den, jaké máte přání?

- Prosil bych nějaké zimní boty.

- Vysoké, nebo polobotky? A jakou barvu?

- Pokud možno černé polobotky.

- Šněrovací, nebo mokasiny?

- To je jedno, jen aby to byl nějaký moderní vzor.

- Dobře, hned se podívám. Prosím, toto je modné novinka. Černé šněrovací

polobotky s koženou podrážkou.

- Co stojí?

- Šestset dvacet korun.

- Dobře, tak já si je vezmu.

- Prosím, nhed dostanete bloček. Děkuji vám, zboží si vyzvednete u

pokladny.

 

V DROGERII

 

    - Potřeboval bych nějaký prací prostředek.

    - Prosím, zde je prášek na praní. To bude všechno?

    - Ještě bych si vzal mýdlo.

    - Přejete si mýdlo na praní nebo toaletní?

    - Dva kousky toaletního a jedno holicí mýdlo. Máte žiletky?

    - Ano, prosím, jakou značku byste si přál? Máme tu nový vyborný   druh nerez žiletek ze švedské oceli. V naší drogerii vám můžeme   posloužit všemi druhy žiletek.

    - Tak mi jedny dejte. A ještě zubní pastu. Kolik platím?

    - Mýdlo stojí dvacet korun padesát haléřů, připravek na praní třicet   sedm čtyřicet, žiletky jsou o sedmdesát haléřu lacinější, zubní pasta   třinact devadesát. Dohromady to dělá šedesát osm korun osmdesát   haléřů.

 

 

Otázky: Вопросы:       

 

1. Které různé druhy prodejen znáte ?

2. Vysvětlete, co je samoobsluha?

3. Popiště některý obchodní dům nebo moderní prodejnu.

4. Co znamená reklamace, přejímka zboží, dodávková služba?

5. Co se prodává v papírnictví a knihkupectví?

6. Které ozdobné předměty se prodávají v klenotnoctví a bižuterii?

7. Co prodávají v hodinářství?

8. Které výrobky mají v prodejně “Elektro- rádio”?

9. Co kupujeme v zelezářství a prodejně skla a porcelánu?

10. Které sportovní potřeby a hračky znáte?

11. Jmenujte některé kusy nábytku.

12. Co dostaneme v drogérii a parfumérii?

13. Co kupujeme v antikvariátě?

14. Které květiny znáte?

15. Jmenujte některé druhy látek a oděvu.

16. Vysvětlete co je partiová prodejna (second-hand).

17. Co prodávají v textilní a kožené galanterii?

18. Srovnejte kvalitu různého zboží a ceny v prodejnách a na trhu.

19. Jak požádáte v obchodě o nějaké zboží?

20. Jak se ptáme na cenu? Co říká prodavačka?

21. Jaké vlastnosti by měl mít prodavač a jak by se měl chovat zákazník?

22. Do kterého obchodu nejčastěji chodíte a pro co?

23. Co koupíte jako dárek pro malou holčičku, starší paní, mladou dívku a

dospělého pana?

24. Když jste pozvaní na svatbu, co koupíte jako dárek?

25. Co kupujete k vánocům své rodině?

26. Co momentalně potřebujete koupit?

27. Jmenujte minské obchodní domy. Který je největší?

28. Jaké prodejny jsou na vašém sídlišti?

Cvíčení: Упражнения:

 

1.Utvořte adjektiva: Образуйте прилагательные: (zaplatit účet)- zaplacený účet

(mrazit) pult, (plnit) pero, (lepit) páska, (psát) potřeby, (bít) hodiny, (hrát) karty, (prát) prášky, (čistit) prostředky, (osvětlovat) těleso, (spát) pytel, (koupat) čepice, (opalovat) krém, (šít) stroj, (zavírat) špendlík.

2.Uveďte antonyma: Подберите антонимы: čerstvé maso - zkažené maso

mořská ryba, tvrdý chléb, tučné maso, sladké bonbóny, sladký čaj, sladké pečivo, vysoký podpatek, pracovní oblek, ruční výroby, koupě, zavřeno, prodavač, zvýšení cen.

3. Uveďte druh prodejny, kde se prodává: Укажите вид магазина, где продаётся: např,: mléko - mlékárna

 

pečivo, cukrovinky, papír, knihy, brýle, hodiny, prsteny, nářadí, parfémy, léky, hotové šaty, šicí potřeby, kožené zboží, staré knihy, použité zboží, květiny, klobouky, nádobí, lustry, panenky, kožichy

 

4.Popište svůj velký nákup. Опишите свою большую покупку:

5.Odpovězte: Ответьте:

 

1. Chodíte rád(a) na nákup sam(a) nebo s kamarádkou?

2. Kupujete raději na trhu nebo v obchodním domě? Proč?

3. Co kupujeme: koncem srpna, začatkem léta, v polovině prosince,

začatkem března.

4. Víte, jak kupují Američané a Evropané?

5. Víte, co je zásilkový obchod a “Obchod na gauči”?

 

6. Téma kompozice: Тема сочинения:

 

    1. Výhody nakupovaní v obchodním domě

    2. Přednosti nákupu v samoobsluze.

   

text pro domácí čtení

8. Co se nedá koupit za peníze ?

 

    Čekal před obchodním domem. V davu zahlédl její tvář. “ To je dost, že už jdeš,” řekl místo pozdravu a tlačil ji k výtahu. Prodírali se k pultům, prohlíželi si zboží, vybírali, dohadovali se.

    “Jak se ti líbí tahle kabelka? Hodila by se mi k těm novým botám”.

“Tuhle košili bych si měl koupit, takovou ještě nemám”.

    Neposlouchali se. Čekali, až jeden přestane

mluvit, aby druhý začal. Vyšli z obchodního

domu a šli kolem výkladních skříní, a zastavo-

vali se tam, kde aranžérky připravovaly nové

kolekce. Neviděli náměstí zalité jarním slun-

cem, necitili probouzející na jaře život.

      “To je dneska nepříjemné horko”, řekl

a ona si rozepla kožich.

    “Musíme ještě do parfumerie, chci si

koupit nějaký pěkný pleťový krém”.

    “Potřebujeme jít do Mototechny, jestli

už jim přišla ta německá leštěnka na auta”.

    Unavení došli k zaparkovanému fiatu,

uložili tašky na zadní sedadlo, on si svlékl

semišový kabát a nasadil zrcadlové brýle

proti slunci. Před kapotou jejich vozu nabízela paní v šatku sněženky. U pultu se zastavil chlapec s dívkou. Ta chvíli vybírala, a chlapec přepočitával drobné v dlaní. Dívka oběma rukama přitiskla bílé kvítky na tvář.

    Chlapec ji objal a ona ho polibila.

    “ Martine, počkej, kup mi také kytičku”, řekla žena.

    “Nezdá se ti, že to je vyhazování peněz”, zabručel muž a nastartoval. Fiat zmizel v proudu vozidel.

    Ženě na tvář ukápla slza. Na rtu citila její slanou chuť. Obrázek dívky v kabatu s kapučí a chlapce v odřené bundě v ní vyvolal davno zapomenutou něhu. Nemohla jej vymazat z oči ani kupa nových věci na zadním sedadle. Uvědomila si, že něco propasla. Něco, co se nedá koupit za peníze.

                                                             (Ivana Zagorová)

Slovníček: Словарик:

Dav m. давка, zahlednout увидеть, tlačit толкать, výtah m. лифт, dohadovat se договариваться, rozepnout расстегнуть, leštěnka f. полирующее средство, unavení n. уставшие, sedadlo n. сиденье, svléknout снять, nasadit надеть на нос, přitisknout прижать, objat обнять, polibit поцеловать, kytička f. букетик, vyhazování выбрасывание, zabručet заворчать, nastartovat завести, zmizet исчезнуть, proud m. поток , vozidlo n. транспортное средство, kapuče f. капюшон , odřený потёртый,vyvolat вызвать, vymazat стереть, propasnout прозевать, проворонить

Velký nákup s malými dětmi

 

       V obchodním domě se přehrabuje v regálech a hromadách zboží, zkouší si bundy…. Manželé, děti a známí je odmítají doprovázet. Taškami obtěžkaná matka čekající ve frontě rozdává pohlavky bez ohledu na věk potomka. Tady jsou rady těm z vás, kteří chtějí nakupování s dětmi proměnit v príjemná zážitek.

1. Před vstupem do obchodního domu se domluvte, jak dlouho budete

nakupovat,

2. V každém patře si domluvte místo setkání,

3. Před nákupem zjistěte, zda nemají žízeň, hlad nebo potřebu jít na WC

4. Při nakupovaní si s dětmi povídejte, vybírejte spolu,

5. Nezapomeňte na oddělení hraček, i bez nákupu je to pro dítě odměna,

VII. OBLÉKANÍ, MÓDA

Одевание, мода

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

Oblékat se одеваться, oblečení n. одежда, střih m. выкройка, šít podle střihu шить по выкройке, navrhář m. модельер, letět = být v módě, vkusně со вкусом, výstřih m. вырез, rozparek m. разрез, lem m. , lemování n. отделка по краю , volánek m. волан, průramek m. пройма, rukáv m. рукав, nakládaná kapsa f. накладной карман, lištová kapsa f. проорезной карман, dvouřadové zapínání n. двубортная застёжка, rozšířený расклешённый, živůtek m. жилет, нагрудник, šle шлейки, limec m. воротник, stojáček m. стойка, ovinovací šála f. драпирующий шарф, zrašený собранный, ramenní šev m. плечевой шов, boční, přední dil m.  боковая, передняя деталь, přepasat подпоясать

 

1. JAK SE LIDÉ OBLÉKAJÍ

 

Lidé se oblékají podle ročních období, podle počasí, podle módy i vkusu. Oblek mužů se skládá z kabátu a kalhot, občas je v módě i vesta. Pod šaty nosí muži prádlo (košili a spodky). V létě se nosí šaty z lehčích a světlejších látek, v zimě oděvy z látek těžších a tmavších barev. Na hlavě nosí muži klobouk, baret nebo čepici. Na jaře a na podzim oblékají často plášť nebo svrchník, v zimě chodí v zimníku nebo v kožichu. Rukavice chrání ruce před zimou. Oblečení doplňují ponožky a různé druhy bot.

    Ženský oděv je rozmanitější a pestřejší než mužský. Velkou úlohu zde hraje móda. V létě nosí ženy lehké letní šaty nebo halenku (bluzu) se sukní. V zimě se oblékají do vlněných šatů nebo kostýmů, oblíbené jsou také pletené svetry. K ženskému prádlu patří košile, kombiné, podprsenka a kalhotky. Na nohou ženy nosí hedvabné nebo vlněné punčochy nebo punčochové kalhoty. Střevičky bývají různých tvarů a mají vysoké nebo nizké podpatky. Na hlavě nosí ženy klobouk, čepici, šátek nebo šálu. Dámské svrchníky, pláště, kožichy podléhají více změnám módy, než to vidíme u plašťů mužských (panských).

Šaty oblékáme také podle příležitosti. Dělnici při práci nosí monterky, lékaři bílé pracovní pláště apod. Do společnosti a na večer máme společenské a večerní šaty. Na vycházky, sport a turistiku si bereme šaty vycházkové, sportovní a turistické. Za deště nosíme nepromokavé igelitové pláště. Někdo se ovšem raději ukryje pod deštníkem. Někteří lidé, napřiklad, vojáci, nosí uniformu. K módním doplňkům patří vedle klobouku také rukavice, kravaty (vazanky), kabelky atd.

Na některých místech republiky (na Moravě) při slavnostech můžeme ještě dnes vidět krásné lidové kroje.

        

 

 

Slovníček: Словарик:

Rozmanitější более разнообразный, úloha f. задача, šátek m. платок, podléhat подвергаться, monterky рабочий комбинезон, igelitový полиэтиленовый, slavnost f. торжество, kroj m народный костюм

 

Otázky: Вопросы:

 

1. Jak se oblékají muži? A váš otec?

10. Jak se oblékají ženy? A váše maminka?

11. Jak se oblékame do práce?

12. Co máme vzít na sebe, když jdeme do divadla?

13. Jak oblečení jedeme na chatu nebo do lesa?

14. Při jakých přiležitostech se nosí frak a co mu odpovídá v dámském šatniku?

15. Co nosíme za deště?

16. Co rady nosí staré babičky?

Přečtete text a řekněte, co máte ve svém šatniku? Прочитайте текст и скажите, что есть в вашем гардеробе?

 

2. VŮBEC NEMÁM CO NA SEBE !

 

A.: Jarko, co si mám vzít dnes večer na sebe?

B.: Podle toho, kam se chystáš. Ty jdeš dneska do divadla,viď? Tak to si vezmi ty černé vlněné šaty. Moc ti sluší.

A.: Které? Myslíš ty s bílým límečkem? Vyloučeno! Ty už úplně vyšly   z módy. Jsou moc dlouhé.

B.: Tak proč si je nedáš zkrátit? Jinak přece mají docela moderní strih!

A.: Myslíš? Ale dneska už si je stejně vzít nemohu. Divadlo začíná za     dvě hodiny ……

B.: A co ty bílé hedvabné s krajkou? Vypadají tak slavnostně. A bílá je zase strašně v módě.

A.: Ty bílé se mi už nelíbí. Mají moc velký výstřih. Teď se vystřihy

nenosí. Nemám prostě co na sebe.

B.: Počkej, já se podívám do tvého šatníku. Skladaná sukně, svetr,

     zelený kostým - to ne. A co tyhle šedé? Ty se ti taky už nelíbí?

A.: Ty jsou sice hezké, ale do divadla se nehodí. Jsou moc sportovní. Ale počkej, co bys řekla těmhle modrým ?

B.: To je ono! A pak, že nemáš co na sebe! A teď se konečně pojď podí- vat na ty nové módy. Maminka mi koupila látku na šaty a nevím, jak   si je dát ušít.

A.: Co třeba tenhle model? Je z Paříže!

B.: To je sice nádherný model, ale přiliš nápadný. Mně by se spíš líbily nějaké elegantní jednoduché šaty bez ozdob. Mohou se k nim nosit různé doplňky a šaty pokaždé vypadají jinak.

A.: Tak si dej ušít tyhle! Jsou bez rukávů, s mírně rozšířenou sukní...

B.: Dano, proboha, už mám nejvyšší čas se oblékat do divadla. Od

     kolika se hraje?

A.: Od sedmi. Podívej se, prosím tě, mám vzít ty korále? Hodí se k těm šatům?

B.: Vůbec ne. Vezmi si radeji tu maminčinu brož.

A.: Tak, - a teď už jen kabelku a rukavice.

B.: A kabát si nevezmeš? Večer ti bude zima. Ať nenastydneš!

A.: Na co kabat? Vždyť už je léto, nezmrznu. Ale podívej se z okna! venku leje jako z konve!

B.: To je smůla! Vezmi si deštník, a chvátej, ať nepřijdeš pozdě!

Slovníček: Словарик:

Chystát se собираться, uplně полностью, jednoduchý простой, pokaždé каждый раз, mírně слегка, proboha ради Бога,, mít nejvyšší čas иметь самое время, , ať nenastydneš смотри, не простудись

Co je dnes v módě? Co dnes letí? Co nosíte nejraději?

CO SI ZABALIT NA DOVOLENOU

 

Tomu se řiká léto...

Páni kluci v tričku a šortkách

Neradí nakupují, nebaví je řeči o obléčení, ale ocení, když jim koupíte něco nového a pěkného. A nad trojbarevným sportovním kompletem - tričkem s nášivkami vlaječek a krátkými kalhotami - zajásá každé klučičí srdce.

 

Jak vypadá v létě správný muž

Každý muž vám řekně, že mu na

dovolenou stači kraťasy a košile.

Košile z kvalitní bavlny jsou

pohodlné, dokonalý střih umožňuje

obléknout si je i do saka.

 

Hezké ženské

V plavkách se sarongem - šátkem,

který si uvažete jako dlouhou nebo

krátkou sukýnku - se cítíte skvěle.

Na večer se hodí jednobarevné tričko

a volný kabátek s krátkým rukávem –

jsou perfektním oblečením zejmena

pro horké letní dny.

 

Holčičí móda je barevná a veselá.

I vaše dcerka, přestože je ještě malá slečna, bude ráda nosit moderní tílko se špagetovými ramínky s výrazným potiskem nebo efektní tričko v nápadné žlutooranžové barvě. Krátké kalhotky doma určitě nějaké máte - napřiklad, ustřižené džiny. Letošní móda ukrácených kalhot

 nám přeje - děti rostou jako z vody, a jak se jim kalhotky ukracují, nevypadají už, jako by čekaly velikou vodu, ale mají moderní capri.

 

Sportovní a praktické oblečení

Abyste se mohli pohodlně povalovat na písku nebo v travě, potřebujete šortky nebo dlouhé plátěné kalhoty - letos rozhodně ve stylu cargo s velkými kapsami, do kterých mají i dospěli kluci vždycky co dát - a nějaké to tílko, tričko a třeba i flanelovou nebo plátěnou košili ( nejlépe s pěknou barevnou kostkou: košili si přez tílko přehodíte, když se schová sluničko).

 

4. DESET VĚCÍ KTERÉ MÁME VZÍT NA DOVOLENOU

1. Tílka a trička maximalně v pěti různých barvách, které lze kombino- vat s ostatním oblečením.

2. Zavinovací nebo strečovou sukni na nákupy a toulky po místních ob- chodech.

3. Šortky, kraťasy a capri určitě nezapomeneme.

4. Šaty - krátké nebo dlouhé, připadně obojí. K nim potřebujete boty.

5. Svetr a sportovní košili - pro chladnější počasí.

6. Větrovku - jestli bude pršet.

7. Džíny na cestu nebo do chladnějšího počasí.

8. Plavky - alespoň dvoje na převlékání.

9. Tašku, ve které si budete nosit věci na pláž.

10. Sluneční brýle, opalovací krémy, klobouk nebo čepici.

 

 

Cvičení: Упражнения:

1. Reagujte, užijte kladnou nebo zápornou větu. Реагируйте, употребите положительный или отрицательный ответ:

 

Už nikdo nenosí zlaté řetízky………………………………………………

Babičkám nesluší kalhoty. …………………………………………………

Džíny už nejsou v módě. …………………………………………………..

K teplákové soupravě se nehodí bílé střevičky. …………………………..

Modelky se neoblékají vkusně. ……………………………………………

Do divadla La Scala chodí lidé v svetrach a džínach……………………… ……………………………………………………………………………..

 

2. Vyberte si vhodnou odpověď: Выберите подходящий ответ:

 

1. Myslíš, že mně sluší ten střih? 1. Ano, jsou ve stejne barvě.

2. Jsou ty šaty z kůže?                2. Ne, přece to je uplně nový trend!

3. Máte rukavice k tomu klobouku?      3. Ano, jsou od Versacciho.

4. Nejsou ty kapsy na kalhotach velké? 4. Ne, to už uplně vyšlo z módy.

5. Máte krajkovou sukni?           5. Ano, vypadaš jako manekynka!       

 

3. Přeložte: Переведите:

 

Я не люблю платья с большим вырезом и разрезом сзади. Костюм из искусственной замши с двубортной застёжкой годится для каждого случая. Простое прямое платье дополняет свободное пальто с накладными карманами. По мнению модельеров, в этом сезоне будут в моде накидки из блестящей ткани. Вы можете мне посоветовать самый модный фасон? Для летних дней годится однотонная майка на тонких шлейках и кофточка с коротким рукавом. На отдых моему мужу достаточно широких шортов и рубашки.

 

4. Popište obrázky. Опишите картинки:

 

 

5. DĚLAJÍ ŠATY ČLOVĚKA?

Oděv dotváří náš celkový vzhled. Jeho vyběr mluví nejen o tvé osobností, ale i o vkusu těch, kdo o tvém oblečení spolu rozhodují. Vstoupiš-li někam, hned se pozná, zda jsi vhodně oblečen s ohledem na počasí, přiležitost a věk. Tvé oblečení má být čisté, praktické a účelné. O tom, co ti sluší a co ne, tě přesvědči zrcadlo na stěně či řeknou tvé kamarádi. Navrhni šatník dívky či chlapce.

Přečtete se slovníkem. Řekněte souhlasíte nebo ne s zásadami: Прочитайте со словарём. Скажите, согласны Вы или нет с утверждениями:

6. AKTUÁLNÍ MÓDNÍ TRENDY

 

-   Lehoucké šaty z lehkého vyšívaného žoržetu a podšívkou ve stejně barvě reprezentují módní střih letošního léta (odhalená ramena, malý kulatý výstřih a mírně rozvolněná linie v délce pod kolena)

-   Letní pulovr ve žlutozeleném odstínu s plastickým povrchem by ne-měl chybět v prázdninovém zavazadle. Skvělé je doplní kalhoty s módním vzorem.

-   Supermoderní: dlouhá košile nebo letní plášť, šije se z jemného pro-svítajícího plátna a krásně vlaje kolem postavy.  

-   Univerzalní bunda má tu výhodu, že ji lze nosit ve městě i o víkendu na chatě. Hodí se k džínám, ale ji přehodíte i pres kalhotový komplet.

-   Naivní háčkovaný klobouček vám dodá půvab malé holčičky. Nosi se především k džinovému oblečení a k sportovní módě.

-   Klobouk v pánském stylu perfektně ladí s oblečením ve stylu safari a dodá akcent městskému kalhotovému kompletu.

-   Do divadla- ke kalhotám dlouhý přiléhavý plášť nebo redingotové lesklé sako přes saténové tílko s uzoučkými ramínky.

 

7. CO SE NOSÍ VE ŠKOLE ?

 

První, kdo vynášejí novou módu ze stránek módních časopisů do ulic i ne-ulic, bývají .....nactiletí. Na nich (aniž oni tuší) si pak módní tvůrci opo očku ovšřují, jak se jejich nový výmysl uchytil či přetvořil.

Podíval jsem do pražského gymnázia v Přípotoční ulici. A přišli jsme na to, že oblékání této studencké vrstvy má stále dva základní znaky:

    Chce být originální a zaroveň uniformní. Nebo naopak. Skoro všichní studenti nosí DŽÍNYTRIKOKECKY. Je-li teplejí, džíny hoši zkracují pod kolena ( s nohavicemi pěkně doširoka), dívky sukně hrnou ještě výš. Tuto uniformu si gymnazisté oryginalně doplňují basebalovou čepičkou kšiltem dozadu, šňůrkami korálků, dřevených blbosti na provázku, různým počtem naušnic v uchu, pro odvažnější v nose. Obyčejně tričko se batikuje, džíny trhají, kecky vykreslují...Vše se zda levné. Učelně. Jednoduché. Pohodlně. Neodmyslitelná součást gymnaziálního oblečení je batůžek. Aktovky vymizely. Batoh je nejskvělejší kožený. Nosí se zásadně na jednom rameni.

VIII.

MĔSTO. ORIENTACE VE MĔSTĔ

Город. Ориентация в городе.

Slovní zásoba. Словарный запас:

 

Kraj m. область, okres m. район, velkoměsto n. столица, město n. город, městečko n. городок , venkov m. провинция, деревня, vesnice f. деревня как населённый пункт, obec f. населённый пункт, silnice f. шоссе

Sídliště n. микрорайон, čtvrť m. квартал, náměstí n. площадь, ulice f. улица, třida f.проспект , zaulek m.переулок, slepá ulice f. тупик,  předměstí n. предместье, střed m. města, centrum m. центр города, tržiště n. рынок, pamětihodnost f. достопримечательность, historická budova f. историческое здание, kostel m. костёл, pomnik m. памятник, marianský sloup m. марианский столб, muzeum m. музей, výstava f. выставка, palác m. дворец, zámek m. замок, hřbitov m. кладбище, pomnik m. памятник, sousoší n. скульптурная группа, socha f.  скульптура, věž f. башня    

Ulice: vozovka f. проезжая часть, zatačka f. поворот, směr jízdy m. направление движения, doprava f. транспорт, dopravní značka f. дорожный знак, směr jízdy m. направление движения, jednosměrná ulice f.  улица с односторонним движением, chodník m. тротуар, přechod pro chodce m. пешеходный переход, podchod m. подземный переход, křižovatka f. перекрёсток, semafor m. светофор, telefonní budka f. телефонная будка, stanice metra f. станция метро, autobusová zastávka f. автобусная остановка, stanoviště n. taxiků стоянка такси, lampión m. уличный фонарь, novinový stánek m. газетный киоск, tramvajové koleje трамвайные пути

Být usituovaným быть расположенным, nacházet se находиться,  

 

1. NAŠE MĚSTO

 

    Jdeme na procházku po městě. Je to velkoměsto, které je sídlem důležitých úřadů a kulturních instituci. Jsou tu různá ministerstva, vysoké školy, nakladatelství, redakce novin a časopisů, divadla, kina, koncertní sály atd. Je zde také mnoho obchodů a obchodních domů, hotelů, cestovních kanceláři aj.

    Městem proteká řeka, která rozděluje město na dvě části. Přez řeku vede mnoho mostů. Ve středu města na náměstí jsou krásné historické budovy. Jsou to stavby z minulých stoleti. Naše město se však staví stale. Na okraji města vyrostla nová sidliště, kde lidé bydlí v moderních dobře výbavených bytech.

    Ještě před několika lety byla hlavním druhem dopravy tramvaj. Dnes jsou různé části města spojeny metrem. Metro je velmi pohodlný a rychlý dopravní prostředek.

    Metrem jedeme do středu města, vystoupíme a jdeme hlavní třidou kolem divadla. Na rohu je křižovatka, ale teď už nemusíme čekat, až přejede proud motorových vozidel, aut, autobusů a motocyklů. Na druhou stranu ulice projdeme podchodem. Tam, kde nejsou podchody, smíme přecházet jen na zelenou.

Jdeme ulicemi hlavního města. Je tu vždy velmi živo, nejvíc na jaře a v létě. Chodníky jsou plné chodců. Lidé spěchají do tovaren, úřadů a škol, jíni se vydali nakupovat do obchodů. Turisté a návštěvnici hlavního města se procházejí po městě a prohlížejí si jeho pamětihodnosti. Naše město i jíná česká města jsou důležitými středisky kulturního a hospodařského života.

 

Slovníček: Словарик:

Úřad m. правительственное учреждение , nakladatelství n. издательство, cestovní kancelář f. туристическая фирма, бюро, stavba f. постройка, stavět se строиться, okraj m. окраина, spojovat – spojit соединять – соединить, prostředek m. средство, nejvíc больше всего, vydat se отправиться, návštěvnik m. гость, посетитель, středisko n. центр  

Pozor! Внимание!

vystupovat – vystoupit выходить – выйти,

nastupovat - nastoupit входить – войти,

přestupovat – přestoupit делать пересадку - пересесть

Vystupujete na přiští zastávce? Prosím, ukoňčete výstup a nástup!

Máme teď nastoupit do tramvaje? Můstek je přestupní stanici.

 

2. MĚSTO A VESNICE

 

    Ve městech se stavějí vicepatroví budovy, jen v některých častech města bývají jednopatrové domy a domky se zahradami. V nových sidlištích se stavějí většinou vyškové domy. Mezi nimi se budují parky a dětská hřiště. Ulice a náměstí většiny měst jsou vydlažděny nebo vyasfaltovany a mají po okraji chodníky pro chodce.

    Ve městě pracuje mnoho městských obyvatelů, někteří lidé dojíždějí z okolních vesnic. Mnoho lidí z vesnic přijíždí také do města za nákupem, do škol, večer do kina či do divadla a o volném dni i i na různá sportovní útkaní.

    Na vesnici jsou většinou přízemní budovy, jen některé jsou jednopatrové nebo ještě vyšší. Ve velkých vesnicích bývají obchody, někdy i pošta. V některých je i škola. Některé vesnice se podobají svou upravenosti malým městům.               

    Na obrazku je zekresleno malé město. Jiná města jsou rozlehlejší, mají více ulic, některá mají několik náměstí.

    Toto město vzniklo z malé osady pod hradem. Z hradu zbyla jen zřicenina na zalesněném vrchu. Kdo přijíždí do města od severozápadu, vidí celé město jako na dlani.

Dělí se na čtyři části:

- domy a domky v zahradách mezi Píseckou, Jilemického a Komenského ulici tvoří zahradní čtvrť nazvanou Skalka. Domky byly postaveny před dvaceti až šedesáti lety.

- Na severozápadě vziklo sídlištěs vysokými domy. Jménuje se V podhradí. Stojí tam j málo déle než deset let.

- Střed města tvoří jeho nejstarší část nazvaná Staré Město. Domy lemují husté ulice kolem náměstí. Jsou tam budovy staré sto, dvě stě i více let.

- Na jíhu města je čtvrť s výrobními závody nazvaná Nové Předměstí. Je tam i železniční zádraží a autobusové nádraží. Největší budovou je továrna, která byla postavená v letech 1970 až 1975.

 

 

Najděte na mapě popsáné části města. Найдите на карте описанные части города.

 

3. POVINNOSTI CHODCE

 

    Jak chodíme po ulici nebo silnici?

V městě, kde jsou ulice lemovány chodníky, chodíme po chodníku, a to vpravo. Po silnici, kde není chodník, chodíme vlevo, po levém okrají vozovky. Vidíme včas každé protijedoucí auto a ustoupíme před ním až na okraj silnice.

    Jak přecházíme vozovku?

Když je nedaleko vyznačený přechod pro chodce, dojdeme až k němu a přecházíme v pravé polovině přechodu. Nikdy vozovku nepřebíháme, mohli bychom přehlédnout rychle se blížící vozidlo. Jestliže musíme přejít vozovku jinde, protože není v dohledu vyznačený přechod, nejdříve se na chodníku nebo na okraji silnice rozhédneme. Blíží-li se auto, počkáme, až přejede, podíváme se se nejdříve vlevo, potom vpravo a teprve pak přejdeme. Nikdy nepřecházíme ani před ani za stojícím automobilem. Překáží ve výhledu. Nikdy také nepřecházíme v nepřehledné zatáčce. Při přecházení buďme vždy opatrní.

    Na městské ulici musíme stále dávat pozor. Přes chodník vyjíždějí auta z garáží a z vrat domů, je také nebezpečné stát na okraji chodníku, protože nás může srazit auto nebo motocykl jedoucí těsně při okraji vozovky. Velkým nebezpečím jsou i couvající auta, zvlášť nákladní.

 

Jak chodíme po chodníku? Jak chodíme po silnici?Co je nebezpečím ve městě?

 

4. KŘIŽOVATKA

Popíšte události na obraze, užijte výrazy: Опишите события на картинке, используйте выражения:

Křížít vedlejší ulice, čekat, zdravit dívku na opačné straně, čekat na přítele, parkovat motocykl, polisista, řídit dopravu, nemuset čekat, vystupovat z tramvaje, nastupovat do tramvaje, nákladní auto, překážet v jízdě, dívat se na něco, zaparkovaná auta

Cvíčení: Упражнения:

 

1. Odpovězte: Ответьте:

 

1. Jaký vyznam mají pro řidiče dopravní značky?

2. Co zakazuje dopravní značka?

3. O čem informuje dopravní značka?

4. Proč děti nesmějí hrát na chodníku a na vozovce?

5. Kdy přecházíme vozovku mimo značený přechod?

6. Proč je nebezpečné přechízet tam, kde stojí auta?

7. Na co dáváme pozor na chodníku?

 

2. Najděte mezí dopravních značek přikazy: Найдите среди дорожных знаков указания:

 

Dej přednost v jízdě, zákaz odbočování vpravo, zákaz vjezdu všech vozidel, hlavní silnice, bude křižovatka, zatačka vpravo, blízko je nemocnice, přikázaný směr jízdy, železniční přejezd s závorami, zákaz stání, zákaz zastavení

 

3. Určete kteří chodci přecházejí nespravně, a vysvětlete proč. Определите, какие пешеходы переходят неправильно и объясните, почему.

ORIENTACE VE MĚSTĚ

 

Otázky:

Jak se dostanu k nádraží? Как я попаду на вокзал?Jak se jede k divadlu? Как ехать к театру? Jakým směrem mám jít? В каком направлении мне идти?

Ukažte mi, prosím, cestu k Kotvě. Покажите мне, пожалуйста, дорогу к

 Котве. Kam vede tato ulice? Куда ведёт эта улица?Ukazte ji, prosím,

zkrátku. Покажите мне, пожалуйста, короткий путь. Není to přiliš daleko,

když poběžím pěšky? Это не слишком далеко, если я побегу пешком? Jdu li

správnou cestou na náměstí? Я правильно иду к площади? Dostanu se tudy na

náměstí? Я туда попаду к площади?

 

Odpovědi:

Jděte stále přimo a pak zahněte první přičnou ulici doprava. Идите постоянно прямо а потом повернёте на первой пересекающей улице вправо. Ano, tudy dostanete se k obchodnímu domu. Да, так вы попадёте к универмагу. Je to hned za rohem. Это сразу же за углом. Když zahněte u přiští zastávky doleva, můžete si zkrátit cestu. Если вы повернёте у следующей остановки влево, можете сократить путь. Musíme ujít ještě pěkný kus cesty. Вы должны пройти ещё приличный кусок пути.  Jdete špatnou cestou. Вы идёте неправильной дорогой. Jděte podle tramvajovýcj koleji. Идите по трамвайным путям.

 

Pamatujte: Помните:

Jet čím? Tramvají, autem, autobusem, metrem, taxikem

 

Řekněte česky: Скажите по-чешски:

 

В какой трамвай мне нужно сесть, чтобы попасть на вокзал? Где находится Вацлавская площадь? На следующем перекрёстке вам нужно повернуть вправо и ехать по трамвайным путям. Вы выйдете на остановке сразу же за площадью, перейдёте дорогу и повернёте влево.

Пешком идти очень далеко, лучше ехать автобусом до остановки «У памятника». В старую часть города на машине вы не попадёте. Вы идёте неправильно, вам нужно вернуться на перекрёсток, пройти по подземному переходу на другую сторону улицы и там повернуть на проспект. Вы пойдёте по проспекту прямо, вам не нужно поворачивать. Сразу же за старым зданием вы увидите стоянку такси.

 Popište, jak jedete na fakultu nebo do práce. Опишите. Как вы едете на факультет или на работу.

 

Podle mapy řekněte, jak se dostaneme k Prašné braně, Národnímu divadlu, Pomníku Sv. Václava na Václavském náměstí, obchodnímu domu Kotva, Loretě od stanice metra Muzeum.

 

 

IX. DOPRAVA.

Транспорт

 

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

Městská doprava f. городской транспорт, dopravní zácpa f. транспортная пробка, špička f. час пик, dopravní nehoda f. дорожное происшествие, srážka f. столкновение, havarovat попасть в аварию, dopravní policie f. дорожная полиция, dopravní předpisy дорожные проедприсания, dopravní uzel m. транспортный узел, jízdní pruh m. полоса движения, protisměr m. встречная полоса, řidit auto управлять машиной, sedět za volantem сидеть за рулём, řidičský průkaz m. водительские права, dělát řidičák  сдавать на права (разг.), jet načerno ехать без билета, „černý pasažer“ m.  „заяц“, jízdenka f. проездной билет, označit jízdenku отметить билет, tramvajenka f. месячный проездной билет, cestující m. пассажир,

Vozidlo: karoserie f. кузов, blatník m. крыло, nárazník m. бампер, zavazadlový prostor m. багажник, sedadlo n. сиденье, motor m. двигатель, řadící páka f. рычаг управления, přední sklo n. переднее стекло, zrcátko n. зеркало заднего вида, stěráčе m.  дворники, palivová nadrž f. топливый бак, chladíč m. радиатор, převodovka f. коробка передач, palubní deska f. приборная панель, zapalování n. зажигание, rozjet тронуться с места, nastartovat завести, brzdit тормозить

 

1. Jezdit načerno se v žádném připadě nevyplácí

 

    Dokud Pavel studoval, měl tramvajenku a o jízdenky na pražskou hromadnou dopravu se nemusel starat. Když začal chodit do práce, nástupní plat nebyl nejvyšší, a tak na tramvajenku jaksi nezbývalo. Pavel si pro začátek kopil pár jízdenek, ale ty byly ihned pryč. Přece nedám všechno za jízdné, rozčiloval se Pavel a najel na system sice riskantní, ale zato zdanlivě úsporný – jezdil načerno. Docela mu to vycházelo, ale jednou na něj došlo. „Kontrola jízdenek!“ ozvalo se za ním. „Nemám,“ pokrčil rameny Pavel a ochotně předložil občanský průkaz. Pokutu však odmítl zaplatit, protože neměl peníze. Stejně je těch „černochů“ tolik, že se to nedá evidovat. A ignoroval upominku, v niž mu vyhrožovali soudem. Po čase ale přišlo předvolání k soudu. Mavl rukou. Co mi můžou udělat? Nepříjemná odpověď brzy přišla. Soud rozhodl v jeho nepřitomností. Částka, kterou dlužil, nepřijemně narostla o soudní poplatky a jiné náklady. Tentokrát déle nečekal a raději zaplatil. A na další rok si už určitě tramvajenku koupí……..

 

Slovníček: Словарик:

Hromadná doprava f. общественный транспорт, být pryč отсутствовать, кончиться, rozčilovat se расстраиваться, najet тут: выйти, zdanlivě казалось бы, pokrčit пожать, рředložit предъявить, pokuta f. штраф, odmítnout отказаться, evidovat регистрировать, předvolání n. k soudu судебная повестка, mavnout махнуть, nepřitomnost f. отсутствие, poplatek m. платёж, náklad m. расход

 

17.  NEMOC ŘIDIČŮ

 

Řidiči pražské autobusové linky číslo 174 v polovině směny vytekly nervy. Pod motolským kopcem zastavil autobus plný cestujících a prohlásil, že nikam nepojede. Na dispečink vysilačkou nahlásil že je pod psychickým terorem, a proto stojí. Co se stalo? Jedna z cestujících se jej dovolila zeptat, proč dva autobusy jeho linky vynechaly a on jede o deset minut později. Mezí pasažery v autobusu byla i jedna žena po infarktu. Tu řidič rovněž odmítl odvézt…. 

Na psychice řidičů se projevuje i silný automobilový provoz. Tím trpí zejmena řidiči ve velkých městech. Ucpané silnice, popojíždění. V takové situaci je problematická samotná jízda. Časté komunikace s cestujícími, nepravidelný rytmus práce a odpočinku, trvalá koncentrace pozornosti a u městské dopravy ještě stereotyp projížděných tras. A když jsou ještě problémy v rodině a hlučí „stádo“ za řidičovými zády, nelze se divit že autobusák může třeba na nevinnou poznámku reagovat hůř než roj rozzuřených vos.

    Autobusáci prostě nervozní. A jak se chovají cestující?

 

Slovníček: Словарик:

Prohlásit заявить, vysilačka f. рация, nahlásit заявить, vynechat оставить, odmítnout отказаться, projevovat se проявляться, trpět страдать, ucpaný забитый, popojíždění n. медленно двигаться, останавливаясь, pozornost f. внимание, hlučet шуметь, poznámka f. замечание, autobusák m. водитель автобуса (разг.)

 

 

Cvíčení: Упражнения:

 

1. Přeložte do ruštiny: Переведите на русский язык:

 

Kterou tramvají se dostanu na Václavské náměstí? Motorista se nepodívál na dopravní značku a zájel do slepé uličky. Jeďte desítkou na Nádražní náměstí a tam přestupte na sedmičku. Tramvaj je přeplněná, cestující jsou tam namačkaní jako slanečci. Už jsme na záčatku fronty, přiští tramvaj nás určitě vezme. Stanoviště taxi jsou ve všech čtvrtích Prahy. Naskakovat do rozjíždějící se tramvaje se nesmí stejně jako jet na stupatku. Ve špičce jsou autobusy přeplněny. Zkušený řidič nikdy nepřekročí předepsanou rychlost.

 

2. Nahraďte potřebná slova antonymy: Замените нужные слова антонимами:

Tramvaj je nejrychlejší dopravní prostředek. Ve špičce jsou autobusy prázdné. Autobus přijel přesně v 7 hodin. Vyskakovat z tramvaje je zakazano. Řidič nemohl zabrzdit, protože zepředu vyjela tramvaj.

 

3. Reagujte záporně: Реагируйте отрицательно:

 

Bylo by dobře přestoupit na tramvaj. Bylo by dobře se postavit na zastávce do fronty. Bylo by dobře si vzít taxika. Bylo by dobře vystoupit na konečné. Bylo by dobře si koupit osobní auto. Bylo by dobře jet metrem. Bylo by dobře uvolnit místo staršímu panoví.

 

4. Doplňte: Дополните:

 

Kde mám ……………………do tramvaje číslo sedm? Jak …………… ……………………. k univerzitě? Kde je ……………………… taxiku? Jděte přimo, potom …………………………. doleva a uvidite ……………………… . Kterým ………………… mám jet, abych ………. ………………….. k nádraží. Chdci chodí po …………………….. , auta jezdí po ……………………… . Cestující, kteří jezdí …………………….

musí zaplatit pokutu. Škoda, že nám pravě …………………. autobus.   

Denně na autobusové nádraží ………………….. a ………………… několik set autobusů. Kontrola ………………….. , máte ……………….. nebo …………………. ? Na ……………………. nefunguje semafor.

 

=====================================================

Pozor! Внимание!

V jizdních řadech dálkových autobusových linek jsou vysvětlení:

В расписаниях движения междугородных рейсовых автобусов есть пояснения:

 

@ = kladívka – jezdí v pracovních dnech

b  = jezdí v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna

g   = jezdí denně kromě dnů pracovního volna

a   = jezdí ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu

V  = jezdí v pracovní den před dnem pracovního volna nebo před dnem

        pracovního klidu

d  = jezdí v pracovních dnech kromě V

N  = jezdí v den pracovního klidu před pracovním dnem

†  = jezdí v den pracovního klidu

r   = nejede 24.12. a 31.12.

®  = (rezervace) místenku s jízdenkou je možné zakoupit v

         předprodejních kancelářích AMS

 

 

CESTA AUTEM

 

A. Nasedat, jedeme! Sedni si vedle mně dopředu, Eva s dětmi si sedne

dozadu.

B. Máš dost benzinu?

A. Ovšem, plnou nádržku. Včera jsem jí naplnil u benzinové pumpy

před garáží. Chladič je plný vody a oleje máme také dost.

B. Jakou má tenhle vůz spotřebu?

A. Osm litrů.

B. A jaká je jeho největší rychlost?

A. Až dvacet kilometrů za hodinu. Ale to nebudu zkoušet.

B. Máš pravdu. Musíš dávat pozor, protože poprchavá a silnice je

klužká, lehce bychom mohli dostat smyk.

A. Jen se neboj, pojedu pomalu a vždycky si všimám dopravních

značek.

B. Jaký je motor u vašého auta?

A. Čtyřválcový, vodou chlazený.

B. Mivá často poruchy?

A. Zřídka. Ovšem někdy se stáne, že zlobí karburator a jindy je zaváda

v zapalovaní.

B. A co pneumatiky? Jak dlouho ty vydrží?

A. Tak dvakrát do roka pichnu. Pak nasadím rezervu a po navrátu dám

pichnutou duši do opravarny.

 

Slovníček: Словарик:

Nádržka f. бак, pumpa f. колонка, spotřeba f. расход, dostat smyk попасть в занос, všimat обращать внимание, замечать,  čtyřválcový четырёхцилиндро-вый, porucha f. неисправность, zlobit барахлить, zaváda f. дефект, pichnout проколоть, rezerva f. запасное колесо, duše f. камера, opravarna f. ремонтная мастерская

 

Cvičení: Упражнения:

 

1. Odpovězte: Ответьте:

Jestli na dálnici vám došel benzin, zastavite jíné auto a benzin od něho koupíte nebo půjdete pěšky k benzinové pumpě?

    Jestli sedite za volantem už dlouho a jste unavený, zastavite na parkovišti pro odpočínek nebo nezastavite, protože chcete odpočinout doma?

    Jestli v autě se vám udělalo špatně, ale víte, že na dálnici nesmíte zastavit a proto jedete na parkoviště nebo hned zastavite?

    Jestli na dálnici máte poruchu, opravite si auto sam nebo poprosite jiného řidiče zatelefonovat do autoservisu?

    Jestli u silnice stopuje mladá hezká dívka, nezastavite a jedete dál, protože neberete stopáře, nebo dívka se vám líbí a zastavite?

 

 

2. Přeložte do ruštiny: Переведите на русский:

Nedál jste přednost v jízdě. Chcí ohlasit kradež auta! Vykradli mi osobní auto, je to značka mercedes, má bílou barvu. Kde je hlidané parkoviště? Můžete si sem zacouvat. Nesmím pít když řídím. Ford zezadu narazil do fiatu, který stál u středu vozovky a odbočoval vlevo na vedlejší silnici.

Auto vyjelo do protisměru a narazilo do protijedoucího vozidla. Ve vysoké rychlosti osobní automobil narazil do stojícího nákladního auta.

 

 

Přeložte se slovníkem: Переведите со словарём:

 

4. O podnikatelích a jejich vozech

 

Podnikatele si často kupují auta stejné značky a barvy, pokud schudli, sáhnou o třídu níž, a naopak. Značku si vybírají i podle toho, kdo v ní už jezdí, nosí se mít auto například prezident či známí politici. Známkou velkého uspěchu bývá mercedes a BMW, podnikatel-lepší sahá po vozech typu Opel Omega či Renaut Safrane, úspěšní malí obchodnici po jihokorej-ských značkach. Majitelé obchodů či ti, kteří nabízejí opravárenské služby, si často nejprve užijí pouze užitková auta-dodavky, teprve když vydělají peníze, koupí osobní automobil.

    Podnikatele volí pro své firmy často škodovky. Oblíbená jsou i auta německých značek, napřiklad volkswageny pro běžný provoz a BMW, audi a mercedesy pro reprezentaci. Luxusní limuzíny si často podnikatele kupují v bazarech. A jaká auta vidíme nejčastěji na ulicích vašeho města?

 

 

5. Znáte české státní poznávácí značky?

 

Praha-město: AB, AC, AD, AE, AH, AJ atd, Brno-město: BM, BS, BZ, České Budějovice: CB, CE, Hradec Králové: HK, HR, Karlový Vary: KV,  Liberec: LB, LI, Náchod: NA, Olomouc: OL, OC, Ostrava: OT, OV, Plzeň-město: PM, PN, Ústí nad Labem: UL, US, Chrudim: CR, Svitavy: SZ

 

Humor:

 J Naše Růžena dělala řidičák. Dostala otázku, co je to jednosměrná ulice. Růžena odpověděla: „Jednosměrná ulice je taková ulice, ve které může být chodec přejet jenom zezadu“……..

 

J Mladá žena zastaví auto řimo u zákazu zastavení, kde stojí policista. Ten se podívá na řidičku a ptá se: „Paní řidičko! Nevidíte nic?“ Žena si ho se zájmem prohledne: „Ah ano, máte krásnou uniformu! Nová, že?“…..

 

J Dlouhá řada aut stojí před staženými železničními závorami. Po chvili vyjde z budky můž a oznamuje: „Panové, nedá se nic dělát, budete muset počkat. Pravě mi sem telefonovali, že vlak má šedesát minut spoždění“…..

 

J Policista zastavuje volhu, za jejímž volantem sedí Gruzin, a žádá po něm řidičský průkaz.

     –Pane, ale vy máte letecký průkaz, a ne řidičský. ….

     - Ale jakej byl, takovej jsem koupil!

Železniční doprava:

Nástupiště f. платформа, úschovna f. zavazadel камера хранения, zavazadlo n. багаж, čekárna f. зал ожидания, vlak m. поезд, rychlík m. скорый поезд, osobní vlak m. пассажирский поезд, vagón m. ,vůz m. вагон, kupé n, oddělení n. купе, jizdní řad m. расписание движения, zmeškat vlak опоздать на поезд, nosíč m. носильщик, vlakvedoucí m. машинист, jídelní vůz m. вагон-ресторан, spácí vůz m. спальный вагон, sedět po směru jízdy сидеть лицом по ходу движения

 

6. NA NÁDRAŽÍ

 

    Včera odjížděl můj bratr do Karlových Var. Doprovazel jsem ho až na nádraží. Na nádraží jsme přijeli těsně před odjezdem vlaku. Bylo nutno spěchat, abychom nezmeškali vlak. Bratr si šel koupit k pokůadně jízdenku, a já jsem mu zatím poslal kufr jako spoluzavazadlo, aby nemusel nest mnoho zavazadel. Pak jsme spěchali na druhé nastupiště, kde byl rychlík do Karlových Var již připraven k odjezdu. Lidé rychle nastupovali. Na druhém nastupišti však staly proti sobě dva vlaky. Museli jsme se zeptát průvodčího, který z nich je rychlík do Karlových Var.

    Vedle rychlíku byl připraven k odjezdu také osobní vlak do Pardubic. Našel jsem bratrovi místo ve voze pro nekuřáky. Byl to vagón druhé třidy. V jednom kupé bylo ještě volné místo u okna. Bratr si to místo obsadil a šel se podívat na jizdní řad, který visel na chodbičce, jaké má vlak spojení. Chtěl zjistit, zda musí přestupovat nebo zda jede přimo. Jsem vystoupil z vozu na peron. Všiml jsem, že k rychlíku jsou připojeny i spácí vozy, i jídelní vůz. Přišel výpravčí, dal znamení k odjezdu a vlak odjel.

 

 

Popíšte obrázek. Опишите картинку.

 

Oznámení na nádraží:

 

Vchod. Východ. Odjezdy – příjezdy. Jízdenky. Informace. Místenková pokladna. Kouření zakázáno. Dopravní kancelář. K nastupištím.

 

Humor:

J Pan Koumáček jezdí už dvacet let vlakem bez placení. „A jak to děláte?“ zahímají se ostatní. „Počkám, až někdo jde na toaletu, zaklepu na dveře a řeknu: Kontrola jízdenek, prosím, podejte mi svou jízdenku pode dveřmi!“

 

J Mladý muž dobíhal rychlík. Šťastné naskočil se zavazadlem do posledního vagónu. Těžce oddychoval a stíral si pot z čela. Staršý pan se usmál a řekl: „Vy, dnešní mládež už nic nedokažete. To já ve vašem věku jsem byl jíný. V každé ruce zavazadlo, batoh na zádech, do vlaku jsem vždycky nastupoval jen za jízdy a nikdy jsem tak nezadychal jako vy“ – „Jo, milý pane, jenže já běžím za tím rychlíkem už z minulé stanice…..“

 

Cvíčení: Упражнения:

 

1. Vstavte potřebná slova: Вставьте нужные слова:

 

V tomto voze podávají jídlo. Je to …………………………………vůz.

Jsme v hále na nádraží. Je to ………………………………. hála.

V posledních vozech jsou lůžka. Jsou to …………………………….. vozy.

Vidím přejezd přes železnici. Je to ……………………………… přejezd.

 

2. Slova v závorkách dejte do spravného tvaru: Слова в скобках поставьте в нужную форму.

Z kterého nádraží (odjíždět) vlak? (Nevědět) přesně, podívám se do (jízdní řad). Naš vlak už (stát) na druhé koleji. Kde je oddělení pro (nekuřak)? 

Na nádraží je několik (nástupiště).  

 

3. Doplňte kde je to potřebné slova prefixy. Добавьте к словам, где нужно, приставки:

 

Vlak do Prahy ____jíždí každy den ve 23.50. Mojí přátele měli strach, že zmeškame vlak, a proto _____šli na nádraží půlhodiny před odjezdem. Moje pžitelkyně ______ chazela před vozem a byla nezvozní, protože vlak už byl _____praven k odjezdu. Nastoupili jsme a vlak pomalu _____jížděl.  Za chvíli nám průvodčí ______ nesl čaj s citrónem. Vlak už ______jel několika velkými městy a se _______bližoval k státní hranici. Za hodinu vlak se ______stavil v pohraniční stanici. Měli jsme čas a ________šli jsme se podívát na město. Druhý den rano jsme _______jeli do Prahy.

 

4. Přeložte: Переведите:

 

Jak dlouho jste stál ve frontě? Bylo pro tebe obtížné rozumět jízdému řádu? Už jsi rezervoval místenku? Ujel mi vlak. Přišel mi naproti na nádraží. Vyzvedni si kufr z úschovny, abys mohl nastoupit do vlaku. Dejte vlaku znamení k odjezdu, aby neměl zpoždění. Běž podchodem, abys dostal na nástupiště. Získej informace o vlakovém spojení, abys nastopil do spravného vlaku. 

 

5. Vypravujte o sve poslední cestě, kterou jste se uskutečnil(a). Расскажите о своём последнем путешествии, которое Вы осуществили.

 

Víte, že:

- délka železničních tratí v České republice je 9 450 km?

- nejdelší tunel měří 1 748 m a je na železniční trati Nýrsko –Železná ruda?

- rychlovlak Eurostar má 18 vozů, 794 sedadel a měří 400 metrů?

- jízdenku do rychlovlaku Paříž – Londyn stačí strčit do specialního

turniketu a počitač přečte údaje o vlaku, místě a osobě?

Letecká doprava

Letadlo n. самолёт, vrtulník m. вертолёт, letiště n. аэропорт, letenka f. билет на самолёт, palubní lístek m. посадочный талон, přimý let m. прямой полёт,  mezipřistaní n. пункт промежуточной посадки, odbavení n. регистрация, letuška f. стюардесса, posadka f. экипаж, pilot m. пилот, rozjezdová plocha f. стартовая полоса, startovat стартовать, přistavat садиться. приземляться, letový řad m. расписание полётов самолётов, připoutat se пристегнуться, padák m. парашют, trup letounu m. корпус корабля, hangár m. ангар

 

7. NA LETIŠTI

 

A. Musíte si dát zvažit zavazadla. Připevním na ně tyhle šitky.

B. A já připravím letenky a přiruční zavazadla, máme projít celnici na

nástupišti.

A. Podívejte se, tamhle stojí přiraveno ke startu naše letadlo. Posadka již

nastoupila a k letounu pravě pristávují schůdky. Uřednice Českých

aerolinii přichází s pásy a se seznamem cestujících. Pojďme, za

chvili se bude nastupovat.

B. Minulý čtvrtek to bylo horší. Letadlo do Ostravy nemohlo vzletnout

pro špatnou viditelnost.

A. Jak dlouho bude trvat let?

B. V letadle se zeptáme.

J Do kabiny pilota vběhne vyděšená letuška a říká:“To je strašný chaos! Všichni pasažéři jsou únosci a každý chce letět někam jinam!“

V LETADLE

 

A. Tato křesla jsou velmi pohodlná.Dají se zvedat a sklápět a člověk si

může klidně zdřímnout.

B. Máme místa ve střední časti trupu u okénka u křídla. Není tady dobrý

rozhled, ale zato se zde letadlo nejméně houpe.

A. Podívej se, letadlo se rozjíždí po rozjezdové ploše a opouští země, asi podvozek se stahuje. Aha, letadlo stoupá!

B. A kde je letuška s občerstvením? Je tady! Jak jsme vysoko a jakou rychlostí letíme, prosím?

A. Opravdu jsme ve výšce 3000 m a letíme rychlostí 800 km za hodinu?

………………………………………………………………………………

B. Už uteklo dvě hodiny? Byl to klidný a příjemný let. Cestuji raději letadlem než vlakem. Je to nejen pohodlnější, ale rychlejší.

 

 

Otázky: Вопросы:

 

1. Na jaké vzdalenosti cestujeme letadlem?

5. Co nabízí letuška v letadle?

6. Kdyby bylo potřebne někam daleko jet, rozhodl byste pro letadlo nebo vlak?

7. Existuje-li nějaké nebezpečí pro cestující v letadle?

8. Z koho se skládá posadka letadla?

9. Kolik letišť je ve vašem městě? Pojménujte je a řekněte kde se nacházejí.

 

 

Téma kompozice: Темы сочинений:

 

1. Výhoda a nevýhoda cestovaní autem ( vlakem, autobusem, letadlem)

 

X. U LÉKAŘE. CHOROBY.

У врача. Болезни.

Slovní zásoba: Словарный запас:

Tělo n. тело, trup m. торс, končetina f. конечность, hlava f. голова , lebka f. череп, spanek m. висок, obočí брови , čočka f. хрусталик, sítnice f. сетчатка, víčko n. веко, čelist f. челюсть, mozek m. мозг, vaz m. шейный отдел позвоночника, páteř f. позвоночник, obratel m. позвонок, kostra f. скелет, kloub m. сустав, rameno n. плечо, lopatka f. лопатка, paže f. рука, podpaží n. подмышка, pěst f. кулак, zápěstí n. запястье, dlaň f. ладонь, hrudník m. грудная клетка, pupek m. пупок, břicho m. живот, stehno n. бедро, koleno n. колено, kotník m. щиколотка, chodidlo n. стопа,

vnitřní orgán m. , plíce f. лёгкие, játra печень, žaludek m. желудок, tlusté střevo n. толстый кишечник, slepé střevo n. аппендикс, dvanáctník m. двенадцатиперстная кишка, srdce f. сердце, tepna f. вена, žila f. артерия, ledvina f. почка, štítná žláza f. щитовидная железа, průdušnice f. бронхи, jícen m. пищевод, slezina f. селезёнка, močový měchýř m. мочевой пузырь, sval m. мышца, nervový system m. нервная система, ušní boltec m. ушная раковина, lalůček m. мочка уха, hltan m. гортань, hlasivky голосовые связки, stolička f. коренной зуб, špičák f. клык, pohlavní ústrojí половые органы,

Nemoc, choroba f. болезнь, onemocnění n. заболевание, bolest f. боль, příznak m. признак, následek m. последствие, být nemocen быть больным, stonat ,churavět болеть, stěžovat se жаловаться, být náchlazen быть простуженным, nakazit se заразиться, nachlázení f. простуда, chřipka f. грипп, zápal m. plíc воспаление лёгких, katar m. průdušek бронхит, katar žaludku гастрит, žaludeční vřed m. язва желудка, zánět m. slepého střeva аппендицит, astma f. астма, rakovina f. рак, tuberkulóza f. туберкулёз,  spála f. скарлатина, záškrt m. дифтерия, žloutenka f. желтуха, cukřenka f. сахарный диабет, úplavice f. дизентерия,

přiznaky onemocnění: křeč f. судорога, záchvat m. приступ, horečka f. очень высокая температура, průjem m. диаррея, zácpa f. запор, krvacení n. кровотечение, zvyšený krevní tlak m. повышенное кровяное давление, kašel m. кашель, rýma f. насморк, vyrážka f. сыпь, nechuť f. k jídlu отсутствие аппетита, nespavost бессонница, zvracení тошнота, позывы к рвоте, mdloba f., ztráta f. vědomí потеря сознания, zimnice f. озноб, лихорадка,

pohotovost f. скорая помощь, sanitka f. санитарная машина

1. VNĚJŠÍ ČÁST LIDSKÉHO TĚLA

Tělo se skládá ze tři hlavních částí: hlavy, trupu a končetin. Vzpřimenou postavou člověk se liší od ostatních savců. Průměrná výška obyvatel střední Evropy je 170 až 175 cm. Normalní vaha dospělého člověka má být tolík kg, o kolik cm je tělo vyšší než 1 m.

Hlava má dvě hlavní části, obličej vpředu, oblast mozkovou nahoře a vzadu. Tato část (lebka) je porostla vlasy. Na obličeji vidíme čelo, spanky, oči, uši, tváře, nos, ústa a bradu. Oči jsou chráněny očními víčky s řasami. Také obočí, které roste na očima, má ovhrannou funkci. Nejdůležitější části oka jsou čočka a sítnice. Vnější část úst tvoří rty, v ústech jsou zuby, kterých má být dvaatřicet. Na tvářích a bradě mužů rostou vousy.

    Hlavu s trupem spojuje krk. Hlavní časti trupu jsou prsa (hrud), záda a břicho. Horní končetiny se nazývají paže. Skládají se z ramena, lokte a ruky. Na každé ruce je pět prstů, na konci prstů rostou nehty. Spodní čast ruky se jmenuje dlaň, sevřená ruka je pěst. Dolní končetiny - nohy mají tyto části: stehno, koleno, lýtko, kotníky, patu a chodidlo. Také na každé noze je pět prstů.

 

 

Jak se cítíte? Как вы себя чувствуете? Co je vám? Что с Вами? Není mi dobře. Мне нехорошо.Je mi nevolno. Мне не по себе. Je mi na zvracení. меня тошнит. Je mi mdlo. У меня обморочное состояние. Musím jít k doktorovi. Я должен пойти к доктору.  

2. U LÉKAŘE

L.: Na co si stěžujete?

P.: Už od včerejška mi není dobře. Bolí mě hlava a citím se velmi una-   ven. Nemám chuť k jídlu, a když se najím, chce se mi zvracet.

L.: Lehněte si, prosím, zde. Cítíte někde bolest, když vás prohmatávám ?

P.: Teď to trochu zabolelo.

L.: Měřil jste teplotu?

P.: Ráno jsem ji měřil, ale měl jsem málo přes 37.

L.: Myslím, že to není nic vážného, jen jste si něčím pokazil žaludek. Několik dní musíte držet dietu a jíst jen lehká jídla. Předepíšu vám ještě něco. - Tak, s tímhle si jděte do lékárny. Za dva dny jste zase chlapík.

 

Slovníček: Словарик:

Lehnout лечь, prohmatávat прощупывать, pokazit испортить, držet dietu соблюдать диету, předepsat выписать, lékárna f. аптека

3. LÉKAŘ U NEMOCNÉHO

 

L.: Tak co vás bolí?

P.: Jsem celý jako rozlámaný, kašlu a v noci

se potím a je mi přitom zima. .

L.: Ukažte mi jazyk. Měl jste horečku?

P.: Teplotu jsem si neměřil. Ale cítím se tak

slabý že nenmohl jsem jít do práce.

L.: Tady je teploměr, změřte se... Máte 38.

To jste měl v noci jestě víc. Svlékněte si

košili, prosím. Dýchejte zhluboka. Přestaň-

te dýchat. Někde jste se pořádně nachladil.

Je to chřipka. Pokud budete mít teplotu, bu-

dete ležet. Předepíšu vám jenom prášky na

snížení horečky a sirup proti kašli. Ty prášky

budete užívat dvakrát denně po jídle. Tady máte doporučení na krevní zkoušku. Do pondělka vám napíšu neschopnost k práci. A v pondělí přijdete na kontrolu.

 

Slovníček: Словарик:

Potít se потеть, svléknout снять, dýchat дышать, pořádně прилично, хорошо, užívat пить, принимать ( о лекарстве), doporučení n. na krevní zkoušku направление на анализ крови, neschopnost k práci (neschopenka) больничный лист,

 

 

Cvičení. Упражнения:

 

1. Napište potřebné předložky a užijte potřebné pády. Напишите нужные предлоги и употребите нужные падежи:

 

Nemocný si stěžoval …….(bolest hlavy, stálá únava, žaludeční potíže).

Lékař poslouchá pacienta ………. (prsa, záda), dívá se …….. (krk) a ……….. (oči). V poslední době se málo umírá ………. (tuberkulóza, chřipka, spála). Zravotní sestra napsala pacientovi potvrzení ……. (pracovní neschopnost).

 

2. Přečtete správně číslovky, přeložte. Прочитайте правильно числительные, переведите:

 

Návštěvy ohlaste do 11 hodin. Vratila se z nemocnice až po 2 týdnech. Před 2 týdny nastoupila má sestra na mateřskou dovolenou. 1. část potvrzení o pracovní neschopnosti hned pošlete na pracoviště. Odpoledne pojede lékař k těm 3 pacientům, kteří telefonovali, a prohledne je v bytě. Dětský lékař napsal 2 dětem doporučení k odbornému lékaří. Po 4 dnech přijďte na kontrolu. V nemocnici jsem se seznámila jenom s 1 ženou. Po 5 dnech budete se cítít docela dobře, ale raději ležte v posteli.

 

3. Dejte podstatná jména do spravného pádu: Поставьте существительные в правильный падеж:

 

Při vdechu mě bolí na (prsa). Babičku bolí (ruce).Viděl jsem to na vlastní (oči). Co to máš na (kolena)? Už od rana jsi na (nohy). V jejích (oči) byl úsměv. Matka přitiskla ditě k (prsa). Nemocný se stěžoval na bolesti v (kolena).

 

4. Dejte podstatná jména do množného čísla: Употребите существительные во множественном числе.

Bolí mě ruka. Karel má bolesti v ruce. Tvé oko není zdravé. Nemohu hybat nohou. Na rameně máš jízvu. Ditě stálo na koleně.

 

4. ZDRAVOTNICTVÍ

 

    Nejvyšším orgánem zdravotnického systému je ministerstvo zdravot-nictví. V krajích a okresech se lékařská péče soustřeďuje do ústavu národního zdraví. Tyto ústavy provádějí preventivní péče a lékařské ošetření ve zdravotnických střediscích, poliklinikách a v nemocnících.

    Každý okresní ústav národního zdraví (zkratka OUNZ) má určitý po-čet zdravotních obvodů. V čele každého z nich stojí obvodní lékař, který spolupracuje s odbornými lékaři. Kromě toho má každý větší závod nebo podník svého závodního lékaře.

    Je-li někdo nemocen, zajde ke

svému obvodnímu lékari. Ten ho pro-

hledne a napiše mu podle stavu nemо-

ci potvrzení o pracovní neschopností,

připadně ho pošle k odbornému lékaři.

Lékař také pacientovi řekne, kdy má

znovu k němu přijít na kontrolu.

    Jestliže má pacient horečku a

nemůže do zdravotního střediska prijít

sam, oznámí své onemocnění telefonic-

ky a lékař ho přijde prohlednout do by-

tu. Je-li to nutné, posílá lékař pacienty

do nemocnice, kde se provádí dlouhodobé lečení a náročné lékařské výkony, jako jsou operace.

    Když vám bolí zuby, zajdete na zubní oddělení, kde vám prohlédnou chrup a zkažené zuby zaplombují nebo vytrhnou.

    Poradny pro těhotné ženy a dětské poradny pečují o děti před naroze-ním a po něm. Děti jsou očkovany proti různým infekčním nemocem.

    Díky pokroku v lékařství a péči o zdraví se podařilo teměř odstranit mnoho dřive nebezpečných nemoci, jako je například tuberkulóza. Použití antibiotik změnšilo značně nebezpečí takových onemocnění jako je, napří-klad, zápal plic.

    Změnšilo se i nebezpečí dětských chorob, jako jsou, např., záškrt, spála a jiné. Je pokrok při lečení rakoviny, stále však ještě umírá na tuto chorobu mnoho lidí. Také infarkt ohrožuje ještě mnoho lidí.

 

Slovníček: Словарик:

Zdravotnictví n. здравоохранение, soustřeďovat сосредотачиваться, preventivní профилактический, ošetření n. обследование, určitý определённый, obvod m. участок, odborný lékař m. врач-специалист, náročný тут: сложный, chrup m. челюсти, vytrhnout вырвать, těhotná беременная, pečovat заботиться, očkovat делать прививки, pokrok прогресс

 

 

Přeložte se slovníkem: Переведите со словарём:

 

5. NEMOCI, ÚRAZY, TĚLESNÉ VADY

 

Nemoci trávicího ústrojí:

1. břišní tyf, paratyf, úplavice - tyto těžké choroby se šíří hlavně znečištěnou vodou

2. žaludeční a střevní katar - vznikají po použití zkažených nebo hygienický závadně připravovaných jídel

3. infekční zánět jater = infekční žloutenka

 

Nemoci dýchacích cest:

    katar horních cest dýchacích (projevuje se rýmou), chřipka, záněty   mandlí (angina), tuberkulóza, záškrt, černý kašel

Nemoci srde a cev:

    srdeční infarkt, kornatění tepen (arteroskleróza)

Nemoci pohlavního ústrojí:

    syfilis, kapavka

Poruchy činnosti žláz s vnitřním vyměšováním (diabetes), poruchy štitné žlázy

Zhoubné nádory : rakovina

Časté úrazy:zlomenina, otrava plynem, otrava krve, poranění elektrickým

proudem, úžeh adt.

Vážné tělesné vady:

slepý (nevidí), hluchoněmý (neslyší a nemůže mluvit), hluchý (neslyší), chromý (nemůže dobře pohybovat rukou nebo nohou). Běžnou vadou je krátkozrakost, kterou se dá korigovat brýlemi. Staří lidé většinou trpí dalekozrakostí, někdy také nedoslychavostí.

Civilizační nemoci: vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, alkoholizmus,

nedostatek pohybu, AIDS

 

Výsvětlivky: Пояснения:

úplavice= dyzentérie, chřipka= influence, záškrt= diftérie, kapavka= gonorrhoea, zhoubný= ničivý, obrna= paralyza, spála= skarlatina, průjem= diarrhoea, mdloba= ztrata vědomí, zlomenina= fraktura, krátkozrakost= myopie, dalekozrakost= presbyopie

Cvičení: Упражнения:

1. Odpovězte: Ответьте:

 

1. Jaké nemoci jste prodělal(a) v mládí?

2. Teď často trpíte nemocemi?

3. Jaké jsou příznaky nachlazení?

4. Jak vzníkají civilizační nemoci?

5. Jaké jsou běžné tělesné vady?

6. Kam jdete když onemocníte?

7.   Když máte horečku a nemůžete přijít na polikliniku, co uděláte?

8. Jaká je situace s dřive nebespečnými nemocemi?

9. Jak se cítíte teď? Netočí se vám hlava?

10. Kterého lékaře můžete doporučit, když mi hrozně bolí zub?

 

 

2. Přeložte do češtiny: Переведите на чешский:

Как вы себя чуствуете? Мне холодно, у меня озноб. На что вы жалуетесь? Мой сосед работает участковым врачом в поликлинике. Меня тошнит, мне плохо. У мальчика кровотечение, нужно вызвать скорую помощь. У тебя нет порошков от бессонницы? У меня кружится голова, мне нужно лечь. Врач сказал, чтобы я снял рубашку и осмотрел меня. У бабушки год назад был инфаркт и она сейчас находится в больнице для профилактики. Я в детстве болел желтухой и дизентерией. У меня, наверное, грипп, я заразился на факультете. Врач мне выписал сироп от кашля и дал больничный лист до понедельника. 

 

3. Sestavte rozhovory: Составьте диалоги:

 

a) mluvíte o nemocné kamarádce, která nechodí do školy,

b) mluvíte o chorobách v vaši rodině , kdo na co churaví,

c) mluvíte o nebezpečných chorobách a jejich prevenci.

 

 

6. LÉKAŘ O ŽIVOTOSPRÁVĚ

 

Lékař po skončené prohlidce:

  Tak jsem u vás nic vážného neshledal, ale dovolite mi ještě několik   otázek. Kouříte?

Pacient:- Bohužel, asi dvacet cigaret denně.     

L.: Vidíte, řikáte aspoň bohužel. Uvědomujete si tedy škodlivost nikoti- nu. Přestaňte kouřit, nebudete mít obavy z kataru průdušek. Další má otázka je: chodíte včas spát?

P.: Vždyť i takhle, pane doktore, trpím nespavostí, a to si nikdy nelehnu před dvanáctou.        

L.: A proč trpíte nespavostí? Máte nějaké zvláštní starosti ?

P.: To ani ne. Sám nevím, proč nemohu nikdy usnout. Dřív mi pomáhaly prášky, ale teď už ani ty ne. Co mám dělát?       

L.: Chodíte pravidelně na procházku?

P.: Rád bych, ale vždycky mi do toho něco vleze.

L.: Aspoň půlhodinová procházka v jakemkoli počasí vám prospěje víc než všechny prášky. Rozproudí se vám krev, osvěží se pleť, zmizí       bolesti hlavy. A v noci budete spát jako dudek. V deset ať už jste v posteli!

P.: Zkusím to, jak mi radíte, pane doktore, jen mi ještě poraďte s tím ža- ludkem.

L.: To s tím také souvisí. Jen mi ještě, pane Dvořáku, povězte, jak vypa- dá váš jídelní lístek? Co zelenina?

P.: Ale ano, jen mrkev mi nechutna.    

L.: Ale paprika, okurky ano, že mám pravdu ?

P.: To jste spravně uhodl, pane doktore.

L.:    Teď už vám dám poslední radu. Stě-

žoval jste si na zhoršený stav pleti i

na různé zaludeční potíže. Je vám

jistě známo, že draždivé látky a ostrá

jídla mají nepříznivý vliv na pleť. Ke

zhoršení však často dochází ne přimo,

ale působením dráždivých jídel na různé

důležité orgány, jako žaludek, játra a střeva,

což se může dodatečně projevit i na pleti.

P.: Teď jste mi opravdu postrašil, pane doktore!

L.: Jen buďte klidný, tak zlé to s vámi není. Mně jde jen o prevenci. Li-  dé často používají různé lahůdky, co má za následek různé potíže. Dobře rozkousaná potrava je také nejlepší ochranou proti chorobam.

P.: Já už vím, hodně vitamínů, ovoce, zeleniny...

L.: Vidíte, i s vitamíny pozor. Například přemíra vitaminu A působí     měknutí kostí.

P.: Ke správné životosprávě potřebujeme však ještě jedné věci - pevné vůle.

L.: To jste řekl správně. Dneska víme už skoro s jistotou, že kdyby si lidé dobrovolně nekazili zdraví, žili by průměrně 130 let.

 

Výsvětlivky: Пояснения:

Neshledal= nenašel, spát jako dudek= dobře a tvrdě spát, slinivka břišní= pankreas, prevence= předcházení nemocem, přemíra= velké množství, životospráva= zachování pořadku v jídle, spánku atd.

 

Slovníček: Словарик:

Prohlidka f. осмотр, uvědomovat понимать, škodlivost f. вредность, obava f. опасение, prospět пойти на пользу, pozproudit se разжижиться, zmizet исчезнуть, radít советовать, souviset быть связанным, potíže проблемы, dráždivý раздражающий, nepříznivý неблагоприятный, přemíra f. переизбыток, měknutí n. размягчение, jistota f. уверенность, kazit портить, průměrně средний

 

7. U ZUBNÍHO LÉKAŘE.

 

P.: Pane doktore, pobolívá mě zub.

L.: Podíváme se na to. Otevřte ústa, prosím!

P.: Je to jedna stolička vlevo dole.

L.: Už to vidím. Je to sedmička. Je tam dost velká díra, kaz, ale myslím, že bude stačit jednoduchá plomba. (vrtá a čistí dutinu)

    Bolelo to?

P.: Trochu, ale bylo to celkem snesitelné.

L.: Vidíte, kdybyste přišel o půl roku dříve, nemusil jste cítit vůbec nic. Dnes tam dáme vložku a přiště zub zaplombujeme. Ještě se podívám na ostatní zuby...

    Našel jsem jeden malý kaz na dvojce nahoře vpravo. To spravíme    hned. Jinak máte chrup celkem v pořádku, jen se vám tvoří přiliš     mnoho zubního kamene. Ten odstraníme také až přiště.

 

 

8. V LÉKARNĚ

 

1. - Zde je lékařský předpis (recept). Dostanu léky hned nebo budu 

muset čekat?    

    - Prášky vám můžeme dát hned, ale na sirup budete muset počkat.

       - V kolik hodin mohu přijít?

    - Asi za hodinu bude sirup hotov.

-   Dejte mi nějaké prášky proti bolení hlavy a kloktadlo. Kolik

platím?

-  Za léky předepsané lékařem se neplatí nic, vybiráme pouze

manipulační poplatek 1 korunu. Za ostatní léky také neplatíte mnoho. Celkem padesát korun. Sirup budete brát třikrát denně kavovou lžičku a k tomu po jídle tyto prášky, jednu až dvě tablety.

³

2. Magistra: Tak to antibiotikum berte každé čtyři hodiny 1 tabletu a                        kloktejte 3x denně.

Zakaznik: Prosím vás, dejte mi ještě aspirin a nějaký bylinkový čaj, třeba mátový. A chtěl bych taky šumivý celaskon.

Magistra: Prosím, tady to máte. Je to 47 korun.

    Zakaznik: Promiňte, nemáte něco na spání a proti bolení hlavy?

    Magistra: Na spání vám můžu dát jedině noxyton. Ale ten aspirin                         vám také pomůže. Jínak je všechno na předpis.

    Zakaznik: Tak to bude všechno.

 

9. DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA

Všem občanům státu se poskytuje nejen lékařské ošetření, ale i léky a jíné zdravotnické potřeby. Výrobky lekarnického průmyslu jsou různá antibiotika, masti, injekce, naplasti, medicinální mýdla, pilulky, pastilky, tablety, tinktury atd. Většina léků se vydává jen na lékařský předpis.

Ve většině domácností jsou léky uloženy v lékárničce. Obsah domácí lékárničky není všude stejný. V žadné by však neměl chybět 3% roztok peroxidu vodiku, Septonex či jodová tinktura, zásyp na rány, gáza, obvazová vata, leukoplast, lékařský teploměr, tlakový obvaz a zasoba běžných léků proti nejrůznějším neduhům, např., proti bolestem, kašli, na snížení teploty atd. Pozor, každý lék má svou dobu expirace, tedy období, po které může být použiván. Expirační doba je vyznačena na obalu léků a je třeba ji dodržovat.

 

Slovníček: Словарик:

Lék m. лекарство,  lékarna f. аптека, kloktadlo n. средство для полоскания, kloktat полоскать, šumivý шипучий, mast f. мазь, naplast f. пластырь, tinktura f. настойка, roztok m. раствор, peroxid m. vodiku перекись водорода, zásyp m. присыпка, gáza f. марля, obvaz m. бинт, expirace f. срок годности, obal m. упаковка, dodržovat соблюдать

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

Projimadlo n. слабительное, obklad m. компресс, injekční střikačka f. шприц, utišujicí lék m. болеутоляющее, oční kapky глазные капли, heřmankový čaj m. ромашковый чай, protialergický prostředek m. противоаллергическое средство, vata f. вата,

 

Přečtete a přeložte: Прочитайте и переведите:

 

10. LÉKY

 

Endiaronpouživá se u střevních onemocnění, zvlaště spojených s průj-mem. Nedoporučuje se u poruch ledvin, játer a v těhotenství.Podává se 3krát denně 1 tableta po dobu obtíží.

Algifense použivá při kolikové bolesti žlucových a močových cest, při křečových bolestech trávící trubice, při bolesti při menstruaci. Alfigen se nesmí používat v těhotenství a při kojení. Při lečbě Alfigenem se může objevit sucho v ústech, zácpa, poruchy vidění, ztížené močení a kožní alergické reakce. Dospěli 2-3krát denně 1-2 tablety, připravek je určen ke krátkodobé léčbě.

Dithaden je určen k prevenci a lečbě alergii. Po dobu léčby Dithadenem se nesmí použivat alkoholické nápoje, při použití vyšších dávek se může přechodně objevit malátnost, ospalost, sucho v ústech. Připravek může ovlivnit činnost, např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů atd. Podává se dětem od 14-15 let a dospělým 1 tableta 2-3krát denně.

Ketazon, mast k zevnímu upotřebení, aplikuje se u zánětů 2-3krát denně tenká vrstva masti bez vtírání. Vtírá se do kůže postižených míst.

V NEMOCNICI

 

Cedulka „Nejíst, nepít, nekouřit” znamená že obyvatelku jednoho ze dvou nadstandardních pokojů 1. chirurgické kliniky v Plzni čeká operace. V pokoji je televize, k dispozici je rádio i telefon. Lednička je prázdná, ale ale na co je plnit, když po operaci bývá bramborová kaše a stejně brzo se chodí domů. Endoskopická operace žlučníku: 3-4 dny hospitalizace. Klasická operace – maximálně týden. Nejvíc je mezí klienty podnikatelů, ti pořád telefonují. V místnostech je společná sprcha a WC.

    Můžete dostat barevnou televizi za 120 Kč denně, video s kazetami za 160 Kč, radiomagnetofon za 100 Kč.

V nemocnicích bývají oddělení: interní, chirurgické, ortopedické, gynekologické, kožní, dětské, oddělení krčních, nosních a ušních onemocnění, oddělení intenzivní péče, oddělení neurologie, porodnice, oddělení rentgenu, pitevna. V nemocnici pracují: primář, přednosta, ošetřující lékaře, zdravotní sestry, na chirurgii v lůžkovém oddělení - sálové sestry. Může tam být i porodní asistentka, zdravotnice,      

pečovatelka, opatrovnice děti.

    V nemocnici vám lékaře stanoví diagnózu, provedou chirurgický zákrok, udělají EKG a krevní obraz, zrentgenují a když je všechno v porádku, propustí z nemocnice.

 

 

Odpovězte: Ответьте:

 

1. Byl(a) jste někdy v nemocnici?

2. Jakému lečení byl(a) jste podroben(a)?

3. Jak vypadá pokoj v nemocnici?

4. Jaké choroby se lečí v interním oddělení?

5. Proč v nemocnici dělají EKG a krevní obraz?

6. Jak dlouho člověk může být lečen v nemocnici?            

 

 

Návod na zaručeně zázračný lék proti chladu a chřipce:

 

Sáček s mátovým čajem přelejte dobře oslazeným vařícím mlékem. Pokud chcete, můžete přidat i med. Nechame několik minut stát a pak tuto medicinu vypijeme. A pak do peřin! A žebyste nebyli nazítří jako rybičky?

 

XI. ODPOČINEK

Отдых

 

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

Řadná dovolená f. очередной отпуск, dovolenkář m. отпускник, zážitek z dovolené m. впечатления от отпуска, rekreace f. организованный отдых, rekreant m. отдыхающий организованно, rekreační poukaz m. путёвка, uzdravit se v sanatoriu поправить здоровье в санатории, přimořské lázně приморский курорт, zotavovna f. профилакторий, promenáda podel pláze f. прогулка вдоль пляжа, pláž f. пляж, slunit se принимать солнечные ванны, opalovat se загорать, koupat se купаться, vodní šlapací kolo n. водный велосипед, nafukovací matrac m. надувной матрас, pěší turistika f. пеший туризм, vydat se na turistickou cestu отправиться в турпоход, stanovat разбивать палаточный лагерь, udělat si taborák развести костёр, postavit stan разбить, поставить палатку, tramp m. турист, kempingový domek m. кемпинговый домик, noclehárna f. приют,ночлежка, rybaření n. рыбалка, houbaření n. собирание грибов, chytat ryby ловить рыбу, rybník m. пруд, koupaliště n. купальня,

 

 

1. DOVOLENÁ V ZIMĔ A V LÉTĔ

 

    Stále více lidí dává přednost zimní dovolené. Ale když se jedná o pobyt pod horkým sluncem a šumícímí palmami na břehu moře nebo lyžování na sněhu, je takový skutečný oddech pro zdraví přínosem. Každý kdo se vrátí z dovolené zpět do zaměstnání dostatečně odpočinutý a uvolněný, je odolnější vůči nejrůznšjším infekcím, což je duležité právě ve studené části roku. Samozřejmě že v případě zimní dovolené už doma bychom měli připravit na lyžování. Dny strávené na horách nebo u moře jsou v zimním období zvlášť cenné, protože dodají tělu nové síly.

    Ale zvýkem je jet v létě k moři.

A to do zahraničí. Cestovní kanceláře

nabízejí poznávací autobusové zájezdy.

Vydat se můžeme do celého světa.

Poznávací zájezdy do zemí jižní Evro-

py, severní Afriky a na Blízký východ

patří již tradičně mezi nejoblíbenější.

Subtropické podnebí, nádherná příroda,

hřejivé slunce, koupání a velké množství

kulturních a historických památek jsou

zárukou příjemně strávené dovolené. Cestovní kanceláře se usilují o to, aby byl program jednotlivých zájezdů pestrý a zahrnoval nejen poznávání zajímavostí navštívených oblastí, ale i výlety do přírody, turistiku v horách a koupání.

                                     

Slovníček: Словарик:

Jedná se речь идёт, přínos m. приобретение, odolnější более сопротивляемый, nabízet предлагать, zájezd m. экскурсия, záruka f. гарантия, trávit проводить,

jednotlivý отдельный, zahrnovat включать

 

2. TURISTICKÉ DESATERO

 

    Abyste na svou zahraniční dovolenou vzpomínali jen v dobrém, měli byste dodržovat těchto deset pravidel:

- pokud jedete do zahraničí autem, neměli byste parkovat na osamělých místech,

- ubytujte se v solidních hotelech, penzionech nebo kempech,

- doklady a cennosti pečlivě uchovejte (peníze, pokud je to možné, jinde než doklady),

- nechte v místě bydliště finanční obnos ve výši cestovného pro připad, že byste byli okradeni,

- nepřespávejte v parcích ani v autě, při delší cestě je lepší přespat v motelu nebo jiném ubytovacím zařízení,

- nenechávejte cennosti v autech, autobusech a hotelech,

- s sebou do zahraničí si vezměte kopii pasu, popřípadě dvě fotografie a nechte se pojistít,

- před cestou si vypište adresy konzulárních úřadů v hostitelské zemi,

- zjistěte zda ministerstvo zahraničí doporučuje do země vycestovat.

 

( Metro, 23.06.2001)

 

Slovníček: Словарик:

Osamělý одинокий, пустынный, pečlivě тщательно, obnos m. сумма, cestovné дорожные расходы, nechte se pojistit застрахуйтесь, hostitelská země f. принимающая страна

PENZIONY A HOTELY

 

Znáte kategorie ubytovacího zařízení? Jaký je v tom rozdíl:

Hotel, hotel garni, motel, botel, penzion, turistická ubytovna, chatová osada, kemp

 

Přečtětě a přeložte: Прочитайте и переведите:

 

3. CO NABÍZÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ PRAGA MAGICA

Z katalogu zájezdů:

 

Zemí faraonů: Egypt, Sinaj

 

1. – 4. den: letecký přesun z Prahy do Kahiry, prohlídka města (pyramidy v Gíze, Egyptské muzeum, plavba po Nilu, přejezd do Asuánu.            

5. – 6. den: prohlídka Asuánu (plavba felukou na ostrov Elefantida, botanická zahrada a mauzoleum), výlet ke skalním chrámům v Abu Simbel, návštěva Velké asuánské přehrady.

7. - 8. den: dvoudenní plavba felukou po Nilu z Asuánu do Kóm Omba, dále přeprava do Luxoru se zastávkou u Hórová chrámu ve městě Edfu.

9. – 10. den: prohlídka chrámových komplexů v Luxoru a kamaku, výlet na oslech do Západních Théb (Memnónovy kolosy, terasovitý chrám královný Hatšepsut, Údolí králů s hrobkou Tutanchámona).

11. –12. den: přejezd do letoviska Hurgada na břehu Rudého moře (možnost koupání, potápění na korálových útesech, výletu ponorkou nebo safari v pouští).

13. – 14. den: odjezd na poloostrov Sinaj, noční výstup na biblickou Mojžíšovou horu, prohlídka kláštera sv. Kateřiny, návrat do Káhiry.

15. – 16. den: dokončení prohlídky Káhiry (citadela, mešuty Al Azhar a Muhamada Alího, Město Mrtvých, bazar Khan el Khalili), letecký přesun do Prahy.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Káhira a zpět, místní dopravu, plavbu na feluce po Nilu, výlet na Abu Simbel, 10x nocleh v hotelu se snídaní, 1x plná penze, egyptské vízum, průvodce zájezdem.

 

Tuzemské nabídky:

 

 

Cvičení: Упражнения:

 

1. Odpovězte: Ответьте:

 

1. Jaký je rozdíl mezi vycházkou, výletem a zájezdem?

2. Kde se můžeme ubytovat na horách?

3. Jak vypadá táboření ve volné přírodě?

4. Kdy mají pracjující obyčejně dovolenou?

5. Kde tráví dovolenou lidé u nás?

6. Jakou dovolenou jste měl(a) letos?

7. Co je placená a neplacená dovolená?

8. Co znamená „letní aktivita“?

9. Jak byste stravil(a) dovolenou, kdybyste měl hodně peněz?

10. Jaký zájezd jste objednal(a) naposled?

11. Kde je lépe stravit dovolenou – v zahraníčí nevo v tuzemsku?

 

 

2. Utvořte adjektiva ze substantiv v závorkách: Образуйте прилагательные от существительных в скобках:

 

(kultura) zájem, (hora) hotel, (moře) pláž, (prázdniny) pobyt, (rekreace) oblast, (cesta) kancelář, (zájezd) autobus, (hotel) služby

 

3. Utvořte slovesná substantiva od sloves: Образуйте отглагольные существительные от глаголов:

 

plavat, trvat, rybařit, uvolnit, ubytovat se, houbařit, vyčerpat, zotavit se

 

4. Popište svou nejkrásnější dovolenou. Опишите свой самый лучший отпуск.

 

5. Připravte si jeden z rozhovorů. Подготовьте один из диалогов:  

 

a) Jste v cestovní kanceláři, vybírejte si zájezd, ptejte na cenu,

    ubytování, stravování, dopravu.

b) Mluvíte s kamarádem o stravené dovolené.

c) Mluvíte s kamarádkou o výhodě a nevýhodě letní dovolené u moře.

d) Jste studenti a chcete levně stravít dovolenou.

e) Rodina s malými dětmi vybírá zájezd.

 

4. INFORMACE O ZÁJEZDECH OD ČEDOKU

 

Ubytování:

Dovolená je pro mnohé turisty spojená s bohatým nočním životem. Proto některá turistická střediska jsou přesycena zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními kluby. V ubytovacích objektech nemůže cestovní kancelář zajistit absolutní klid. Nepříjemnou skutečnosti může být drobný hmyz a hlodavci, napřiklad, kraby. U některých hotelů nelze označit vodu za pitnou. Koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou vybaveny mýdlem.

Stravování:

Možností stravování známenají: kontinentální snídaně (káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem), kontinentální snísaně zelílená ( rozšířená o plátek sýra, salámu nebo o vejce), bufetový způsob (samoobslužný system stravování s nabídkou studené i teplé kuchyně), švedské stoly

(samoobslužný system stravování s nabídkou pouze studené kuchyně). Nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování.

Doprava:

Charterové lety v Evropě se realizují převážně v nočních hodinách. Autokarovou přepravu zajišťujeme dopravními prostředky solidních autobusových společností. Pro cesty do bližších cílů zpravidla používají české autokary v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video a nabídku teplých a studených nápojů. Do vzdalenějších cest se využívá autokary zahraniční výroby, kde je klimatizace, video, WC a nabídka teplých a studených nápojů.

Na Internetu najdete potřebné informace: http:⁄ ⁄ www.cedok.cz.

 

V HOTELU

recepce m. стойка администратора, recepční f. администратор, vyplnít formulář заполнить анкету, rezervovat pokoj заказать номер, pokojská f. горничная, objednát snídaně do pokoje заказать завтрак в номер, kadeřnictví n. парикмахерская, oprava f. obuvi ремонт обуви, čistírna f. химчистка, pošta f. почта, půjčovna f.пункт проката , připravit účet подготовить счёт

 

 

Který hotel je lepší, porovnejte. Какой отель лучше, сравните.

 

BUSINESS HOTEL je soustava výškových budov, situovaná v jižní, ekologicky čisté části Prahy. Naléza se v bezprostřední blízkosti dálničního okruhu Prahy s možnosti příjezdu ze směru Norimberk – Plzeň.

    V luxusních pokojích najde každý host příjemné a klidné prostředí, které odpovídá evropskému standardu. Hotel nabízí luxusní apartmá. Snídaně jsou poskytovány formou švedských stolů. Pro dokonalé pohodlí hostů slouží nevýše položená restaurace v Praze, která se nalézá ve 22. patře. Vedle kvalitní české a světové kuchyně nabízí též nezapomenutelný pohled na panorama Prahy. Se svými 160 místy u stolu je nejvhodnějším prostředím pro společenské akce. BUSINESS HOTEL disponuje hlídaným parkovištěm, směnárnou, vlastní cestovní kanceláří, která zajistí průvodcovskou službu či program podle Vašeho přání. Velice žádané jsou celodenní výlety po českých hradech a zámcích. V bezprostřední blízkosti hotelu jsou připraveny služby pro motoristy (servis, benzinová pumpa), zdravotní středisko, první pomoc, multikino a obchodní středisko s pestrou paletou obchodů. Nejžádanější výhodou BUSINESS HOTELU je jeho poloha na konečné stanici metra trasy C (Háje), kterým lze za 15 minut dojet do samého centra Prahy. Také autobusové spojení do všech části Prahy jsou výhodou pro každého návštěvníka.

    HOTEL DIPLOMAT (stanice metra Dějvická) je situovan na dopravní magistrále z pražského letiště do centra. Kapacita hotelu je 762 lůžek v 387 pokojích, vybavených klimatizaci, telefonem s přímou volbou, barevným televizorem se satelitním p5íjmem, elektickým budíkem a uzamykatelným minibarem. V koupelně je i sušič na vlasy. Jsou v hotelu apartmá a pokoje pro invalidy. Jedno celé patro je nekuřacké. Stravovaní je v bufetu a gourmet restauraci nebo v CD klubu. Jsou také prostory pro jednání v konferenčním centru s kapacitou 300 osob.V Relaxačním centru najdé host i vířivou lázeň. Hotel poskytuje služby jako holičství, kadeřnictví a prodej suvenýrů a květin. Nabídku doplňuje konzultační středisko pro obchodníky, rekonfirmace letenek, rent-a-car, komplex turistických služeb. Podzemní garáž je na 130 osobních vozů.

 

Popište obrázky. Povězte, co nabízejí hotele a rekreační místa.: Опишите картинки, скажите, что предлагают гостиницы и места отдыха:

6. PROHLÍDKA MĚSTA, HRADU

okružní jízda městem f. обзорная экскурсия по городу, hrad m. укреплённый замок, lovecký zámek m. охотничий замок, vodní zámek m. замок на воде,

prohlídka f. zámku осмотр замка, rytířský hrad m. рыцарский замок, hradní přikop m. замковый ров, zřicenina hradu f. развалины замка, padácí most m. палающий мост, zbrojnice f. оружейная палата, brnění n. доспехи, pevnost f. крепость, sbírka obrázů f. коллекция картин, gobelín m. гобелен, stropní malba f.потолочная роспись, postel s nebesy f.  кровать с балдахином, francouzký park m. французский парк, vodotrysk m. фонтан, amorek m. скульптура, изображающая амура, kaple f. часовня, památková rezervace f. архитектурный заповедник, založit основать, barokní sloh m. стиль барокко,  

 

NAVŠTĔVUJEME NÁCHODSKO

 

       Jíž v 16 století vladl tady rod Pernštejnů. Nejmocnějším rodem v oblasti Náchoda byli Trčkové z Lípy. Tomu odpovídala i umělecká úroveň jejich sídla – Opočna. Zámek patří k nejčistějším projevům italský orientované renesanční architektury severně od Alp. Dalším příkladem renesanční architektury je zámek v Novém Městě nad Metují. Zámek je postavený za Vojtěcha a Jana z Pernštejna na místě gotického hradu. Válcová věž je dominantou zámecké stavby. Se skončením třicetileté války zámek byl přestaven v raně barokním duchu. Byla přestavena i zámecká kaple. V roce 1908 koupil zámek průmyslník J.Bartoň z Dobenina, rodině kterého zámek patří v dnešní době. V letech 1909-11 větší opravy provedl architekt Dušan Jurkovič. V přistupných interierech jsou sbírky českých obrázů. Prohlídkový čas : 60 min.+ zahrada, počet osob ve skupině: 45. Návštěvní doba: duben – červen, září a říjen 9 – 16 hod.

       Památkový ústav v Pardubicích se těší na vaší návštěvu některého z uvedených památkových objektů a přeje bohatý zážitek a dobrý odpočínek.

 

Cvičení: Упражнения:

 

1. Přeložte: Переведите:

 

Я хочу поехать за границу, говорят, в Греции можно хорошо отдохнуть. Наше туристическое бюро вам предлагает проживание и питание в центре Праги. Я хочу провести отпуск в Париже. В пункте проката нет водных велосипедов. В горах есть возможность рыбалки и сбора грибов. Наш гид нам показал рыцарский замок с подъёмным мостом. Руины замка часто посещают туристы. Администратор сказал, что можно заказать экскурсию по городу. Я люблю принимать солнечные ванны и купаться. Я купил путёвку на приморский курорт.

Питание в этой гостинице – в форме шведского стола. Где можно заказать обзорную экскурсию по городу?

 

2. Reagujte podle vzoru. Používejte tato slova: Реагируйте по образцу.

Употребите слова:  vůbec, to není pravda, žádný.

 

Hotel DIPLOMAT je v centru města. BUSINESS HOTEL je název kempu v okoli Pardubic. V hotelu DIPLOMAT nemohou bydlet invalidé. Zámek v Opočnu je v barokním slohu. Nejmocnějším rodem v okoli Náchoda byl rod Rožmberků. Zámek v Novém Městě nad Metují není přistupny, žádné prohlídky zámku v létě nejsou. Zámek v Novém Městě nad Metují patří státu.

 

3. Odpovězte: Ответьте:

 

Je v okoli vašeho města nějaký zámek? V jakém je stavu? Je navštěvovan turisty? Byl(a) jste v českém zámku nebo na českém hradě? Popište své zážitky. Líbí se vám poznávací zájezdy a návštěvy pamětihodností?

 

XII. NA POŠTĚ . TELEFON. DOPISY.

На почте. Телефон. Письма.

 

Slovní zásoba. Словарный запас:

 

Přepážka f. окошко, zásilka f. бандероль, balík m. посылка, blanket m. бланк, vyplnit blanket tiskacími písmeny заполнить бланк печатными буквами, poštovní poukázka (průvodka) f. денежный перевод (сопроводительный документ), stvrzenka f. квитанция, peněžní přepážka f. окошко выдачи денег, vybírat peníze получать деньги, poštovní sazba f. почтовый тариф, telegram se zaplacenou odpovědi m. телеграмма с оплаченным ответом, odeslat telegram telefonicky отослать телеграмму по телефону, pohlednice f. открытка, obálka f. конверт, známka f. марка, kolek m. гербовая марка, doporučený dopis m. заказное письмо, korespondenční lístek m. почтовая карточка, odesilatel m. отправитель, zpáteční adresa f. обратный адрес, poštovní směrovácí číslo n., PSČ почтовый индекс, dopis poste restante m. письмо до востребования, poštovní schránka f. почтовый ящик, házet – hodit do schránky бросать – бросить в ящик, listonoš m. почтальон, posílat na dobírku посылать наложенным платежом, místní hovor m. городской телефонный разговор meziměstský междугородний, mezistátní международный, hovor na účet volaného разговор за счёт вызываемого, hovorna f. переговорный пункт, budka f . будка, telefonní seznám m. телефонный справочник, vytočit číslo набрато номер, sluchátko n. телефонная трубка, zvednout, zavěsit sluchátko поднять, повесить трубку, je obsazeno занято, omyl m. обшибка, chybné číslo n. неправильный номер, přerušit spojení прервать связь, mobilní telefon m. мобильный телефон,  

 

1. NA POŠTĚ

 

    V Jidnřišské ulici blízko Václavského náměsí je hlavní pošta. Každý den chodím kolem do práce. Když napišu svým přátelům do Berlina, hodím po cestě dopisy do jedné z poštovních schránek, které jsou po obou stranách vchodu. Jednou jsem měl dopis velkého formátu a musel jsem ho hodit do zvláštní schránky ve vstupní hale. Tam jsem si mohl zatelefono-vat, protože tam jsou i telefonní kabiny.

    Pravě včera jsem posílal telegram a doporučený dopis. Šel jsem znovu na poštu. Oddělení telefonu a telegrafu je vhed v chodbě vpravo, ale s dopisem jsem musel jít do hlavní haly, jsou tam přepážky doporučených zásilek, přepažka poste restante, přepážky, odkud můžeme posílat listovní zásilky do tuzemska i do ciziny. U některých z nich si můžeme koupit známky, jinde můžeme posílat peníze složenkou, poukázkou nebo je vybírat, platit telefonní a jiné účty. Najdeme tu i poštovní novinovou službu. A jestliže nebudeme vědět rady, zeptáme se v informacích, kde nám ochotně vysvětlí.

     Až budeme jednou v Praze, zajdeme si také na hlavní poštu, je tam otevřeno celý den a celou noc. Váš dopis, který budete posílat, dojde velmi brzy. Nezapomeňte napsat poštovní směrovací číslo.

 

 

Podívejte se na obrázek, popište ho: Посмотите на картинку, опишите её:

Cvičení: Упражнения:

 

1. Napište potřebná adjektiva: Напишите нужные прилагательные:

 

Máme telefon a platíme …………………….. účty. Jestli chci napsát dopis, mám koupit …………………………. papír. Když potřebuji informaci o poštovních zásilkach, zeptam si v ………………………. službě. Dopisům můžeme říkat listy, proto jdu na poštu pro …………………. zásilku. V naší ulici není pošta, ale na rohu je …………………… schránka. Noviny kupuji vždy ve stánku poštovní …………………………. služby. Policie, která vyřízuje správy cizinců, se nazývá …………………………. policie.

 

2. Vstavte potřebná slova podle textu č.1 : Вставьте нужные слова по тексту № 1:

 

V Praze je ………………… pošta v …………………………… ulici. Je to blízko ……………………… náměstí. Dopis můžeme hodit do …………………… ………………….., které jsou po ……………….. ……………………. od vchodu. Když chceme telefonovat, jdeme do ……………………………. kabiny. V hale jsou přepážky …………… ………………. zásilek, ……………………. poste restante. Můžeme tam posílat nebo …………………. peníze, platit různé ………………….. Je tu oddělení poštovní …………………… služby.

 

 

3. TISKOPISY, FORMULÁŘE A BLANKETY

 

    Tiskopis, formulář a blanket – to je zvláštní forma písemného sdělění, pisatel musí doplnit požadované údaje přehledné a čitelně. V poštovním styku jsme nejčastěji odesílatelem nebo adresátem. Jsme-li adresátem, jemuž adresovan balík, stáváme jeho příjemcem, což stvrzujeme na poštovní průvodku svym podpisem. Příjemcem jsme i tehdy, kdy přejímáme balík adresovaný sousedovi, který je pravě mimo domov. Podácí lístek si ponecháme jako doklad, že jsme balík podali na poště k přepravě. Balíme-li zásilku do tmavého nebo vzorového obalu, musíme adresní údaje uvést na adresní štítek z bílého papíru. Posílame-li zásilku na dobírku, např. zboží, které si u nás nškdo objednal, použijeme k tomu poštovní dobírkovou průvodku spolu s poštovní dobírkovou poukázkou.

Chceme-li poslat peníze, najčastěji použijeme tzv. poštovní poukázku C, která slouží k odeslání i vyplacení peněžní částky v hotovosti. Poštovní poukázku A použijeme, posíláme-li peníze v hotovosti na bankovní účet.

Poštovní poukázka D nám poslouží tehdy, chceme-li peníze poslat telegraficky z bankovního účtu nebo v hotovosti.

 

 

Otázky: Вопросы:

 

1. Co znamená, jestliže je v adrese uvedeno: R. Kolínský jr., M. Janáčková

ml., J.Vyskočil sen.?

2. Co můžeme poslat jako cenné psaní?

3. Co všechno podle vás se dá poslat na dobírku?

4. Jakou peněžní poukázku máte vyplnit, kdy posílate svému spolužákovi

na adresu jeho trvalého bydliště peněžní částku 300 Kč?

5. Co potřebujete, kdy chcete poslat babičce vlastnoručně nakreslený

obrázek?

 

 

4. TELEFONOVÁNÍ

 

1. Je slušné do telefonu neříkat haló, ale představit se jménem: „Dobrý den,

tady je Dana Zelená”.

2. Když vám někdo volá do práce, neříká se „Haló, Centrotex”, ale také se

představíte jménem: „Centrotex, tady Zelená, dobrý den.”

3. Vždycky mluvte zdvořile, ne moc rychle. Když víte, že obyčejně mluvíte

některým z nářečí, snažte se mluvit spisovněji než obvykle, hlavně když

telefonujete meziměstsky.

4. U telefonu vždy mějte bloček a tužku. Když vám diktují jména nebo

adresu, poproste, aby vám je nadiktovali ještě jednou a pomalu. Pak sami

přečtěte pro kontrolu.

5. Když je možné, že na druhém konci je záznamník, předem si napište, co

chcete vyřídit.

6. Když voláte na inzerát, předem si napište otázky, na které si chcete

zeptat, abyste na něco nezapoměli.

7. Nezapomeňte, že ten druhý vás nevidí, a proto mu občas dejte najevo,

ze jste ještě na dratě: říkejte „ano”, „poslouchám”, pokračujte, prosím”.

8. Nejlepší telefonát je ten, který je stručný a k věci. Popovídání si

schovejte, až se setkáte osobně.

 

 

Otázky: Вопросы:

 

1. Víte, co znamená v letefonu krátká melodie ve sluchátku?

2. Co řekněte do telefonu, když:

    a) ohlásí se volaný účastník?

    b) při návštěvě v cizím bytě musíte zvednout sluchátko místo

         majitele?

    c) na potřebném čísle se ozve jiný účastník?

    d) jste všechno dohodli a končíte hovor?

    e) od cizích lidí telefonujete domů, ale nechcete nebo nemůžete na

         místě zaplatit za delší hovor?

3. Jaké jsou výhody a nevýhody záznamového automatu?

4. Připravte si text, jehož nahrávka vás bude na telefonním čísle zastupovat

po dobu vaší nepřitomnosti.

 

Příklad vzkazu volajícího:

Vzkaz pro inf. Konůpkovou. Zde je podnikatel ing. Vlach. Chci u Vás objednat zápis schůze na středu 26. června. Zavolejte, prosím, do konce týdne paní Bílou na telefonní číslo 02/28983511. Možno volát každý den od 8.00 do 15.00 hodin. Je úterý 11. června. Děkuji Vám.

Důležitá telefonní čísla:

V Praze:

Policie 158, pohotovost 155, informace pro turiste 187,

Hasiči 150, buzení telefonem 125, předpověď počasí 14116

Informace o telefonních číslech účastníků v ČR 120,

Velvyslanectví: Rusko – 33371548, Bělorusko - 6888216  

Další informace na internetu : htpp://www. Telecom.cz

 

5. JAK PIŠEME DOPISY

 

    Dopis je naší vizitkou: působí na adresáta svou úpravou a obsahem tak, jako při osobním rozhovoru působí naše tvář a naše slova. Proto je dobře umět napsat dopis čistě, zdvořile a bez chyb.

    V adrese se uvádí celé křestní jméno a příjmení a také tituly, pokud je známe a pokud je adresát má. Vlevo nahoře na přední straně obálky nebo vzadu nahoře uprostřed se napiše zpáteční adresa, aby vám mohli odepsat nebo aby pošta dopis mohla vrátit, kdyby adresáta nenašla. Vlevo od adresy na obálce se píše (nebo nalepí) jak se má dopis vypravit: Doporučeně, Spěšně (Expres), Letecký (Air Mail).

    Na obálkách je v levém horním rohu vyhrazeno pole pro adresu odesílatele. Dopisy právnickým osobám musí obsahovat přesný název firmy, podniku a právní formu organizace. Podle potřeby se uvádí jméno pracovníka. V dopisech fizickým osobám se uvádí oslovení, titul, hodnost, jméno a příjmení adresáta. Místo dodání se určuje těmito údaji: ulice, třída, náměstí, nábřeží, sady apod. Zkratka „ul.“ se v adrese nepíše. Uvádí se číslo bloku, vchodu, podlaží.

™ › œ š ž Ÿ *

Fizyckým osobám je možné adresovat poštovní zásilku „poste restante“, v tom případě se v adrese musí uvést rodné číslo nebo datum narození adresáta.

                       Vážený pan

                              Stanislav Hutyra

r.č. 360125/0654

                              poste restante

                              738 01 FRÝDEK- MÍSTEK

Dopis můžeme napsát na bílý list papíru formátu A4 na výšku bez překládání. Tak se pišou dopisy úřední, většinou jen po jedné straně na každém listu papíru, na přeložený list píšeme spíš dopisy soukromé. Když dopišeme, složíme list A4 shora dolů a zleva doprava. Do obálky ho zasuněme hřbetem nahoru, aby se dal dobře vytáhnout. Stejně složíme dopis soukromý.

        

Co musí v dopise být vždycky:

Oslovení:

a) když adresáta známe jménem: Vážený pane Novotný, vážená slečno

Soukupová,

b) když adresáta neznáme: Vážený pane, Važení panové, Vážení přátele

Místo a datum:

                       V Praze 30. června 2001

Pozdrav a podpis:        

              S pozdravem Váš –

Jan Strnad,

Nebo:              Se srdečným pozdravem    

                                          Jana Soukupová

 

Když píšete firmě nebo úřadu, je dobře vlevo nad oslovení stručně v jednom hesle napsat, o co v dopise jde:

    Věc: Pozvání na besedu s pracovniky velvyslanectví

 

³

Vzor blahopřání:

 

Vážená paní Veselá,

Dovolte nám, abychom Vám vyjádřili blahopřání k velmi význámnému okamžiku ve Vašem životě a přejeme Vám hodně zdraví a radosti.

Těšime se na brzké setkání.     

              S pozdravem

Vaše kolegyně

 

Vzor kondolence:

 

Vážená paní Soukupová,

Hluboce se nás dotkla smutná zpráva o tragickém odchodu Vašeho pana manžela. V těchto dnech s Vámi plně cítíme a prosíme, abyste přijala výraz naší hluboké soustrasti.

                                 S úctou - Vaši studenti

 

Vzor formálního dopisu:

 

Vážená paní učitelko,

Prosím, abyste od dnešního dne omluvila mou dceru Klaru Civínovou z vyučování. Má silný zánět nosohltanu s teplotou. Zůstane doma pravděpodobně do konce týdne. Bude-li stonat déle, podám Vám zprávu. Až přijde do školy, přinese potvrzení od lékařky.

              Děkuji Vám a jsem s pozdravem

                                                             Zdena Civínová

Vzor přátelského dopisu:

 

Milá teto a stryci,

Vždy nás potěší, když dostaneme Váš dopis. Rádí jsme si přečetli, co je u vás nového. Děkujeme Vám za pozvání na chatu. Jestli budete na chatě, přijeli bychom se k Vám podívát koncem září, ale ještě vám napišeme.

U nás je všechno v porádku ………Posíláme vám mnoho srdečných pozdravu – také od Radima – a těšíme se na shledanou s Vámi.

                                 Líbáme vas - Honza a Markéta

Vzor pohlednice:

 

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok Vám přejí Petr a Marcela.

Hodně pozdravů z Běloruska Ti posílá tvá kamarádka Lenka.

 

Cvičení: Упражнения:

 

1. Napište dopisy:  Напишите письма:

 

a) blahopřejný dopis k svátku své učitelce,

b) svým rodičům o přihodě na dovolené,

c) kamarádovi , který je v nemocnici, co je nového v skupině a na hodinách češtiny,

d) patronátnímu závodu s žádosti o půjčení autobusu na výlet,

e) poděkování velvyslanectví ČR za poskytnutí videokazet s českými filmy.

 

2. Odpovězte: Ответьте:

1. Jak často pišete dopisy? Jaké to jsou dopisy?

2. Proč chodíte do poštovního úřadu?

3. Co znamená „e-mail“? V čem je výhoda nebo nevýhoda takové pošty?

4. Rád(a) dostáváte dopisy?

5. Kdy pišeme na pohlednicích?

6. Porovnejte sdělění telefonické a dopis.

XIII. KULTURNÍ ŽIVOT

Культурная жизнь

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

Divadlo n. театр, ochotnické любительский, loutkové кукольный, činoherní  драматический, činohra f. драма, představení n. представление. спектакль, kabaret m. кабаре, veselohra f. комедия, hudební komedie f. музыкальная комедия, opereta f. оперетта, pantomima f. пантомима, přízemí n. партер, balkón m. балкон, lóže f. ложа, hlediště n. зрительный зал, divák m. зритель, jeviště n. сцена, opona f. занавес, zvedá se поднимается, padá опускается, dekorace f. декорация, foyer m. фойе, dějství n., jednání n. действие, obráz m. картина, jednoaktovka f. одноактная пьеса, pohadková hra f. пьеса-сказка, šatna f. гардероб, kukátko n. бинокль, premiéra f. премьера, hlavní role f. главная роль, hlavní představitel m. главный герой, herec m. актёр, režisér m. режиссёр, autor výpravy m. постановщик, nápověda f. суфлёр, zkouška f. репетиция, přestavka f. антракт,  propadnout провалиться

Kino n. кинотеатр, film m. фильм, dobrodružný приключенческий, dokumentární документальный, napinavý thriller m. напряжённый боевик, horor m. фильм ужасов, válečný фильм о войне, špionážní о шпионах, kreslený мультипликационный, prvotřidní первоклассный, dabovaný дублированный, pouční учебный, kovbojka f. ковбойский, vědeckofantastický научно-фантастический, nepřistupný детям до 16 запрещён, natočit снять (о фильме) , promítat film показывать, крутить кино, plátno n. экран, běžet v kině идти в кино, udělit Oscara присудить Оскара, dostat cenu получить приз, film podle stejnojménného romanu фильм по одноименному роману, producent m. продюсер, kameraman m. оператор, zvukový místr m. звукорежиссер, filmová hvězda f. кинозвезда

Výtvarné umění n. изобразительное искусство, malíř m. художник, sochář m. скульптор, umělec m. деятель искусства, kresba f. рисунок, plátno n. холст, zatiší n. натюрморт, krajina f. пейзаж, podobízna f. портрет, akt m. обнажённая натура, olejomalba f. картина, написанная маслом, akvarela f. акварель, náčrtek m., skica f. набросок, эскиз, grafika f. графика, sgrafito n. , графити, dřevořezba f. резьба по дереву, linoryt m. линогравюра, štětec m. кисть, táh štětcem m. мазок, malba na sklo f. роспись по стеклу, popředí n. передний план, pozadí n. задний план

gotika готика, baroko барокко, renesans ренессанс, secese модерн

 

Hudba f. музыка, opera f. опера, předehra f. увертюра, lídová píseň f. народная песня, pěvecký sbor m. хор, orchestr m. оркестр, hudební nástroje музыкальные инструметы, klavír m. пианино, křídlo n. рояль, housle скрипка, kytara f. гитара, fletna f. флейта, dirigent m. дирижёр, hudebník m. музыкант, skladatel m. композитор, zpěvak m. певец, tenorista m. тенор (исполнитель), basista m. бас (исполнитель), sopranistka f. сопрано (исполнительница), klavirista m. пианист, bubeník m. ударник, arie f. ария, dueto, dvojzpěv m. дуэт, komorní hudba f. камерная музыка, 

 

Přečtěte a přeložte text. Прочитайте и переведите текст:

 

V DIVADLE

 

 A. Naše místa jsou v přízemi vlevo. Nejdříve si odložíme v šatně a

koupíme si u uvaděče program. Chceš si vypůjčit u šatnářky kukátko?

B. Není třeba. Sedíme v páté řadě, odtud budeme dobře vidět i slyšet. Jdeme do hlediště.

A. Dnes je plno jako o premiéře. Ještě máme dost času, takže si můžeme

v klidu prostudovat program.

B. To jsem rád, protože mě moc zajímá, kdo má režii, kdo je autorem výpravy a kdo řídí orchestr.

A. Myslím, že se máme na co těšit. Také tu hrají opravdu vynikající

herci.

B. Tadyhle vidím jméno jednoho herce od nás z Ostravy. Hraje zde jako

host. Je to skvělý představitel komických postav.

A. Víš, že jsem ho na jevišti dosud neviděl? To jsem opravdu zvědav.

B. Už se zvedá opona. O přestavce po prvním jednání mi povíš, jak se ti

líbíl.

Vysvětlivky: Пояснения:

Uvaděč = kdo uvádí na místa, výprava = uvedení na scénu

 

 

Přečtete se slovníkem: Прочитайте со словарём:

2. DIVADELNÍ HRA

 

Zdzisław Skowroński, Ditě štěstí.

Veselohra ve třech dějstvích. Osoby: 5 zen, 6 mužů. Dekorace: pokoj.

 

V komedii je s humorem uveden problém

generačních konfliktů a úcty ke stáří. Hlav-

ní hrdinkou je babička, kdysi znamá a ta-

lentovaná herečka, která se kvůli několika

špatným kritikám a rodině vzdala umělěc-

ké kariery.Vychovala dvě dcery, které si

zvykly na její pomoc v domacnosti a nyní,

když se babička rozhodne osamostatnit,

snaží se tomuto zabránit. Vnučka se roz-

hodne pomoci babičce a zařídí jí přes své

 školní známosti roli ve filmu. S režisery

se dveře netrhnou a babiččino postavení

v rodině se radikalně změní. Návrat kdysi

slavné hvězdy doprovází zjištění, že ty ojedinělé špatné kritiky psal babiččin muž, ktery na ni žarlil a chtěl, aby hereckého života zanechala.

 

Otázky: Вопросы:

 

1. Kdy jste naposledy byl v divadle? Co davali?

2. Kolik divadel je ve vašem měste? Pojménujte je.

3. Kteří pracovníci jsou zaměstnaní v divadle?

4. Které divadelní žánry znáte?

5. Co je napověda?

6. Rád(a) chodíte do divadla? Proč?

 

KINO

 

    Na dnešní film se moc těším. Dostal hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Je to jeden z nejlepších celovečerních filmů poslední doby. Jeho tvůrci – režisér, kameraman, scenárista, skladatel scénické hudby i pčředstavitele hlavních rolí – jsou vynikající a zkušení umělci. Exteriéry byly natočene v Praze a na Šumavě, interiéry ve filmových ateliérech na Barrandově. Barrandov je pražské filmařské středisko, kde se filmy natáčejí a provádí se jejich sestřih.

    Před hlavním filmem bude promítán kratký kreslený film. Chodím ráda také na cizí filmy, které mají české titulky nebo jsou dabovány.

Nejvíc se mi líbí americké sci-fi nebo milostné příběhy.

 

Otázky: Вопросы:

 

1. Na které filmy chodíte nejraději i naopak, které nemáte rád(a)?

2. Vyprávějte obsah nějakého zajímavého filmu.

3. Porovnejte divadlo a film, jaké jsou přednosti jednoho a druhého?

4. Jaké filmy sledujete v televizi?

5. Jaké fimy máte ve své videosbírce?

6. Povězte, co dnes běží v kinech?

7. Proč v kinech je málo diváků?

 

 

4. NA VÝSTAVĚ

 

A. Tato výstava je velmi rozsáhlá, že ano?

B. Ano, ale mě by zajímalo hlavně výtvarné umění, malířství a

sochařství, a potom grafické umění: grafické listy. A co mozaiky, myslíš, že budou také zastoupeny?

A. Určitě. To vsechno uvidíš, neboj se. A nyni začněme zde. Jsou tady

olejomalby i akvarely.

B. To je zajímavé zátiší. A co řikáš tomuto aktu, této krajině nebo tamté

podobizně ženy?

A. Ty obrazy se mi líbí. Svědčí o smyslu pro účinné působení barev. A

 tyhle pastely zde jen svítí měkkými tóny.

B. Podívej se na tu perokresbu. Jakou má neobvyklou kompozici, a tahle kresba uhlem je opravdu malé mistrovské dílo.

A. A tam už začíná oddělení sochařství. Jsou tam krásné sochy z mramoru, bysty z bronzu a reliéfy z pálené hlíny.

B. Co je to za sousoší tamhle v rohu?

A. Je to sádrový odlitek známého sousoší „Sbratření“ od sochaře Pokorného.

Otázky: Вопросы:

 

1. Které malířské směry znáte?    

2. Které malíře obdivujete?

3. Máte rád(a) krajiny nebo zátiší?

 

 

 

ALFONS MUCHA

 

    Secese..… Alfons Mucha byl malíř, který prošel téměř všemi tehdejšími středisky evropského malířství. Mucha vstoupil do výtvarného života pražského v roce 1897 a měl lidu co říci. Mucha byl český a přitom světový, i po technické stránce bylo Muchovo dílo cenově dostupné nejširšímu publiku, protože popularizoval umění jazykem plakátů. Muchova plakátova tvorba trvala do roku 1911. V tak zvané pařížské plakátové škole zazářil Alfons Maria Mucha (1860 – 1938) na konci století pozoruhodným způsobem.

Prvním plakatem byla Gismonda (1894), timto plakátem Mucha přes noc proslavil. Známe jeho cykly panó Roční doby, Denní doby, moc působí série Drahých kamenů (závěr pařižského období). V jeho plakátech je sedm podob Sáry Bernhardotové, kterým vděčí Alfons Mucha za svou slávu, za svou nesmrtelnost. Současná expozice v Chrudimi má 39 kusů Muchových plakátů, panó a kalendárii. Kolekce neobsahuje ani jediny plakat z Muchovy americké éry, ale je tu jádro jeho plakátové tvorby.

HUDBA

 

S hudbou je nám vždycky dobře – hudba může být zpívaná nebo hraná na hudební nástroje. Známé jsou čeští skladatele: Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, Antonin Dvořák, Jozef Suk.

       Bedřich Smetana žil v minulém století a byl prvním z velkých českých skladatelů, kteří chtěli aby v jejich skladbách zněla výrazně česká hudba.jeho operám „Prodaná nevěsta“, „Libuše“, „Dalibor“, „Hubička“ rádi naslouchají návštěvníci divadel i televizní diváci. Smetanovo dílo = šest orchestrálních sklabeb „Má vlast“ je moc známo. 

    Antonín Dvořák je jeden z největších světových skladatelů devatenáctého století. Dvořákovy „Slovanské tance” i pohadkovou operu „Rusalku”, jeho velkolepé orchestrální skladby znají posluchači na celém světě. Jozef Suk byl žákem A.Dvořáka, jeho díla také patří k pokladům české hudby.         

Bohuslav Martinů tvořil v první polovině dvacatého století. Leoš Janáčekse zapsal do dějin světové hudby jako další velká skladatelská osobnost počátku 20. století.      

 

 

HUDEBNÍ NÁSTROJE

 

Smyčcové: housle, viola, violoncello, kontrabas

Dřevené dechové: flétna, hoboj, klarinet, fagot

Žesťové: trubka, lesní roh

Bící: velký buben, xylofon, triangl

Drnkací: harfa, kytara, balalajka

Strunové klávesové: klavír

Cvíčení: Упражнения:

 

1. Jak patří k sobě jména skladatelů a jejich skladby? Как относятся друг к другу имена композиторов и их произведения?

 

Prodaná nevěsta       Wolfgang Amadeus Mozart

Rusalka                    Petr Iljič Čajkovskij

Má vlast                   Antonín Dvořák

Labutí jezero            Bedřich Smetana

Mazurek                   ?

Requiem                   ?

2. Odpovězte: Ответьте:

1. Znáte některé vynikající houslisty?

2. Které znáte strunné, smyčcové a dechové nástroje?

3. Kterou hudbu máte rád(a) – jazz, klasickou nebo rockovou?

4. Máte oblíbenou operu a proč?

5. Jaké nahrávky máte ve své sbírce, skladby jaké skupiny posloucháte?

6. Když chcete odpočinout, jakou hudbu pustíte?

 

 

3. Napište synonyma: Напишите синонимы:

 

ouvertura, komedie, dějství, první představení, lístek, generálka, mít neuspěch, dirigovat

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Co dělá: Что делает:

 

uváděčka ………………………………………… , herec………………… ………………………., dirigent …………………………………………. , režisér ……………………………………………… , malíř ……………. ………………………… , zpěvák ………………………………..

 

5. Utvořte pasivum: Образуйте пассив:

Natočili film o revoluci. Vyprodali lístky na celý měsíc. Film odměnili první cenou. Vyřezal figurku z dřeva. Klavirista doprovází zpěváka. Odložili divadelní představení na příští týden.

6. Napište antonyma: Напишите антонимы:

 

tragédie, hlediště, účinkující, bas, alt, exteriér, němý film

 

7. Uveďte jména hudenbích nástrojů: Укажите названия музыкальных инструментов:

 

pianista, klaritenista, bubeník, flétnista,dudák, kytarista, basista

 

8. Přeložte: Переведите:

Композиторы прошлого века писали музыку для пианино с сопровождением оркестра. Джазовая музыка мне нравитсябольше, чем камерная. На сцену вышел дирижёр и первое действие оперы началось. После того, как занавес опустился, мы пошли в фойе, а Карел – в буфет.У гардеробщицы мы взяли напрокат бинокль. В драматическом театре нет суфлёра. Эта молодая артистка получила главную роль в спектакле. Мне нравится натюрморт с фруктами, а моей сестре нравится этот портрет. Итальянское изобразительное искусство можно увидеть в картинной галерее. Этот фильм был снят по сценарию Стивена Кинга. Этот актёр играет только в приключен-ческих и шпионских фильмах. На экране кинотеатра я увидела историю молодой женщины. Этот скульптор не только автор этой скульптурной группы, он прекрасный пианист. Тебе нравятся пейзажи Шишкина? Я давно не был в кукольном театре и с детства не смотрю мультфильмы.

.

 

 

.

 

 

7. KULTURNÍ ŽIVOT

    Česko má dlouholétou kulturní tradici. Už ve středověku měli Češi rádi hudbu a divadlo, rádi četli a patřili mezi nejvzdělanější národy v Evropě. Pro další rozvoj kultury jsou tady i dnes dobré podmínky. V každém větším městě je divadlo, velká města mají divadel více (Praha má jich asi čtyricet). Kino – to je samozřejmost i v každé vesnici, pravě tak samozřejmě jsou televizor a rádio v každé domácnosti. V každém městě a vesnici najdete také knihovny. Můžete navštívit i velké kulturní akce mezinárodního významu. Nejznámější z nich je hudební festival Pražské jaro, kterého se zúčastňují nejlepší čeští a zahraniční umělci. Podobné akce se konají i jinde, např. v Brně.

    Kulturní život obyvatel je velmi bohaty. Hodně lidí chodí pravidelně do divadla a na koncerty, hodně lidí můžeme vidět u obchodů, kde prodávají knihy. O každé nové hře, filmu, televizní inscenaci nebo nové knize lidé hodně diskutují.

        

Kultura obohacuje život člověka. Jaký je tvůj vztah k umění? Vypracuj seznam navětivených výstav, divadelních představení za uplynulý měsíc.

 

 

--

 

 

--

 

XIV. FLORA A FAUNA.

Флора и фауна.

EKOLOGIE.

Экология

 

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

FLORA

Stromm. дерево: borovice f. сосна, bříza f. берёза , buk m. бук, dub m. дуб, jasan m. ясень, javor m. явор, jedle f. пихта, jírovec m. каштан, lípa f. липа, modřín f лиственница, smrk m. ель, topol m. тополь, vrba f. верба, jeřáb m. рябина, klen m. клён, listnatý лиственный, jehličnatý хвойный, prales m. джунгли, kůra f. кора, kmen m. ствол, větev f. ветвь

Keřm. куст: maliny малина, ostružiny ежевика, hloh m. боярышник, šípka růžová f. шиповник, šeřík m. сирень, akat m. акация

luční květinaf. луговой цветок: heřmánek f. ромашка, pampeliška f. одуванчик, zvonek m. колокольчик, chrpa modrá f. василёк, pomněnka f. незабудка, hvozdík m. гвоздика

okrásná květinaf. декоративный цветок: růže f. роза, tulipán m. тюльпан, narcis m. нарцисс, karafiát m. гвоздика , lilie f. лилия, chryzantéma (kopretina indická) f.  хризантема, sedmikráska f. маргаритка, pivoňka f. пион, gladiola f. гладиолус, astra f. астра, hyacint m. гиацинт

FAUNA

Savci млекопитающие, hmyz m. насекомые, pavoukovci паукообразные, ptáci птицы, plazi пресмыкающиеся, opice f. обезьяна, lidoop m. человекообразная обезьяна, nosorožec m. носорог, kytovci китообразные, velryba f. кит, šelmy хищники, kočka f. кошка, medvěd m. медведь, vlk m. волк, veverka f. белка, potkan m. крыса, zajíc m. заяц, ježek m. ёж, dravci хищные птицы, jestřab m. ястреб, pěvci певчие птицы, skřivan m. жаворонок, vlaštovka f. ласточка, kukačka f. кукушка, labuť f. лебедь, racek m. чайка, tučňak m. пингвин, želva f. черепаха

STROMY

 

    Borovice známe jen v Evropě více než 110 druhů. U nás je nejznámnější borovice lesní s výškou až 45 metrů. Má měkké dřevo, vhodné pro výrobu nábytku.

    Bříza má bílou kůru, drobné lístky. Její dřevo dobře hoří, kůra je vhodná na podpal.

    Buk má bělošedou kůru, která je hladká u starých stromu. Patří k naším nejlepším listnatým stromům pro truhlařské práce.

    Dub dosahuje stáří přes tisíc let, dorůstá 40 metroví výše. Má velmi tvrdé dřevo, vhodné na výrobu nábytku a sudů. Žaludy jsou výbornou potravou pro lesní zveř.

    Jasan roste buď divoce nebo se pěstuje jako okrasný strom. Má dlouhé listy a jeho plody rostou v převíslých latách.

    Jedle je u nás nejčastějí bělokůrá, dvouřádé jehlice mají na rubu dvě bílé čáry, šišky jsou rovné, ještě na větvích se rozpukají. Je z ní velmi cenné dřevo.

    Jírovec je strom, někdy také keře se složenými pětičetnými listy.

    Lípa je známa svoji omamnou vůní květů, ty se trhají a suší - jsou lečivou rostlinou. Strom roste velmi pomalu. Vzrostlá lípa je stará 100-150 let.

    Modřín má jemné jehličí rostoucí v hustých svazečcích - na zimu opadává. Modřín opadavý je důležitou částí horských lesů. Pěstuje se pro cenné dřevo s červeným jadrem.

    Smrk má jehlancovitou korunu s čtyřhrannými jehlicemi. Bývá vysoký až 60 metrů. Patří k nejcennějším lesním stromům. Dřevo je bílé nebo nažloutlé, použivá se ve stavebnictví, nábytkařském průmyslu, k výrobě hudebních nástrojů.

    Topol roste velmi rýchle. Vysazuje se jako ochrana pred větry.

    Vrbaroste jako strom i keř. Je charakteristická dlouhými větvemi. Nejznámější jejíva, která je známa kočičky.

 

 

Otázky: Вопросы:

 

a) Jaké stromy rostou v Bělorusku?

b) Jaké stromy rostou nejčastějí ve městě?

c) Z jakých druhů dřeva se dělá nábytek?

d) Které stromy rostou jako keře?

e) Proč musíme chranit stromy ?

 

 

Cvičení: Упражнения:

 

1. Utvořte adjektiva: Образуйте прилагательные:

Utvořte věty s výšezmíněnými slovy ve množném čísle. Образуйте

предложения с вышеуказанными словами во множественном числе

 

bříza, smrk, dub, lípa, jírovec, jasan, borovice 

 

2. Přečtete text. Dejte do budoucího času. Прочитайте текст, поставьте в будущее время.

Procházka lesem

Brzy ráno jsem si vyšel na procházku do blízkého lesa. Šel jsem lesem a cestami, na kterých květly kopretiny. V lese bylo tak příjemně, že jsem brzy zapoměl na všechny své starosti. Objemné koruny omšelých stromů porostlých lišejníky byly jako černé věže. I ptáci jako by se báli. Ten starý les byl smutný jako každé místo, připomněl mi krajinu ponurých Máchových básní.

 

4. Napište názvy listnatých stromů a jehličnatých . Напишите названия лиственных и хвойных деревьев:

Listnaté stromy jsou:...................................................................................

Jehličnaté stromy jsou:.................................................................................

 

5. Napište, jaké květiny kupujete jako kýtku? Jakou květinu máte nejraději?

Напишите, какие цветы вы покупаете как букет? Какой цветок

любите больше всего?      

 

6. Přeložte do češtiny: переведите на чешский:

В нашем лесу растут большие липы. На вербе весной всегда можно увидеть “котики”. Берёзовая древесина применяется в мебельной промышленности. Жёлуди - хорошая пища для лесных животных.. Ясень выращивают как докоративное дерево. Бук относится к лучшим лиственным сортам для столярных работ. В Европе более чем 110 видов сосны. Цветы липы - лекарственное растение. Пихта растёт в горах. Древесина берёзы очень хорошо горит. В лесу много кустов малины.

 

2: ROSTLINY V ZAHRADĚ

 

    Zahrada se stává součastí našeho domova. Její existence vždy ovlivňuje rodinný život kladně nebo záporně.

    Předzahradky vzikají na malém prostoru mezi domem a veřejnou komunikací. Pridomní zahradku lze využít jako rozšiřenou obytnou plochu.

Okrasnou zahradu tvoří trávník, stromy, keře, květiny a technicko-estetická zařízení, jimiž jsou ploty, terasy, cesty, vodní plochy, pergoly apod. Smyslem okrasné zahrady je rozšíření obytného prostoru a k odpočinku. Živé ploty mohou být volně rostoucí nebo tvarované, převažně listnáčů. Na hezkém trávníku mohou být okrasné jehličnany. Bazénky a jezírka jsou častou součástí okrasných zahrad.

 

 

3. JAK SE ZTRÁCÍ ZELENÉ BOHATSTVÍ

 

    Ví se o tragédii, která probíhá v amazonských lesích. Aby se zvýšilo množství orné půdy, kácí se tam tisíce stromů. Tisíce stromů z pralesu, které jsou plícemi celé země. Otřáslo to biologickou rovnováhu naší planety... A zatím se neudělalo skoro nic, aby se tomuto jevu zabránilo.

    Na planetární ekologickou pohromu mají vliv velké devastace lesa, jaké probíhají v Brazílii, ale také menší v každé zemi světa.

    Česká republika nestojí v této neslavné statistice pozadu. Naše lesy ničí požary, škůdci, klimatické změny, ale především člověk se svou hospodářskou činností. Statistiky udávají, že 60 procent plochy lesů jeví známky poškožení, z toho několik procent stojí na pokraji úplné devastace.

    Varující jsou zprávy z horských oblastí a z Národních parků, ale na jejích ochranu nejsou peníze. Nejvíce jsou zasažený Krušné a Jizerské hory, Jeseníky, Beskydy, a velkou rychlostí hyne i Krkonošský národní park.

    Na zhoršování stavu lesů působí řada příčin, jejichž nashromažděním dochází ke katastrofalním důsledkům. Na oslabení vitality porostů mají vliv především ozónová díra, oteplování, nedostatek srážek způsobující špatné růstové podmínky, silné větry. Největší ohrožení přináší voda zkažená splašky, vzduch plný výparů, kysličník siřičitý a zabíraní stále nových zelených území pro investice.

    Náhle v krajině umírá jeden strom, ten volá o pomoc pro celý les. Umírání začíná od vrcholků a jednotlivých větví.

    A ještě působení velkého počtu různých škůdců a řadu požarů,vzniklé z vypalování travy. Tomu lesní správy se snaží zabránit tím, že nahrazují jehličnaté lesy smíšenými porosty (smrk a buk, borovice a dub). Co zmuže hrstka ekologů? Změní se to někdy?

                                                             (Mladý svět, č.8, 2000)

 

Slovníček: Словарик:

Kácet вырубать, otřást потрясти, pohroma f. катастрофа, devastace f. уничтожение, škůdci вредители, jevit známky проявлять признаки, varující предупреждающий, zasažený задеты, působit влиять, nashromaždění n. собирание, vitalita porostů m. жизнеспособность поросли, splašky сбросы в реку, jev m. явление, výpar m. испарение, kysličník siřičitý m. окись серы, сероводород, hynout гибнуть, vrcholek m. верхушка, zhoršovaní n. ухудшение, snažit se пытаться

Otázky: Вопросы:

 

1. Jaká je situace v amazonských lesích?

2. Co ničí lesy? Proč hynou Národní parky?

3. Jaké jsou přičiny ekologické katastrofy?

4. Co přináší největší pohromy?

5. Podle čeho poznáme, že les volá o pomoc?

6. Co ještě působí na les?

Cvičení: упражнения:

 

1. Ukoňčete věty: Закончите предложения.

 

Aby se zvyšilo množství orné půdy,. .............................................................

Na oslabení vitality porostů mají vliv............................................................

.....................................................................................................................

Největší škodí lesu přináší............................................................................

Lesní správy nahrazují...................................................................................

Na ekologickou pohromu má vliv.................................................................

 

2. Utvořte věty s výrazy: Составьте предложения с выражениями:

 

házet nedopalek, nechat prazdné lahve a smetí, trhat květiny, lámat větve, vylévat odpadky do vody, mýt auto saponátem

 

3. Přeložte: Переведите:

 

Лесам угрожает потепление и изменение климата. Нельзя вырубать лес и сбрасывать отходы в воду. На плохой рост растений влияют вредители, пожары и недостаток осадков. В воздухе полно испарений и сероводорода. Смешанные посадки не горят быстро. Джунгли - это лёгкие нашей планеты. Человек уничтожает леса своей хозяйственной деятельностью.

4. Napište seznám přičin ekologické pohromy. Напишите список причин экологической катастрофы.

 

4. Jsme blízko katastrofy

 

Všechny z mořských regionů jsou v současnosti ohroženy. To je následek lidské nedbalosti a atomových zkoušek. Celý svět je ohrožen, veškerý život na této planetě stojí blízko katastrofy. Budoucnost života na zemi však mají v rukou dnešní lidé. Samočisticí schopnost moře neexistuje. Toxické substance jako radioaktivita, přetrvávající několik tisíc let, se nemohou samy vyčistit.

Zdroje na na této planetě jsou limitovány, pokud s nimi nebudeme zacházet šetrně, tak v budoucnu nebude odkud brát. Lidé moc nerozumějí podstatě ochrany životného prostředí. Ekologové upozorní na špinavou řeku a řeknou, že je potřeba ji vyčistit. Tohle vyčištění přináší jen málo. Důležité je zjistit, proč řeka je špinavá. pak lze odstranit tu pravou přičinu.

Po léta se pobíjely tisíce slonů aby z jejich klů mohli být zhotovany ozdoby. Dny slonů ve volné přírodě jsou sečtěny. Pytláctví snížilo populací volně žijících afrických slonů za posledních deset let o víc než polovinu. Africký slon je prohlášen za ohrožený druh.

Rybáři pročesávají oceán obrovskými sítěmi, do nich loví tuňáky, ale v nich však uváznou jiné druhy ryb a živočichů, dokonce mořští ptáci a savci.

Japonsko omezilo lov velryb, ale stále ještě zabíjí stovky těchto kytovců pro “ věděcký výzkum”. Japonci se dívají na tato zvířata jako Američané na hovězi dobytek.

Po ztroskotání ropných tankerů hynou ptáky a mořské vydry, protože ropní vrstva na mořské hladině je ničivá. Tuleni nemohou dychat, ptáky nemohou vzlétnout, ropa klesá na mořské dno.

 

 

 

 

 

XV. VZDĚLÁNÍ

Образование

Slovní zásoba: Словарный запас:

 

Vzdělanost f. образованность, nastoupit поступить, ukončit закончить, maturovat сдать выпускные экзамены за курс средней школы, udělat maturitu s vyznamenáním закончить школу с отличием, absolvovat закончить вуз, žák m. ученик, žákyně f. ученица, škola f. учебное заведение, školák m. ученик, školáčka f. ученица, známka f. оценка, vysvědčení n. свидетельство, vysokoškolské vzdělání n. высшее образование, středoškolské vzdělání n. среднее образование, promovaný odborník m. дипломированный специалист, mateřská škola f. детский сад, základní škola f. базовая школа, průmyslovka f. техникум, třída f. класс, třídní т. классный учитель, sborovna f. учительская, ředitelna f. кабинет директора, ředitel školy m. директор школы, učitel m. учитель, gymnázium n. гимназия, všeobecné vzdělávácí předmět m. общеобразовательный предмет, povinná výuka f. angličtiny обязательное изучение английского, nepovinné jazykové studium n. факультативное изучение языков, volba f. předmětu s humanitním zaměřením выбор предмета с гуманитарным уклоном, prospěch m. успеваемость, přijímací zkouška f. вступительный экзамен, propadnout na zkoušce провалиться на экзамене, přípravný kurs m. подготовительный курс, katedra f. кафедра, vedoucí katedry m. заведующий кафедры, přednášející m., lektor m. , лектор, přednaška f. лекция, vysokoškolský profesor m. преподаватель вуза, profesor m. профессор, kandidát věd m. кандидат наук, obhajit kandidátskou (doktorskou) disertaci защитить кандидатскую (докторскую) диссертацию, titul m. степень, doktor prav m. доктор права, obor m. специальность, obhajit diplomku защитить дипломную работу, stažista m. стажёр, děkan m. декан, proděkan m. замдекана, děkanát m. деканат

1. STRACH Z VYSVĔDČENÍ

 

    Konec školního roku. Vysvědčení. Strach z reakce rodičů na vysvědčení býva nejčastěji příčinou útěku dětí z domova. Proto máme rady pro děti:

- s výsledky studia se svěrujte rodičům v průběhu celého školního roku,

- pokud nechápete probíranou látku, upzorněte na to učitele i rodiče,      

A to jsou rady pro rodiče:

- průběžně sledujte studium svého potomka,

- nehrozte svým dětem tresty kvůli neúspěchu ve škole,

- za každy mimimalní úspěch je pochvalte,

- k opakování učiva v době prazdnin zvolte formu hry.

 

 

2. České vysoké školy

 

    Vysoké školy jsou nejvyšší vzdělávací zařízení. Studium na nich, stejně jako na ostatních českých školách je bezplatné a platné.

    V čele každé vysoké školy stojí rektor a několik prorektorů. Vysoká škola se obyčejně dělí na fakulty (fakultu vede děkan a proděkani). Každá fakulta má určity počet kateder, které sdružují učitele stejného oboru.

    Skoro na všech vysokých školách jsou dva typy studia: studium denní (pro studenty, kteří se věnují jen studiu) a studium pro zaměstnání (pro studenty, kteří pracují a zároveň se vzdělávají na vysoké škole).

    V České republice jsou čtyři druhy nebo směry vysokých škol:

    1. vysoké školy technické (počítáme k nim i vysoké školy zemědělské),

    2. vysoké školy univerzitní (patří k nim i vysoké školy ekonomické),

    3. vysoké školy umělecké,

    4. pedagogické fakulty.

    Nejstarší vysoká škola technického směru je pražské České vysoké učení technické (ČVUT, existuje od r. 1707). Kromě ČVUT existuje celá řada jíných vysokých technických škol, např. vysoká škola chemicko-technologická, vysoká škola textilní a strojní, vysoká škola dopravní.

    Nejstarší vysoká škola univerzitního typu je Univerzita Кarlova (UK, založil jí Karel IV. v roce 1348). Je to nejstarší univerzita ve střední Evropě. Má dnes fakulty ve třech různých městech. Vedle ní je v ČR dalších pět univerzit. Vysoká škola ekonomická je v Praze.

    K vysokým školam uměleckým patří: Akademie muzických umění (AMU), dále Akademie výtvarných umění a Vysoká škola umělecko-průmyslová.

    Na pedagogických fakultách studují budoucí učitele základních škol.

 

2. Na vysokých školách

 

    Školní rok na českých vysokých školách se dělí na dvě části, na zimní a letní semestr. Začíná zpravidla v říjnu. V posledních dnech měsíce září a na záčatku října probíhá na všech faklultách zápis studentů. Noví vysokoškoláci dostávají index, do kterého si píší názvy přednášek, seminářů a cvičení. Zapisují si tam i týdenní počet hodin.

Něteré předměty mají studenti jen po dvou, jiné po čtyřech nebo i více hodinách týdně.

    Při přednáškách, které se konají v posluchárnách, přednáší svým studentům novou látku buď profesor, docent či odborný asistent. Studenti sledují výklad a dělají si poznámky. Doma se vrácejí ke svým poznámkám, skriptům a jiným studijním pramenům, opakují si látku a přemýšlejí o ní. Když zjistí, že některým odborným pojmům nebo některým částem přednášky nerozuměli, mohou přijít na konzultaci ke svým přednášejícím profesorům, docentům nebo asistentům.

    Martin, můj český přítel, studuje ve druhém ročníku na vysoké škole v Pardubicích. Když jsme spolu mluvili o zkouškách - bylo to minulý měsíc - dal mi několík užitečných rad. Doporučoval mi, abych během školního roku nepodceňoval soustavné a pravidelné studium a abych má příprava na zkoušky byla poctivá. “Neodkládej zkoušky,” radil mi, “není dobrý zvyk. Nahromadilo by se ti moc látky a těžko bys jí mohl v krátké době zvládnout. Nespolehej na náhodu. Při zkouškách bys mohl snadno propádnout nebo dostat špatnou známku. Je přece hodně nepříjemně, když se musí přijít na zkoušku ještě jednou v opravném termínu.

    Taky mi vysvětlil, že ze seminářů

neskládají studenti zkoužky, ale dostávají

zápočty. Pro zápočet je nutno mít řádnou

docházku. Pouhá přitomnost přirozeně

nestačí. Sudent musí svědomitě plnit úkoly,

které vedoucí semináře studentům ukládá.

V seminářích studenti přednášejí své refe-

ráty o různých vědeckých problémech. Po

referátech následuje vždy diskuse.

    Dověděl jsem se od Martina, že k povinnostem vysokoškolského studenta patří taky účast na praktických cvičeních. Praktika se nekonají v posluchárnách, ale v laboratořích nebo v speciálních pracovnách. Díky těmto praktickým cvičením si studenti doplňují a prohlubují znalosti, které získali při teoretickém studiu.

    Po zkouškách v zimním semestru nastávají pololetní prázdniny. O zimních prázdninách jezdí posluchači obyčejně do hor, o letních na letní rekreaci nebo se účastní různých prázdninových brigád.

    Po čtyřech, pěti nebo šesti letech studia se posluchači podrobují státním záverečným zkouškám. Na většině škol posluchači kromě toho na závěr studia předkládají a obhajují diplomové práce. Po obhájení diplomové práce a po státních záverečných zkouškách dostávají diplom a odcházejí do praxe. 

 

Slovníček: Словарик:

Probíhat проходить, index m. зачётная книжка, počet m. количество, posluchárna f. поточная аудитория, látka f. материал, sledovat výklad следить за изложением, poznámka f. примечание, skripta f. отпечатанный курс лекций, pramen m. источник, pojem m. понятие, užitečný полезный, podceňovat недооценивать, spolehat надеяться, opravný termin m. повторный срок, započet т. зачёт, řádná docházka f. хорошая посещаемость, přitomnost f. присутствие, svědomitě осознанно, plnit úkoly выполнять задачи, prohlubovat znalosti углублять знания, získat получить, brigáda f. стройотряд, podrobit se подвергнуться, předkládat представлять

Cvičení : Упражнения:

 

1. Dejte do množního čísla:Поставьте во множественное число:

 

1. Profesor vysvětluje posluchači novou látku. 2. Děkuji kolegovi za jeho pomoc. 3. Posluchač se pravidelně podrobuje zkoušce. 4. Lékař se věnuje pacientovi. 5. Ivan pomáhá spolubydlícímu. 6. Lékař se snaží předcházet nemoci. 7. Profesor radi studentovi a studentce, jak mají pracovat. 8. Obdivuji se dílu tohoto modrního malíře. 9. Rád vyhovím přání svého přitele. 10. Všichni zahraniční studenti už rozumějí české přednášce.

 

2. Dejte do Dativu mn.čísla: Употребите в Дательном падеже множественного числа

 

1. požadavek: Studenti se podřízují.....………… studijního plánu. Profesor informoval studenty o ....……... studijního plánu. 2. seminář: Díky ...……… umějí studenti samostatně pracovat. V...………….. se přednášejí referáty. 3. potraviny: Vysoká teplota škodí .....……….. . V ...…………... jsou vitamíny a jíné důležité látky. 4. zkušenost: Díky....…………….. z praxe studenti dovedou řešit různé problémy. Po .....……………….. z minulého roku musela tovarna změnit výrobní plán. 6. cvičení: ....……………… v laboratoři se věnuje velká pozornost. Při ...…………………. v laboratoři se studenti učí rozumět různým přistrojům. 7. choroba: Lékařská věda bojuje proti ....……………….. . Při ...……………….. srdce nesmí pacient těžce pracovat.

 

3. Odpovězte:Ответьте:

 

1. Komu přednášejí profesoři na vysoké škole? 2. Kde se učí česky zahraniční studenti? 3. Ke komu chodí studenti na konzultace? 4. Kde se konají přednášky? 5. Proti čemu bojují lékaři? 6. Kde pracují dělníci? Komu pomáhají lékaři? 8. V jakých dopravních prostředcích můžeme cestovat? 9. Čemu se podrobují studenti na konci každého semestru? 10. O čem nás informuje denní tisk? 11. Komu se líbil včerejší koncert?

 

4. Vstavte potřebné tvary slov:Вставьте нужные формы слов:

 

1. Naše přednášky začínají v 8 hodin ráno, účast na .....……………… je skoro stoprocentní. 2. Vaše výklady mi nejsou vždy jasné. Někdy nerozumím ....……………….. . 3. Mé požadavky nabyly velké. Všichni ochotně vyhověli ....…………………. . 4. Mám novou spolubydlící, její osobní vlastnosti se mi velmi líbí. Obdivuji se .....…………….. . 5. Petrovi bude zítra 20 let, společně oslavíme jeho narozeniny. Dostane od nás k ....………………. pěkný dárek. 6. Tvé návrhy se mi líbí . .......………. dobře rozumím. Řeknu Karlovi o .......…………… 7. Studenti měli seminář, jejich referáty byly zajímavé. V diskusi hovořili o .....………….. . V ...………….... byly zajímavé myšlenky.

 

5. Dejte správné formy: Употребите нужные формы:

 

1. Přednášky z matematiky trvaly dva semestry. Po ...……………. jsme dělali zkoušku. 2. Dva mladí vědci udělali zajimavý objev. .........……….. se podařil významný objev. 3. Všichni studenti se zúčastnili exkurze. ......……………… se exkurze líbila. 4. Všechny noviny přinesly zprávu o nových obchodních smlouvách. Zpráva o nových obchodních smlouvách smlouvách byla v .......……………. 5. Učil jsem se ve své zemi tři měsíce česky. Po ..…………………….. jsem odjel do Čech. Na konci letního semestru dělali jsme několik zkoušek. Podrobili jsme se .......……………….. .6. Profesorovy výklady byly uplně jasné. Studenti rozuměli dobře .......……………………. .

 

6. Co to znamená: Что это значит:

 

index, konzultace, semestr, laboratoř, seminář, opravný termín, zápočet, záverečná státní zkouška, diplom.

 

7. Dejte misto výrazu jedno slovo:Вставьте вместо выражения одно слово:

 

1. V září chodí studenti vysokých škol k zápisu. 2. V první polovině vysokoškolského školního roku budeme mít 28 hodin přednášek týdně.

3. V místnostech, kde mají vyučování vysokoškolští studenti se nesmí kouřit. 4. Jeden můj kolega neudělal zkoušku v zimním semestru. 5. V době, kdy nejsou na fakultě přednášky, jezdí studenti na brugady. 6. Můj kolega udělal chybu, protože si myslel, že pro něho není důležitá čeština. 7. Studenti pozorně sledují výklad nové látky a dělají si poznámky.

 

8. Odpovězte:Ответьте:

1. Kdy se na fakultách zpravidla koná zápis studentů?

2. Co je to semestr?

3. Proč si studenti dělají během přednášek poznámky?

4. Z jakých studijních pramenů se vysokoškoláci učí?

5. Co dělají studenti při seminářích?

6. Vysvětlete, co je to zkouška a co je to zápočet?

7. Proč někteří studenti při zkouškách propadají?

8. Jak končí studenti své vysokoškolské studium?

9. Co je vzdělaný člověk?

 

Přeložte do češtiny: Переведите на чешский:

Кому читает лекции ваш замдекана? В мае мы должны сдать гоударственный экзамен. Работе в лаборатории уделяется большое внимание. Я следил за изложением материала, а дома вернулся к своим записям. Яна провалилась на экзамене, потому что недооце-нивала посещение занятий. У меня собралось много нового материала и я не смог в короткое время его одолеть. Присутствия на семинар-ских занятиях недостаточно, нужно выступать с рефератами.

Я углубил свои знания, которые я получил при теоретическом изучении лекций. В большинстве вузов в конце учёбы студенты защищают дипломную работу. Когда у нас будет зачёт по истории Белоруси? Руководитель семинара дал студентам задачу, которую они должны выполнить в конце семестра. Я узнал от Мартина, что отно-сится к обязанностям студента вуза. Практические занятия не прохо-дят в поточных аудиториях. Мой брат учится на третьем курсе. Он дал мне несколько полезных советов. Самым старым вузом универси-тетского типа является Карлов Университет. Кафедра объединяет преподавателей одинаковой специальности. На нашем факультете нет заочного обучения. Я не понимаю некоторых специальных терминов (понятий). Во главе нашего университета стоит господин Козулин. Моя сестра учится в Академии изобразительных искусств. Не надейся на случай и не откладывай экзамен - это нехорошая привычка. Я хочу принять участие в летнем строительном отряде.

 

 

Popište podrobně, jaké jsou oddělení a katedry jsou na vaší fakultě: Опишите подробно, какие подразделения и кафедры находятся на вашем факультете .

 

 

XVI. VNITŘNÍ POLITIKA

 

VOLBY

volby: doplňovací, komunální, náhradní, nepřímé, parlamentní, prezidentské, předčasné, přímé, všeobecné

volby aklamací, členů představitelstva, do zastupitelských orgánů, hlasovacím lístkem, zvednutím ruky, propadnout ve volbách, utrpět porážku ve volbách, vypsat nové volby, zfalšovat výsledky voleb

volební: agitace, boj, kampaň, období, preference, půjčka

volit do výboru, za předsedu, voličstvo

 

Text 1. Na padělaných lístcích označila kandidátku ČSSD a

              tím udělala straně medvědí službu

 

Šindelová - výsledek komunálních voleb v obci Šindelová na Sokolovsku se snažila ovlivnit pětatřicetiletá zapisovatelka místní volební komise, která po skončení voleb při rozdělování kandidátek a sčítání hlasů přidala k hlaso-vacím lístkům 21 předem označených lístků jedné politické strany. Informoval o tom včera mluvčí západočeské policie Pert Kovář.

    “Na padělaných hlasovacích lístcích označila zapisovatelka kandidátku ČSSD a tím udělala straně medvědí službu”,- řekl starosta obce Šindelová Ladislav Chvojka, který za ČSSD v obci rovněž kandidoval. O maření voleb se dozvěděl až včera od místopředsedy komise a byl nemile překvapen.

    Podle starosty pracuje zapisovatelka na obecním úřadě v účtárně a na její práci nebyly žádné stížnosti. Celý incident starosta chápe jako pochy-bení jednotlivce.

    Důvodem jednání zapisovatelky byly podle policie nechody s mluvčí jiné politické strany, která v den voleb podala protest proti tomu, že ve volební místnosti za hlasovací plentou byly obyčejné tužky místo propiso-vacích per. Zapisovatelka, která předem označené lístky uschovala v rukávu svetru a při sčítání hlasů je přidala k ostatním lístkům, brala protest za útok na vlastní osobu a práci ve volební komisi, upřesnil Kovář.

    Vyšetřovatel zapisovatelku obvinil z trestního činu maření přípravy voleb nebo referenda a hlasovací lístky zajistil. Vyšetřování celého případu dále pokračuje.

 

a) Co udělala zapisovatelka ?

b) Co bylo důvodem jednání zapisovatelky?

c) Proti čemu podala protest zapisovatelka ? Byla potrestana?

 

Text 2:   V šesti východočeských obcích se vybíralo jen z                nezávislých

Východní Čechy - Pouze nezávislí kandidáti zasednou do obecních zastupitelstv po sobotních dodatečných komunálních volbách v šesti východočeských obcích. Jiní než nezávislí totiž na Rychnovsku, v okrese Ústí nad Orlicí, na Havlíčkobrodsku a na Pardubicku nekandidovali.

    Nejvyšší počet zastupitelů - devět - lidé zvolili v Ohnišově na Rych-novsku, nejmenší - pět - v Urbanicích na Pardubicku. V ostatních obcích jsou zastupitelstva sedmičlenná.

    Okresní i místní volební komise hodnotí průběh voleb jako klidný a bezproblémový. Příjemným překvapením byla vysoká účast voličů.V Koldi-ně v okrese Ústí nad Orlicí přišlo volit více než 87 procent z 257 oprávněných voličů. zatimco do pětičlenného zastupitelstva Urbanic nekandidovala ani jediná žena, v Dubanech to byla téměř polovina.

                                          (Hradecké noviny, 15 března 1999)

 

Text 3. Ve volbách uspěli nezávislí kandidáti

Praha. Politické strany a sdružení, které vyvolaly sobotní komunální volby,

si v nich příliš nepomohly a naopak mandáty ztratily.Tradičně se v těchto komunálních volbách uplatnili nezávislí kandidáti případně ve spojení s tradičními poltickými stranami, kteří získali podle dostupních informací stovku křesel. Z parlamentních stran se nejlépe umístila ODS se 47 mandáty

před KSČM (29 mandátů), ČSSD (24 mandátů), KDU-ČSL (23 mandátů) a Unií svobody (pět mandátů)

                                          (METRO 21 června 1999)

 

Pozor!

ODS- Občanská demokratická strana

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

KDU-ČSL - Křesťanská demokratická unie - Česka strana lidová

ODA- Občanská demokratická aliance

SPR-RSČ - Republikánská strana Československá

Zemědělská strana

Strana zelených

Liga na ochranu zvířat

Levý blok, pravý blok

 

Cvičení :

 

1. Odpovězte:

a) Proč probíhají volby? Koho volime a kdy?

b) Kam chodíme volit?

c) Co děláme s volební lístinou?

d) Kdy budou prezidentské volby v Bělarusku?

e) Jaká je volební situace v Rusku?

f) Kdo může být voličem?

2. Sestavte věty se slovy:

kandidát, získat křeslo, účast voličů, volební místnost, den voleb, sčítání hlasů, zvalšování výsledků voleb, utrpět porážku ve volbách

 

3. Sestavte věty podle vzoru:

 

    kdo volil koho                   kdo získal místo kde

    kdo byl zvolen jako kdo             kdo hodnoti co

    kdo zůčastnil čeho                      kde se voli jak

        

4. Opravte chyby:

 

 Po dlouhá doba bez hlava státu Slovensko má od včerejšek poprvé zvolený prezident. Prezident se stál Rudolf Schuster, který byl košická primátor, jeden z předák vladní koalice i byvalá komunistický funkcionář. Nový prezident v inaugurační projev před zahraniční hosty v řeči k občané odmítl

“slovenska cesta” reforem.

 

5. Přeložte do češtiny:

Если Центральный избирательный комитет найдёт более 15 процентов фальшивых подписей,кандидат автоматически выбывает из выборной кампании. Центральная избирательная комиссия Грузии отказалась зарегистрировать в качестве кандидата в президенты страны Игоря Георгадзе. Согласно закона, кандидат в президенты должен до выборов жить в Грузии не менее двух лет. Некоторые депутаты получили места в Палате депутатов.

 

6. Kolik politických stran je v Bělarusku?

    Kterého kandidáta volil jste na minulých volbách?

    Řiká se, že Madlen Albrightová zučastní v prezidentských volbách

    v České republice. Jaký je váš názor?

 

 

7. Přečtete v tábulce jaké jsou pravomoci prezidenta republky.

 

O čem rozhoduje samostatně?

O čem rozhoduje spolu s předsedou vlady?

Na kolik let volí prezidenta občané ČR?

Jaká je prezidentská imunita?

 

8. Přečtete článek. Napište plánek a stručný obsáh (6-7 vět)

 

Míří Albrightová na Hrad?

Praha. Kdy asi budou mít Češi a Moravané první prezidentku? Poté, co Václav Havel v lednu 2003 ukončí svůj volební mandát. A kdo jí může být? Madeleine Albrightová, nynější první dáma americké diplomacie.

    Česká rodačka Albrightová nyni zvažuje, že po uplynutí druhého Clintonova funkčního období - leden 2001 - se bude ucházet o prezidentský úřad v původní vlasti. Napsal to v nejnovějším vydání americký týdeník Time s odvováním na jisté zdroje.

    V podstatě všechny významné agentury tuto překvapivou informaci převzaly a dodávají, že zvláště nabývá na významu v souvislosti s nadchá-zející návštěvou Madeleine Albrightové v Praze v rámci oslav 150. výročí prvního českého prezidenta T.G. Masaryka.

    Není to poprvé, co se její jméno objevuje v souvislosti s nejvyšším úřadem v České republice. Byl to sám Václav Havel, který 28.září 1998 v rozhlasovém rozhovoru zmínil tuto možnost. Tehdy řekl kromě jiného, že mezi jeho vhodnými nástupci by byli místopředsedkyně Poslanecké Sně-movny Petra Buzková, předseda Senátu Petr Puthart či současná ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová.

    “Není vyloučené, že se o tom bude mluvit (při její návštěvě),” citoval Time slova Havlova politického poradce Pavla Fishera.

    Podle časopisu o madeleine Albrightové jako o možné nástupkyni Havla hovořl s Havlem nedávno i bývalý český velvyslanec v USA Michael Žantovský. Agentura Reuters se na tuto zaležitost zeptala Jamese Rubina, mluvčího Albrightové.

    “Ačkoli čas os času čeští představitelé tuto otázku nadhodili při jednáních s M.Albrightovou, ta, i když ji to lichotilo, o tom nikdy vářně ne-uvažovala. Vždy byla potěšena, že jí český národ bere v úvahu, pokud jde o tak významný post, ale nikdy tomu nedodávala žadný vážný význam,” uvedl Rubin.

    Není však bez zajímavosti, že podobné precedenty již existují. napřiklad nmynější litevský prezident Valdas Adamkus pžed nástupem do své funkce byl vyskokým vládním úředníkem Spojených států. V pobalt-ských státech je vůbec časté, že v vysokých postech pracují lídé, kteří se po létech vrátili z vynucené emigrace.

    Někdejší jugoslavský premiér Milan Panič zase byl bohatý kaliforn-ský podnikatel předtím, než se v první polovině devadesátých let vrátil do vlasti.

                       (Pavel Pošusta, MF Dnes 29 února 2000)

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!