Визначення точності масштабів.Тема 2. Масштаби.

План

1. Поняття про масштаби планів.

2. Робота з масштабною лінійкою.

3. Визначення точності масштабів.

4. Розв’язування задач за допомогою масштабів.

 

Поняття про масштаби планів.

Масштабом називається число, яке показує у скільки разів відбулося зменшення розмірів земного еліпсоїда до розмірів його моделі. Розрізняють масштаб головний та поодинокий (окремий). Масштаб зображення невеликих ділянок практично повсюдно постійний, що властиве топографічним картам. Через це, масштабом топографічної карти називають відношення довжини лінії на карті до довжини горизонтальної проекції відповідної лінії на місцевості.Таке відношення називають масштабом довжин.При невеликих кутах нахилу фізичної поверхні (на рівнинах) довжина горизонтальної проекції лінії дуже мало відрізняється від довжини похилої лінії. В цих випадках можна вважати масштабом довжин відношення довжини лінії на карті до довжин відповідної лінії на місцевості.

На картах показують масштаб у трьох видах (масштаб є елементом оснащення топок арти і записуються всі його види під нижньою рамкою):

1) числовий(чисельний) масштаб(М) виражається дробом, у чисельнику якого одиниця, а в знаменнику – число m, яке показує ступінь зменшення: M = 1:m, наприклад, 1 : 1000, 1 : 25000, 1 : 5000000. Так, наприклад, на топографічній карті масштабу 1:10000 довжини зменшені по відношенню до дійсних довжин на місцевості у 10000 раз. Чим більше значення m, тим дрібніший масштаб, тим більше зменшення, тим дрібніше зображення об’єктів на карті; записують числовий масштаб так: 1 : 1000, 1 : 25000, або 1/1 000, 1/25000;

2) іменований масштабподається у вигляді пояснень до числового і вказує, як співвідносяться довжини ліній на карті та на місцевості, тобто скільком метрам чи кілометрам на місцевості відповідає 1 см на карті. Так, для числового масштабу 1:1 000 іменований масштаб запишеться так: «1 см на карті відповідає 1000 см на місцевості», або скорочено: в 1 см 10 м. Для числового 1:200000 іменований масштаб виглядатиме так: в 1 см 2 км, для числового 1:50000000 – в 1 см 500 км;

3) графічний масштаб– зображений у вигляді викресленого графіка, який спрощує переведення довжин відрізків на карті у відстані на місцевості. Графічний масштаб має два різновиди – лінійний та поперечний.

 

Робота з масштабною лінійкою.

Лінійний масштаб – графічна побудова у вигляді двох паралельних ліній, розділених на рівні відрізки; служить для вимірювання довжин прямих ліній на карті або ж їх відкладання на карту (рис. 2.1). Рівні відрізки a, які відкладаються вправо від нуля (як правило, це цілі, кратні десяткам чи сотням, числа), називають основою лінійного масштабу, а відстань на місцевості, що відповідає основі, – величиною лінійного масштабу. Для підвищення точності вимірювань відстаней крайній зліва від нуля відрізок (основу) ділять на менші відрізки b, які називаються найменшою поділкою лінійного масштабу. Відстань на місцевості, яка відповідає найменшій поділці лінійного масштабу, називається його точністю.

 

Рис. 2.1 Лінійний масштаб: а – основа лінійного масштабу, b – найменша поділка масштабу

Поперечний масштаб– графічна побудова у вигляді паралельних рівновідділених прямих, розділених так само, як і лінійний масштаб, на рівні відрізки. Крайню ліву частину масштабу ділять на 10 рівних частин, а точки поділу з’єднують косими лініями – трансверсалями.

Для побудови поперечного масштабу прокреслюють на довільній віддалі 11 паралельних ліній. Нижню лінію поділяють на рівні відрізки, які називають основою масштабу. Установлюють у кінцях цих відрізків перпендикуляри. Поділивши верхню і нижню, крайні зліва, основи на 10 частин та, з’єднавши їх косими лініями – трансверсалями, отримають поперечний масштаб. Довжина основи може бути 1 см, 2 см, 4 см або 5 см. Якщо основа поперечного масштабу дорівнює 2 см, то його називають нормальним. Поперечний масштаб, основа якого розділена на 10 частин, а найменша поділка дорівнює 1/100 в частині його основи, називають сотенним(рис. 2.2).

Масштаби топографічних карт значною мірою впливають на відбір географічних об’єктів і детальність їхнього показу на карті. Чим дрібніший масштаб карти, тим менша детальність і точність зображення об’єктів місцевості.

Для задоволення різноманітних потреб господарства, науки і оборони країни необхідні карти різних масштабів. Для державних топографічних карт розроблені стандартні масштаби (таблиця 2.1).

Рис. 2.2 Поперечний масштаб

Таблиця 2.1

№ за пор. Числові масштаби 1 см на карті відповідає на місцевості відстані 1 см2 на карті відповідає на місцевості площі
    Топографічні плани  
1. 1:500 5 м 25 м2
2. 1:1000 10 м 100 м2
3. 1:2000 20 м 400 м2
4. 1:5000 50 м 2500 м2 (0,25 га)
    Топографічні карти  
1. 1:10000 100 м 10000 м2 (1га)
2. 1:25000 250 м 6 250 м2 (6,25 га)
3. 1:50000 500 м 25 000 м2 (25 га)
4. 1:100000 1000 м чи 1 км 1 км2
5. 1:200000 2 000 м чи 2 км 4 км2
       

 

Визначення точності масштабів.

Гранична точність масштабу карти – відстань на місцевості, що відповідає 0,1 мм в масштабі даної карти. При М=1:100000 гранична точність складе 10 м.

Найменшу довжину лінії місцевості, яку можна відкласти в даному масштабі, називають точністю масштабу. Вона відповідає 0,1мм на плані. Її легко розрахувати, розділивши знаменник чисельного масштабу на 10000. Наприклад, точність масштабу 1:10000 рівна 1м. Точність масштабу необхідна при виборі масштабу зйомки і при визначенні об'єктів місцевості,які не слід знімати, оскільки вони не відобразяться в даному масштабі.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1814; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!