Алидоформиат 2) алидоацетат 3) алидофенон

Спирттер, аминдер, тиолдарға тән реакцияның түрі және механизмі:АN 283. Спирттер, аминдер, тиолдарға тән реакцияның түрі және механизмі:АN 284. Спирттердің дегидратациялануы қандай механизм бойынша жүреді:E 285. Алкендерге тән реакцияның түрі және механизмі: 286. Арендерге көбірек тән реакцияның түрі және механизмі:SE 287. Қаныққан көмірсутектерге тән реакцияның түрі және механизмі:SR 288. Пропеннің хлорсутекпен әрекеттесу реакциясының түрі және механизмі:Электрофилді байланыс 289. Марковников ережесі бойынша жүретін әрекеттесу реакциясы: Галогеноттек пен симметриялы емес алкенмен байланысуы 290. Төменде келтірілген органикалық қосылыстың қайсысында sp3-гибридтік күйдегі көміртек атомы бар:4-хлорлы көмірсу 291. Ацетилен молекуласының С2Н2геометриялық формасын көрсетіңдер:Сызықтық 292. Нуклеофилді бөлшектің ең маңызды белгісін таңдап алыңдар: Сыртқы электрондық атом деңгейінде бөлінбеген электрон жұбының болуы 293. Электрофилді бөлшектің ең маңызды (негізгі) белгісін таңдап алыңдар:Бос валентті орбитальдің болуы 294. Жұптаспаған электроны бар және заряды жоқ бөлшектің аталуы: Бос радикал 295. Ароматты көмірсутекке жатады:Толуол 296. sp3-, sp2- және sp-гибридтік күйдегі көміртек атомдарына сәйкесінше қандай валенттік бұрыштар тән?109028, 1200, 1800 297. Ең жоғары теріс индуктивтік әсер (–Ј) танытатын топ:СООН 298. Қосарланған жүйеге жатады:Жауабы: С 299. Бензолдың гомологтарын алған кезде (Фридель-Крафтс реакциясы) алкилдеуші реагент болып табылады: R-Cl, AlCl3 300. Полимерлену реакциясы мына көмірсутекке тән:Изопрен 301. Бензолды синтездеуге болатын қанықпаған көмірсутек..... және бұл кезде реакцияға заттың ...... мөлшері қатысады:Ацетиленнің 3 молі 302. -С6Н5радикалының аталуы:Фенил 303. Қосылысты халықаралық номенклатура бойынша атаңдар:1,4-дибром – 4метилпентен-α 304. Наркоз үшін келтірілген заттардың ішінен С2Н5-О-С2Н5 формуласына сәйкес келетін затты көрсетіңдер: Диэтилді эфир (этоксиэтан) 305. Электрофилді реагенттер дегеніміз – бұл: 306. Нуклеофил – бұл:Сыртқы электрондық атом деңгейінде бөлінбеген электрон жұбының болуы 307. Радикалды реагенттер болып табылады: 308. Электрофилді қосып алу реакциясы мына қосылыс үшін мүмкін болады: 309. Келтірілген қосылыстардың ішінде монофункциялық қосылысқа жатады:Гидроксибензол (фенол) 310. Келтірілген қосылыстардың ішінде полифункциялық қосылысқа жатады: Жүзім (шарап) қышқылы 311. Келтірілген қосылыстардың ішінде монофункциялық қосылысқа жатады:Пальмитин қышқылы 312. Келтірілген қосылыстардың ішінде монофункциялық қосылысқа жатады: Ацетон 313. Бренстед қышқылдары дегеніміз мына бөлшектер: Протон беруге бейім бейтарап молекула және иондар 314. Бренстед негіздері дегеніміз мына бөлшектер: Протон қосып алуға бейтарап молекула және иондар 315. Мына анықтама «Бос орбитальдары бар және электрон жұбын қосып алып коваленттік байланыс түзуге қабілетті атом, молекула немесе ион» сәйкес келеді: Льюис қышқылы 316. Коваленттік байланыс гомолиттік үзілген кезде түзілетінбөлшектер:Бос радикалдар 317. Бутадиен-1,3 молекуласындағы С2 – С3байланысының ұзындығы бутан молекуласындағыға қарағанда қысқарақ. Мұны немен түсіндіруге болады:С2 мен С3 атом арасындағы қосымшаπ-байланыстың түзілуі 318. Брёнстед-Лоури теориясына сәйкес күштірек қышқщыл болып табылады:   319. Келтірілген орынбасарлардың қайсысы бензол сақинасындағы орто- және пара-орындардағы көміртек атомының электрондық тығыздығын арттырады:С2Н5 320. Кетондар осы спирттерден тотықтырған кезде алынады: Екіншілік спирттерден 321. Бетаинді алу реакциясының типін көрсетіңдер:Тотығу 322.Үшіншілік спирт:2-метилпроранол-2 323. Адреналинге мына органикалық қосылыстардың қасиеттері сәйкес келеді: Аминспирт 324. Этанаминді ацетамидтен және хлорэтаннан алу реакцияларының сәйкесінше типтерін көрсетіңдер: Қалпына келу, нуклеофильді орын басу 1) СН3CONH2→ С2Н5NH2 2) С2Н5Cl → С2Н5NH2 325. Хлорлы этилге NaOH сулы ерітіндісімен әсер еткенде алынатын қосылыс:С2Н5ОН 326. 1,2-диолды фрагментке сапалық реакцияны жүргізетін қосылыс: 327. Фенолды бромдау реакциясының типі мен механизмі:Электрофильді орын басу 328. Этиленгликоль этиленнің мына затпен әрекеттесуі кезінде түзіледі: 329. Элиминдеу реакциясымен этиленді алу үшін қажет бастапқы қосылыс:Этанол 330.Анилин құрылысы төмендегідей аминдерге жатады: С6Н5NH2  бірінші ароматты 331.Көп атомды спирттердің сапалық реакциясына мына әрекеттесу жатады:Cu(OH)2 332.ANмеханизмі бойынша этанолды алу үшін мына субстраттар мен реагенттер қажет: 333.Нәруыздардың шіру өнімдерінің бірі путресцин Н2N-СН2-СН2-СН2-СН2-NН2ИЮПАК жүйелік номенклатурасы бойынша былайша аталады:1,4 Диаминобутан 334.Этанолдың сәйкесінше ацетальдегидке, этиленге және хлорэтанға өту реакциясының типін көрсетіңдер: 1) С2Н5ОН → СН3СНО  2) С2Н5ОН → С2Н4       3) С2Н5ОН → С2Н5Cl 335.Адреналинді қосылыстардың мына түріне жатқызуға болады: Альдегид және спирттер 336.Қосылыстардың класын көрсетіңдер:а)Метилаланин

Б)4-Телобензол

337.Метоксиметан жатқызылатын қосылыстардың класы:Эфирлер

338. Бутанолдың изомерінің саны:4

339.Екі атомды фенолдарға жатады:Б жауабы

340.Кето-енолдық таутомерия қосылыстардың мына класына тән:Оксоқышқылдар (Карбоксил)

341. Диспропорциялану реакциясына (Канниццаро реакциясы) түсетін альдегид:Бензолдегид

342. Диспропорциялану реакциясына (Канниццаро реакциясы) түсетін альдегид:(Ароматты альдегид )

343. Альдегидтер тотыққанда түзілетін зат: Карбон қышқылы

344. Күміс формиаты мен 1-бромпропанның әрекеттесу өнімі: май қышқылы,бутанол

345. Сулы ерітіндіде көбірек гидратталған мына оксоқосылыс:

346. –ОН және –СНО функциялық топтары болатын қосылыс:альдолом

 

347. Сүт қышқылынан пирожүзім қышқылының түзілуі мына үдеріс болып табылады: Қалпына келу

CH3-CO-COOH→CH3-CH(OH)-COOH

348. Альдольды СН3-СН(ОН)-СН2-СНО әлсіз тотықтырғышпен (күмістің аммиакты кешені) тотықтырған кезде түзілетін қосылыс: β-оксомай қышқылы

349. Ацетальдегид пен этанолдың әрекеттесу реакциясы мына механизммен жүреді: AN

350. Альдегид пен спирт әрекеттескен кезде түзілетін қосылыс: жартылай ацеталь

351. 2-метилбутен-2 және HBr әрекеттесу өнімі: 3 бром, 2 метилбутан 

352. Кетондардың жалпы формуласы: R-COOR

353. Альдегидтердің жалпы формуласы:R-C=O

354. Ацетонның СН3 – СО – СН3тотықсыздану өнімі:Пропанол-2

355. Мына оксоқосылыстарды атаңдар: Бензальдегид Бутен-2-аль(Кратон альдегиді)

356. Формалиннің қышқылдық қасиеттерінің пайда болуына химиялық реакцияныңмына типі әкеледі: Индикатор түсі өзгереді

357. Құрылысы СН3-СО-R оксоқосылыстарды ашу үшін жалпы ракция: Окисления

358. Пропаналь және пропанон бір-бірінемынадай изомер болып табылады:Функциональды топ

359. Төмендегі күрделі эфирлердің дұрыс атауларын көрсетіңдер:

       1-Пропилформиат 2-Изопропилацетат       3-Этилбензоат

 


360. Тотығу реакцияларында альдегидтер мына қосылыстар класының арасындағы аралық қосылыс болып табылады: Карбон қышқылы

361. Құрылысы төмендегідей затты ХН бойынша атаңдар:

Диметил,3 пропилпропацаль

362. Мына қышқылдарды орналасу ретімен атаңдар:

1) СН3-СН(ОН)-СООН  2) СН3-СО-СООН      3) СН3-СН(СН3)-СООН

363. «Күмісайна реакциясы» - мына қосылыстарға сапалық реакция: Альдегидтер

364. Мына амидтердің дұрыс атауларын көрсетіңдер: 1) формамид 2) ацетамид 3) бензамид

алидоформиат 2) алидоацетат 3) алидофенон

365. Пропаналь және пропанон тотықсызданған кезде қандай өнімдер түзіледі:Пропанол -1, пропанол -2

366. Спирттер альдегидтермен әрекеттескенде оңай түзіледі:жартылай ацетальдар

367. Мына өзгерістер тізбегінде: дофамин →А норадреналин Б→ адреналин

А және Б сатыларына сәйкес келетін үдерістер:а) дофамин бетта оксидаза б) N трансфераза

368. Қымыздықсірке қышқылының кето-енолдық таутомериясының болу себебі мынада:

369. Ацилдеуші агент болып табылады:R – CO – y ацилді байланыс

370. Сірке қышқылына қарағанда құмырсқа қышқылы өзгешелеу әрекеттесетін химиялық зат:ерітіндісіндегі Ag2O – мен құмырсқа қышқылы `күміс айна` реакциясын береді, сірке қышқылына қарағанда

371. Фталь қышқылы диметил эфирінің құрылысын сипаттайтын формула: В жауабы

372. Берілген қосылыстардың ішінен гетерофункциялығын көрсетіңдер: OH,COOH

373. 100°С-тан жоғары қыздырғанда малон қышқылы НООС-СН2-СООН түсетін өзгеріс:Декарбоксилдеу

374. Мына қосылысты халықаралық номенклатура бойынша атаңдар: 2 амино 4 метил пентан қышқылы

СН3-СН(СН3)-СН2-СН(NН2)-COOH

375. Сірке қышқылы хлордың артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс: СH3COCl + HClO трихлоруксусная кислота

376. Төменде келтірілген реакцияны жүргізетін реагент: HCl

 

 

377. ГАМҚ (γ-аминмай қышқы) формуласы:H2N CH2 CH2 COOH

378. Мына қосылыстардың ішінен күрделі эфирді табыңдар: E жауабы

379. Карбон қышқылдарының ангидридтері карбоксил тобының гидроксилін мына топқа алмастырғанда түзіледі:      Қышқыл қалдығына

380. Гидроксиқышқылдың құрамында мына функциялық топтар бар: Гидроксил ,карбоксил

381. Этерификациялау реакциясы – мына үдеріс: спирт+карбон қышқылы = күрделі эфир

382. Келтірілген күрделі эфирлердің атауларын көрсетіңдер: 1- Пропилфорлитат 2-Изопропилацтат 3-Этилбензоат

383. Организмде пирожүзім қышқылы сүт қышқылына дейін тотықсызданады. Бұл репкцияға сәйкес келетін теңдеу: С жауабы CH3-CO-COOH →CH3-CH(OH)-COOH

384. Ацетил радикалы:

385. Пируват-лактат тотығу-тотықсыздану жүйесіне қатысатын қышқыл: Сүт қышқылы

386. Сірке қышқылы мен этил спирті әрекеттесу нәтижесінде түзілетін өнім: Этилацетат

387.Химиялық жіктеу бойынша адамның зат алмасуының азоты бар ақтық өнімі несепнәр Н2N-CO-NH2 мына қосылыс болып табылады:Көмір қышқылының диамиді

388. Қосылысты атаңдар:

389. Қосылысты атаңдар:Изоникотин қышқылы

390. Қосылысты атаңдар:

391. Мына карбон қышқылдарын: 1. СН3СН(ОН)СООН2.  СН3СОСООН3.  НООС – СООНхалықаралық номенклатура (ИЮПАК) бойынша атаңдар:1. 2-гидроксипропан 2. 2-оксипропан     3. Этандиовая

392. Сүт қышқылы қосылыстардың мына кластарының химиялық қасиеттерін көрсететді:Қышқыл және спирт

393. Оптикалық белсенді зат: 2-гидроксипропан қышқылы

394. Төменде келтірілген қосылыстардың ішінен гетерофункциялық қосылыстарға жататынын табыңдар: Жауабы: А

395. Зәр қышқылына сәйкес келетін формула:Жауабы: Б

396. Салицил қышқылының туындыларына жатады: Жауабы: Г

397. Лактам мына қосылысты қыздырғанда түзіледі:

398. Полипептидтің түзілу реакциясы мына реакцияға жатады:

399. Ароматты α-аминқышқылдарына сапалық реакция:нингидринді

400. Нәруыздың біріншілік құрылымын анықтайтын байланыстың түрі:Амидті (пептидті)

401. α-Аминқышқылы изолейциндеегі СН3-СН2-СН(СН3)-СН(NН2)-СООН радикал:2

402. Нәруыздардың екіншілік құрылымын бекітетін негізгі байланыстың түрі:Сутектік

403. Нәруыздар мен пептидтердегі пептидтік байланыстарды ашу үшін қолданылатын реакция:Биуреттік

 

404. Хиралды орталығы жоқ және оптикалық белсенділік танытпайтын

α-аминқышқылы: Глицин

405. Бұлшықеттер миозинінің изоэлектрлік нүктесі 5-ке тең. Нәруыздың электрфорездік қозғалғыштығы ең төмен болатын рН-тың мәні: 5

406. 2-амин-3-гидроксипропан қышқылының аталуы: Серин

407. Төменде келтірілген α-аминқышқылы – валин мына стереохимиялық қатарға жатады: L-қатар

 

408. α-Аминқышқылын атаңдар:Фенилаланин

409. α-Аминқышқылын атаңдар:Гистидин

410. Гетероциклді α-аминқышқылына жатады:

411. Треонин α-аминқышқылындағы хиралды орталықтардың саны: 2

412. Тиол тобы бар α-аминқышқылы:Цистеин

413. Жаруарлар организмінің нәруыздарын түзуге қатысатындар: α-аминқышқылының сперицистері

414. Сериннің декарбоксилденуі кезінде түзілетін зат: Коламин

415. Pb+2 сапалық реакциясының көмегімен мына трипептидті ашуға болады:

416. Биурет реакциясына түсетін аминқышщқылдары: Нәруыз бен пептид

417. Қайталанып келетін дисахаридтік бірліктерден тұратын, механикалық беріктігі жоғары және өсімдіктердің тірек материалдарының рөлін атқаратын гомополисахаридтік көмірсуды атаңдар:  Целлюлоза

418. D-глюкоза альдогексозаға сәйкес келетін кетогексоза:D-фруктоза

419. Сызықтық (тармақталмаған) полисахаридтері бар көмірсу: Аллилоза

420. Молекулалық массасы өте жоғары, молекулалары мықты тармақталған, жануарлар организмінде энергия қоры қызметін атқаратын, көп мөлшерде бауырда жинақталатын гомополдисахарид көмірсуды атаңдар: Гликоген

421. Гидролиз кезінде төмендегі реакция өнімдерін беретін: Сахароза

Х + Н2О → D-Глюкоза + D-Фруктоза

422. 2-Дезокиси-D-рибоза D-рибозаға қатысты болады:Туындысы (производными)

423. D-глюкоза мен D-фруктозаның изомериясы мынаған байланысты: Функционалды топ

424. Тотықсыздандыратын дисахаридке жатады: Лактоза,мальтоза,целлюбиоза

425. Екі D-глюкоза молекуласын түзіп гидролизденетін дисахарид: Мальтоза

426. РНҚ-ның (нуклеин қышқылының) құрылымдық компоненті болып табылады: Рибоза

427. Биологиялық сұйықтықтарда глюкозаны анықтау үшін қолданылатын реакция: 1-а Толленс -Тотықсыздандырғыштық

Глюкоза + [Ag(ΝH3)2]+ → Ag + Тотығу өнімдері

Қолданылатын 1. Толленс   2. Бенедикт   3. Фелинг реактивтері, оларды қолдану глюкозаның       а) тотықсыздандырғыштық   

б) тотықтырғыштық қасиеттеріне негізделген:

428. Көмірсуларды атаңдар: 

 

429. Көмірсуларды атаңдар: В-D- Глюкопиранозил   В-D-Глюкапираноза (целлибиоза)

430. Глюкоза мен фруктоза өзара мына изомерлерге жатады: Функциональды топ

431. Жануарлар организмі қанының және тіндерінің міндетті компоненті және жасушалық реакциялар үшін тікелей энергия көзі болатын моносахарид: E D- глюкоза

432. Мына өзгерісті жатқызуға болатын реакция:

433. Төмендегі сызбада ...... көмірсудың фрагменті келтірілген, ондағы байланыстар:

434. D-глюкоза және D-галактоза түзіп гидролизденетін дисахарид:Мальтоза

435. Химиялық табиғатына қарай полисахаридтерді мына қосылыстар ретінде қарастыруға болады: Полиацетальдар

436.D-глюкоза жәнеL-глюкоза өзара:Энантиамерлер

437. Глюкоза тотықсызданғанды түзілетін зат: Алты атомды спирт:Сорбит түзіледі

438. D-дигитоксоза (жүрек гликозидтерінің белсенді бастамасы) құрылысы жағынан көмірсулардың мына класына жатады: 2,6-дидезоксимоносахаридтер

439. Адамдар мен жануарлардың асқазан-ішек жолдарында іс жүзінде қорытылмайтын полисахарид:Крахмал

440. Пиримидиннің фо0рмуласын көрсетіңдер:Е жауабы

441. Пурин тобының алкалоидтарына жататындар:Кофеин,теофилин,теобромин

442. Ароматты гетероциклдерге жатады:Пиридин,тиофон,фуран

443. Бір азот гетероатомы және бір күкірт атомы бар ароматты бес мүшелі гетероцикл:    

444. Пиран былайша жіктеледі:Өсімді фенолдар

445. Нейромедиатор серотонин және α-аминқышқылы трипофанның негізінде жатқан гетероцикл:       Индоп

446. Химиялық реакцияларда имидазол мына қасиеттердікөрсетеді: Әлсіз негіздік

447. Зәр (несеп) қышқылы – организмдегі ...... қосылыстар метаболизмінің ақтық өнімі: Пуринді

448. Айқын физиологиялық әсер танытатын, өсімдік тектес гетероциклді азоты бар негіздердің аталуы: Алкалоид

449. Никотин алкалоидының құрылымына кіретін гетероциклдер: Пиридин және пирролидин

450. Порфиринді кешен мен металл катионының арасындағы сәйкестікті көрсетіңдер: 1 және 2

1. Гемоглобин   2. Цитохром  3. Хлорофилл    4. В12 дәрумені

a) Co2+, b) Fe2+, с) Zn2+, d) Mg2+

451. Пиридинге тән реакцияның типі: SE (A)

452. Барбитур қышқылы таутометриясының түрлері: Кето-енолды , лактим-лактамды

453. Хлорсутек қышқылымен бейтараптау реакциясына түсетін гетероцикл:

454. Ацидофобты гетероцикл: Бесмүшелі,гетероцикл(фуран) ,алифатты альдегид

455. Пуриннің туындыларына жататын нуклеинді негіз: 1,2

1. Аденин       2. Гуанин      3. Тимин   4. Цитозин      5. Урацил

456. Цитозиннің таутомерлік өзгерісінің түрі: Лактам-лактимді (лактамды)

457. АТФ (аденозинтрифосфат) молекуласындағы байланыстардың түрі:

1. Сутектік

2. Амидтік

3. Күрделіэфирлік

4. Ангидридтік

5. N-Гликозидтік

6. O-Гликозидтік

458. Нуклеин негіздері және рибозамен (немесе дезоксирибозамен) түзілген қосылыстар былайша аталады: Нуклеозидтер

459. Нәруыздардың синетезі кезінде энергияны тасымалдайтын негізгі нуклеотид-кофермент:АТФ

460. РНҚ-да кездеспейтін нуклеинді негіз:Е жауабы

461. Мына формула сәйкес келетін нуклеозид:Уридин

462. Нуклеотидті атаңдар:3 аденинді қышқыл

463. Гетероциклді қосылыстың туындысы ретінде нуклеинді негіз аденин былайша аталады: Аденин

464. ДНҚ мономерлік бірліктеріндегі көмірсу компонентінің толық атауы:

465. Комплементарлық жұпты атаңдар:2-дезокси –Д-рибоза

 

466. Нуклеозидті атаңдар:Гуанин

 

467. Коферментті атаңдар:АМФ-?

 

468. ДНҚ-ның басқа тізбегіндегі АЦТ негіздерінің кезегіне комплементарлы болатын ДНҚ тізбегінің учаскесі:ГАЦ

469. ДНҚ-ның маңызды қызметі – тұқым қуалаушылық белгілерді сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа берудің химиялық негізінде жатқан қасиет:Комплементарлы тізбек

470. Майлар, балауыздар қосылыстардың мына класына жатады:Жай липидтер

471. Олеин қышқылының класы: Жоғарғы май қышқылы

472. Кортикостероидтардың көмірсутек қаңқасының негізін құрайды:Плегнам

473. Триацилглицериндердің құрамын мына жалпы формуламен өрнектеуге болады:А

474. Төменде келтірілген заттардың ішінентриацилглицериндердің гидролизі кезінде түзілетіндерін таңдап алыңдар:                                                     

1. Сфингозин                       2. Глицерин               3. Фосфор қышқылы

4. К+ немесе Nа+ сабындарының қоспасы     5. Холин   6. Этаноламин

475. С17Н29СООН қышқылының аталуы:Линолен

476. Мына терпенді атаңдар:Ментол

477. Терпенді көмірсутектердің басым бөлігінің жалпы формуласы:(С5H8)n

 

478. Стероидтарға жататындар: 2,3,4 (Өт қышқылдары, Жыныстық гормондар, Бүйрекбезі гормондары )

1. Фосфолипидтер       2. Өт қышқылдары      3. Жыныстық гормондар

4. Бүйрекбезі гормондары    5. Майлар            6. Д тобының дәрумендері

7. А дәрумені

479. Гидроксохоль қышқылы қосылыстардың мына класына жатады: Өт қышқылы

480. Бүйрекбезі қыртысының гормондары (кортикостероидтар) тобына жататын стероидтардың құрылымы негізіндегі көмірсутек:

481. А1 дәрумені кіретін қосылыстардың класы: Терпеноидтар

482. Мына қосылыстардың ішінен гидролизденетіні: Трипальмитоилглицерин

483. Төменде келтірілген фосфатидилхолиннің құрамына кіретін майлы қышқылдар:

Пальминовая (2) -линомновая

484. Мына формула сәйкес келетін фосфоглицерид: Фосфатидилэтанопалиндер(коламинифалин)

485. Жоғары қаныққан майлы қышқыл: С17Н33СООН, С17Н31СООН, С17Н29СООН

486. Мына липидті атаңдар:

487. Арахидон қышқылының формуласы:С17Н31СООН

488. ИЮПАК номенклатурасы бойынша изопреннің СН2=С(СН3)-СН=СН2аталуы:

Метилбутадиен-1,3

489. Формуласы төменде келтірілген α–токоферолды терпеноидтарға жатқызуға болады, себебі:

490. Терпиндегі спирт топтарын ашуға болатын реакция: Жәй және күрделі эфирлер түзіледі

491. Дитерпендердегі изопрен звеноларының саны тең:4

492. Монотерпендердегі изопрен звеноларының саны тең:2

493. Изопреннің құрылысы төмендегідей:

494. Келтірілген қосылыс дәрумендердің мына тобына жатады: А1 Терпеноидтар

495. Мына келтірілген триацилглицеринді атаңдар: 1-мальмито 2- омостеарин

496. Сфингофосфолипидтер қосылыстардың мына класына жатады: Күрделі липид

497. Ерлердің жыныстық гормондарындағы көміртек қаңқасының негізінде жатқан қаныққан көмірсутек: Андростан

498. Қосылысты атаңдар:

499. Қосылысты атаңдар:

500. Дәнекер тіндірінің құрамына кіретін полисахарид:

Глалуровная кислота

 

 

 

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1718; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!