Капиллярлы вискозиметр  2) Ротационды вискозиметрТақырып. Тіндер мен ағзалар биофизикасы.  

Модель деген не?

A) тірі жүйелердің қызметіне және құрылыстарына ұқсас түрде жасалған жасанды жүйе.

B) тұпнұсқаның моделін құру арқылы оның кейбір қасиеттерін оқу. 

C) екі объектінің бір-біріне ұқсастығы мен үйлестігі болуы.

D) берілген процестегі айнымалылардың ара қатынасын сипаттайтын теңдеулер жүйесі.

E) тірі және тірі емес табиғат объектілері жататын материалдық объектілердің үлкен топтары.

2. Математикалық модель –ол:

A) физикалық процесстерді оған теңдес электрлік процестермен алмастыратын схема.

B) берілген процестегі айнымалылардың ара қатынасын сипаттайтын теңдеулер жүйесі.

C) тұпнұсқаның сыртқы бейнесін ғана сипаттайтын схема.

D) тұпнұсқаның масшатбын сақтап объектілердің процесстерін қайталап отыратын шағын схема.

E) тұпнұсқаның басқару және байланыс процесстерін модельдеу арқылы құрылған схема.

3. Жүректің іске асырылған жұмысы шығындалады:

A) қанның соққы көлемін итеріп шығару кезінде иілгішті аортадағы кедергі күштерін жеңуге

B) тізбекті және параллель қосылған қан тамырлар жүйесіндегі кедергі күштерін жеңуге.

C) аортадағы қысым күшін жеңуге және қанның соққы көлеміне кинетикалық энергияны беруге.

D) систола кезінде сол жақ қарыншадан қанның шығуы кезінде пайда болған жоғары қысым толқынының артериялар және аорта бойымен таралуына.

E) қанның соққы көлеміне кинетикалық энергиясыны беруге.

4. Қанның соққы көлемі деген не?

A) жүректің барлық қарыншалардағы қанның көлеміне тең.

B) қан тамырлар жүйесіндегі барлық қанның көлемі.

C) 1 минут ішінде сол жақ қарыншаның жыйырылуы кезінде аортаға итеріп шығарған қанның көлемі.

D) сол жақ қарыншаның бір рет жыйырылуы кезінде аортаға итеріп шығарған қанның көлемі.

E) барлық қарыншалардың және жүрекшенің қандарының көлеміне тең, қанның көлемі.

5. Қанның соққы көлемін қандай формуламен анықтауға болады?

A) Рd+(C-Pd)/3

B) 100+0,5*Pn-0,6Pd-0,6Ж

C)

D) 100+Рd-Pc+0,5Ж

E) Vy*f+0,5*Pn-0,6Ж

6. Орташа артериялық қысымды қандай формуламен анықтауға болады?

A) Рс-Рd.

B) 0,5(Pc-Pg)-0,6Pg-0,6Ж.

C) Pd+(Рс-Pd)/3.

D) (Pc+Pg)/2.

E) 100+0,5*Pn-0,6Pg-0,6Ж.

7. Пульстік қысым неге тең?

A) (Pc+Pd)/2 

B) (Pc+Pd)/3 

C) Рd+(Pc-Pd)/3

D) Pc-Pd 

E) Pc+Pd

8. Сол жақ қарыншаның бір рет жиырылуы кезінде жасалған жұмыс неге тең?

A) Аcлж+0,2Алж=1,2*Aлж

B)

C)

D)   

E)

9. Жүректің бір рет жиырылуы кезінде жасалған жұмыс неге тең?

A)

B)  

C)

D)

E)   

10. Қанның минуттық көлемі неге тең?

A)

B) 100+Pd-Pc+0,5Ж

C) Pd+(Pc-Pd)/3

D)

E)

11. Жүрек бір рет жиырылғанда жүректің қуаты неге тең?

A) Vу*f 

B) Pср*Vу

C) Aс*f 

D) Aс/f

E) Aс*f/20 

12. Пульстік толқын деген не?

A) систола кезінде сол жақ қарыншадан қанның шығуы кезінде пайда болған жоғары қысым толқынының артериялар және аорта бойымен таралуына.

B) қан қысымын өлшегенде аортадағы үннің естілуінің күрт әлсіреуінен білінетін қанның ламинарлық ағысы.

C) жүрек ырғағының жиілігіне кері шамаға тең және жүректің бір рет жиырылу кезінде аортаға итеріп шығарған қанның мөлшеріне тәуелді жүрек циклінің ұзақтылығы.  

D) жүрек жұмысының уақыт бірлігі ішінде жасалған жүректің жиырылу саны.

E) шама жағынан жиілікке кері жүрек циклінің ұзақтылығы. 

13. Нормада адамның пульстік толқынының таралу жылдамдығы қандай?

А) 0,5-0,6 м/с

В) 1,5-3 м/с

С) 15-16 м/с

D) 50 м/с

E) 7-10м/с

14. Клиникада қанның тұтқырлық күйін сипаттайтын ең қарапайым және мүмкіншілігі жеңіл тестілеу түрі:

A) гемоглобиннің деңгейі.

B) эритроциттер мен лейкоциттердің мөлшері.

C) СОЭ.

D) қандағы қанттың мөлшері.

E) беттік керілуі.

15. Пульстік толқынның таралу жылдамдығы:

A) қан ағысының жылдамдығынан 10 есе артық.

B) қан ағысының жылдамдығынан 5 есе кем.

C) қан ағысының жылдамдығына тең.

D) қан ағысының жылдамдығынан 2 есе артық.

E) қан ағысының жылдамдығынан 100 есе кем.

16. Нормада қанның тұтқырлығы неге тең?

А) 20 мПа с

В) 2 мПа с

С) 0,5Па с

D) 6 мПа с

E) 10 Па

17. Тұтқыр сұйық үшін Ньютонның формуласы:

A)

B)

C)

D) F=ma

E) F=P*S

18. СИ жүйесінде тұтқырлық коэффициентінің өлшем бірлігі

A) мПа* с

B) сПа

C) Па *с

D) Н

E) м/с

19. Ньютондық сүйықтарға тән:

A) тұтқырлығы ағыстың режиміне тәуелді.

B) Ньютонның заңына бағынышты сұйықтар.

C) тұтқырлығы температураға тәуелді емес.

D) тұтқырлық тұрақты.

E) Стокс заңына бағынбайтын сұйықтар.

20. Адамның артериялық қысымының нормасы:

А) 200/150 мм.сын.бағ.

В) 16/7 кПа

С) 120/80 мм.сын.бағ.

D) 187/4 кПа

E) 110/150 мм.сын.бағ.

21. Беттік керілу коэффициенті дегеніміз:

A) сұйық бетін шектеп тұрған контурдың ұзындық бірілігіне сәйкес келетін беттік керілу күші.

B)  ламинарлық ағыс кезінде сұйық кабаттарының арасында пайда болатын ішкі ұйкеліс күші.

C) капиллярдағы сұйықтың қисық бетінің астында пайда болатын қосымша қысым.

D) сұйықтың бос бетінің ауданының бірлігін беткі энергияға көбейтіндісі.

E) контурдың ұзындық бірлігіне сәйкес келетің беттік керілу күші. 

22. Беттік-активті заттар:

A) сұйық және қатты денелер молекулалар арасындағы тартылыс күшінен сүйық молекулаларының арасындағы тартылыс күші артық.

B) сұйық және қатты денелер молекулалар арасындағы тартылыс күшінен сүйық молекулаларының арасындағы тартылыс күші кем.

C) оларды қосқан кезде молекулалардың өзара әсері және беттік керілу күші кемиді.

D) сұйықтың бетінде адсорбцияланып және беттік керілу күшінің кемітуін тудырады.

23. Газдық эмболия құбылысы – ол:

A) капиллярдағы қисық бетінің астында пайда болатын қосымша қысымының әсерінен капиллярдағы сұйықтың көтерілу немесе түсу құбылысы.

B) беттік-активті заттардың мономолекулярлы қабат құратын процесс.

C) сұйық молекулаларының бір-бірімен тартылыс күші, қатты дене мен сұйық молекулалары арасындағы тартылыс күшінен аз болатын процесс.

D) сұйыққа көбікше жағынан қосымша қысым әсерінен ұсақ тамырлардың ауа көпіршіктерімен бекітіліп қалу процессі.

E) сұйықтың бөлшектерінің арасындағы ішкі ұйкеліс күші.

24. Ньютондық сұйықтар деген, егер:

A) тұтқырлық коэффициенті сұйықтың табиғатына ғана емес және оның ағысы мен жылдамдық градиентіне тәуелді болса.

B) молекулалардың бір-бірімен тартылыс күші, қатты дене мен сұйық молекулалары арасындағы тартылыс күшінен аз болса.

C) тұтқырлық коэффициенті сұйықтың табиғатына және температураға тәуелді болса.

D) молекулалардың бір-бірімен тартылыс күші, қатты дене мен сұйық молекулалары арасындағы тартылыс күшінен көп болса.

E) тұтқырлық коэффициенті тұрақты шама болса.

25. Сұйықтың ламинарлық ағысы дегеніміз, егер:

A) бөлшектер жылдамдығы ретсіз өзгеріп, құйын тудыра отырып, бір қабаттан екінші қабатқа ауысып сұйық араласса. 

B) сұйық молекулярлық қабаттарға бөліне отырып әр түрлі жылдамдықтармен, өзара араласпай ағуы.

С) қабырғаға жанасқан және ортаңғы қабаттардың жылдамдықтарының айырмашылығы үлкен болып осы қабаттарда қысым айырымының пайда болуы.

D) ағынның әр нүктесінде бөлшектердің жылдамдықтарының өзгермеуі.

E) тұрақты жылдамдық сақталады.

26. Сұйықтың турбуленттік ағысы дегеніміз, егер:

A) сұйық молекулярлық қабаттарға бөліне отырып әр түрлі жылдамдықтармен, өзара араласпай ағуы.

B) бөлшектер жылдамдығы ретсіз өзгеріп, құйын тудыра отырып, бір қабаттан екінші қабатқа ауысып сұйық араласса. 

C) қабырғаға жанасқан және ортаңғы қабаттардың жылдамдықтарының айырмашылығы үлкен болып осы қабаттарда қысым айырымының пайда болуы.

D) ағынның әр нүктесінде бөлшектердің жылдамдықтарының өзгермеуі.

E) тұрақты жылдамдық сақталады.

27. Тұтқырлығы жоқ мүлдем сығылмайтын сұйық дегеніміз ол:

A) идеал.

B) реалды.

C) сығылатын.

D) жұғатын.

E) жұқпайтын емес.

28. Реал сұйықтар үшін Пуазейль формуласын көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)  

E)

29. Гидравликалық кедергі тең:

A)

B)

C)

D)

E)

30. Кастор майы бар жіңішке ыдыс ішінде қозғалған шарикке қандай күштер әсер етеді?

A) шариктің салмағы, Архимед күші.

B) ішкі үйкеліс күші, қысым күші, шариктің салмағы.

C) ауырлық күші және беттік керілу күші.

D) шариктің салмағы, Архимед күші, ішкі үйкеліс күші

E) Ньютон және Архимед күштері.

31. Сұйық қабаттарының арасындағы ішкі үйкеліс тәуелді болады:

A) сұйықтың табиғатына, қабаттарының жылдамдығына, қабаттардың өзара әсерлесетін қабаттардың ауданына.

B) құбырдың радиусына, екі ұшындағы қысымдар айырымына, ұзындығына.

C) құбырдың көлденең қимасы арқылы өткен сұйықтың жылдамдығы.

D) уақыт бірлігі ішінде құбырдың көлденең қимасы арқылы өткен сұйықтың мөлшеріне.

E) температураға және көлденең қимасының ауданына.

32. Тұтқырлы сұйық үшін Стокс формуласы:

A)  

В)

С)

D)

E)

33. Қандай шарттар орындалғанда сұйықтың ағысы турбуленттік болады?

A) Рейнольдс саны кризистік мәннен артық болса.

B) Рейнольдс саны кризистік мәнге тең болса.

C) Рейнольдс саны кризистік мәннен кем болса.

D) сұйықтың жылдамдығы кұрт артса, ал көлденең қимасы кемісе.

E) температура өзгергенде Рейнольдс саны өзгермейді.

34. Рейнольдс саны неге тең?

A)

B)

C)

D)

E)

35. Тұтқыр сұйық ішінде құлаған шарикке әсер етуші күш:

А)

В)  

С)

D)  

E)

36. ламинарлы ағыс кезінде қозғалған сұйық қабаттарына әсер етуші күш тең:

A)  

B)  //

C)   

D)  //

E)

37. Температура артқан сайын беттік керілу коэффициенті:

A) артады

B) өзгермейді

C) температураға тәуелді емес.

D) тұрақты болады.

E) кемиді.

38. Егер беттік керілу коэффициенті 60 н/м, сұйық қабатының ұзындығы 20 см болса, беттік керілу күші неге тең?

A) 120 н .

B) 3 н .

C) 1/3 н .

D) 12 н .

E) 1200 н.

 

39. Сұйық қабатының ауданы 2 кв.см, беттік энергиясы 10 Дж-ға тең болса, онда сұйықтын беттік керілу коэффициенті неге тең?

A)  

B)

C)

D)  

E)

40. Сұйықтың тұтқырлық коэффициенті оның тегі мен температурасына тәуелді болса, ондай сұйықтарды айтады:

A) ньютондық.

B) ньютондық емес.

C) тұтқыр.

D) идеал.

E) реал.

41. Егер тамырдың радиусы екі есе кемісе, онда тамырдың гидравликалық кедергісі:

A) 4 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 16 есе артады.

D) 16 есе кемиді.

E) 2 есе артады.

42. Егер сұйықтың екі жақын қабаттарының жылдамдықтары өзгермесе және қалындығы 2 есе кемісе, жылдамдық градиенті қалай өзгереді?

A) өзгермейді.

B) 2 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) 4 есе артады.

E) 4 есе кемиді.

43. Клиникада қанның тұтқырлығын сипаттау үшін қандай тест қолданады:

A) гемоглобиннің деңгейі.

B) эритроциттер мөлшері.

C) лейкоциттер мөлщері

D) эритроциттердің тұну жылдамдығы.

E) беттік керілу коэффициенті.

44. Пульстік толқынның таралу жылдамдығы:

A) қолқадағы қан ағысының жылдамдығынан 10 есе шамасында үлкен болса

B) қолқадағы қан ағысының жылдамдығынан 10 есе шамасында кем болса

C) қолқадағы қан ағысының жылдамдығынан 100 есе шамасында үлкен болса

D) қолқадағы қан ағысының жылдамдығынан 100 есе шамасында кем болса

E) қолқадағы қан ағысының жылдамдығынан 2 есе шамасында үлкен болса

45. Пульстік толқын -ол:

A) қысылған артерия арқылы қанды өткізе отырып, турбуленттік ағысты тудыра алатын қысым.

B) систола кезінде сол жақ қарыншадан қанның шығуы кезінде пайда болған жоғары қысым толқынының артериялар және аорта бойымен таралуына.

C) қан қысымын өлшегенде аортадағы үннің естілуінің күрт әлсіреуінен білінетін қанның ламинарлық ағысы.

D) жүрек жұмысының уақыт бірлігі ішінде жасалған жүректің жиырылу саны.

E) шама жағынан жиілікке кері жүрек циклінің ұзақтылығы. 

46. Ньютондық емес сұйықтарда тұтқырлық:

A) ағыстың режиміне тәуелді.

B) Ньютон заңына бағынышты.

C) температураға тәуелді емес.

D) тұрақты шама.

E) Стокс заңына бағынышты сұйықтар.

47. Ньютондық сұйықтарға жатады:

A) су, сүт.

B) плазма, қан.

C) глицерин.

D) сары су.

E) сүт.

48. Қанның тұтқырлығы 2 есе артса, онда тамырдың гидравликалық кедергісі:

A) өзгермейді.

B) 2 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) е есе кемиді.

E) е есе артады.

49. Биофизиканың қандай бөлімі қанның реологиясы деп аталады

A) тұтқыр сұйық - қанның биофизикалық ерекшеліктерін зерттейтін.

B) сығылмайтын сұйықтардың қозғалысын зерттейтін.

C) сығылмайтын сұйықтармен оларды қоршаған қатты денелермен өз ара әсерін зерттейтін.

D) сұйықтардың қатты денелермен жұғу процесстерін зерттейтін.

E) құбырдағы су ағысының ерекшеліктерін зерттейтін.

50. Тамырлар жұйесі бойымен қан ағысын зерттейтін биофизика бөлімі -ол:

A) гемодинамика.

B) гидродинамика.

C) реология.

D) термодинамика.

E) динамика.

51. Сұйықтың бір бөлігінің екінші бөлігіне қатысты орын ауыстыруына кедергі жасау қасиеті - ол:

A) идеал жұғу.

B) эмболия.

C) диффузия.

D) ішкі үйкеліс немесе тұтқырлық.

E) беттік керілу.

52. Тамырлар бойымен қанның қозғалысын қамтамасыз етіп тұратын негізгі энергияның көзі:

A) қаңқа бұлшық еттерінің жиырылуы.

B) плевра қуысындағы теріс таңбалы қысым.

C) жүректің жұмысы.

D) жылтыр бұлшық еттерінің жиырылуы.

E) тыныс.

53. Тамырлар жүйесінде нормадаға қан ағысы қандай болады:

A) стандартты

B) турбулентті.

C) сызықты.

D) кинетикалық.

E) ламинарлы.

54. Тамырлар саңылауы күрт тарылғанда қан ағысы қандай болады:

A) стандартты

B) турбулентті.

C) сызықты.

D) кинетикалық.

E) ламинарлы.

55.Қан ағысының көлемдік жылдамдығы:

A)

   

В)

С) Q = DU + A     

D) dQ= dU + dA          

E) Vо = V

56.Гемодинамиканың физикалық негізі:

A) гидродинамика. 

B) термодинамика.

C) геометрия.

D) термофизика.

E) оптическая геометрия.

57. Реология – ол ғылым......туралы.

A) жануарлар

B) сығылмайтын сұйықтар қозғалысы

C) серпінді тербелістер мен толқындар

D) тірі тіндер мен мүшелердің механикалық қасиеттері

E) қанның биофизикалық ерекшеліктері

58. Сығылмайтын сұйықтың қозғалу заңдарын және оның өзін қоршаған қатты денелермен әсерлесуін зерттейтін физиканың бөлімі:

A) термодинамика.

B) электродинамика.

C) гидродинамика.

D) биомеханика.

E) кибернетика.

59. Ньютондық емес сұйықтар деп айтады, егер оның тұтқырлық коэффициенті тәуелді болса:

A) тек қана оның табиғатына және температурасына.

B) тек қана сұйықтың табиғатына, температурасына ғана емес және сұйық ағысының режимдеріне мен жылдамдық градиентіне.

C) тек қана температурасына.

D) тек қана жылдамдық градиентіне.

E) тек қана сұйықтың табиғатына.

60. Жылдамық градиентін қалай белгілейді (ығысу жылдамдығы)?

A) dv/dx                       

B) dm/dx                        

C) dx/dm

D) dx/dv                      

E) dm/dv

61. Ньютонның теңдеуінде ŋ нені білдіреді?

A) сұйықтың беттік керілу коэффициентін.

B) ішікі үйкеліс немесе тұтқырлық коэффициентін.

C) толықтыру коэффициентін.

D) өшу коэффициентін.

E) жұтылу коэффициентін.

62. Тұтқырлы сұйықтың тамырлар бойымен қозғалу кезіндегі қысымы градиенті:

A) dp/dx                        

B) dx/dp                       

C) dx *dp 

D) dp/dq                   

E) dv/dх

63. Клиникада қанның тұтқырлығын анықтайтын әдіс:

A) термометрия.

B) радиотелеметрия.

C) интерферометрия.

D) вискозиметрия.

E) микроскопия.

64. Тұтқырылықты өлшейтін құрал:

A) микроскоп.

B) вискозиметр.

C) амперметр.

D) датчик.

E) капилляр.

65. Тұтқырлықты өлшейтін құралдарды көрсетіңіз:

Капиллярлы вискозиметр  2) Ротационды вискозиметр

3) Гесс вискозиметр  4) Торзионды таразы:

A) 1 және 3 .

B) тек қана 1,2 .

C) 1,2,3 .

D) тек қана 4.

E) 3,4.

66. Сұйық ішінде қозғалған кішкене шарға әсер ететін кедергі күшін анықтайтын заң:

A) Бугер

B) Стокс

C) Ньютон

D) Рэлей.

E) Пуазейль.

67. Температура кемігенде қанның тұтқырлығы:

A) өзгермейді.           

B) кемиді.             

C) артады.      

D) өзгереді.         

E) тұрақты болады.

68. Цилиндрлік түтікшеде қан ағысының сипаты тәуелді:1) тығыздығына және тұтқырлығына 2) ағыстың жылдамдығына 3) түтікшенің диаметріне 4) қысымдар айырымына:

A) 1, 2 и 3.  

B) 1 и 3.    

C) 2 и 4.          

D) тек қана 3.    

E) 1,2,3,4

69. Қандай заң бойынша қан ағысының көлемдік жылдамдығын анықтайды?

A) Франк.                  

B) Гаген-Пуазейль.    

C) Ньютон.

D) Ом.        

E) Стокс.

70. Пульстік толқынның таралуы жылдамдығы қалай өзгереді, егер қатандық модулі 9 есе артса?

A) өзгермейді.                         

B) 3 есе артады.    

C) 9 есе артады.

D) 18 есе артады.          

E) 9 есе кемиді.

71. Вакуумдағы жарықтың жылдамдығы

A) 331 м/с.           

B) 300 000 км/с.  

C) 33 м/с .  

D) 300 км/с.  

E) 340 км/c.

72. Жүректің сол жақ қарыншадан алыстаған сайын тамырлар жүйесінде қанның қысымы қалай өзгереді?

A) барлық тамырларда қысым бірдей.             

B) сызықты түрде нольге дейін кемиді.

C) сызықты түрде емес нольге дейін кеміп, тамыр қысымның теріс мәнінің аймағына көшеді.

D) қуыс венаның жүрекке кірген жерінде минимумға дейін кемиді.

E) жалпы заңдылыққа бағынбайды және сипаты кездейсоқ болады

73. Аортаның диаметрі 2 есе кемісе, тамырлардағы қан ағысының көлемдік жылдамдығы қалай өзгереді?

A) Өзгермейді.               

B) 8 есе өседі. 

C) 4 есе өседі.

D) 16 есе өседі.   

E) 16 есе кемиді.

74. Аортағы қанның тұтқырлығы 2 есе ұлғайса, тамырларда қан ағысының көлемдік жылдамдығы қалай өзгереді?

A) Өзгермейді.

B) 2 есе өседі. 

C) 4 есе өседі.

D) 4 есе кемиді.

E) 2 есе кемиді.

75. Жүрек қарыншаларынан қан лақтырылған кезде дененің ығысуын тіркейтін, жүректің қызметін және серпінділік қасиетін оқитын әдісті айтады:

A) Фонокардиография деп.     

B) Механокардиография деп.    

C) Баллистокардиография деп.

D) Реография деп.                                    

E) Влетизмография деп.

76. Вискозиметр қондырығысы арналған:

A) Ертіндінің концентрациясын анықтауға.

B) Сұйықтың тұтқырлығын анықтауға.

C) Сұйықтың сыну коэффициентін анықтауға.

D) Ертіндінің оптикалық тығыздығын анықтауға.

E) Гидравликалық қысымды анықтауға.

77. Қандай тамырларда қан ағысының жылдамдығы нольге жуық болады?

A) Ірі артерияларда.       

B) Артериолаларда.        

C) Капиллярларда.

D) Веналарда.            

E) Жүрекке түскен кездегі қуыс веналарда.

78. Тамырлар жүйелердің қандай учаскілерінде қысым теріс болады?

A) Ірі артерияларда.       

B) Артериолаларда.         

C) Капиллярларда.

D) Веналарда.           

E) Жүрекке түскен кездегі қуыс веналарда.

79. Қан айналыс жүйесінің ерешіліктерін көрсетіңіз:

1. тұйықтылық, 2. қанмен толтырылған, 3. қан тамырлар қабырғаларының созылмалы болуы, 4. көлденең қималары әр түрлі және қан тамырлар тармақталған

A) 1,2 және 3.

B) 1 және 2.

C) 2 және 3.               

D) 4.                           

E) 1,2,3,4.

80. Қанның қандай құрамасы, оның 40-46% көлемін алады және реологиялық қасиеттеріне үлкен әсерін тигізеді

A) Эритроциттер.             

B) Ақуыздар.            

C) Лейкоциттер.    

D) Тромбоциттер.        

E) лейкоциттер, эритроциттер, тромбоциттер.

81. Ірі тамырлардағы пульстік толқынның жылдамығы үшін Моенс – Кортевег формуласы:

А)  

В) V = kx

С)

D) Q = DU + A       

E) P0 – P =I *R     

82. Жүректің сол жақ қарыншасынан алыстаған сайын тамырлар жүйесінде орташа жылдамдық қалай өзгереді

A) Тамырлар жүйесінің барлық учаскілерінде бірдей.

B) Тамырлар жүйесінің барлық учаскілерінде кемиді.

C) Тамырлар жүйесінің барлық учаскілерінде артады.

D) Артерияда кемиді, ал венада артады.

E) Артерияларда, артериолаларда кемиді, капиллярлада нольге жуық, ал ал венада артады.

83. Гидравликалық кедергі тең: 

А)

В)

С)

D)

E)

84. Пульстік толқынның таралу жылдамдығы:

А)

В)

С)

D)

E)

85. Қанның соққы көлемімен жүректің жиырылу жиілігінің (1 минут ішінде) көбейтіндісін айтады:

A) Қанның соққы көлемі деп.     

B) Қанның минуттық көлемі деп.  

C) Меншікті көлемі деп.

D) Бірлік көлемі деп.     

E) Тығыздық деп.

86. Қанның соққы көлемінің шамасы:

А) 60 мл               

В) 3600 мл            

С) 5мл   

D) 12л   

E) 5л

87. Пульстік толқынның таралу жылдамдығы тура пропорционал болады:

A) Тамырлардың қалындығына және диаметріне.

B) Серпінділік модуліне және тамырлар қабырғаларының қалындығына.

C) Серпінділік модуліне және тамырлардың диаметріне.

D) Серпінділік модуліне және қанның тығыздығына.

E) Тамырлардың қалындығына және қанның тығыздығына.

88. Беттік керілу күштері қандай жұмыс атқарады:

A) Сұйықтарды ионизациялайды.   

B) Сұйықтардың бетін ығыстырады.

C) Сұйықтардың бетінде зарядтарды тудырады       .

D) Беткі зарядтарды ығыстырады.

E) Сұйық беттік ауданын азайтуға тырысады.

89. Беттік керілу коэффициетінің формуласы:   

А) P = rgh       

В)

С)

D)   

Е)


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 1241; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!