Пасивний стан з модальнимидієсловами

Поняття про пасивний стан

Якщопідметозначає особу або предмет, на якіспрямованодіюіншої особи або предмета, то дієслово-присудоквживається в Пасивномустані.

В англійськійграматицііснуєтакепоняття як стан дієслова. Вінбуваєактивнимабопасивним. Якщопідметсамевиконуєдію, ми відносимойого до категорії активного стану, наприклад, «мама часто пече пироги». В даномуреченнічітко видно, хтосамевиконуєдію, тому ми переводимо його в одному з часівдійсного (активного) стану, в даномувипадку – в теперешнійневизначений час – “motheroftenbakescakes”.

 

Теперрозглянемоіншеречення, наприклад «мені часто телефонують», або «меніподарували букет троянд». В даномувипадку, абсолютно не ясно хтосамевиконуєдію, тобтодзвонить і даруєквіти. Не підметвиконуєдію, вінвідчуваєвплив з боку іншої особи. У пасивномустаніувагузвертають на результат дії.

Усічасовіформипасивного стану утворюються з допоміжногодієсловаtobeувідповідномучасі і thePastParticiple основного дієслова:

TheActiveVoice ThePassiveVoice
Thewriterpublishesnovelseveryyear. — Письменник друкує романи кожного року. Thenovelsarepublishedbythewritereveryyear. — Романи друкуються письменником кожного року.
Thepupilreadthebooklastweek. — Учень прочитав книжку минулого тижня. Thebookwasreadbythepupillastweek. — Книжка була прочитана учнем минулого тижня.
Theylaughedathim. — Вони сміялися над ним. Не waslaughedat. — Над ним сміялися.
Wesentforthedoctor. — Ми послали за лікарем. Thedoctorwassentfor. — За лікарем послали.
Theylistenedtohimwithinterest. — Ми слухали його з цікавістю. Не waslistenedtowithinterest. — Його слухали з цікавістю.

Таблиця часових форм дієслова в пасивному стані

  Indefinite                  Continuous Perfect
Present Thehouseisbuilt. Thehouseisbeingbuilt. Thehousehasbeenbuilt.
Past Thehousewasbuilt. Thehousewasbeingbuilt. Thehousehadbeenbuilt.
Future Thehousewillbebuilt. Thehousewillhavebeenbuilt.
Future in the past I saidthehousewouldbebuilt.

Як утворюється PassiveVoice

Для утворення форм пасивного стану невизначених / простих часів (Indefinite / Simpletenses) нам знадобиться дієслово tobe + participle II, іншими словами – третя форма дієслова. «Tobe» в даному випадку є рухомою частиною цієї формули, яка змінює свою форму в залежності від часу, особи і числа підмета, а дієприкметник завжди залишається незмінним.

Загальна формула утворення пасивного стану:

PresentSimplePassive:

1.Iamgiven a dollareveryweek. – Кожен тиждень мені дають долар.

2.Vegetablesaregrowningreenhouses. – Овочі вирощують в теплицях.

3.Butterismadefrommilk. – Масло роблять з молока.

PastSimplePassive:

1.Thishousewasbuilt 50 yearsago. – Цей будинок був побудований 50 років тому.

2.Whenwasthetelephoneinvented? – Коли був винайдений телефон?

3.Wewerenotinvitedtothepartylastweek. – Нас не запросили на вечірку на минулому тижні.

FutureSimplePassive:

1.Theroomwillbecleanedtomorrow. – Кімнату приберуть завтра.

2.AllthestudentswillbeexaminedonFriday. – Всіх студентів проекзаменують в п’ятницю.

3.Iwillbegiven a motorcycleformybirthday. – На день народження мені подарують мотоцикл.

Для утворення заперечного речення простих часів пасивного стану необхідно поставити Not після дієслова tobe:

1.Youwillnotbetakenfor a walk.- Тебе не поведуть гуляти.

А для утворення питального речення ми ставимо форму tobe перед підметом:

1.Areweallowedtoparkhere? – Нам можна тут припаркуватися?

Щостосуєтьсявживаннятеперішнього, минулогоімайбутньогочасівгрупи Indefinite / Simple впасивномустані, воноповністюзбігаєтьсязактивнимстаномцихчасів.

Пасивний стан з модальнимидієсловами

Пасивніконструкціїможутьпоєднуватися з усімамодальнимидієсловами.

1.He must be taken to the hospital. – Йогообов’язковопотрібнозабративлікарню.

2.The dog can be fed with meat and vegetables. – Собакуможнагодуватим’ясоміовочами.

3.She has to be taken to the swimming pool by car, as it is quite a long way. – Їїдоводитьсявозитивбасейннамашині, такякцедужедалеко.

4.This workshouldbedoneverycarefully. – Роботу слідробитидужеакуратно.Коли ми хочемосказати, ХТО або ЩО є причиною дії, ми вживаємоприйменникBy.

 

В англійськомуреченні з пасивноюконструкцієюприйменникByвживається в таких випадках:

людина / люди вчинили якусьдію:

1.After the match the stadium was destroyed by football fans. – Післяматчустадіонбуврознесенийфутбольнимифанатами.

2.This tree was planted by my grandfather. – Цедеревобулопосадженомоїмдідусем.

автор / автори :

3.The books about Harry Potter were written by J.K. Rowling. – КнигипроГарріПоттерабулинаписаніДжоаномРоулінгом.

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 264; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!