ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ. Розділ 11. Облік власного капіталу

Розділ 11. Облік власного капіталу

11. 1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку.

11.2. Облік фондів.

11.3. Облік результатів виконання кошторису.

 

Терміни і поняття

Питання для перевірки знань

Тести

 Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал розділу, ви будете ЗНАТИ

ü нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку результатів виконання кошторису;

ü методику відображення операцій щодо фондів та результатів виконання кошторису на рахунках бухгалтерського обліку;

А також УМІТИ

· застосовувати на практиці порядок обліку;

· розраховувати результати виконання кошторисів бюджетних установ за загальним та спеціальним фондами;

11.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку.

Власний капітал бюджетних установ являє собою суму фондів вказаних суб’єктів господарювання і результати виконання кошторису за минулі бюджетні роки.

Фонди бюджетних установ включають суми вкладень до фонду основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з урахуванням нарахованого зносу; суми вкладень до фонду малоцінних і швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує року; суми вкладень до фонду незавершеного капітального будівництва.

Похідним від показників доходів та видатків виступає показник результатів виконання кошторису, який являє собою різницю між отриманими за рік доходами та проведеними видатками з урахуванням переоцінки запасів, курсових різниць, сум дебіторської та кредиторської (у тому числі депонентської) заборгованості, термін позовної давності за якими минув.

Завдання бухгалтерського обліку власного капіталу є:

· контроль за формуванням фондів за джерелами утворення і зменшенням їх за напрямами й причинами;

· точне визначення результатів виконання кошторису за бюджетний рік;

· забезпечення різних рівнів управління інформацією про наявність та рух власного капіталу.

 

Бухгалтерський облік фондів та результатів виконання кошторису здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

· Бюджетний кодекс України від 8.07.10 р. № 2456-VI

· Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.07.99р. № 996-XIV

· Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 №114

· Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України   від 10.07.2000 №61

11.2. Облік фондів

 

Для обліку фондів бюджетних установ призначені пасивні фондові рахунки № 40 «Фонд у необоротних активах» (субрахунки № 401 «Фонд у необоротних активах за їхніми видами», № 402 «Фонд незавершеного капітального будівництва») і № 41 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах» (субрахунок № 411 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їхніми видами»).Основні бухгалтерські проведення з обліку фондів наведено у табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Основні бухгалтерські проведення з обліку фондів

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Оприбутковано необоротні активи Водночас проводять другий запис (сума без ПДВ) 101—122 801, 802 811—813 364, 675 401
2 Безоплатно отримано необоротні активи Водночас проводять другий запис (сума без ПДВ) 101—122 812 364 401, 131—133
3 Безоплатно передано необоротні активи 401, 131, 1133 101—122
4 Змінено вартість необоротних активів після проведення індексації, дооцінювання, уцінювання 101—122 401, 131—133 401, 131—133 101—122
5 Списано з балансу необоротні активи 401, 131—133 104—122
6 Відображено суми за невведеними в експлуатацію об’єктами капітального будівництва 141—143 402
7 Прийнято в експлуатацію об’єкти капітального будівництва на підставі акта Водночас проводять списання сум за незавершеним капітальним будівництвом 103—122, 402 401 141—143
8 Нараховано знос необоротних активів 401 131—133
9 Оприбутковано малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) (сума без ПДВ) Водночас проводять другий запис 221 801, 802 811—813 364, 675 411
10 Оприбутковано МШП, отримані як гуманітарна допомога Водночас проводять другий запис 221 812 364 411
11 Списано МШП, які стали непридатними 411 221

 

Операції з обліку фондів відображають у меморіальних ордерах № 9, 10 та інших. У балансі залишок на субрахунку № 401 має дорівнювати залишковій вартості необоротних активів (нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів), залишок на субрахунку № 402 має дорівнювати сумі залишків на субрахунках рахунка № 14 «Незавершене капітальне будівництво», а залишок на субрахунку № 411 має дорівнювати сумі залишків на субрахунках рахунка № 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Аналітичний облік фондів ведуть у багатографних картках за джерелами формування і напрямами зменшення.

4.4. Облік результатів виконання кошторису.

Отримані доходи та здійснені видатки загального і спеціального фондів на протязі року наприкінці року списують на результати виконання кошторису. Також на результати виконання кошторису списуються: доходи й видатки за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, вартість переоцінених запасів та матеріалів, а також таких, що отримані від ліквідації, розбирання матеріальних цінностей, оприбутковані за результатами інвентаризації та нараховані курсові різниці, депонентську та кредиторську заборгованість, терміни позовної давності яких минули, та безнадійну до стягнення дебіторську заборгованість. Не списуються на результати виконання кошторису витрати виробничих (навчальних майстерень, підсобних господарств, за договорами з науково-дослідних робіт, з виготовлення експериментальних пристроїв тощо) за незавершеними або завершеними, але не зданими роботами.

Для визначення результату виконання кошторису за загальним та спеціальним фондами в системі Плану рахунків бухгалтерського обліку призначено рахунок № 43 «Результати виконання кошторисів», який поділяється на субрахунки:

· № 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;

· № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Типові операції з обліку результатів виконання кошторису бюджетних установ наведено у табл. 4.4.

Таблиця 4.3

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ВИДАТКІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет Кредит
Списуються остаточними оборотами отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету 701, 702 431
Списуються остаточними оборотами доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна), що, згідно з кошторисом, відносяться до поточного бюджетного року 711 432
Списуються доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що, згідно з чинним законодавством України, отримують бюджетні установи) 712 432
Списуються доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 713 432
Списуються доходи, що отримані від батьків за утримання дітей у дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо 714 432
Списуються доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що отримані в минулому бюджетному році, які були використані в поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік тощо), якщо установою застосовувався у минулому році субрахунок 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів» 716 432
Списуються доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 721, 722, 723 432
Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету 431 801, 802
Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду 432 811, 812, 813
Списуються витрати (виробничих /навчальних/ майстерень, підсобних /навчальних/ сільських господарств, на науково-дослідні роботи за договорами, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за завершеними і зданими роботами Витрати за незавершеними або завершеними, але не зданими роботами, заключними оборотами за рік не списуються 432 821, 822, 823, 824, 825
Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів: дооцінювання уцінювання 441 431, 432 431, 432 441
Списуються нараховані курсові різниці: додатній результат від’ємний результат 442 431, 432 431, 432 442
Списання сум дебіторської заборгованості по завершенні терміну позовної давності 431, 432 363, 364
Списання сум кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув 364, 675 431, 432
Списання сум депонентської заборгованості, термін позовної давності якої минув 671 431, 432

Аналітичний облік за субрахунками № 431 та 432 ведуть окремо за кожним фондом на картках ф. № 292а (у книзі ф. № 292).Синтетичний облік операцій із визначення результатів виконання кошторисів бюджетних установ за загальним та спеціальним фондами відображають в розрізі останніх у меморіальному ордері № 17.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Результат виконання кошторису

Фонди

ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Що означають терміни «фонди», «результат виконання кошторису» в обліку бюджетних установ?

2. Як відображаються в системі рахунків бухгалтерського обліку операції з фондами бюджетних установ?

3. Яким чином визначається результат виконання кошторису в системі рахунків бухгалтерського обліку?

4. Які облікові реєстри застосовуються для відображення операцій за доходами, видатками та щодо визначення результату виконання кошторису?

ТЕСТИ

Тест 11.1. Фонди бюджетних установ за балансовим рівнянням відносяться до:

а) активів;

б) пасивів;

Тест 11.2. Результати виконання кошторису визначають:

а) наприкінці бюджетного року;

б) щоквартально;

в) після коригування кошторису;

г) щомісячно.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ

1.Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / Теліпко В. Е., Овчаренко А. С., Панасюк С. А. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 480 с.

2.Бухгалтерський облік та внутрішній аудит в держному секторі: У 3 ч. / За заг. ред. М. В. Кужельного . – К.: УАСБА, 2009. ­

 

3. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування, звітність (+CD). / За ред. Лемішовського В.І., Мороз Л.П., Дідик А.М., Лемішовський В.І. - Издательство: Бухгалтерский центр АЖУР, 2009.- 912с.

 

4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб. / За ред Бутинець Ф.Ф., Остапчук Т.П., Остап'юк Н.А., Сисюк С.В. Житомирський держ. технологічний ун-т. — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир : ПП "Рута", 2009. — 472с.

 

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 149; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ