Вихідна інформація для визначення оптимальної площі посіву товарних культур у АОПП “Великосорочинське” на 2013 р.Неодмінною умовою високопродуктивного конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва є науковообгрунтоване ведення окремих галузей з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов і привабливості продукції. Така постановка проблеми вимагає дотримання оптимальних принципів землекористування, а також обґрунтування їх для кожного підприємства з урахуванням його ресурсних можливостей.

Розглянемо динаміку структури посівних площ АОПП “Великосорочинське” за даними таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Структура посівних площ АОПП “Великосорочинське”

Миргородського району, 2009 – 2011 рр.

Сільськогосподарські

культури

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2011 р.

у % до

2009 р.

площа, га питома вага, % площа, га питома вага, % площа, га питома вага, %
Зернові та зернобобові культури – всього 2479 63,7 2591 68,1 2826 79,1 114,0
у т. ч. пшениця 1000 25,7 983 25,8 835 23,4 83,5
ячмінь 600 15,4 213 5,6 180 5,0 30,0
кукурудза на зерно 532 13,7 666 17,5 1105 30,9 207,7
жито - - - - 25 0,7 х
гречка - - - - 17 0,5 х
горох 327 8,4 624 16,4 431 12,1 131,8
овес 20 0,5 15 0,4 39 1,1 195,0
сорго - - 90 2,4 194 5,4 х
Технічні культури – всього 1412 36,3 1210 31,8 746 20,9 52,8
у т. ч. соняшник 813 20,9 468 12,3 573 16,0 70,5
соя 385 9,9 742 19,5 128 3,6 33,2
ріпак 214 5,5 - - 45 1,3 21,0
Картопля 2 0,1 2 0,1 1 0,0 50,0
Овочі відкритого ґрунту - - - - 1 0,0 х
Всього посівів 3893 100,0 3803 100,0 3574 100,0 91,8

 

Як свідчать дані таблиці 3.3 посівні площі АОПП “Великосорочинське” Миргородського району за досліджуваний період зменшилися, однак слід відмітити, що рілля використовується не повністю. У 2011 р. порівняно з 2009 р. у структурі посівних площ відбулися зміни. Зокрема, питома вага зернових збільшилася з 63,7 % до 79,1 %, а питома вага кукурудзи на зерно збільшилася на 17,2 % до 30,9 %. При цьому питома вага технічних культур зменшилася з 36,3 % до 20,9 %. Так, площа, зайнята під соняшник за
2009 – 2011 рр. зменшилася на 29,5 % до 573 га, площа сої – на 66,8 % (128 га), площа ріпаку у 2011 р. становила 45 га.

Для того, щоб оцінити оптимальність та ефективність використання ріллі порівняємо структуру посівної площі господарства з рекомендованою структурою посівних площ в умовах Лісостепу з допомогою таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Оцінка відповідності посівних площ АОПП “Великосорочинське”

Миргородського району рекомендованим, %

Культури Рекомендована структура посівів, % Фактична, 2011 р. Абсолютне відхилення, (+; –)
Зернові культури – всього 69,0 79,1 10,1
у т. ч. озимі зернові 35,5 25,3 -10,2
Ярі та зернобобові культури 32,0 22,8 -9,2
з них зернобобові 8,0 12,1 4,1
Кукурудза на зерно 11,9 30,9 19
Технічні культури – всього 27,8 20,9 -6,9
у т. ч. соняшник 8,9 16,0 7,1
цукрові буряки 14,2 - х
Картопля і овочі 3,2 0,0 -3,2
Всього посівів культур 100,0 100,0 х

 

Виходячи з даних таблиці 3.4 можна відмітити, що існуючий стан структури посівних площ АОПП “Великосорочинське” свідчить про порушення основних положень системи землеробства з урахуванням ґрунтових умов і законів сівозміни.

Так, фактичні площі ярих культур, кукурудзи на зерно, соняшнику перевищують рекомендовані їх обсяги, що призводить до повторних посівів і негативно відображається на фітосанітарному стані. Відсутність виробництва зернобобових культур негативно впливає на родючість ґрунту.

Іншим показником, що характеризує ефективність використання земельних ресурсів є урожайність сільськогосподарських культур. Дослідимо динаміку урожайності основних культур за даними таблиці 3.5.

 

Таблиця 3.5

Урожайність сільськогосподарських культур у АОПП “Великосорочинське” Миргородського району, 2007 – 2011 рр.

Сільськогосподарські

культури

Роки

2011 р. до 2007 р.

2007 2008 2009 2010 2011 абсолютне відхилення, (+; –) відносне відхилення %
Пшениця 35,1 45,8 37,5 34,6 42,8 7,7 21,9
Жито 16,0 9,4 - - 47,9 31,9 199,4
Кукурудза на зерно 54,9 60,5 62,7 59,7 105,0 50,1 91,3
Ячмінь 19,1 31,4 27,7 21,7 23,4 4,3 22,5
Горох 9,9 28,3 20,8 14,8 14,2 4,3 43,4
Овес 58,2 24,7 63,7 13,3 30,9 -27,3 -46,9
Сорго - - - 55,4 44,4 х х
Соняшник 26,5 23,8 19,9 26,7 25,1 -1,4 -5,3
Соя 7,3 16,6 19,5 15,3 29,5 22,2 304,1
Ріпак 6,8 15,0 13,7 - 9,9 3,1 45,6
Картопля - - 53,0 46,0 97,0 х х
Овочі відкритого ґрунту - - -   67,0 х х

 

Аналіз даних таблиці 3.5 показує, що у 2011 р. порівняно з 2007 р. урожайність сільськогосподарських культур у АОПП “Великосорочинське” має тенденцію до зростання. Зокрема, урожайність озимої пшениці за досліджуваний період збільшилася на 7,7 ц/га (21,9 %) і становила 42,8 ц/га, кукурудзи на зерно – на 50,1 ц/га (91,3 %) до 105 ц/га, урожайність ячменю збільшилася на 4,3 ц/га (22,5 %) і становить 23,4 ц/га, урожайність гороху – на 4,3 ц/га (43,4 %) до 14,2 ц/га.

Урожайність соняшнику за 2007 – 2011 рр. зменшилася на 1,4 ц/га (5,3 %) і дорівнює 25,1 ц/га, урожайність сої збільшилася на 22,2 ц/га
(у 4 рази) і становить 29,5 ц/га, ріпаку – на 3,1 ц/га (45,6 %) до 9,9 ц/га.

Важливою складовою планування використання земельних ресурсів є оптимізація площ посіву сільськогосподарських культур. Необхідність урахування у процесі планування посівних площ обмежень у сівозмінах випливає з чітких вимог щодо чергування культур.

Побудуємо таблицю вихідних даних для розрахунку оптимального розміру посівних площ (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Вихідна інформація для визначення оптимальної площі посіву товарних культур у АОПП “Великосорочинське” на 2013 р.

Культури Урожай-ність, ц/га Реалізаці-йна ціна, грн./ц Витрати на 1 ц, грн. Прибуток на 1 ц, грн. Умовні позначе-ння
Пшениця 39,2 141,89 86,24 55,65 Х1
Жито 24,4 50,00 45,00 5,00 Х2
Кукурудза на зерно 68,6 111,88 42,42 69,46 Х3
Ячмінь 24,7 154,81 99,08 55,73 Х4
Горох 17,6 202,34 128,65 73,69 Х5
Овес 38,2 132,09 105,61 26,48 Х6
Сорго 49,9 104,31 66,88 37,43 Х7
Соняшник 24,4 349,52 123,99 225,53 Х8
Соя 17,6 328,51 164,97 163,54 Х9
Ріпак 11,4 231,86 220,82 11,04 Х10
Картопля 65,3 91,31 86,96 4,35 Х11
Овочі відкритого ґрунту 67,0 380,82 362,69 18,13 Х12

 

У зв’язку з тим, що прогнозований рівень інфляції на 2013 р. коливається в межах 20 %, то сукупні витрати на виробництво були збільшені на 20 % порівняно з 2011 р. Реалізаційна ціна 1 ц продукції була збільшена на 10 – 15 %. Для поліпшення існуючої системи сівозміни вводиться вирощування гороху, що забезпечує землю азотом і сприяє підвищенню родючості земель.

Оптимізація посівних площ господарства направлена на максимізацію прибутку і проводиться шляхом вирішення наступної системи рівнянь:

 

Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8 + Х9 + Х10 + Х11 + Х12 ≤ 3662;

Х1 ≥ 840;

Х1 ≤ 1300;

Х2 = 25;

Х3 ≥ 550;

Х3 ≤ 1200;

Х4 ≥ 150;

Х4 ≤ 600;

Х5 ≥ 360;

Х5 ≤ 500;

Х6 ≥ 20;

Х6 ≤ 40;

Х7 ≥ 90;

Х7 ≤ 200;

Х8 + Х9 + Х10 ≤ 730;

Х8 ≥ 350;

Х8 ≤ 500;

Х9 ≥ 150;

Х9 ≤ 350;

Х10 ≤ 50;

Х11 = 3;

Х12 = 3;

39,2 ∙ 86,24 ∙ Х1 + 24,4 ∙ 45,00 ∙ Х2 + 68,6 ∙ 42,42 · Х3 + 24,7 ∙ 99,08 ∙ Х4 + 17,6 ∙ 128,65 ∙ Х5 + 38,2 ∙ 105,61 ∙ Х6 + 49,9 ∙ 66,88 ∙ Х7 + 24,4 ∙ 123,99 ∙ Х8 + 17,6 · 164,97 · Х9 + 11,4 · 220,82 · Х10 + 65,3 · 86,96 · Х11 + 67,0 · 362,69 · Х12 ≤ 20693400;

Zmax = 39,2 ∙ 55,65 ∙ Х1 + 24,4 ∙ 5,00 ∙ Х2 + 68,6 ∙ 69,46 · Х3 + 24,7 ∙ 55,73 ∙ Х4 + 17,6 ∙ 73,69 ∙ Х5 + 38,2 ∙ 26,48 ∙ Х6 + 49,9 ∙ 37,43 ∙ Х7 + 24,4 ∙ 225,53 ∙ Х8 + 17,6 · 163,54 · Х9 + 11,4 · 11,04 · Х10 + 65,3 · 4,35 · Х11 + 67,0 · 18,13 · Х12.

Розв’яжемо задачу за допомогою комп’ютерної програми MS Excel, використовуючи команду: Сервис → Поиск решения (додаток Б).

Наведені площі посіву товарних культур при існуючих обмеженнях можуть забезпечити АОПП “Великосорочинське” при 100 % товарності виробництва отримання прибутку в сумі 12425,06 тис. грн.

Враховуючи результати проведених розрахунків розрахуємо резерви збільшення валової продукції підприємства за рахунок оптимізації посівної площі за допомогою таблиці 3.7.

Таблиця 3.7


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 209; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!