Симетричне навантаження фаз приймача, сполученого зіркоюТрифазні кола

Генерування трифазної системи ЕРС

Багатофазним називають коло в якому діють дві або більше ЕРС однієї частоти, зміщені за фазою і генеруються спільним джерелом енергії. Частину багатофазної системи (окреме коло), в якій діє одна ЕРС, називають фазою. (не плутати з фазою синус величини (ωt+𝝍))

В електротехніці застосовуються двофазні, трифазні, шестифазні та інші системи. Проте найширше використовуються трифазні кола.

Якщо три однакові котушки A-X, B-Y, C-Z, осі яких зсунуто одна відносно одної на 120, обертати в рівномірному магнітному полі індукцією В з кутовою швидкістю ω, то в котушках буде виникати система трифазних ЕРС. Отже в усіх фазах маємо:

Вектори на КП матимуть вигляд:

        

Особливістю симетричної трифазної системи ЕРС є те, що суму миттєвих значень в будь-який момент часу дорівнює нулеві, як і комплексних значень.

Послідовність чергування фаз. Якщо послідовність (А-В-С) спрямована за годинниковою стрілкою, то її називають прямоюпослідовністю чергування фаз, якщо проти (А-С-В) – зворотною послідовністю.

У всіх режимах роботи трифазних схем напруги генератора (чи трансформатора) завжди будемо вважати симетричними, тобто однаковими за значенням і зсунутими в часі на одну третю періоду -120.

Незвязні трифазні системи

Кожна фаза трифазного джерела з кожною фазою трифазного приймача сполучена двома проводами.

Внаслідок великої кількості проводів (шість), які з’єднують джерело і споживач, незв’язні трифазні ел кола не застосовують.

Застосовують зв’язні трифазні кола (три проводи). Існують два способи сполучення окремих фаз джерел та приймачів: сполученна зіркою (Y) та трикутником(Δ).

Сполучення фаз джерела й примача зіркою

Якщо в схемі сполучити між собою кінці джерела енергії X,Y,Z в один вузол 0, а кінці приймача x,y,z – у вузол 0’, то одержимо схему, зображену на рис. – зв’язану трифазну систему при сполученні джерела й приймача зіркою. У цьому випадку три зворотні проводи зливаються в один, який називають нейтральним, або нульовим.

Проводи A-a, B-b, C-c – називають лінійними проводами; їх називають фазами: А, В, С. Струми в лінійних проводах називають лінійними і позначають їх додатній напрям від джерела до приймача, а струм в нейтральному проводі – від навантаження до джерела.

При сполученні зіркою фази генератора послідовно сполучені з фазами приймача, тому лінійні струми одночасно є і фазними струмами:

Напруги між початками фаз джерела й нейтральною його точкою 0 (Ua,Ub,Uc) називають фазними напругами джерела. Нехтуючи опорами фаз генератора – ці напруги будуть дорівнювати ЕРС. Напруги між початками фаз генератора (між лінійними проводами) називають лінійними напругами (Uab,Ubc,Uca). Аналогічно й для приймача.

Із векторної діаграми напруг:

Співвідношення між діючими значеннями лінійних та фазних напруг становить (тр_к OAD):

 

Симетричне навантаження фаз приймача, сполученого зіркою

Навантаження у трифазному колі вважається симетричним, якщо однакові окремо активні й окремо реактивні опори всіх трьох фаз:

Оскільки при симетричному навантаженні фазні напруги однокові між собою й утворюють симетричну систему напруг, то струми у всіх трьох фазах будуть теж однаковими й зсуненими на 120. Значення діючих напруг визначаються:

Або в комплексному вигляді:

                          

Із векторної діаграми випливає що симетрична система струмів утворює нульовий струм у нульовому провіднику. Тому при симетричному навантаженні нейтрального проводу не встановлюють. Потенціал точки 0 дорівнює потенціалові точки 0’ – вони розташовані в центрі трикутника ВД:


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 550; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ