Науково-дослідна частина практикиПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

Факультет лісового, садово-паркового і мисливського господарства

 

Кафедра мисливствознавства, лісівництва та екології лісу

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з навчальної роботи

М.Г. Осінній

«…..» ………..........2013 р.

 

 

ПРОГРАМА

Комплексно-технологічної практики студентів 3 курсу факультету лісового, садово-паркового і мисливського господарства

З ознаками спеціальності Лісове господарство»

З ознаками спеціальності «Мисливське господарство»

 

 

Сімферополь – 2013

 

 

Укладачі:

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісівництва та лісових культур Є.І. Савіч;

асистент кафедри лісівництва та лісових культур Р.В. Салогуб.

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри мисливства та екології лісу Протокол №      від «      »                               р.

 

 

Схвалено навчально-методичною радою факультету ЛСП і МГ

Протокол №     від «       »                                 р.

 

 

Рецензенти:

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісівництва та лісових культур О.І. Левчук;

доктор біологічних наук, доцент кафедри фітодизайну та ботаніки А.В. Єна

 

Загальні положення

 

Комплексно-технологічна практика студентів 3-го курсу спеціальності 6.090103 «Лісове господарство» проводиться у шостому семестрі перед складанням іспитів. Згідно типового навчального плану, загальна тривалість практики складає чотири тижні, тобто 144 годин. Початок практики у квітні, кінець практики у травні.

Базами практики є державні підприємства лісового господарства, державні підприємства мисливського господарства, державні заповідники та заказники України та Автономної Республіки Крим (далі база практики).

Виконання програми комплексно-технологічної практики дозволить студентам краще засвоїти теоретичний курс з фахових дисциплін та наочно ознайомитись з особливостями ведення лісового господарства.

 

 

Організація практики

 

Для проведення комплексно-технологічної практики від кафедри назначається керівник. Заздалегіть, до початку практики керівник зобов’язаний попередити студентів про терміни проходження практики.

Студенти, до початку практики повинні визначитися з базою практики, скласти та узгодити договір про проходження комплексно-технологічної практики між базою практики та учбовим закладом. У договорі вказується назва учбового закладу, який направляє студентів на практику та повна назва бази практики, яка приймає студента для проходження практики. Договір також містить права та обовязки сторін укладання договору, завіряється підписами керівників та круглими печатками. Студенти проходять комплексно-технологічну практику групами та індивідуально. У договорі вказуються прізвища студентів, які направляються для проходження практики.

Студенти, які не встигли укласти договір з базою практики до початку практики, проходять її у структурних підрозділах університету (відділ парково-екологічної служби, лабораторія в с. Форос, лабораторія в с. Новий-Світ).

 

Перед самим початком практики, з усіма студентами повинні провести інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Інструктаж проводить інженер з техніки безпеки та охорони праці учбового закладу разом з керівником практики. Основними питаннями інструктажу є правильна поведінка студента під час подорожі до місця проходження практики, та в зворотньому напрямку, а також безпечні заходи при виконанні завдання по програмі практики. Після проведення інструктажу всі студенти, які направляються на практику, повинні розписатись у журналі з техніки безпеки.

Керівник практики від учбового закладу повинен впевнитись, що всі студенти групи мають програму практики та ознайомлені з нею.

 

Мета та завдання практики

 

Комплексно-технологічна практика направлена на досягнення наступних задач:

Ø закріплення теоретичного навчального матеріалу та освоєння робочої професії;

Ø вивчення природних кліматичних умов господарства;

Ø вивчення стану лісового фонду підприємства;

Ø вивчення основних лісівничих показників;

Ø вивчення питань проміжного користування лісом;

Ø аналіз заходів по охороні та захисту лісу, а також технічної документації, пов’язаної з цим;

Ø вивчення об’ємів рекреаційного лісокористування в господарстві та перспективи його розвитку;

Ø вивчення питань охорони фауни та об’ємів біотехнічних заходів, які проводяться в лісовому господарстві;

Ø вивчення питань охорони праці та санітарії на виробництві;

Ø вивчення лісокультурних заходів, які проводять в господарстві;

Ø вивчення принципів проведення лісогосподарських заходів в господарстві.

 

Студент практикант повинен прийняти участь в роботах по:

Ø охороні угідь від лісових пожеж, складанню актів про лісопорушення та лісові пожежі;

Ø відведенню лісосік під рубки догляду, санітарні та інші види рубок;

Ø проведенню рубок догляду, санітарних та інших видів рубок;

Ø проведенню комплексу біотехнічних заходів в лісових угіддях;

Ø заготівлі насіння деревних та чагарникових порід, їх первинній обробці та складанню документації по лісонасіннєвій справі;

Ø підготовці грунту для створення лісових культур;

Ø створенню лісових культур, інвентаризації та догляду за ними;

Ø збору лікарської сировини, грибів, ягід та інших роботах пов’язаних з побічним користуванням лісу;

Ø захисту лісу від хвороб та шкідників.

 

Науково-дослідна частина практики

 

Практиканту потрібно провести спостереження та збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт, курсових проектів, а також випускної бакалаврської роботи. Провести дослідження стосовно  характера та масштабів впливу на лісові насадження разноманітних факторів господарської діяльності (рекреації, побічного користування, рубок лісу, захисту лісу, тощо), а також фауноохоронних та біотехнічних заходів, які проводять в господарстві.

Вимоги до звіту

 

Після закінчення практики кожен студент-практикант повинен скласти звіт про проходження комплексно-технологічної практики. Кожний звіт повинен містити дані про сучасний стан лісового масиву господарства та господарську діяльність, яка направлена на підвищення продуктивності деревостанів, раціональне та комплексне використання земель лісового фонду.

Звіт повинен складатися з наступних розділів:

1. Природні кліматичні умови господарства.

2. Економічні умови регіону.

3. Таксаційні показники деревостанів.

4. Лісокультурні заходи в господарстві.

5. Лісогосподарські заходи на підприємстві.

6. Заходи по захисту від шкідників та хвороб лісу.

7. Протипожежні заходи в госопдарстві.

8. Заходи по біотехнії.

9. Результати таксації мисливських угідь господарства.

10. Заходи по охороні праці та з техніки безпеки виробництва.

11. Заходи по використанню недеревної продукції лісу.

12.  Види роботи, виконані під час проходження практики.

 

Письмовий звіт з комплексно-технологічної практики оформлюється на стандартних листках формату А4 і підшивається у папку. У ньому повинні бути виконані всі завдання, передбачені програмою практики.

Дуже гарно, якщо до звіту додаються фото чі малюнки технологічних процесів, в яких приймають участь практиканти.

Обовязково до звіту додається щоденник з коротким описом роботи за кожен день.

Звіт та щоденник підписуються керівником практики від підприємства (старший майстер, лісничий, головний лісничий) та завіряється печаткою бази практики.

Звіт захищається на засіданні кафедри лісівництва та лісових культур.

Студенти, які не представили звіт або не захистили його, мають академічну заборгованість, і тільки після її ліквідації зможуть продовжити навчання у ВНЗ.

 

 

Методичні вказівки

 

Для викладення даних, які характеризують природні умови господарства, таксаційні показники деревостанів та діяльність робітників господарства, потрібно детально проаналізувати лісовпорядні документи, а саме «Проект організації та розвитку господарства» І, ІІ, ІІІ том, карту господарства та всі інші документи, які ведуться в госоподарстві (книга лісових культур, книга лісових пожеж, книга спостереження за шкідниками тощо)

 

6.1. Природні умови.

 

Характеристика природних умов наведена у «Проекті організації та розвитку господарства» перший том «Пояснювальна записка». Характеристика повинна складатися з даних про природно-кліматичні умови, грунтово-гідрологічні умови та геологічні умови.

 

6.2. Економічні умови регіону.

 

Характеристика економічних умов повинна містити дані про розвитиок народного господарства в регіоні розташування лісогосподарського підприємства, потребу в деревини для народного господарства, наявність та стан шляхів транспорту, рівень інтенсивності ведення лісового господарства та виробничої потужності лісового господарства, значення лісового господарства в економіці регіону та охороні навколишнього середовища.

 

6.3. Таксаційні показники деревостанів

 

Характеристика таксаційних показників деревостанів повинна включати достатню кількість числового та текстового матеріалу. Дані складаються з розподілу загальної площі господарства по категоріям земель, розподілу загальної площі вкритої лісом по деревним породам, розподілу загальної площі вкритої лісом по класам бонітету, повноті, запасу, віку в розрізі кожної деревної породи, яка зростає на площі господарства. Обов’язково відобразити дані про зміну всих таксаційних показників за ревізійний період в розрізі кожної породи.

 

6.4. Лісокультурні заходи в господарстві.

 

Для характеристики лісокультурних заходів потрібно навести дані про наявність лісонасіннєвої бази, об’єми заготівлі насіння по породам, кількість постійних та тимчасових лісових розсадників, асортимент вирощуваного в розсадниках садивного матеріалу, його кількість та якість, про проведені лісокультурні заходи за останні 5 років. Вказати, на якій категорії лісокульутрної площі створюються лісові культури, з якою метою їх створюють, які породи використовують. Вказати способи змішування, схему розміщення, технологію підготовки грунту, технологію висаджування та догляду за лісом. Обов’язково вказати приживаємість культур за останні 5 років. Вкажіть фактори, які позитивно та негативно впливають на ріст та розвиток саджанців та сіянців. Вкажіть, який об’єм лісокультурніх заходів в даному господарстві запланований на наступний ревізійний період. Проведіть аналіз досвіду створення лісових культур в господарстві.

 

6.5. Лісогосподарські заходи на підприємстві.

 

Наводячі характеристику лісогосподарських заходів потрібно вказати: які види рубок проводять в господарстві та в яких об’ємах. Яка кількість стовбурового запасу вибирається з деревостану при кожному виді рубки. Вкажіть, які стовбурові сортименти одержують при проведенні рубок в господарстві. Проаналізуйте досвід господарства в проведенні кожного виду рубок. Додайте до звіту заповнені бланки документів або копії: перелікова відомість для рубок, відомість матеріально-грошової оцінки відведеної ділянки, копію лісорубного квитка, бланк разпорядження ліснику, акт освідоцтва місця рубки.

 

6.6. Заходи по захисту від шкідників та хвороб лісу.

 

Наведіть дані про наявність хвороб та шкідників деревно-чагарникової рослинності в даний період в господарстві, вкажіть фазу розвитку шкідників. Обов’язково до звіту додайте декілька видів гербарних екземплярів рослин з господарства, пошкоджених хворобами чи шкідниками. Вивчіть, які види хвороб та шкідників найчастіше вражають та пошкоджують деревно-чагарникові породи в господарстві. В яких об’ємах та які види робіт проводять в господарстві для попередження появи хвороб та шкідників лісу та для боротьби з ними. Додайте заповнений листок наземної сигналізації.

 

6.7. Протипожежні заходи в госопдарстві.

 

Потрібно вісвітлити дані про класи пожежної небезпеки в господарстві. Яку площу насаджень охоплює кожний клас пожежної небезпеки. Привести дані про кількість пожеж в господарстві за останні п’ять років, вказати площу пошкоджену вогнем, вказати породний склад насаджень пошкоджених пожежами. Вказати об’єми протипожежних заходів, які проводять в господарстві кожного року, окремо по кожному виду протипожежних робіт. Вказати наявність протипожежного знаряддя та його стан. Проаналізуйте досвід господарства в проведенні протипожежних заходів та операцій з ліквідації займань у лісі. Додайте до звіту заповнений бланк акта про лісову пожежу та карту господарства, на якій будуть зображені ділянки кожного класу пожежної небезпеки.

 

6.8. Заходи по біотехнії.

 

Вивчаючі заходи з біотехнії в господарстві, потрібно привести дані про наявність та стан штучних та природніх водопоїв, солонців, галечників, пархалищь, вказати кількість та стан реміз, кормових полів, наявність та стан годівниць. Замалювати чи додати до звіту фото з зображеннями типів годівниць застосованих в господарстві. Вказати щорічний об’єм заготівлі кормів в господарстві для підгодівлі диких тварин. Вкажіть, які види кормів в якому об’ємі затовляють.

 

6.9. Результати таксації мисливських угідь господарства.

 

Наводячі матеріали таксації мисливських угідь відобразіть дані про існуючі категорії мисливських угідь в господарстві. Вкажіть кількість всих видів мисливської фауни, яка існує на території господарства.

 

6.10. Заходи по охороні праці та з техніки безпеки виробництва.

 

З охорони праці та техніки безпеки на виробництві потрібно навести дані про види інструктажу, які проводяться в господарстві, хто інструктує робітників, де реєструють інструктажі, як проходить процес інструктування та як виконують правила техніки безпеки на виробництві самі робітники.

 

6.11. Заходи по використанню недеревної продукції лісу.

 

Для характеристики використання недеревної продукції лісу наведіть дані про наявність та використання в господарстві грибів, ягід, плодів, горіхів, лікарських рослин, підсочного виробництва, бджільництва, полювання, ріболовлі та рекреаційного використання корисних властивостей лісу. Вкажіть, який вид користування недеревними ресурсами найбільш розвинутий в вашому господарстві.

 

6.12. Види роботи, виконані під час проходження практики.

 

Цей розділ повинен містити подробні описання всих видів робіт, виконаних вами за весь період практики. Описувати потрібно не кожен робочій день, а кожен вид роботи. Опис повинен включати всі види операцій по виконанню даного виду роботи.

 

Аналіз господарської діяльності підприємства повинен бути по можливості критичним, для того, щоб існуючі суттєві недоліки були враховані при проектуванні заходів щодо покращення чи зміни господарювання.

7. Студент практикант зобов’язаний:

Ø своєчасно скласти договір про проходження практики;

Ø отримати завдання та прослухати інструктаж з техніки безпеки та по виконанню програми практики;

Ø після прибуття на базу практики надати в відділ кадрів базі практики всі необхідні документи для оформлення на практику;

Ø пройти інструктаж з техніки безпеки та оохороні праці на місці практики;

Ø щоденно охайно вести записи у щоденнику;

Ø при зміні робочих місць своєчасно проходити інструктаж та суворо дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці та виробничої санітарії;

Ø дотримуватись правил внутрішнього розпорядку бази практики;

Ø в повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики;

Ø однаково зі штатними робітниками нести свідповідальність за виконану работу та її результати;

Ø регулярно консультуватися по всим питанням виконання програми практики з керівником практики від підприємства;

Ø вчасно та якісно скласти звіт про проходження комплексно-технологічної практики;

Ø до звіту потрібно додати заповнений та завірений печаткою бази практики щоденник;

Ø після прибуття до університету, студент повинен впродовж семи днів здати звіт на кафедру та захистити його перед комісією.

 

 

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

Факульет лісового, садово-паркового і мисливського господарства

 

Кафедра лісівництва та лісових культур

 

ЗВІТ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 830; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!