Порядок нарахування додаткових балів

ВИМОГИ

Щодо оформлення тез для опублікування у збірнику тез доповідей XXXV студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2011 рік (на виконання наказу №24-Н від 7 лютого 2012 року)

 

 Структура тез:

- заголовок(має бути лаконічним; у назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру; не приймаються заголовки, що починаються зі слів «До питання…», «Деякі питання…», «Дослідження питання…», «Матеріал до вивчення…», і т.п. заголовок розташовувати посередині рядка та друкувати великими літерами, жирним шрифтом, без крапки в кінці, не підкреслюючи);

- відомості про автора (вміщувати після назви статті – ініціали, прізвище студента (жирним шрифтом, курсивом), назва групи - курсивом);

- відомості про наукового керівника(ініціали, прізвище (жирним шрифтом, курсивом), науковий ступінь та вчене звання - курсивом);

- текст тез;

- список використаних джерел.

Текст оригіналу (до 3 сторінок) повинен бути роздрукований з одного боку на білому аркуші формату А5 (148 × 210 мм) чорним кольором на лазерному принтері в стандартному режимі (без економії тонера) при дотриманні контрастності, чіткості, рівномірності, а також наступних вимог:

- обов’язковий комп’ютерний набір у текстовому редакторі Microsoft WORD, не раніше версії WORD 97;

- поля тексту (обов’язкове використання дзеркальних полів): верхнє, нижнє, внутрішнє, зовнішнє – 1,5 см;

- шрифт набору Times New Roman, розмір шрифту 11;

- міжрядковий інтервал – множитель 0,9, абзац – 0,5 см.

 

ТЕКСТ РОЗТАШОВУВАТИ НА ПОВНИХ СТОРІНКАХ!

Приклад оформлення тез:

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТА ЗАХОДИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ

ІНВЕСТИЦІНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Ю.О. Жук, Ф-41

В.П. Губачов, к.е.н.,  доцент – науковий керівник

Текст тез……..

Список використаних джерел

1.

2.

3.

Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують безпосе­редньо після посилання на них у тексті.

Нумерація та посилання. Нумерують тільки ті формули та рівняння, на які є посилання в тексті. Формули та рівняння слід нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках порядковою наскрізною нумерацією, за винятком формул і рівнянь, наве­дених у додатках.

Нумеровані формули виділяють в окремі рядки і розташовують посередині сторінки. Номер фор­мули або рівняння зазначають на рівні формули або рів­няння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Як правило, ви­ще та нижче від такої формули чи рівняння зали­шають один вільний рядок. Номер багаторядкової формули ставлять проти останнього її рядка.

Нескладні ненумеровані формули допус­ка­єть­ся розташовувати безпосередньо в тексті.

Увага! Всі формули слід набирати в «Редак­торі формул» Math Type!

 

Ілюстрації

Ілюстрації(креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати безпо­се­редньо після першого посилання на них у тексті, а якщо це зробити технічно складно (наприклад, вели­ка за розміром), то необхідно розмістити її на на­ступній сторінці. Зображення на ори­гі­налах ілюстра­цій мають бути конт­растними і чіт­ки­ми. Тов­щина ліній на ілю­стра­ціях не повинна бути меншою, ніж 1 пункт (pt).

Ілюстрації мають підпис, який розміщують по цен­т­ру під ілюстрацією таким же шрифтом, як і ос­нов­ний текст; він повинен відповідати основ­ному тексту, доповнювати його, але не повто­рювати. Циф­ро­ві та (чи) буквені позначення, наведені на ілю­страції, слід пояснювати або всі у підписі, або у тексті. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

 

 


Рис. 1. Жарочний барабан машини МБЛ-1:

1 – рама; 2 – ліхтарний безполум’яний пальник;
3 – змішувальна трубка пальника; 4 – держак;
5 – підшипник; 6, 9 – кришки торцеві нерухомі;
7, 8 – кришки торцеві рухомі

Увага! Всі елементи (фрагменти) графічних об’єктів повинні бути згруповані!

 

Таблиці

Таблицю необхідно розташовувати безпосередньо після посилання на них у тексті або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами на­скрізною нумерацією, за винятком таблиць, наве­дених у додатках.

Слово «Таблиця» розміщують справа над таблицею, а назву друкують ма­лими літерами з першої великої, виділяють напівжирним шрифтом і вміщу­ють над таб­лицею по центру. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці, наприклад:

Таблиця 3

Порядок нарахування додаткових балів

№ з/п Вид роботи Оцінка в балах
1 Підготовка та захист рефератів 3–5 балів
2 Доповіді та повідомлення на наукових конференціях різного рівня 5–10 балів
3 Виконання завдань самостійної роботи 20 балів

 

Коли таблиця не має назви, а лише містить, наприклад, конкретні розрахункові дані, то вони оформлюються у вигляді форми, яка не нумерується. При оформленні такої таблиці бокові границі не виділяються, наприклад:

Цех

Рівень виконання норм, %

Разом

до 95 95–100 101–110 111–130 більше 130
№ 1 50 80 300   240 850
№ 2 9 29 170   95 436
№ 3 10 30 235   128 500

Список рекомендованих джерел

Список рекомендованих джерел слід розмі­щу­вати одним із таких способів: у порядку появи по­силань у тексті, в алфавітному порядку прі­звищ ав­торів або заголовків, у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел складають від­по­­від­но до чинних стандартів з бібліотечної та ви­дав­ничої справи (автор, назва, вид видання, місто, видав­ниц­тво, рік, кількість сторінок).

Обсяг списку - до 5 джерел.Примітки

Примітка до тексту та таблиць, у яких вказуються довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки 8 кеглем.

1) Якщо примітка стосується таблиці, то вона пишеться безпосередньо під таблицею.

2) Примітка виноситься в кінець сторінки, наприк­лад: Примітка: *..., в тексті ставлять *.

3) Якщо примітка одна, то вона позначається *, а якщо декілька – цифрами.

УВАГА! РОБОТА НЕ ПОВИННА МІСТИТИ СКАНОВАНИХ ФРАГМЕНТІВ!


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 413;