ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ У ТВАРИННИЦТВІУДК 619:615.375:573.6:636:4

ФІЗІОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЇ

МІКОВІТАМУ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН

Кучеренко І. Ю. студент 3 курсу

Науковий керівник – Лясота В.П., д-р. вет. наук

Білоцерківський національний аграрний університет

Для забезпечення населення України продуктами тваринництва слід інтенсифікувати наукові дослідження біологів щодо створення високоефективних засобів і методів діагностики, профілактики і лікування тварин, а також використання досягнень біотехнології, розробити ефективну систему профілактичних, санітарно-гігієнічних заходів, які б забезпечували ветеринарне благополуччя господарств, захист навколишнього середовища, одержання високоякісної продукції.

Ситуація, що склалася в господарствах України, потребує перегляду методологічних підходів до профілактики та лікування захворювань молодняку сільськогосподарських тварин з використанням екологічно безпечних препаратів, зокрема природних білково-вітамінних добавок.

Метою роботи було провести доклінічне вивчення впливу нової біологічно активної сполуки Міковітам на природну резистентність білих щурів та дослідити його дію на метаболізм, інтенсивність їхнього росту.

Методи дослідження - зоотехнічні, зоогігієнічні, клініко-фізіологічні, гематологічні, біохімічні, статистичні.

При вивченні інтегральної оцінки поведінкових параметрів білих щурів при застосуванні Міковітама змін температури тіла, частоти дихання, горизонтальної, вертикальної, інтегральної активності, «ніркового рефлексу» спонтанної рухової активності, сумаційно-порогового показника між дослідними та контрольною групами не установлено.

Використання Міковітаму у дозах 0,5–2,5 мл/гол не викликало побічних явищ у білих щурів: відставання у рості та розвитку.

Міковітам є активною біологічною сполукою, так як інтенсивність росту живої маси лабораторних тварин дослідної групи тварин складало 47,0 мг, або 25,4 % порівняно з тваринами контрольної групи.

Вивчення маси внутрішніх органів білих щурів показало, що вірогідної різниці у масі тимуса, печінки, селезінки, щитоподібної залози та нирок між дослідними та контрольними тваринами не встановлено. За фізіологічним станом дані внутрішні органи були в нормі.

Застосування Міковітаму сприяє помірній активації еритроцитопоезу у периферичній крові організму білих щурів: підвищення концентрації гемоглобіну складало – 4,5 % ; кількості еритроцитів – 2,7 % та гематокриту – 3,1 %. Різниця між вмістом лейкоцитів, нейтрофілів, базофілів і лімфоцитів у периферичній крові піддослідних тварин відсутня.

Таким чином, застосування Міковітаму не проявляє шкідливої дії на лабораторних тварин, тому варто продовжити вивчення його впливу на сільсьгосподарських тваринах.

УДК 619:615.375:573.6:636:4

Демчук В.М. – студент 3 курсу

Науковий керівник – Лясота В.П., д-р. вет. наук

Білоцерківський національний аграрний університет

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕБІОТИКУ БІО-АКТИВ ТА МОБЕС У КРОЛІВНИЦТВІ

В умовах промислової технології під час вирощування тварин не завжди можна створити оптимальні умови середовища, виникає "біологічний дискомфорт", який негативно впливає на всі системи організму, і в першу чергу – на імунобіологічну реактивність, що призводить до виникнення різних патологічних змін, зниження продуктивності тварин. По суті перед біологами поставлена основна проблема яка полягає не у проведенні лікувальних заходів, і навіть не в здійсненні профілактики захворювань, а у попередженні дисбалансу гомеостазу організму і навколишнього середовища

Мета досліджень вивчити активуючий вплив вітчизняних препаратів Біо-актив та Мобес на природну резистентність, енергію росту кролів. Методи дослідження - зоотехнічні, зоогігієнічні, клініко-фізіологічні, гематологічні, біохімічні, статистичні.

У науково-дослідній роботі вперше установлено активуючий вплив препаратів Біо-актив та Мобес на природну резистентність, інтенсивність росту кролів: помірна активація еритроципоезу, метаболізму організму тварин, нормалізація функції шлунково-кишкового каналу.

Одноразове введення Мобес у дозі 0,1 мл/гол та згодовування Біо-активу у вигляді кормової добавки у дозі 0,8–2,0 г/гол не викликало побічних явищ: підвищення температури тіла, відставання у рості розвитку кролів, як в умовах віварію так і виробництва (СВАТ «Агрокомбінат «Калита»), а тому він може бути рекомендований для застосування сільськогосподарських тваринам.

Вперше встановлено оптимальну дозу використання Мобес та пребіотика Біо-актив для активації природної резистентності, метаболізму організму, інтенсивності росту кролів, яка становить: 0,1 мл/гол та 2,0 г/гол протягом 30-ти діб відповідно.

Доведено, що застосування препаратів підвищує збереженість кролів до 95 % і приріст маси тварин у середньому на 17,0 %. Використання препаратів сприяє запобіганню розладу функцій шлунково-кишкового тракту кролів.

Таким чином, застосування імуномодулятора Мобес та пребіотика Біо-актив сприяє підвищенню природної резистентності організму кролів, збереженості та продуктивних якостей, що має важливе екологічне та соціальне значення.

 

 

УДК 619:614.48:616.9:612.017

Колодько Т.О. – студентка 3 курсу

Науковий керівник – Лясота В.П., д-р. вет. наук

Білоцерківський національний аграрний університет

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ У ТВАРИННИЦТВІ

В системі ветеринарно-санітарних заходів на тваринницьких об’єктах провідне місце займає дезінфекція, основне призначення якої полягає у розірванні епізоотичного ланцюга поширення хвороб від джерела інфекції до чутливого організму. Провідну роль у цьому відіграє проведення дезінфекційних заходів, які повинні бути ефективними у біологічному, екологічному, та в економічному відношенні

В їх основі лежить застосування різних хімічних речовин, які вбивають мікроорганізми на поверхні та всередині різних об’єктів і предметів навколишнього середовища. Для дезінфекції відбирають лише такі хімічні препарати, які мають здатність швидко і згубно діяти на мікроорганізми.

Мета досліджень вивчити особливості застосування дезінфектантів у тваринництві.

В даний час у всьому світі існують певні тенденції у виборі активних з’єднань для дезінфектантів, а саме: найширше поширені композиційні препарати, розроблені на основі альдегідів, катіонних ПАВ, спиртів, ЧАС.

Основними діючими речовинами дезінфектантів є: альдегіди – володіють бактерицидною, віруліцидною, фунгіцидною та спороцидною діями; хлор – володіє бактерицидною, віруліцидною, фунгіцидною діями, активний проти плісняви; йодоформ – володіє бактерицидною, віруліцидною, фунгіцидною діями, активний проти плісняви; кислоти – виражена бактерицидна дія, проти вірусів, що мають і не мають оболонку (оболонкові, без оболонкові віруси), овоцидна дія, дія проти кокцидій, клостридій, кріптоспорідій; пероксиди (що містять оксиген) – виражена бактерицидна, віруліцидна та спороцидна дії; спирти – спороцидна, віруліцидна (пліснява, аеробні та анаеробні спороутворюючі організми) – швидка дія; ЧАС – виражена бактерицидна (також грам-негативні), віруліцидна, фунгіцидна і спороцидна дії; бактерицидні полімери – виражена бактерицидна (також грам-негативні), віруліцидна, фунгіцидна та спороцидна активність, пролонгована дія; етиленгліколь – виражена бактерицидна дія, проти запотівання скляних поверхонь, безпечні для тварин і людей.

Таким чином, дезінфікуючі препарати, як сполуки активного хлору та інші галогеноїди, фенолові похідні, альдегіди тощо, володіють ефективною знезаражуючою дією за більшості вірусних інфекцій. Однак їхнім недоліком є подразнювальна дія та значна токсичність для тварин, що обмежує сферу їх використання і згубно впливає на екологію. Тому застосування таких речовин вимагає максимального дотримання заходів безпеки, а контакт з живими об’єктами виключається.

 

УДК 619:614.9:546.4:636

Киричок Я.А. – студентка 3 курсу

Науковий керівник – Лясота В.П., д-р. вет. наук

Білоцерківський національний аграрний університет


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 231; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ