КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВАФакультет туризму, готельного і ресторанного бізнесу

Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства

 

                                                                                                              

 

Курсова робота

з дисципліни “Організація туризму”

на тему: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

Студента ____курсу _________групи

__________________форми навчання

 

________________________________

(прізвище)

________________________________

(ім’я та по-батькові)

 

Керівник курсової роботи _____________________ ___________________

                        (прізвище та ініціали)                                    (підпис)

 

 

Київ 200__


Додаток Б

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства   З а в д а н н я   На курсову роботу з дисципліни                              "Організація туризму"                                     .   студента спеціальності     „Туризм”                                курсу             групи               .  _________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по-батькові) Тема завдання: __________________________________________________ _________________________________________________________________                                          Курсова робота виконується в наступному обсязі:              друкованих сторінок   1. Пояснювальна записка

 

 

 


продовження додатку Б

Рекомендована література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Календарний план

Виконання курсової роботи

№ з\п

Зміст роботи

Приблизний об'єм роботи

Тижні виконання курсової роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Дата видачі завдання "____"__________________ 200__ р.

Строк закінчення "____"_____________200__ р.

Керівник курсової роботи _____________________________________________

Студент                          _____________________________________________

Затверджено кафедрою теорії та практики туризму і готельного господарства, протокол №___________ від "____"________________200___р.

 

Бланк завдання є другою та третьою сторінкою курсової роботи

 

 

Додаток В

Стандарти описування бібліографії

Монографія (до п’яти авторів) Прізвище, ініціали автора. Назва. – Місто: Видавництво, Рік. – К-ть стор.
Багатотомне видання Прізвище, ініціали автора. Назва: В 2 т. – Місто: Видавництво, Рік. – Т.2: Назва тому. – С. 15-25.
Колективна монографія (більше п’яти авторів) Назва / Прізвища 1-го, 2-го, 3-го авторів "та інш." – Місто: Видавництво, Рік. – К-ть стор.
Посилання на окремий розділ Назва / Прізвища 1-го, 2-го, 3-го авторів "та інш." – Місто: Видавництво, Рік. – Номар розділу (Гл.2: Назва глави). – С. 15-25
Збірник Назва збірника: "Зб. наук. праць". – Місто: Видавництво, Рік. – К-ть стор.
Посилання на окрему статтю збірника Прізвище, ініціали автора. Назва статті // Назва збірника: "Зб. наук. праць". – Місто: Видавництво, Рік. – С. 15-25.
Посилання на журнальну статтю Назва журналу. – Рік. - №5. – С. 15-25.
Посилання на газетну статтю Прізвище, ініціали автора. Назва статті // Назва газети. – Рік. – Дата.

 


Додаток Г

 

Заст. завідуючого кафедрою

теорії та практики туризму і готельного господарства

______________________________

(П.І.Б.)

студента групи_________________

______________________________

(прізвище та ініціали студента)

 

ЗАЯВА

 

Прошу закріпити за мною тему курсової роботи _________________________________________________________

(назва теми)

під керівництвом _________________________________________.

                                    (посада, вчений ступінь, прізвище та ініціали керівника)

 

__________________

(підпис)

_____________

(дата)

 


Додаток Д

Деталізований план виконання курсової роботи

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку країни (регіону), що досліджується

Загальна інформація про країну (регіон), що вивчається

Природно-ресурсний та соціально-економічний потенціал країни (регіону), що вивчається

Аналіз основних статистичних даних в галузі туризму і рекреації відповідної країни (регіону)

РОЗДІЛ 2 Аналіз формування і розвитку рекреаційних комплексів і центрів туризму країни (регіону, що досліджується)

2.1. Характеристика рекреаційного потенціалу, особливості рекреаційної спеціалізації.

2.2. Потужність, географія, структура та динаміка рекреаційних потоків

Аналіз функціонування найкрупніших рекреаційних центрів

Види туризму розвинені в регіоні

РОЗДІЛ З Створення туристичного продукту на прикладі рекреаційного регіону

3.1. Проблеми та перспективи розвитку туризму і рекреації в регіоні

 3.2. Розробка туристичного продукту актуального для даного регіону

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 275; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ