Список рекомендованої літератури та нормативно-правових актів1. .Абрамов Я. Принципи корпоративного управління у світі. Чи слід їх запроваджувати в Україні [Текст] / Я. Абрамов // Юридична практика. – 2003. – № 5. – С. 4-6.

2. Агарков, М.М. Учение о ценных бумагах [Текст] : науч. пособ. / М.М. Агарков – М., 1993.

3. Агарков, М.М. Учение о ценных бумагах [Текст]: – М, 1993.

4.  Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью: сборник зарубежного законодательства [Текст] / сост. - отв. ред. и авт. вступ. статьи В.А. Туманов. М.: БЕК, 1995. 290 с.

5.  Алексеев, М.Ю. Рынок ценных бумаг [Текст] : науч. пособ. / М.Ю.Алексеев. – М.: Финансы и статисти­ка, 1992.

6.  Амігуд, М. Суди і захист прав акціонерів [Текст] / М. Амігуд // Право України. 1999. № 4. С.26.

7. Амірова, Ю. Товариство з обмеженою відповідальністю: переваги і недоліки [Текст] / Ю. Амірова // Економіка. Фінанси. Право.2000. №3. С.20-22.

8.  Андреев, В. Договоры в предпринимательской деятельности [Текст] / В. Андреев // Российская юстиция. 1995. №4.

9.  Андреев, В.К. Создание акционерного общества и контроль за его деятельностью [Текст] / В.К. Андреев // Хозяйство и право. 1996. № 4.

10.  Анохин, В.С. Предпринимательское право [Текст]: Учебник для студентов вузов / В.С. Анохин.М.: ВЛАДОС, 1999. 400 с.

11.  Артеменко, С. До питання про правовий статус правління акціонерного товариства [Текст] / С. Артеменко // Право України. 2001. – №9. С.44-47.

12.  Артеменко, С. Права акціонерів за законодавством України [Текст] / С. Артеменко // Підприємництво, господарство і право. 2001. №6. С.27 -30.

13.  Багаларов, С. Эмиссия акций: сущность процедуры [Текст] / С. Багаларов // Бизнес. 1999. № 43. С.87-89.

14.  Бакшинскас, В.Ю. и др. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ (акционерное право)[Текст]: Учеб.пособие / Бакшинскас В.Ю., Дедов Д.И., Карелина С.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова; под ред. Е.П. Губина.М.: Зерцало, 1999.242 с.

15.  Бакшинскас, В.Ю. Правовая природа уставного капитала акционерного общества [Текст] / В.Ю Бакшинскас // Законодательство. 1998. № 6.

16.  Бакшинскас, В.Ю. Формирование уставного капитала обществ неденежными вкладами [Текст] / В.Ю. Бакшинскас // Законодательство. 1998. № 8.

17.  Бєлкін, М.Л. Актуальні питання захисту прав учасників (акціонерів) у процедурі банкрутства господарського товариства [Текст] / М.Л. Бєлкін // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2008. – №1 (8). – С. 72–81.

18.  Блюмхардт, О. Спостережна рада акціонерного товариства: порівняльний аналіз [Текст] / О. Блюмхардт // Наук. вісник Чернівецького університету. Зб. наук. пр. Чернівці: Рута. Вип. 105: Правознавство. 2001.с.52-55.

19.  Боднар, Т.В. Право власності господарських товариств [Текст] // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Чернівці, 1999. Вип. 48: Правознавство. с.60-63.

20. Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов [Текст] : науч. пособ. / А.Н. Буренин. – М.: ФКК, 1998

21.  Васильченко, В. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання [Текст] / В. Васильченко // Право України. 2000. №7. С.80.

22.  Вінник, О. Закрите акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю: порівняльна характеристика і проблеми вдосконалення правового регулювання [Текст] / О. Вінник // Підприємництво, господарство і право. 1997. №8.

23.  Вінник, О. Характерні риси господарських організацій [Текст]/О. Вінник// Підприємництво, господарство і право. 1998. №2. С.3-8.

24.  Вінник, О. Характерні риси господарських організацій [Текст]/О. Вінник// Підприємництво, господарство і право. 1998. №3. С.3-6.

25.  Вінник, О. Характерні риси господарських організацій [Текст]/О. Вінник// Підприємництво, господарство і право. 1998. №5. с.15-17.

26.  Вінник, О. Характерні риси господарських організацій [Текст]/О. Вінник// Підприємництво, господарство і право. 1998. №6. С.9-11.

27.  Вінник, О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище [Текст] / О.М. Вінник. К., 1998.

28.  Вінник, О.М. Проблема дійсності угод, що укладаються виконавчим органом господарського товариства [Текст] / О.М. Вінник // Предпринимательство, хозяйство и право. 1998. № 11. С.5-9.

29.  Господарський кодекс України [Текст] : Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін. ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

30.  Жорнокуй, Ю.М. Викуп контролюючим акціонером акцій на вимогу міноритарних акціонерів та передача акцій контролюючого акціонера у розпорядження акціонерного товариства як шляхи вирішення корпоративних конфліктів [Текст] / Ю.М.Жорнокуй // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2008. – №3 (10). – С. 10–15.

31.  Задихайло, Д.В. Корпоративне управління [Текст] : навчальний посібник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назаров. – Х.: Еспада, 2003. –

688 с.

32. Конституція України [Текст] : зі змінами та доповненнями: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.]. – Х. : Весна, 2008. – 48 с.

33. Кравченко, Ю.Я. Ринок цінних паперів [Текст] : навчальний посібник / Ю.Я. Кравченко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 664 с.

34. Кравчук, В.М. Корпоративне право [Текст] : Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В.М. Кравчук. – К.: Істина, 2005. – 720 с.

35.  Луць, В.В. Акціонерне право [Текст] : Навчальний посібник / В.В. Луць, Р.Б. Сивий, О.С. Яворська; за ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 256 с.  

36.  Мельник, О.О. Корпоративне право України [Текст] : Навчально-практичний посібник із зразками документів / О.О. Мельник. – К.: ФОП Мельник О.О., 2008. – 368 с.

37.  Мілаш, В.С. Теорія господарського договору [Текст] / В.С. Мілаш // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2008. – №1 (8). – С. 18–29.

38.  Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] : 2-е вид., перероб. і допов. / за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С.Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

39.  Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : у 2 т. / 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 832 с.

40.  Ольшанченко, В.І. Вихід учасника у господарських товариствах з обмеженою відповідальністю [Текст] / В.І. Ольшанченко // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2007. – №4-5 (5-6). – С. 95–98.

41.  Павлов, В.І. Цінні папери в Україні [Текст] : навч. посіб. / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов’язюк; – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

42.  Про акціонерні товариства [Текст] : закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17

43.  Про господарські товариства [Текст] : закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12&print=1

44.  Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців [Текст] : закон України від 15 травня 2003 року № 755-ІV. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15.

45.  Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах [Текст] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 25-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=25-2003-%F0.

46.  Про затвердження зразкових Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного товариства [Текст] : Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 квітня 2004 року № 123. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1007.2589.5&nobreak=1.

47.  Про затвердження принципів корпоративного управління [Текст] : Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 572. – Режим доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1007.2417.2&nobreak=1

.

48.  Про заходи щодо корпоративного управління в акціонерних товариствах [Текст] : указ Президента України від 21 березня 2002 року № 280/2002. – Режим доступу: http://expert-group.com.ua/pages/show/34/.

49.  Про місце проведення загальних зборів [Текст] : лист Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 2002 року № 9667/13. – Режим доступу:http://www.uazakon.com/document/spart06/inx06198.htm.

50.  Про оподаткування прибутку підприємств [Текст] : закон України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0.

51.  Про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство [Текст]: Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 січня 2005 року № 27. – Режим доступу:http://www.uazakon.com/document/fpart54/idx54222.htm.

52. Про цінні папери та фондовий ринок [Текст] : закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

53.  Соботник, В.В. Особливості розгляду корпоративних спорів у господарському процесі, пов’язаних із виходом учасника з товариства [Текст] / В.В. Соботник, М.А. Шіляк // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2007. – №4-5 (5-6). – С. 45–51.

54.  Теньков, С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів: коментар, довідковий матеріал, судова практика [Текст] / С. Теньков // К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.

55.  Томчишен, С.В. Актуальні проблеми правового врегулювання відносин з керівником та іншими членами (посадовими особами) виконавчого органу у господарських товариствах [Текст] / С.В. Томчишен // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2007. – №4-5 (5-6). – С. 21–37.

56.  Томчишен, С.В. Відчуження учасником частки у статутному капіталі як підстава припинення в нього та виникнення у її набувача корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю (аналіз чинного законодавства та проблеми правозастосування його норм) [Текст] / С.В. Томчишен // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2008. – №3 (10). – С. 65–90.

57.  Томчишен, С.В. Деякі питання правозастосування законодавства про приватизацію при визначенні підстав набуття та відчуження майна корпоратизованими державними підприємствами [Текст] / С.В. Томчишен // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2008. – №3 (10). – С. 16–28.

58.  Томчишен, С.В. Корпоративні права як об’єкт цивільних прав у законодавстві України [Текст] / С.В. Томчишен // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2008. – №1 (8). – С. 10–17.

59.  Томчишен, С.В. Оскарження рішень загальних зборів учасників у господарських товариствах – питання теорії та практики (аналіз чинного законодавства та судової практики) [Текст] / С.В. Томчишен // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2008. – №1 (8). – С. 82–116.

60.  Томчишен, С.В. Особливості набуття акціонерним товариством права власності на державне майно, передане до його статутного фонду в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств [Текст] / С.В. Томчишен // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2007. – №1 (2). – С. 28–32.

61.  Томчишен, С.В. Особливості примусового погашення податкового боргу акціонерних товариств, створених державою в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств [Текст] / С.В. Томчишен // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2007. – №1 (2). – С. 80–85.

62.  Томчишен, С.В. Проблемні питання визначення підвідомчості справ у спорах, пов’язаних з корпоративними відносинами у господарських товариствах [Текст] / С.В. Томчишен, В.В. Соловйова // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2007. – №2-3 (3-4). – С. 69–85.

63.  Хозяйственный кодекс Украины [Текст] :  Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

64.  Яроцький, В.Л. Цивільно-правові засоби забезпечення оборотоздатності корпоративних прав (коментар чинного законодавства, огляд судової практики та аналіз доктрини) [Текст] / В.Л. Яроцький // Актуальні проблеми цивільного та господарського права / Наук.-практ. журнал. – Х., 2007. – №4-5 (5-6). – С. 99–106.

Корпоративное право – комплексный межотраслевой правовой институт, нормы которого регулируют частно-правовые и публично-правовые отношения, складывающиеся в связи с образованием, деятельностью и ликвидацией хозяйственных обществ, включая отношения внутрифирменного характера. (с.36, Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины. Учебное пособие. –Х.: „Эспада”, 2001.-288 с.).   Корпоративное право – это система норм, устанавливаемых органами управления корпорации, выражающих волю ее членов, обязательных для участников корпорации и охраняемых силой корпоративного принуждения, а при его недостаточности – силой государственного принуждения. (с.64, Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных обществ). Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 815 с.)     Корпоративное право – подотрасль гражданского права, нормы которой направлены на урегулирование общественных отношений по организации и деятельности предприятий и организаций, выступающих субъектами гражданского права. (с.6, Хужокова И.М. Корпоративное право Российской Федерации. Курс лекций: Учебное пособие для вузов /И.М.Хужокова. – М.: Издательство „Экзамен”, 2004. – 352 с.)  
Корпоративне право в об’єктивному розумінні слід розглядати як систему юридичних норм, які регулюють приватні відносини зобов’язального характеру, що виникають між учасником корпорації та самою корпорацією. Під поняттям суб’єктивного корпоративного права слід розуміти певні можливості (сукупність майнових та немайнових прав) учасників корпорації, що виникають на підставі членства у ній. (с.15-16 Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: Навчальний посібник /За заг. ред. В.В.Луця, О.Д.Крупчана . – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2004. – 256 с.)   Корпоративное право - это право обществ гражданского права, открытого торгового товарищества (общества), коммандитного товарищества (общества), скрытого общества (нелегальное товарищество), партнерского общества, Европейского хозяйственного объединения интересов, сообщества судовладельцев, союзов, акционерных обществ, коммандитных обществ на акциях, обществ с ограниченной ответственностью, внесенного в реестр товарищества и страхового общества на паях  (Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001.с.488.)   Корпоративне право в об’єктивному значенні є сукупність правових норм, які регулюють і охороняють цивільні та інші відносини, що виникають між акціонером, учасником і самою корпорацією, а також між самими учасниками чи акціонерами з приводу реалізації їх права власності на акцію чи права власності на частку в статутному фонді корпорації. (Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис. канд.юрид.наук.- К.: Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2000.- с.2)    
Корпоративне право – це галузь права, що регулює суспільні відносини, які виникають між учасниками, юридичними особами та їх органами у зв’язку зі створенням, управлінням та припиненням юридичних осіб (ст.12-13, Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики.-К.: Істина, 2005.-720 с.)   Корпоративне право визнається як сукупність норм, що регламентують правовий статус господарських товариств та організацій (корпорацій), регулюють відносини з приводу їх створення, діяльності, управління та припинення, а також відносин внутрішнього характеру, що складаються в товаристві. З суб’єктивної точки зору корпоративне право є правом, який ґрунтується на участі в господарському товаристві. (ст.6, Мельник О.О. Корпоративне право України. Навчально-практичний посібник із зразками документів. – К.: ФОП Мельник О.О., 2008. - 368 с.)  

Таблиця 1. Точки зору щодо поняття корпоративного права


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 198; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ