Та методології бухгалтерського обліку                                                  М. О. Чмерук
Додаток1

до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи

 

Порядковий №         звітної за

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у податковій декларації)

    звітної нової  

 

І квартал   півріччя   три квартали   рік   2 0     року

Розрахунок2

податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється

І квартал

 

півріччя  

три квартали

 

рік  

2

0

 

 

року

(ІІ квартал*)   (IV квартал*)  

* Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом № 4014-VI.

 

Показники Код рядка Сума, грн. коп.
1 2 3
Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) 1  
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 % 2  
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 % 3  
Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 4  
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України 5  
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 6  
Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3) 7  
Сума єдиного податку за ставкою 3% (р.2 × 3%) 7.1  
Сума єдиного податку за ставкою 5% (р.3 × 5%) 7.2  
Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 4 + + р. 5 + р. 6) × (___)%4 7.3  
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 73 декларації за минулий податковий (звітний) період) 8  
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 – р. 8) 9  
Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 93 декларації, що уточнюється) 10  
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10) 11  
Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9) (відображається тільки позитивне значення) 12  

1 Додаток є невід’ємною частиною звітної або звітної нової податкової декларації.

2 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

3 У рядках 8 і 10 – рядки 7 і 9 відповідно застосовуються для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом № 4014-VI.

4 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (6% або 10 %).

Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною.

        2 0   р.            

(дата заповнення додатка (дд.мм.рррр))

Керівник

             
                     

           (ініціали та прізвище)                          (підпис)

М. П.

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

           

Головний бухгалтер

           
                     

           (ініціали та прізвище)                          (підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

             

* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 619; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!