ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБНОВЛЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В 5, 7 КЛАССАХОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

 

«Қазақ тілі мен әдебиеті»

Оқыту орыс тіліндегі мектептерде «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнін оқыту кіріктірілген білім беру бағдарламасы бойынша іске асырылады. 5,7-сыныптарда оқу процесі жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасымен (оқыту орыс тілінде) жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспар оқу бағдарламасының құрамына енгізілді және ұзақ мерзімді жоспарда әр сынып бойынша қамтылатын шығармалар, сағат саны, оқу мақсаттары нақты көрсетілген. 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

1) 5-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

2) 7-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

Оқыту мақсаттары арқылы мұғалімдер сөйлеу қызметінің төрт дағдысын(тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) қалыптастырады, сонымен қатар, оқушылардың жетістігін бағалайды және оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат береді жәнеолардың жүйесі бірізді, оңайдан қиынға қарай, шиыршық принципі сақталып жасалған.

Оқыту пәнінің мазмұнын 5 бөлім құрайды:

1) тыңдалым;

2) айтылым;

3) оқылым;

4) жазылым.

5) сөйлеу нормасын сақтау.

1. «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің 5-сыныптағы білім мазмұны бойынша білім алушылар:

1) тыңдалым дағдысы бойынша тірек сөздер арқылы болжайды, негізгі мазмұнын түсінеді, нақты ақпаратты анықтайды, күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты сөздердің мағынасын түсінуді, көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсінуді, негізгі тақырыпты анықтауды, сұрақтарға жауап беруді үйренеді.

2) айтылым дағдысы бойынша жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдануды, ойын жеткізе білуді, амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын, қазақ тіліндегі төл дыбыстар мен үндестік заңын, мәтіндердің мазмұнына жоспар құруды, берілген сұраққа лайықты жауап беруді, шағын диалогке қатысуды, иллюстрацияларды сипаттауды үйренеді.

3) оқылым дағдысы бойынша негізгі ақпаратты анықтайды, хат, хабарлама, жарнама мазмұнын түсінеді және стильдік ерекшелігін анықтауды, көркем әдеби шығармаларды түсінуді, тақырыбын анықтауды, мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыруды, қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білуді, тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіруге дағдыланады.

4) жазылым дағдысы бойынша ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарына сай хабарлама, хабарландыру, хат жазу, эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу, жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу, мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдануға дағдыланады.

5) тілдік бағдар дағдысы бойынша сөз таптары: жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау, заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін орынды қолдану, болымды және болымсыз етістіктер, мекен және мезгіл үстеулер, ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, сөйлем: хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру туралы білімдерін кеңейтеді.

2. «Қазақ тілі» пәнінің 7-сыныптағы білім мазмұны бойынша білім алушылар

1) тыңдалым: мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау, әлеуметтік - мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну, повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардың тақырыбы мен идеясын талдау,сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру.

2) айтылым: мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдану, мәтін мазмұнын дамыту, кеңес беру, ұсыныс жасау, өтініш, талап, ету, бұйрық берудің түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу, екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту, шығармадағы кейіпкерлерге автор берген мінездеменің тілдік құралдарын талдау, коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру, кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау.

3) оқылым:кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, ресми -іскерлік (өтініш, нұсқаулық, ресми құттықтаулар, ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін талдау, прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау, мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып талдау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу.

4) жазылым:мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, өтініш, түйіндеме, ресми құттықтаулар жазу, эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу, жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу, тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну, тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер), оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану.

3. Тілдік бағдар:

1) сөз таптары: мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалы шырайлардың қызметін білу, топтау сан есімдерін, одағай түрлерін орынды қолдану, етістіктің шақтары (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ, мақсатты және болжалды келер шақ) мен қалау райдың қызметін білу, мақсат және себеп-салдар үстеулерді орынды қолдану, септеулік шылаулардың қызметін білу.

2) сөйлем: жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

 «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің мазмұны көп тілді, көп мәдени тұлғаны қалыптастыруға; мәтіндік материал негізінде, соның ішінде әртүрлі стильдердегі аутентті мәтіндердің мазмұны арқылы сөздік қорды кеңейту арқылы коммуникативтік құзіреттілікті жетілдіруге бағытталған, бұл оқушылардың әлемді қабылдауының және дүниетанымының әлеуметтік-мәдени байытылуын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнін оқу рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруға, өз Отанына, өз халқына патриоттық қарым-қатынасты және басқа мәдениет өкілдеріне төзімді қарым-қатынасты тәрбиелеуге, сондай-ақ құрдастарымен, мұғаліммен, сол тілді тасымалдаушымен қарым-қатынас кезінде әлеуметтік-мәдени материалды пайдалана білуін дамыту арқылы отбасында, мектепте тұлғаралық қарым-қатынас әдебін тәрбиелеуге бағытталған.

Қазақ тілін деңгейлік оқыту әдістері.Оқыту әдістерінсіз алға қойған мақсатқа жету мүмкін емес. Әдіс алға қойған мақсат пен нәтижені біріктіретін, оқу үдерісінің жүрегі болып табылады. Оқыту үдерісі кезінде есту, айту, оқу және жазу секілді сөйлеу қызметінің білімі, дағдылары мен машықтарын дамытуға бағытталған коммуникативтік әдіс қолданылады

1. Коммуникативті әдіс шет тілін оқытудағы ең белсенді әдістемелерінің ішінде жетекші орын алады. Ағылшын тілі үшін әдістің өзге атаулары – «оксфордтық» немесе «кэмбридждік» – қолданылады. Коммуникативті әдіс жанды ерікті қатынас үдерісінде негізгі тілдік дағдыларды (жазбаша және ауызша сөйлеу, грамматика, оқылым мен тыңдалым) бір мезгілде дамытуға бағытталған. Оқушыны басқа тілде сөйлесуге үйрету – мұғалімнің басты міндеті. Шет тіліндегі лексика, грамматикалық құрылымдар, сөз тіркестері оқушыға оқып жатқан материалдың тез және берік бекінуіне септігін тигізетін шынайы эмоционалды жағдай контексінде ұсынылады. Коммуникативті әдісте оқушы мен мұғалім арасындағы психологиялық тосқауыл жойылады. Білім алушылар өздері мен мұғалім арасындағы қашықтықтың жоқтығын сезіне бастағанда, олармен қатынас қызықты, көңілді болса, оқушыларға өзге тілде сөйлей бастау оңайға түседі. Оқытудағы көптеген ойын элементтері сабақты жандандырады, оқушылардың эмоционалды көңіл-күйін сақтап отырады, олардың уәжін күшейтеді. «Жұптық», «үштік», «топтық» жұмыстар, тілдік ойындар, рөлдік ойындар, оқушыларға қызық тақырыптардағы пікірсайыстарға қатысу – осының барлығы мұғалімге оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеруге, сабақтарды шығармашылық және қызықты етуге және де сол мезетте мұғалім оқушыға сездіртпей, оқыту үдерісіне толыққанды бақылау жүргізуге мүмкіндік береді.

–коммуникативті болып табылады, себебі олардың қатынастың 3 белгісі бар: ақпараттық бос кеңістік, таңдау және кері байланыс.

 –түрлі әлеуметтік контекстер мен рөлдерді, қатынастарды түсінуге мүмкіндік береді.

– Жұптық және топтық жұмыстар – жиі қолда нылатын әрекет. Психологтердің анықтауынша, кез келген адам естігенінің – 10%, көргенінің – 50%, істегенінің – 90%-н жадында сақтап қалады екен , сондықтан қатысымдық бағыттағы ойындар мен басқа тілдесім әрекеттері білім алушыны қарым-қатынасқа түсуге бар қарқынымен ұмтылушы, ізденуші, белсенді әрекет иесі ретінде рөл атқаруына ынталандырады. Коммуникативтілікке бағыттылған ұстаным – тіл үйренушінің ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай алуы үшін қажетті коммуникативтік мүмкіндіктерін тудыруға бағытталған оқыту болып саналады.

Шетел (АҚШ, Германия, Франция) әдістемесінде тіл оқытуда креативті ойлауды дамытудың келесі әдістері кеңінен тараған: креативті жазылым; креативті оқылым; креативті тыңдалым; креативті сөйлесім;

Креативті ойлауды дамытудағы оқыту әдістері белгілі дидактикалық жүйе түрінде көрінеді, бұған сәйкес оқу мақсаты – жүйе құрушы фактор.

1. Креативті жазылым. Кез келген тілде тілдік қатынас жасау деңгейін жетілдіруде, әсіресе жазылым әрекетін дамытуда арнайы қарастыруды қажет ететін мәселелер бар. Жазылым сөйлеу әрекеті өнімді түрі болып есептеледі. Ал креативті жазылым бұл аудиторияның ерекше бір көңіл-күйде, шығармашылық еркіндікте болғанда ғана іске асуы мүмкін. Креативті жазылымның негізгі мақсаты жазылым әрекеті кезінде оқушының осы жазылым әрекетінен қуаныш пен көтеріңкі көңіл – күйде болуы болып табылады. Өнімді креативті жазылым тіл үйретудің алғашқы деңгейінде-ақ қолданыла бергені дұрыс. Алғашқы кезеңде визуалды тіректің болғаны абзал, мысалы: суреттер, фотолар,тұрмыс заттары, аудио тіректер: аудиомәтіндер, әндер, аспапты музыкалық шығармалар, жазбаша тіректер: өлеңдер, әңгімелер, цитаталар, мақал-мәтелдер.

Жаттығулар жүйесі:

1) Құрманғазының «Сарыарқа» күйін тыңдай отырып, көз алдыңызға не келеді, соның бәрін жаза беріңіз;

2) Е. Хасанғалиевтің «Атамекен» әнінің музыкасына туған еліңізді суреттейтін мәтін жазыңыз;

 3)суретке қарап 11 буынды өлең шығарыңыз;

 4) топтарға бөлініп, шытырман оқиғаға толы қызықты әңгімелер жазыңыз;

5)керемет бір қызықты жерінде үзілген әңгімені аяқтап, түпнұсқамен салыстыруыңыз;

6)бір рөлге кіріп, рөл иесін сипаттаңыз;

7)ойдан шығарылған кейіпкерлерге хат жазыңыз .

2. Креативті оқылым. Оқуды игертудің алғашқы кезеңдерінде білім алушылардың меңгерген шектеулі сөздік қорларын қолдану арқылы еліміздегі түрлі саяси, әлеуметтік, мәдени, экономикалық проблемалар туралы мағлұматтар беруге болады. Ол үшін дидактиканың «жеңілден ауырға қарай» ұстанымын бағытқа ала отырып, білім алушыларға шағын мәтіндер беріліп,ол мәтіндер күн сайын күрделеніп отыруы тиіс. Оқылым үдерісін бастапқы кезеңінің негізгі міндеті – дауыстап және іштей оқу механизмдерін қалыптастыру. Білім алушылар күнделікті тұрмыста қолданылатын белсенді сөздерді тез қабылдап, дұрыс айта білуге міндетті.. Мәтінді оқу – мәтінді аудару емес.

-мәтін мазмұнын түсіну үшін мәтіндегі барлық сөзді түсіну шарт емес;

-мәтінді түсіну барысында адамда болатын білім қоры (фоновое знание) өте маңызды орын алады;

-мәтінді оқып бастамай-ақ, мәтіннің мазмұны туралы өзіңіз ойлағаннан да көбірек білуіңіз әбден мүмкін. 

Жарнама мәтіні, газет мақаласы, күнделік мәтіні,ертегі әлде өлең жолдары ма?

Мәтіннің қосымша элементтері болуы мүмкін (сурет, диаграмма, схема, кесте т.б.) бұлар мәтінді түсінуге көмектеседі.

3) Креативті тыңдалым. Тыңдалым бойынша жүргізілетін жұмыстардың алдын ала мәтіндерді тыңдатудан бастаған жөн. Тапсырма түрі де қарапайым: Тыңдаңыз, түсінуге тырысыңыз. Тыңдалымға үйретудің нәтижелі болуы мәтіннің дұрыс тыңдалуына да байланысты. Оның көлемі үйренушінің қабылдауына әсер етеді. 2-3 минуттық материалды І деңгейде үйренуші есінде толық сақтай алмауы мүмкін. Тыңдалым дағдысын қалыптастыру тілдің табиғи қолданысына, табиғи темпіне негізделуі қажет, ауызекі сөйлеу тілі стиліндегі мәтіндерді ұсыну; бақылау жұмыстарында әртүрлі тестерді ұсыну. Тыңдалым әрекетіне арналған тіл үйренушілердің креативті ойлауын дамытатын жаттығулар түрлері:

1. Дыбыстарды естіп, ажыратуға арналған жаттығулар:

1) [ә] дыбысы бар сөздерді естігенде қолдарыңызды көтеріңіздер;

2) дыбысты естіп, әріп түрінде жазыңыз ;

2. Сөздерді түсінуге арналған жаттығулар:

1) мәтінде аталған жануарлардың суреттерін салыңыз;

 2) тыңдалған мәтіндегі кейіпкерлердің мамандығын анықтаңыз;кейіпкерлердің әуестігін атаңыз т.б.

 3. Логикалық ойлай білу қабілетін арттыратын жаттығулар:

1) бірнеше сөзді тыңдап, осы сөздің бәрін бірақ сөзбен түсіндіріңіз;

2) диалогті тыңдап, түпнұсқалық қалпына келтіріңіз;

3) тыңдалым мәтінінде қате айтылған сөйлемдерді дұрыс ретімен айтыңыз; мәтінде естіген оқиғаны рөлге бөлініп ойнап беріңіз.

4. Жазылым әрекетін дамыту жаттығулары:

1) мәтінді тыңдап, түсіп қалған сөздерді жазыңыз; бір қатар сөздер тыңдап, тек қана мағынасы бір-біріне жақын сөздерді жазыңыз. 

5. Монологті сөйлеуді машықтандыратын жаттығулар:

1) мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз;

 2) мәтінде кездескен сөздердің көмегімен өз досыңызды сипаттаңыз.

4) Креативті сөйлесім. Тіл – сөйлеу құралдарының бүтін жүйесі. Сондықтан сөйлеу құралдарымен сөйлеу әрекетін, олардың түрлерін жан-жақты игермей тұрып, белгілі бір бөтен тілде ойды жеткізу мүмкін емес. Сөйлеу әрекетін дамыту – күнделікті өмірде кездесетін жағдайларға байланысты адам өз ойы мен пікірін тұжырымдау, ойды сөзбен бейнелеудің, сөйлем арқылы түсінікті түрде жеткізудің амалдарын игеру. Тіл үйренушінің сөйлеу әрекеті оның барлық түрлерін қатар игеріп, ойды дұрыс жеткізуге әсері бар барлық негізгі және қосымша құралдарды пайдаланған кезде жүзеге асырылады. Қазақ тілін өзге тілді аудиторияда оқыту барысында креативті ойлау технологиясын енді сөйлеу әрекетінің маңызды бір түрі-сөйлесімді дамытқанда қолдану жолдары нақты жаттығулар арқылы сипатталмақ. Сөйлесім әрекетінде қолданылатын креативті ойлауды дамытатын тиімді әдістің бірі – қазақ тіл сабағында видео материалдар пайдалану (қысқа фильмдер, классикалық фильмдерден үзінділер, мультфильмдер т.б.). Фильмді көруді бастамас бұрын, бұл фильм не жайында болуы мүмкін деген сұрақпен тіл үйренушілердің өз болжамын тыңдап алыңыз да, фильмді көру барысында сол болжамдарын тексеріңіз.

Шағын метражды фильммен сабақта жұмыс жасауға арналған материалдар:

1.Фильмге дейінгі тапсырма.

2.Фильм барысындағы тапсырма.

3.Фильмнен кейінгі тапсырма.

Тапсырма

Фильм кезеңін көресіз. Көріп отырған кейіпкерге сипаттама беріңіз. Оның сыртқы бейнесі, киген киімі, жасы, саған оның әсер етуі туралы өз сезіміңді, жалпы саған не маңызды бәрін сипаттап жазыңыз.

Тапсырма

Кейіпкер не істеді?

Фильмнің басын көріңіз және кейіпкердің не істегеніне назар аударыңыз. Кейіпкердің іс-әрекетін дұрыс ретімен қойып шығыңыз.

Реттілігі Іс-әрекет
1  
2  
3  
4  

Фильмнен кейінгі тапсырма

Тапсырма

Фильмдегі диалогті жазыңыз.Бір жағдаятты жазуға болады немесе өзің ойлап тапқан жағдаятты жазуға болады. Фильм туралы жаз.

Фильмде не ұнады? Не ұнамады?

Келесі фильм аспектілері бойынша шағын мәтін жаз.Бұл тапсырмаларда мұғалім оқушыларды шығармашылық жұмысқа қарай бағыттайды. Фильмді бір көргеннен соң ақпарат іздеу тапсырмасын беріңіз. Фильмді әр эпизодтан бөліп көрсетуге де болады. Фильмді тоқтатыңызда, сол үзілісте оқушылар кейіпкерлердің ендігі кадрда болатын іс-әрекетін болжап айтып берсін. Бұл жаттығу идеяға байланысты. Адамдар ылғи өзінің ойын айта бермейді. Фильмді өте бір маңызды тұста тоқтатыңызда, оқушылардан кейіпкердің ішкі ойын табуға талпындырыңыз. Әр оқушыға әр персонаждың рөлін ойнатыңыз. Оларға кейіпкердің әр айтқан сөзін дәл қайталау міндетті емес. Егер сегмент қысқа болса, жаттап алғандары дұрыс, себебі фильмнің дауысы өшірілгенде олар өз кейіпкерлерін дубляждайды. 

Топпен жұмыс. Оқушылар кейіпкерлермен байланысты сөздерді (ассоциаграмма) жазады да, неге дәл осы сөздер кейіпкерге сай келетіні туралы өз пікірлерін білдіреді.

 

Целью учебного предмета «Русский язык» является развитие творчески активной личности путем совершенствования коммуникативных навыков по всем видам речевой деятельности: говорение, аудирование (слушание), чтение и письмо. Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование общего видения об особенностях языка, его элементах и речевой функции; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; развитие навыка использования языковых средств в соответствии с коммуникативной установкой и нормами устной и письменной речи; развитие навыков критического мышления и функциональной грамотности, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности.

Учебная программа по предмету «Русский язык» направлена на:

– приобретение знаний о единицах языковой системы, правилах их сочетания, функционирования, навыков и умений конструирования синтаксических структур в соответствии с нормами русского языка;

– обогащение словарного запаса учащихся коммуникативно-актуальной лексикой и фразеологией русского языка;

– развитие навыков аудирования (слушания), чтения, говорения, письма, необходимых для общения в бытовой, учебной, социокультурной и официально-деловой сферах жизни;

– развитие коммуникабельности за счет ролевых игр в рамках тем общения;

– понимание и осознание ценностей культуры народов.

Особенностью обновленных учебных программ является новая структура учебных программ, включающая 4 раздела:

1) Общие положения;

2) Организация содержания учебного предмета «Русский язык»;

3) Система целей обучения;

4) Долгосрочный план.

Необходимым условием эффективности процесса обучения в школе, как и всякой сознательной и целенаправленной деятельности, если она представляется сложной и продолжительной, является планирование. Оно заключается в обоснованном предвидении процесса и результата деятельности на основе проекта действий, предусматривающих перечень предстоящих заданий, выполняемых в установленные сроки, методов и средств реализации этих заданий, способов контроля и оценки полученных результатов.

Важным принципом учебной программы по русскому языку является спиральное обучение. Спиральный принцип положен в основу определения результатов обучения. Так, наблюдается наращивание рече-коммуникативных навыков (аудирование (слушание), говорение, чтение и письмо) из класса в класс.

Ключевые особенности спиральной программы:

– учащийся пересматривает тему несколько раз в течение обучения в школе;

– сложность темы возрастает с каждым повторением;

– новое обучение имеет отношение к предыдущему обучению и рассматривается в контексте с предыдущей информацией.

Преимущества принципа спиральности:

– информация повторяется и запоминается каждый раз, когда учащийся повторяет тему;

– учебная программа позволяет осуществлять логический переход от упрощенных идей до сложных;

– учащиеся могут применять знания при формировании последующих целей урока.

Учебная программа предполагает повторное рассмотрение знаний и понятий по мере перехода учащихся из класса в класс. Цели обучения определены по разделам и подразделам для отслеживания прогресса обучения.

К учебной программе прилагаются учебные планы, состоящие из долгосрочного, среднесрочного и краткосрочных планов на класс. В отличие от учебной программы учебные планы носят рекомендательный характер, поэтому учитель может адаптировать виды деятельности и подобрать свои альтернативные ресурсы, которые соответствуют интересам, уровню, потребностям и возрастным особенностям учащихся.

Между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными планами существует очень тесная взаимосвязь. Планирование предполагает выбор средств и способов достижения целей педагогического процесса, последовательность действий в осуществлении намеченного, сроков выполнения. Планирование призвано обеспечить заинтересованность всех участников педагогического процесса и учет результатов деятельности.

В долгосрочном плане отражаются темы обучения на один учебный год. Распределение часов внутри разделов можно варьировать по усмотрению учителя.

Перечисленные цели обучения по классам в виде ожидаемых результатов (рече-коммуникативных навыков) организованы последовательно внутри каждого класса по четвертям, что позволяет учителям планировать свою работу и оценивать достижения учащихся, а также информировать их о следующих этапах обучения. Все это отражается в среднесрочных планах.

В среднесрочных планах формулируют основные задачи на установленный период. В нем отражаются темы обучения на каждую четверть или раздел. Распределение часов внутри разделов можно варьировать по усмотрению учителя.

В среднесрочных планах на основе системы целей и подходов к обучению даются рекомендации для учителя по проведению занятий по темам и разделам, организации деятельности учащихся на уроках, а также ресурсы (интернет, тексты, упражнения, видео- и аудиоматериалы и др.)

Краткосрочные планы включают конкретные методические рекомендации к планированию содержания уроков по предмету. Иначе говоря, краткосрочное планирование включает конкретные способы использования ресурсов, необходимых для достижения целей, определенных в среднесрочных и долгосрочных планах. Краткосрочный план, или план урока, составляется учителем самостоятельно. Следует обратить внимание на дифференцированный подход в обучении и учитывать индивидуальные особенности учащихся. Для этого учителю необходимо тщательно отбирать учебный материал и подбирать соответствующие виды деятельности. После каждого урока учитель в соответствующей колонке краткосрочного плана отражает результаты анализа своего урока, представляет рефлексию: «что удалось», «что не совсем удалось и можно улучшить», «на что обратить особое внимание» и др.

Существует много моментов, которые необходимо учитывать при планировании уроков русского языка. Учителю необходимо определить способы активизации мыслительной деятельности учащихся, этапы уроков,поддерживать мотивацию в обучении и развивать языковые навыки.

На уроке русского языка учителю рекомендуется:

– создавать позитивную атмосферу обучения, вовлекать в деятельность всех учащихся;

– воспитывать у учащихся уверенность, ответственность, активность и направлять на самоанализ, рефлексию и инновационную деятельность;

– использовать эффективные методы преподавания, направленные на развитие навыков учащихся;

– организовывать, управлять и планировать групповую (фронтальную или работу в малых группах), индивидуальную, парную или коллективную формы работы, эффективно использовать материалы, ресурсы и дополнительные материалы для проведения запланированных уроков согласно установленным целям;

– наблюдать за учащимися и предоставлять обратную связь.

Краткосрочный план – это предложенные действия на основе целей обучения. При составлении краткосрочного плана учитель может руководствоваться следующими рекомендациями:

– при организации урока необходимо руководствоваться целями, указанными в учебной программе и в учебном плане;

– следует детализировать формулирование целей урока, то есть ставить конкретные, измеримые, достижимые цели;

– на уроке должны быть организованы все виды деятельности;

– при необходимости следует дополнить виды деятельности по усмотрению самого учителя.

При планировании краткосрочного плана урока следует четко определить, каковы цели данного урока. Например, одна из целей обучения в 5-м классе звучит следующим образом: излагать основное содержание текста, создавать тексты-повествование и описание. Эта цель обучения является основой для нескольких уроков, каждый из которых имеет разные задачи.

Учащиеся играют в «информационный обмен». Работая в парах, один из учащихся в течение 60 секунд обобщает всю информацию, которую узнал по данной теме. Партнер пары обобщает то, что они услышали в течение 50 секунд. Учащиеся продолжают меняться и обобщать то, что они услышали, со временем уменьшая время на 10 секунд каждый раз. Учащиеся анализируют информацию, которая передается в 10 секунд, и решают, какую представить информацию. Учитель может облегчить эту рефлексию и составить список ключевых моментов обучения на доске.  

Рекомендуется также отражать некоторые моменты, которые следует учитывать при использовании различных заданий:

1. Рекомендуется планировать множество различных заданий в рамках одного урока. На одном уроке необходимо включить четыре, пять или более различных заданий.

2. Рекомендуется также обращать внимание на то, что каждое задание следует за предыдущим, и постоянно напоминать учащимся о главных учебных целях. Повторяйте задание по-разному. Например, сделать задание в устной форме, а затем попросить учащихся сделать ту же самую задачу в письменной форме. Это помогает учащимся понять задачу, приводит к плавному переходу, укрепляет предыдущее обучение и позволяет учащимся практиковать более одного навыка.

3. Рекомендуется включать индивидуальные, парные, групповые задания в деятельность всего класса.

При планировании уроков рассматриваются такие вопросы, как: Какова цель урока? Поддерживает ли каждая часть урока достижения учащимися этой цели? Насколько план урока является гибким? Какую обратную связь от учащихся Вы планируете услышать? Как включить, записать и обсудить этот вопрос? и др.

Рекомендации по плану урока:

– пишите четко сформулированные и подходящие цели урока;

– включите детали различных компонентов плана урока;

– предоставьте подробную информацию о стадиях учебной деятельности и способах достижения задач обучения, которые логически упорядочены и алгоритмированы для выполнения учащимися;

– определите соответствующие стратегии для разработки целевых знаний и навыков, предусмотрите проблемы и предложите решения, касающиеся необходимых навыков;

– спланируйте использование соответствующих материалов и ресурсов.

В план рекомендуется включить примерные задания для класса:

– учащиеся практикуют ролевые игры;

– «стратегия Джигсо»,: учащиеся собирают воедино части информации;

– представление ситуации для мозгового штурма и решения;

– сбор информации: учащиеся собирают информацию и представляют ее классу;

– обмен мнениями;

– завершение задач: головоломки, игры, чтение;

– проектные работы;

– сбор информации: опросы, интервью, поиски;

– передача информации: учащиеся получают информацию, интерпретируют в одной форме, но представляют в другой форме.

        Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Русский язык» составляет:

1) в 5 классе– 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

2) в 7 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году.

 

Учебный предмет«Русская литература» занимает важное место в системе образования Казахстана. Наряду с другими дисциплинами общественно-гуманитарного цикла, литература в яркой и образной форме при помощи специфических средств раскрывает проблему человека и его места в мире. Через постижение произведений русской, казахской и мировой классики, содержащей в себе опыт духовного развития разных эпох, происходит становление внутреннего мира учащегося, приобщение его к общечеловеческим и национальным ценностям. Этот опыт способствует воспитанию гражданских и патриотических чувств личности, что является необходимым условием развития современного общества.

Цель учебного предмета – развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; чтение, анализ и интерпретация учащимися произведений русской, казахской и мировой литературы; поэтапное, последовательное формирование умений читать и развитие читательского интереса.

Учебный предмет «Русская литература» обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать ценностные ориентиры, которые позволяют воспринимать проблематику произведений русской, казахской и мировой классики.

 Задачи обучения учебному предмету «Русская литература»:

- формировать знания, умения и навыки, способствующие успешной социальной адаптации, на основе русской, казахской и мировой литературы и культуры;

- способствовать усвоению литературоведческих понятий, позволяющих обучающимся более глубоко понимать авторский замысел произведений художественной литературы;

- формировать навыки критического анализа, сравнения, обобщения, умения устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, классифицировать явления, строить логические и критические рассуждения, умозаключения и выводы на основе анализа произведений;

- развивать коммуникативные навыки на основе глубокого понимания и анализа художественных произведений различных жанров.

Содержание учебного предмета «Русская литература» направлено на воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии, расширении культурного кругозора; формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности; формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и мире, активной жизненной позиции; воспитание уважения к истории и традициям разных народов.

Базовое содержание учебного предмета «Русская литература» составляют 3 раздела:

       1) Понимание и ответы по тексту.

       2) Анализ и интерпретация текста.

       3) Оценка и сравнительный анализ.

В раздел «Понимание и ответы по тексту» включены подразделы:

понимание терминов; понимание художественного произведения; чтение наизусть и цитирование; составление плана; пересказ; ответы на вопросы.

Раздел «Анализ и интерпретация текста» состоит из подразделов: жанр;

тема и идея; композиция; анализ эпизодов; характеристика героев; художественный мир произведения в разных формах представления; отношение автора; художественно-изобразительные средства; творческое письмо.

В раздел «Оценка и сравнительный анализ» включены подразделы: оценивание художественного произведения; сравнение художественного произведения с произведениями других видов искусства; сопоставление произведений литературы; оценивание высказываний.

Учебный предмет «Русская литература» формирует представление о художественной литературе как способе познания жизни, художественной модели мира, выраженной в образах и эмоционально воздействующей на человека.

Рекомендуется использование различных стратегий обучения:

– выслушивание мнения каждого учащегося и признание важности использования уже имеющихся знаний с целью их развития;

– стимулирующее и развивающее обучение с помощью тщательно подобранных заданий и видов деятельности;

– моделирование стратегий решения проблем на примерах, понятных учащимся;

– поддержка обучения учащихся посредством «оценивания для обучения»;

– поощрение исследовательской деятельности и активного обучения, основанного на исследованиях;

– развитие у учащихся навыков критического мышления;

– осуществление дифференцированного подхода в обучении;

– организация индивидуальной, групповой деятельности учащихся и работы всего класса.

Изучение предмета «Русская литература» нацелено на достижение метапредметных результатов: происходит формирование умений понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу интересов; работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

При изучении учебного предмета «Русская литература» идет дальнейшее формирование коммуникативной компетенции учащихся. Учащиеся используют приобретенные коммуникативные навыки в практической деятельности для создания творческого текста (письменного и устного) на заданную тему, для участия в диалоге и дискуссии.

Рекомендуется использовать следующие подходы в обучении русской литературе:

– самостоятельный поиск путей решения поставленной перед учащимися проблемной ситуации;

– самостоятельное изучение текстов, обсуждение в группе (аргументация, доказательства или опровержение информации), представление классу;

– взаимообучение учащихся (внутри класса и между классами);

– практическая, творческая деятельность (создание различных видов творческих работ);

– выполнение заданий, требующих поиска и использования дополнительного материала;

– исследовательский подход (что я знаю?, что хочу узнать?, чему научился?);

– игровая деятельность;

– создание творческой работы для устранения разрыва между теорией и практикой;

– сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения;

– создание условий, побуждающих учащихся к самооценке и саморазвитию, в соответствии с индивидуальными потребностями (акцент делается на сам процесс, а не на объем специфических знаний);

– систематический мониторинг знаний учащихся.

Объем учебной нагрузки учебного предмета «Русская литература» составляет:

       1) в 5 классе– 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

       2) в 7 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.

Учебный предмет «Английский язык»для уровня основного среднего образования ориентирован на подготовку к обучению на уровне общего среднего образования, т.е. соотносится с общеевропейскими уровнями владения языком:

1) 5 класс-А2 (ниже среднего);

2) 7 класс-В1 (низкий).

Цель обучения английскому языку на уровне основного среднего образования – развитие языковых навыков обучающихся на уровне В1 по завершении основной школы посредством:

1) разнообразных заданий, которые способствуют развитию навыков анализа, оценки и творческого мышления;

2) работы с широким спектром устных и письменных источников.

Учебная программа использует принцип спиральности. Этот подход предусматривает изучение целей и тем повторно через определенные промежутки времени (в пределах учебного года или в последующих классах), включая знания и навыки, которые постепенно расширяются по глубине, объему и сложности.Достижение целей по навыкам речевой деятельности предполагает, что развитие мыслительной деятельности в прогрессии происходит от «знает, понимает» к «различает, сопоставляет». Знания, умения и навыки формируются и развиваются через мыслительные навыки от самых элементарных до навыков мышления высокого порядка (по Таксономии Блума).

Содержание программы 5, 7 классов состоит из 6 направлений –Strand 1: Content, Strand 2: Listening, Strand 3: Speaking, Strand 4: ReadingStrand 5: Writing, Strand 6: Useof English, – каждое из которых подразделяется на цели обучения, выстроенные в виде прогрессии, как было указано ранее, от формирования простых навыков до более сложных в каждом отдельном классе. По мере развития навыков от уровня к уровню и из класса в класс цели усложняются.   

Учебная программа реализуется согласно долгосрочному плану, в котором разделы изучаются в течение учебного года, и учитель свободно распределяет часы и порядок проведения тем в течение четверти.

Учебная программа 5, 7 классов направлена на то, чтобы процесс обучения расширил методологический потенциал каждого предмета. Это обеспечивает сознательное овладение предметными знаниями и навыками и поощряет более самостоятельное поведение путем овладения социальными и культурными знаниями и различными методами обучения, навыками проектной и исследовательской деятельностью.

Характерной чертой учебной программы для 5, 7 классов является то, что они развивают самые разнообразные универсальные навыки, а также предметные навыки и знания. Система учебных целей служит основой для развития критического мышления, навыков функционального и творческого применения знаний, проведения исследований, применения различных способов коммуникации, овладения ИКТ, умениями работы в команде и самостоятельно, решения проблем и принятия решений. Эти универсальные навыки обеспечивают успех учащегося в школе и в жизни в целом.

Учебная программа для 5, 7 классов включает гармоничное сочетание функций традиционных нормативных образовательных документов и ряда инновационных методологических стратегий.

Учебная программа предоставляет возможность эффективно общаться с различными аудиториями. Обучающиеся достигают эту цель благодаря возможности в школьной среде общаться со сверстниками, учителями и посетителями посредством интерактивных задач, которые включают неофициальные и официальные устные и письменные презентации. Уделяется также большое внимание внеклассному взаимодействию с обучающимися в режиме онлайн и лицом к лицу с носителями английского языка из других культур.

Обновленная программа направлена на формирование функциональной грамотности учащихся, которая предполагает применение языка в реальных жизненных ситуациях. Обучающие ситуации связаны с жизнью и отражают понятную и знакомую им действительность. Обновленная программа не ограничивает изучение английского языка только в пределах лексического набора, структурных требований и в какой-то степени коммуникативных конвенций пользования языком. Прагматический аспект раскрывает все возможности и краски языка, уделяя пристальное внимание контексту, ситуации общения и сложившимся или складывающимся правилам взаимоотношений между участниками коммуникации. Изучение лексического и грамматического материала лежит в контексте изучения собственного отношения обучающегося к той или иной ситуации. Эффективно и целесообразно используется активное обучение, которое предполагает активацию мыслительных процессов через техники и подходы. Важно отметить, что программы не ограничиваются перечнем литературы, а предлагают к использованию разнообразные ресурсы, соответствующие возрасту и интересам учащихся.

Тематическое содержание 5, 7 классов полностью отражает тематику программы 2013 года утверждения, помимо этого, изучаются следующие темы:

5 класс – Creativity (Art, Music, Stories and poems);

7 класс – ommunication and Technology, Space and Earth, Natural disasters.

Обязательным компонентом программы является раздел «Independent Project» («Проектная работа»), который способствует развитию исследовательских навыков через независимое изучение определенной темы (которая вызывает особый интерес у учащегося), и раздел «Reading for Pleasure», в рамках которого учащиеся читают художественную и научно-публицистическую литературу; знакомятся с разными произведениями и жанрами литературы.

Количество часов в неделю по английскому языку составляет:

в 5, 7 классах – по 3 часа в неделю, в год – по 102 часа.

Рекомендуется:

1.Обратить внимание на юниты «Independent project», нацеленные на развитие исследовательских навыков учащихся. Через проектные работы учитель может проводить формативное оценивание с фокусом на различные цели обучения и виды речевой деятельности. Формат и содержание проектной работы (тематическое содержание, виды и формы деятельности, ожидаемые результаты, формы оценивания и т.д.) обсуждаются коллегиально внутри школьных методических объединений.

2. Активно использовать методические рекомендации по развитию навыка чтения в рамках разделов «Reading for pleasure». Работа с художественной и нехудожественной литературой является обязательным элементом обучения английскому языку и позволяет учащимся развивать и закреплять соответствующие навыки.

Изучение английского языка с помощью современных коммуникативных методов предоставляет учащимся возможность развивать интерактивные навыки и учиться на основе взаимодействия с другими, становясь таким образом хорошим коммуникатором.

Включение казахстанского компонента в программу является неотъемлемой частью содержания ее тем на всех уровнях.

Учебная программа обеспечивают единство воспитания и образования посредством взаимосвязи и взаимозависимости ценностей в области образования, результатов деятельности и системы учебных целей для этого предмета.

Внеурочная работа по иностранному языку имеет большое образовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет знания иностранного языка, но также способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. В единстве с обязательным курсом она создает условия для более полного осуществления практических, воспитательных, образовательных и развивающих целей обучения.

Можно выделить основные подходы к моделированию внеурочной деятельности в обучении иностранному языку:

– тематические игровые вечера;

– кружки страноведения;

– недели иностранных языков;

– видеоклубы, центры языкового погружения;

– театральные постановки на иностранном языке и др.

 

При оценке языковых компетенций необходимо учитывать следующее:

1. Языковые ошибки учеников следует отмечать и обращать их внимание на совершенные ошибки доступным для них способом, однако ошибки не могут повлиять на оценку, если ученик может доступно продемонстрировать свои знания. Главная задача ученика – передать свое сообщение, грамматика при этом может страдать. Постепенно самовыражение становится более точным и корректным.

2. Ученики, отвечая на вопросы, могут использовать и первый язык. Поскольку вначале ограниченный словарный запас и знание целевого языка могут стать препятствием при высказываниях и ответах, то на первой стадии обучения это (по крайней мере, частично) разрешается. При этом следует договориться, в какой момент все ученики перейдут на ответы на неродном (целевом) языке и, начиная с того момента, применение первого языка становится скорее исключением.

3. Как правило, в устной речи учитель исправляет возникшую ошибку с помощью перефразирования, повторения правильной формы от ученика не требуется, потому что это может прервать выражаемую мысль, а также ученик может потерять уверенность в выражении мыслей на неродном языке.

4. Если одна и та же ошибка повторяется вновь, в конце объяснения соответствующей темы учитель приводит примеры правильных форм и при необходимости делает ударение на грамматике. Помимо этого, либо педагог, либо класс в целом, в виде совместной деятельности могут привести некоторые соответствующие теме примеры выражений, имеющие то же самое лингвистическое содержание.

5. При проверке письменных работ языковые ошибки также не учитываются (если выраженная мысль или текст понятны), но педагог указывает это в своих комментариях.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 630;