На дипломний проект (роботу) студента ОНПУ

Сторінка аркуша

Додаток Б

Одеський національний політехнічний університет

Інститут, факультет_______________________________________________________

Кафедра_________________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень____________________________________________

Напрям підготовки________________________________________________________

Шифр і назва)

Спеціальність ________________________________________

Шифр і назва)                                            

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

                                                                               ___________________________

                                                                                                    “____” _________________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

 

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)_____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)___________________________________________________,

                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ректора ОНПУ від “___”_________20__року №___

2. Строк подання студентом проекту (роботи)__________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


2 сторінка аркуша

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання___________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту ( роботи ) Примітка

Студент _____________ ______________________

                                                                                                         ( підпис )                            (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _____________ ______________________

                                                                                                         ( підпис )                          (прізвище та ініціали)

 

 


Додаток В

ЗАВДАННЯ

на розробку розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломній роботі(Проекті) спеціаліста(магістра):

студента                                                      

групи                      факультету                                                                                   

Дата отримання завдання                          

Консультації                                               

Дата закінчення розробки                         

Тема дипломного проекту________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" залежно від профілю дипломного проекту /дослідницький, технологічний, конструкторський або виробничий/, повинен включати:

1. Аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об'єктом проектування, а також пожежну небезпеку об'єкта проектування.

2. Розробку заходів, спрямованих на усунення або зниження шкідливого діяння виявлених факторів, основаних на нормативних документах /ДГСТ, СНіПП та інш./

3. Індивідуальне завдання, що являє собою детальну розробку одного-двох конкретизованих заходів, які забезпечують запобігання нещасних випадків та профзахворювань.

3.1. Тема індивідуального завдання ________________________________________

_______________________________________________________________________________

3.2 Рекомендована література__________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3.3 Розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" оформлюється окремою главою із зазначенням підрозділів відповідно з п.п. 1, 2, 3.

 

Керівник проекту (роботи)                                           Консультант з охорони праці та БНС

                 (                            )                                                (                             )
""                      201_ р.                                         ""                      201_ р.

 

                                          Додаток Д

 

Одеський національний політехнічний університет

____________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету)

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

__________________________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Виконав: студент ___курсу, групи______

напряму підготовки (спеціальності)         

___________________________________

                  (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

___________________________________

                            (прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

                             (прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

                             (прізвище та ініціали)

 

Одеса – 20__ року

 

Додаток А

Перелік тем дипломних робіт

 

Тематика дипломних робіт, наведена нижче, є рекомендованою та уточнюється щорічно. Персоніфікація геми дипломної роботи здійснюється за безпосередньою участю наукового керівника.

Методичні питання оцінки основних фондів підприємства.

 1. Оцінка нематеріальних активів підприємства.
 2. Проблеми амортизації основних фондів і нематеріальних активів.
 3. Методичні питання оцінки вартості землі несільськогосподарського призначення.
 4. Резерви виробничої потужності підприємств і розробка заходів щодо їхнього використання (на прикладі підприємства).
 5. Оборотний капітал підприємства і шляхи підвищення ефективності його використання.
 6. Методичні питання визначення потреби підприємства в оборотному капіталі.
 7. Співвідношення власності і позикового оборотного капіталу й обгрунтування величини заміни власного капіталу позиковим.
 8. Кадри підприємства і заходи для забезпечення їхньої стабільності.
 9. Оцінка рівня зайнятості населення в регіоні і заходи для його підвищення.
 10. Матеріаломісткість виробництва і розробка заходів щодо її зниження (на прикладі підприємства).
 11. Енергомісткість виробництву і розробка заходів щодо її зниження.
 12. Продуктивність праці і резерви її підвищення на підприємстві.
 13. Науково-технічний прогрес і його вплив на показники ефективності роботи підприємства.
 14. Оплата праці на промисловому підприємстві і шляхи її удосконалювання.
 15. Оплата праці працівників невиробничої сфери і шляхи підвищення її стимулюючої ролі.
 16. Організаційно-економічні питання створення і функціонування холдінгової компанії.
 17. Показники оцінки ефективності роботи промислового підприємства і заходи для поліпшення їхньої динаміки.
 18. Організаційно-економічні питання створення і функціонування філій і представництв.
 19. Реструктуризація підприємств, її зміст і ефективність.
 20. Методичні питання оцінки інтенсифікації виробництва.

21. Аналіз шляхів і факторів екстенсивного й інтенсивного розвитку виробництва на підприємстві.

22. Особливості ціноутворення на підприємстві.

23. Особливості ціноутворення.

24. Рентабельність виробництва і заходи для її підвищення (на прикладі підприємства).

25. Оцінка збитку від забруднення навколишнього середовища та економічна відповідальність підприємства.

26. Організаційно-методичні питання ліквідації підприємства.

27. Концесія і досвід її застосування в Україні.

28. Оренда і лізинг як форми господарювання.

29. Визначення пріоритетних напрямків діяльності розвитку підприємства.

30. Удосконалення загальної (виробничої) структури управління підприємством.

31. Обгрунтування проекту вдосконалення організаційної структури управління підприємством,

32. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

33. Напрямки вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві.

34. Обгрунтування певних інвестиційних програм на підприємстві.

35. Обґрунтування рішень щодо ресурсозбереження на підприємстві.

36. Інноваційна діяльність підприємства та підвищення її ефективності.

37. Обгрунтування певної стратегії розвитку підприємства.

38. Шляхи підвищення рівня якості продукції,

39. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

40. Обґрунтування рішень щодо підвищення прибутковості підприємства.

41. Розробка заходів для підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.

42. Обгрунтування заходів соціального розвитку трудового колективу підприємства.

 1. Обгрунтування організаційно-економічних заходів щодо санації підприємства.

 

Додаток П

Рецензія

На дипломний проект (роботу) студента ОНПУ

________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я та по батькові, група)

 

 

Тема.

Стисла характеристика розділів проекту (роботи). Позитивні сторони та вади.

Засоби вивчення та обробки матеріалу, що застосовувались.

Рівень використання економіко-математичних методів та ЕОМ.

Пропозиції, які вніс студент, рівень їх професійного обґрунтування та практичне значення.

Якість оформлення.

Загальний висновок: чи підготовлений студент до самостійної роботи як фахівець.

Оцінка випускної роботи за чотирибальною системою: «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно».

 

 

Рецензент

____________________________________________________________ 

(посада, місце роботи, науковий ступень, звання)                                     (підпис)

«________» _____________________ 200__р.   _______________________ 

                                                                                         (прізвище, ініціали)

 

Додаток Л

ЗРАЗКИ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Посилання на книгу:

за прізвищем автора:

 

1. Гриньов В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах ВД «ІНЖЕК» - 2005 – 200 с.

2. Каплан Р. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. /Р. Каплан, Д. Нортон – М: ЗАО «Олимп-Бизнес» 2008 – 320 с.

3. Rogers E.M. Diffusion of innovations – New York: The Free Press? 1995 – 348 c.

 

Посилання на багатотомні видання:

 

4. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс, підручник /Перерва В.І., Погорєлова М.І., Мехович С.П., Ларка М.І./ Харків, 2011 – 614 с.

5. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т/за ред. Акад.. НАН України В.М. Гей ця, акад.. НАН Семиноженко. – К Фенікс, 2007 – Т. 1: Економіка знань – модернізацій ний проект України. – 544 с.

 

Посилання на статті:

із книг, збірників, документів, хрестоматій:

 

6. Арапонов М.В. Информационная среда фундаментальной науки и новые информационные технологии // Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник 1988. -М.: Наука, 1989. - С.27-46.

 

із журналів:

 

7. Комаров И. Интеллектуальный капитал / персонал – 200 - №5 – с 55-62.

8. із газет:

9. 8. Рябошапка С. Между банкротством й тенью: Пятилетний опыт взаимодействия бюджета с экономикой // Зеркало недели. - 2000. - 8 окт. - С.9.

 

10. із зібрання творів:

 

11. Петров Є.М. Державна підтримка підприємництва в Україні і І Наукові праці.

12. Харків: ХНПУ, 1999; - Т.2. - С.77-82.

13. 9. Рабинович А. Економічні проблеми сучасності: У 12 т. - Л.: Веселка, 1993. - ТЛО.-230с.

 

14. Посилання на автореферати дисертацій:

 

 1. П.Пушков І. М. Моделювання економічної політики та прогнозування наслідків прийняття структурних рішень: Автореф. дис. канд.екон. наук. - К: НАН України. Інститут економіки, 1997.-20с

 

Додаток К

Зразок оформлення анотації до дипломної роботи (проекту)

АНОТАЦІЯ

Іванов Іван Іванович.

Поліпшення ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ на підприємстві.

 

Дипломна робота містить _____сторінок, ___ рисунки, ___ таблиці, ___ назву літературних джерел.

Об’єкт дослідження – виробничо-господарська діяльність підприємства..

Мета роботи – розробка шляхів поліпшення використання основних фондів.

Методи дослідження – техніко- економічний аналіз, фінансовий аналіз показників діяльності підприємства.

      У дипломної роботі проведений аналіз стану основних фондів на підприємстві. Розраховані показники використання основних засобів. Запропоновано ряд заходів з удосконалення використання основних фондів, яки мають практичне значення для підприємства.

ОСНОВНІ ФОНДИ, ФОНДОВІДДАЧА, ФОНДОМІСТКІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ.

 

 

                                                   ANOTATION
      Ivan Ivanov.

      Improving use of fixed assets in the enterprise.

       

      Thesis work contains pages ___, ___ drawing table ___, ___ name references.

      Object of research - industrial and business enterprises.

      Purpose - to develop ways to improve the use of fixed assets.

      The methods of research - feasibility studies, financial analysis performance of the company.

      In research paper analyzed the state of the fixed assets in the enterprise. The calculated values of the fixed assets. A number of measures to improve the use of fixed assets in the company, which have a practical value for the enterprise.

Fixed assets, capital productivity, capital intensity and profitability.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1788; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!