ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З  

Igrave;

Методична розробка для організації самостійної роботи 

Студентів № 2.

                                                         3 години.

                      Дисципліна : Анатомія  людини

Тема : Окістя. З’єднання кісток, їхня класифікація. Види синартрозів, симфізи, діартрози. Види рухів у суглобах.

 

Курс, група : І курс , групи Іа, Іб . Спеціальність : 5.12010105 «акушерська справа»

Викладач : Рибальченко Віталій Валентинович

І. Актуальність теми : З'єднання кісток об'єднують кістки скелета в єдине ціле.

 

   ІІ. Навчальні цілі :

Знати: - Значення окістя.

- Класифікацію з’єднань кісток. 

- Класифікацію суглобів.

- Види рухів у суглобах.

 

Вміти: - Показувати на муляжах типи та види з’єднань кісток

- Показувати на муляжах різновиди суглобів .

- Демонструвати види рухів у суглобах .

 

ІІІ. Матеріали доаудиторної та аудиторної самостійної  роботи :

 ІІІ.а. Базові знання , вміння, навички, необхідні для вивчення теми . Для вивчення теми

     необхідно:

           Знати         Вміти         З дисципліни
Визначення поняття біологія. Розрізняти царства живої матерії. Загальна біологія
Визначення поняття морфологія.   Пояснювати взаємозв’язок складових частин морфології Загальна біологія
Визначення поняття анатомія   Розрізняти різновиди анатомії. Анатомія людини.

 

ІІІ.б. Рекомендована література :   

            Основна : ФедонюкЯ.І.Анатомія та фізіологія з патологією.— Тернопіль: Укрмед-книга,2001. -  

                              676 с. С. 119 - 122.

              Додаткова:  - Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. — К.: Вища шк., 1992. —

                              334 с. С 38-45.

                                              

 ІІІ.в. Основні етапи роботи :

1 етап - опрацювання рекомендованої літератури .

                      Завдання                 Зверніть увагу
1.Прочитати статтю « Окістя. З’єднання кісток, їхня класифікація. Види синартрозів, симфізи, діартрози» .  (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На склад окістя. 2. На значення з’єднання кісток . 3. На типи з’єднань. 4. На види неперервних з’єднань.  
2.Прочитати статтю «Класифікація суглобів» .  (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На чинники класифікації суглобів. 2. На види суглобів за будовою 3. На види суглобів за функціями. 4. На види суглобів за формою.
3.Прочитати статтю «Види рухів у суглобах» .  (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.).   1. На співвідношення осей з видами рухів в суглобах.

 

2 етап - виконання  завдань для самоконтролю :

                       Завдання                   Зверніть увагу
1.Прочитавши статтю «Окістя. З’єднання кісток, їхня класифікація. Види синартрозів, симфізи, діартрози» , складіть схему : «типи з’єднань»  (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На значення окістя. 2. На значення з’єднання кісток . 3. На типи з’єднань. 4. На види неперервних з’єднань.  
2.Зробіть стислий конспект статті                    «Класифікація суглобів» .  (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На види суглобів за кількістю суглобових поверхонь. 2. На види суглобів за функціями. 3. На види суглобів за формою.
3.Зробіть стислий конспект статті                    «Види рухів у суглобах» .  (З рекомендованої літератури або з додатка № 1.). 1. На види рухів навколо фронтальної, сагітальної  та  верти­кальної осей.

3 етап - закріплення знань та навичок. Після вивчення теми необхідно :

                      Знати                              Вміти
1. Значення окістя. 2. Класифікацію з’єднань кісток. 1. Показувати на муляжах типи та види з’єднань кісток.
1. Класифікацію суглобів. 1. Показувати на муляжах різновиди суглобів .
1. Види рухів у суглобах. 1. Демонструвати види рухів у суглобах .

 

      ІV. Додаткові завдання ( матеріали позааудиторної роботи ):

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З  

ВЕРТИКАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ТІЛА

                                                            ( з додатка № 2 ).

                    

                                                Додатки до СПРС № 2 :

                                                                                                                          ДОДАТОК № 1.

Окістя. З’єднання кісток, їхня класифікація. Види синартрозів, симфізи, діартрози.

Зовні кістка, за винятком суглобових поверхонь, покрита окістям. Окістя складається з поверхневого волокнистого шару, утвореного пучками колагенових волокон, та глибокого остеогенного шару (в ньому розміщені остеобласти та остеокласти). За рахунок окістя, яке пронизане судинами, здійснюється живлення кісткової тканини; клітинні елементи остеогенного шару забезпечують ріст кістки у ширину та її регенерацію. Суглобові поверхні кістки покриті суглобовим хрящем. Між епіфізом та діафізом трубчастих кісток знаходиться хрящова пластинка росту (епіфізарна), за рахунок якої кістка росте в довжину.

Артросиндесмологія- наука про з'єднання кісток.

З'єднання кісток об'єднують кістки скелета в єдине ціле. Ці з'єднання мають різноманітну будову і такі фізичні властивості, як міцність, пружність та рухомість. Ці властивості залежать від функції даного з'єднання.

Розрізняють такі типи  з'єднань між кістками (рис. 4.5).

1. Неперервні (синартрози).Між кістками є про­шарок сполучної тканини, хряща або м'яза. Вони неру­хомі або малорухомі.

2.Перервні (діарт­рози, суглоби)(аrtісulаtіо). Вони характеризуються наяв­ністю порожнини між кістка­ми. За функцією вони більш рухомі.

3. Напівсуглоби (симфізи).Це перехідна форма між неперервними і перерв­ними з'єднаннями. В цьому випадку в сполучній тканині (хрящі), що знаходиться між кістками, є щілина.

Неперервних з'єднань є чотири види:

1. Синдесмоз - якщо в проміжку між кістками після народження залишається
сполучна тканина. Наприк­лад, міжкісткова мембрана на передпліччі.

2. Синхондроз якщо в проміжку між кістками сполучна тканина перехо­дить у хрящ. Наприклад, між І ребром і грудниною.

3. Синостоз - якщо в проміжку між кістками сполучна тканина переходить у кісткову. Наприклад, тазова кістка.

4. Синсаркоз - з'єднання між кістками за допомогою посмугованих м'язів. Наприклад, з'єднання лопатки з хребтом та ребрами; черепа з під'язиковою кісткою.

Перервні з'єднання (суглоби) утворюються лише тоді, коли для цього є чотири необхідні компоненти, а саме: наявність двох суглобових поверхонь, капсули, синовіальної рідини і порожнини. Синовіальна рідина змочує суглобові поверхні для зменшення тертя під час рухів, а капсула герметичне оточує суглобову порожнину.

Крім цих чотирьох обов'язкових складових суглоба, в деяких зчленуваннях є додаткові елементи.   А саме: синовіальні ворсинки, синовіальні складки, сумки; жирові складки, диски, меніски, внутрішньосуглобові зв'язки, сесамоподібні кістки.

Усі ці додаткові елементи виникають у суглобах, на які припадає велике функціональне навантаження.

                                     Класифікація суглобів       

Усі суглоби класифікуються за кількістю суглобових поверхонь, за формою та функцією.

За кількістю суглобових поверхонь роз­різняють суглоби:

1. Прості(якщо в утворенні суглоба бере участь дві кістки). Наприклад, між фалангові суглоби.

2. Складні(якщо в утворенні суглоба бере участь більше ніж дві кістки). Наприк­лад, ліктьовий суглоб.

3. Комплексні(якщо всередині суглоба є  диски, меніски). Наприклад, колінний суглоб.

4. Комбіновані(якщо суглоб складаєть­ся з двох анатомічне відокремлених суглобів, які функціонують одночасно). Наприклад, скронево-нижньощелепний.

За функцією розрізняємо суглоби:

1. Одноосьові - коли в суглобі можливі рухи лише навколо однієї осі.

2. Двохосьові - коли в суглобі можливі рухи навколо двох осей.

3. Багатоосьові - коли в суглобі можливі рухи навколо трьох осей.

За формою одноосьові суглоби бувають блокоподібними та циліндричними: двохосьо­ві - еліпсоподібними, виростковими та сідло­подібними; багатоосьові - кулястими, плос­кими, чашоподібними (рис. 4.6).

Залежно від будови поверхонь, які зчленовуються (форма, розмір і т. ін.), у суглобах можливі рухи навколо різних осей.

 

                                         Види рухів у суглобах.

В біомеханіці суглобів розрізняють такі осі: фронтальну, сагітальну і верти­кальну.

Навколо фронтальної осі відбуваються такі рухи, як згинання і розгинання; навколо сагітальної осі - приведення та відведення; навколо вертикальної осі -обертання, тобто кістка рухається навколо своєї поздовжньої осі.

Коловий рух - це послідовний рух навколо всіх трьох осей, при якому вільний кінець кістки або кінцівки (наприклад, кисть) описує коло.

Величина об'єму рухів у суглобах залежить від форми суглоба, кількості та розташування зв'язок, що укріплюють суглоб, від розташування та ступеня розтягування м'язів, які оточують суглоб.

                                                                                                                          ДОДАТОК № 2.                                                                                                                     

 

                                                                                                            

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З  

ВЕРТИКАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ТІЛА

Вертикальне положення тіла людини в просторі і переміщення його по поверхні, різноманітні види рухів (ходьба, біг, стрибки) з'явилися в процесі тривалої еволюції разом із становленням людини як виду. В процесі антропогенезу весь організм людини, його окремі частини і органи зазнали досить складних змін. Верхня кінцівка втратила свою опорно-рухову функцію і стала знаряддям праці. Це призвело до змін у будові всіх складових частин верхньої кінцівки: лопатка бере участь у всіх видах рухів, які здійснює ключиця; в плечовому суглобі можливі рухи навколо всіх трьох осей; пальці кисті виконують досить складні, диференційовані рухи.

Нижня кінцівка набула функції опори для всього тіла, її вільна частина міцно з'єдналася із кістками таза. Стопа має поперечні і поздовжні склепіння, що надає їй можливості виконувати роль гнучкого важеля під час рухів тіла. М'язи нижньої кінцівки зазнають значних як статичних, так і динамічних на­вантажень, тому вони мають велику масу. Хребет є опорою для голови, верхніх кінцівок, тулуба, нижніх кінцівок. В ньому з'явилися згини і розвинулися сильні дорзальні (спинні) м'язи. Завдяки значному розвитку випрямляча спини та його антагоністів - м'язів передньобічної стінки черевної порожнини, груднино-ключично-соскоподібного м'яза, людина знаходиться у вертикальному положенні, не втомлюючись. Мавпи теж можуть знаходитися у вертикальному положенні пев­ний час, але це продовжується недовго, вони втомлюються і опускаються на пе­редні кінцівки. Лише людина може проспати на спині всю ніч, не змінюючи пози.

Чим нижче розташований центр ваги тіла, тим стійкішим є тіло. Оскільки центр ваги у людини знаходиться досить високо (на рівні II крижового хребця), а площа опори підошов незначна, тіло повинно падати назад. Цьому перешко­джають добре розвинуті зв'язки та м'язи, що укріплюють кульшові суглоби.

Тенденції тіла впасти вперед при стоянні запобігають добре розвинуті м'язи на задній поверхні гомілки.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 951; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!