Надання медичної допомоги хворим з вродженими вадами серцяКількість навчальних годин: 2

Курс: ІІІ

1.Науково-методичне обґрунтування теми:

В структурі серцево-судинної патології останніми роками зросла питома вага вроджених вад серця (ВВС) і неревматичних уражень міокарду. Серед дітей з ВВС смертність складає приблизно 23%, причому близько 90% дітей вмирають на першому році життя.

Своєчасна діагностика ВВС, адекватна допомога при розвитку ускладнень, напрям на хірургічне лікування в оптимальні терміни визначають прогноз для життя і соціальної адаптації дитини з вродженою вадою серця.

Не дивлячись на зниження поширеності гострої ревматичної лихоманки, актуальність даної проблеми залишається високою у зв'язку з циркуляцією, що зберігається, стрептокока групи А в популяції планети, а також поширеністю латентного і затяжного перебігу ревматизму з високою вірогідністю при цьому формування у хворих придбаних вад серця.

Таким чином, знання клінічних ознак запального процесу в міокарді, знання принципів терапії та невідкладної допомоги є важливими в роботі медсестри.

Вегетосудинна дистонія - найбільш розповсюджений розлад серцево-судинної системи, який виявляється у 15-30 % дітей. У 33 % із них він зберігається у наступні періоди життя, у 17-20 % - прогресує з високою ймовірністю формування психосоматичної патології, що приводить до ранньої інвалідизації та передчасної летальності

2. Навчальні цілі лекції:

Природжені вади серця й судин. Частота природжених вад серця в дітей.

Несприятливі чинники, які впливають на ембріон і зумовлюють виникнення природжених вад серця. Класифікація. Фази клінічного перебігу. Клінічні прояви при дефекті міжшлуночкової перегородки, відкритій артеріальній протоці, тетраді Фалло. Прогноз. Ускладнення вад серця. Сучасні методи діагностики та лікування.

Невідкладна допомога в разі критичних станів, лікування при ускладненнях і супутніх захворюваннях. Диспансеризація. Догляд за дитиною. Профілактика. Роль фельдшера в проведенні санітарно-освітньої роботи з батьками з метою профілактики природжених вад серця в дітей.

Охарактеризувати захворювання печінки та жовчних шляхів. (β-І)

Етіологія, патогенез, особливості клінічних проявів у дітей. Діагностика, диференційна діагностика. (β-І)

Лікування дітей, диспансерний нагляд. Профілактика захворювання. (β-ІІ)

Охарактеризувати захворювання підшлункової залози. (β-І)

Етіологія, патогенез, особливості клінічних проявів у дітей. (β-І)

Діагностика хвороби, диференційна діагностика. (β-І)

Лікування дітей, особливості дієтотерапії. (β-ІІ)

Диспансерний нагляд. (β-І)

Профілактика захворювання. (β-І)

Стоматити. (β-І)

Етіологія, клінічна картина стоматитів. (β-І)

Лікування, догляд за хворими, профілактика захворювання. (β-ІІ)

Охарактеризувати гельмінтози. Поширення гельмінтозів серед дітей та їх вплив на організм дитини. (β-ІІ)

 

3. Цілі розвитку особистості майбутнього фахівця:

Розвинути деонтологічні уявлення в процесі вивчення теми. Вміти дотримуватись правил поведінки біля ліжка хворого, принципів медичної деонтології. Оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з хворою дитиною та її родиною. Виробити відчуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій.

4. Міждисциплінарна інтеграція:

Анатомія, фізіологія, мікробіологія, загальний догляд, соціальна медицина, терапія.

 

5. План і організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття Цілі на рівнях абстракції Тип лекції, методи і засоби активізації студентів Розподіл часу
1   Підготовчий етап:   Визначення навчально-виховних цілей. Актуальність та мотивація освітнього процесу. Актуалізація опорних знань студентів.         Див. п.1 і 2     10 хв.    
2     Основний етап: План. 1. Природжені вади серця 2. Ревматизм     ІІ ІІ ІІ   Тематична лекція   Таблиці, малюнки, проблемні ситуації, презентація.     60 хв    
  3 Заключний етап: Резюме лекції, загальні висновки. Відповіді на можливі запитання студентів. Домашнє завдання: «Захворювання печінки, жовчних шляхів.»           10 хв.

6. Зміст лекційного матеріалу:

1.Природжені вади серця – це аномалії морфологічного розвитку серця і кровоносних судин, які виникають на 2 – 8 – му тижнях вагітності внаслідок порушення ембріогенезу.

Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 436

Протокол

надання медичної допомоги хворим з вродженими вадами серця

Діагностична програма

Обов’язкові дослідження

  1. збір скарг та анамнезу
  2. клінічний огляд
  3. вимірювання АТ
  4. лабораторне обстеження (загальні аналізи крові та сечі, АЛТ, АСТ, білірубін, креатинін, холестерин, глюкоза крові, калій, натрій, СРП; титри АСЛО, АГ)
  5. ЕКГ в 12 відведеннях
  6. ЕхоКГ та доплер-дослідження
  7. Рентгенографія ОГК

Додаткові дослідження

  1. Катетеризація серця
  2. Магнітно-резонансна томографія серця
  3. Добовий моніторинг ЕКГ

 

Лікувальна програма


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 124; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!