ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВМіністерство аграрної політики та продовольства України

Житомирський національний агроекологічний університет

Інститут післядипломної освіти та дорадництва

Кафедра менеджменту організації

До захисту допускається:

Зав. кафедри, проф. Осовська Г.В.

                                                        

«____»                                            

Дипломна РОБОТА

На тему: « Управління матеріальними запасами підприємства (на прикладі СТОВ «Старокотельнянське» Андрушівського району)»

Виконав: слухач інституту післядипломної освіти та дорадництва спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» Собко Володимир Іванович.

Науковий керівник:

К.е.н. доц. Плотнікова М. Ф.

Консультант з охорони праці:

К. с.–г. н., доцент Ковтун Т.І.

Житомир – 2012


ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ.. 8

1.1. Матеріальні запаси: сутність та методика їх визначення. 8

1.2. Методичні основи управління матеріальними запасами підприємств. 14

1.3. Нормативно-правове регулювання використання матеріальних запасів на підприємстві 21

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ В        

 СТОВ «СТАРОКОТЕЛЯНСЬКЕ» АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ.. 26

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 26

2.2. Фінансово-економічна ефективність господарської діяльності підприємства 28

2.3. Ефективність управління матеріальними запасами в товаристві 32

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ В СТОВ «СТАРОКОТЕЛЯНСЬКЕ»33

3.1. Резерви підвищення ефективності використання матеріальних запасів товариства. 33

3.2. Моделювання як напрям удосконалення організаційно-економічного механізму управління матеріальними запасами. 35

3.3. Автоматизація управління матеріальними запасами підприємства на основі впровадження інформаційної системи. 46

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ В СТОВ «СТАРОКОТЕЛЯНСЬКЕ». 47

4.1. Нормативно правове забезпечення охорони праці 47

4.2. Оцінка стану охорони праці в господарстві 51

4.3. Фінансування заходів з охорони праці 66

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 69

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Широкого поширення в економічній практиці набуло положення, згідно з яким збільшення обсягів споживання матеріальних ресурсів забезпечує відповідне зростання реалізованої продукції і сприяє одержанню більшого прибутку,що є принципово помилковим та не відповідає умовам дефіциту фінансових ресурсів. Підприємство потребує такої кількості матеріальних ресурсів яка дозволяє ефективно використовувати наявні виробничі потужності і забезпечує ритмічну роботу. Головною умовою здійснення даного положення є постійній оперативний контроль що до відповідності матеріального постачання підприємства його потребам і ресурсній базі. Водночас наявність матеріальних запасів понад необхідного рівня призводить до відволікання коштів з обігу і утворення надлишків матеріальних запасів. Все це викликає збільшення складських витрат,зростання виробничої собівартості продукції і сприяє виникненню збитків підприємства.

Вдосконалення системі управління виробничими запасами повинно враховувати нові особливості економічної теорії а також наявність факторів, які впливають на їх формування і використання. Облік факторів потребує врахування впливу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства що дозволяє здійснити прогнозування і об’єктивну оцінку використання запасів з метою планування матеріальної потреби виробництва. Сутність удосконаленої системі полягає в організації постачань продукції виробничого призначення при якій з одного боку зменшуються кошти по організації постачань,збереження запасів і скорочуються витрати від іммобілізації оборотних коштів, а з іншого боку, мінімізуються додаткові витрати внаслідок дефіциту необхідних матеріалів. Головною функцією управління виробничими запасами повинна бути планування величини запасів шляхом визначення потреби в матеріальних ресурсах і розрахунку нормативів виробничих запасів і оборотних коштів.

Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних питань наукового обґрунтування методів і засобів управління та організації їх використання із застосуванням логістики та управління матеріальними ресурсами зробили: В. Н. Амітан, А. М. Гаджинський, Є. В. Крикавський,

 Л. Б. Миротин, Л. С. Сєргеєв, О. М. Тридід, А. Д. Чудаков,Н. І. Чухрай. Теоретична і практична розробка питань, присвячених потоковій організації виробництва, міститься в роботах М. С. Дороніної, А. Р. Радіонова,

В. Г. Шинкаренко та інших. Розвиток концепції реінжиніринга, заснованої М. Хаммером та Д. Чампі, продовжили такі вчені як, М. Абдікеєв, Т. Девенпорт, С. В. Ільдеменов, В. С. Пономаренко, Н. Оболенскі,

Ю.Ф. Тєльнов, С. Ю. Щенников. Дослідженням контролінгу займалися: А. Апчер, Н. Г. Данілочкіна, Р. Манн, Е. Майэр, Д. Хан, Л. А. Сухарєва та інші.

Метою дипломного дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування ефективної стратегії управління матеріальними запасами. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

Ø Ознайомитися з методологічними засадами основ управління матеріальними запасами в СТОВ «Старокотельнянське» та нормативно-правовою базою, щодо регулювання використання матеріальних запасів на підприємстві.

Ø Дослідити організаційно-економічний механізм управління матеріальними запасами на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства.

Ø Підготувати пропозиції щодо удосконалення системи управління матеріальними запасами.

Об’єктом дослідження є організаційно-економічний механізм управління матеріальними запасами в СТОВ «Старокотельнянське» Андрушівського району Житомирської області. Предметом дослідження є сукупність практичних, теоретичних та науково-методологічних принципів формування механізму ефективного управління матеріальними запасами.

Теоретичні та методичні аспекти удосконалення системи управління матеріальними запасами вивчались за допомогою таких методів: монографічного, аналізу; синтезу; системного аналізу; соціологічного опитування; економіко-статистичний метод; прийом аналітичних групувань, графічний прийом. Дані оброблялись за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel.

Інформаційною базою дослідження були відповідні Закони України, Укази Президента України, нормативні документи Уряду, матеріали Головного управління статистики в Житомирській області, первинна документація СТОВ «Старокотельнянське», періодичні видання, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-аграрників та фахівців із проблеми дослідження, матеріали особистих спостережень автора, а також інформаційні ресурси світової мережі Internet.

 

 

                                                                                                       


РОЗДІЛ 1

 

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

 


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 59; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!