Медсестринство у внутрішній медицині 14 страница49 .Малий косий розмiр голiвки дорiвнює:               

A *9,5 см. 

B 10 см 

C 13 см. 

D 12 см. 

E 9 см. 

50 .Вагітна 25 років звернулась у жіночу консультацію для взяття на облік з приводу вагітності в терміні 10 тижнів. Вагітність друга. Перша вагітність закінчилась терміновими пологами три роки тому. Народився живий доношений хлопчик масою 4500,0. Мати вагітної хворіє на цукровий діабет. Вагітна скаржится на спрагу, періодичну млявість, зниження апетиту. Яку екстрагенітальну патологію можна запідозрити у вагітної?  

A *Цукровий діабет.  

B Хронічний піелонефрит.  

C Гестоз вагітних.  

D Хронічний холецистіт.  

E Анемія вагітних.  

51 .Вагітна знаходиться в палаті патології вагітних. Вагітність перша, 38 тижнів, положення плода повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз,ІІ позиція. Ввечорі поскаржилась, що погано чує рухи дитини. Де найкраще вислухати серцебиття плода?

A *Справа нижче пупка.  

B Зліва нижче пупка. 

C Зліва вище пупка. 

D Справа вище пупка. 

E В ділянці пупка. 

52 .Першовагітна 20 років звернулась до медичної сестри дільничного терапевта, у якого спостерігалась з приводу ревматичної вади серця. Два дні тому вперше відчула рухи плоду. На обліку в жіночій консультації не стояла. Дати останньої менструації не пам'ятає. При огляді виявлено, що дно матки знаходиться на два поперечні пальці нижче пупка. Який термін вагітності?  

A *20 тижнів.  

B 18 тижнів. 

C 24 тижні. 

D 16 тижнів. 

E 30 тижнів. 

 

53 .У приймальне відділення пологового будинку поступила першороділля 20 років. Медична сестра збирає анамнез, проводить обстеження, санітарну обробку роділлі. Який прийом невербального та вербального спілкування для встановлення психологічних контактів з пацієнткою має використовувати медична сестра? 

A *Усміхатися пацієнтці.

B Вживати в розмові медичні терміни. 

C Швидко розмовляти. 

D Вести себе відсторонено. 

E Не відповідати на запитання. 

54 .У вагітної 20 років у 34 тижні гестації при ,АТ 110/60 мм рт ст скарги на постійне відчуття спраги. При огляді помітні набряки стоп і гомілок, передньої черевної стінки. Прибавка у вазі за тиждень 600 г. Цукор крові нормальний. Цукор у сечі не виявлено. Яке ускладнення вагітності ймовірне у данному випадку?  

A * Набряки вагітних 

B Порушення дієти вагітних

C Гестаційний піелонефрит 

D Прееклампсія легкого ступеня

E Гіпертензія вагітних 

55 .Скiльки см дорiвнює акушерська кон'югата:        

A 11 см

B 12 см

C 13 см 

D 21 см

E 25 см

56 .Пiдрахуйте масу тiла плода: обвiд живота вагiтної 50 см, висота стояння дна матки 40 см: 

A 2000 г

B 1500 г 

C 5000 г 

D 4000 г

E 2500 г 

57 .При якому дослiдженнi визначають дiагональну кон'югату:                

A Піхвовому 

B Цитологічному  

C Зовнiшньому

D Кольпоскопiчному

E Усiма перерахованими 

58 .Визначте позицiю плода, якщо голiвка з лiвого боку матки.              

A Перша позицiя 

B Друга позицiя 

C Поперечна позицiя 

D Повздовжня позицiя 

E Передня позицiя 

 

59 .Третiм прийомом Леопольда можна визначити:     

A Передлежання 

B Вид позицiї

C Позицію 

D Все перераховане 

E --

60 .Стан внутрішньоутробного плода можна визначити при: 

A Аускультації серцебиття плода 

B Опитуванні пацієнтки 

C Промацуванні частини плода 

D Тазовимірюванні 

E Вимірюванні обводу живота 

61 .Що відбувається у другому періоді пологів? 

A Зганяння плода 

B Розкриття шийки матки 

C Опущення дна матки 

D Перерозтягнення нижнього сегмента матки 

E Відшарування плаценти 

62 .Пологи завершуються: 

A Виділенням посліду 

B Злиттям навколоплодових вод 

C Народженням плоду 

D Повним розкриттям шийки матки 

E Відшаруванням плаценти 

63 .Доношеною вважається вагітність строком : 

A 40 тижнів 

B 44 тижні 

C 46 тижнів 

D 36 тижнів 

E 32 тижні 

64 .В післяпологовому відділенні оглянуто породіллю К. При об’єктивному обстеженні встановлено, що дно матки розміщено на рівні пупка. Лохії кров’янисті. Вкажіть, для якої доби післяпологового періоду характерні такі дані.  

A * Першої . 

B Другої  

C Третьої 

D Четвертої   

E П’ятої 

65 .Вагітна 19 років звернулася у жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримані дані: 26-29-30-20. Який таз у жінки ? 

A * Нормальний 

B Загальнорівномірнозвужений 

C Простий плоский 

D Плоскорахітичний 

E Чоловічий  

66 .При обстеженні вагітної 38 тижнів відмічається невідповідність висоти стояння дна матки строку вагітності, 2 пункти ясного вислуховування серцебиття плоду. Для якої вагітності це характерно ? 

A * Багатоплідна 

B Переношена 

C Одноплідна 

D Недоношена 

E Завмерша  

 

67 .У пологовий будинок поступила вагітна 40 тижнів. При зовнішньому акушерському обстеженні над входом в малий таз виявлена м’яка, не “балотуюча” частина. Для якого передлежання це характерно. 

A * Тазове передлежання 

B Головне передлежання 

C Ніжне передлежання 

D Косе положення 

E Поперечне положення 

68 .У породіллі на другу добу післяполового періоду з молочних залоз виділяється густа жовтувата рідина. Назвіть її. 

A * Молозиво 

B Перехідне молоко 

C Зріле молоко 

D Не зріле молоко 

E Не справжнє молоко 

69 .З моменту запліднення в організмі вагітної відбуваються фізіологічні зміни, які забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріону. Яка залоза на протязі 4-ох місяців забезпечує цей процес. 

A *Жовте тіло вагітності 

B Плацента. 

C Гіпофіз 

D Щитоподібна залоза 

E Надниркові залози 

70 .Під час пальпації живота вагітної з’ясовано, що над входом в таз знаходиться тверда, чіткої округлої форми, балотуюча частина плоду. Про яку частину плоду іде мова ? 

A * Голівка 

B Тазовий кінець 

C Ніжки 

D Сідниці 

E Спинка 

71 .Післяпологова відпустка у жінки при багатоплідній вагітності становить: 

A *70 діб 

B 56 діб 

C 126 діб 

D 140 діб  

E 72 доби 

72 .В какой срок беременности выдают дородовый декретный отпуск при беременности на современном этапе?

A * 30 недель 

B 20 недель 

C 28 недель 

D 32 недели 

E 40 недель 

73 .У беременной 32 лет с гестозом второй половины появились резкие боли в животе и темные кровянистые выделения из половых путей. Матка ассиметричная, в повышенном тонусе, болезненна, сердцебиение плода глухое. О каком осложнении второй половины беременности можно думать? 

A * Преждевременная отслойка плаценты 

B Угроза прерывания беременности 

C Предлежание плаценты 

D Острый панкреатит беременной

E Угроза разрыва матки 

74 .При наружном акушерском исследовании медсестра обнаружила, что дно матки находится на середине между лоном и пупком. Какому сроку беременности это соответствует? 

A * 16 недель 

B 20 недель 

C 28 недель 

D 32 недели 

E 24 недели 

75 .Повторновагітна відчуває перші рухи плода у:

A *18 тижнів 

B 16 тижнів 

C 20 тижнів 

D 22 тижня 

E 14 тижнів 

76 .Яка нормальна тривалість пологів у першонароджуючих?

A *12 - 18 годин 

B До 5 годин 

C Більше 24 годин 

D 6 -8 годин 

E 30 - 32 години 

77 .Справжня кон’югата дорівнює: 

A *11 см 

B 9 см 

C 10 см 

D 12 см 

E 13 см 

78 .Позиція плода буває: 

A *Перша 

B Головна 

C Поперечна 

D Коса 

E Бокова

79 .Зовнішні розміри таза вагітної жінки: 23-26-28-18 см. Яка форма звуження таза? 

A *загально-рівномірно звужений 

B Плоский таз 

C Косозвужений 

D Поперечно-звужений 

E Лійкоподібний таз 

80 .Охарактеризуйте розрив шийки матки І ступеня: 

A *Розрив до 2 см 

B Розрив до 5 см 

C Розрив 10 см 

D Розрив склепіння піхви 

E Розрив до склепіння піхви 

81 .Цілість плодового міхура визначають: 

A * При піхвовому дослідженні 

B З анамнезу  

C При пальпації передньої черевної стінки

D Другим прийомом Леопольда 

E Четвертим прийом Леопольда 

82 .Яка частота серцебиття плода при задовільному його стані? 

A * 120-140 уд.за хв. 

B 100 -110 уд.за хв. 

C 160 - 170 уд. за хв. 

D 180 -190 уд. за хв. 

E 90 - 100 уд. за хв. 

83 .Визначте положення плода, якщо серцебиття плода вислуховується на рівні пупка вагітної: 

A * Поперечне 

B Повздовжне 

C Косе 

D Пряме 

E Перше 

84 .Другим прийомом Леопольда визначають 

A * Позицію плода 

B Передлежання плода 

C Висоту стояння дна матки 

D Передлеглу частину плода 

E Відношення голівки до входу в малий таз 

85 .У першовагітної в 39-40 тижнів вагітності з'явився переймоподібний біль внизу живота  і попереку, що триває по 15-20 секунд і повторюється через 15-20 хвилин. Як оцінювати цю проблему? 

A * І період пологів 

B Загроза розриву матки

C ІІ період пологів 

D ІІІ період пологів  

E Пізній викидень 

86 .Яка максимальна тривалість 3 періоду пологів: 

A 30 хв. 

B 50 хв.

C 4 год.

D 2 год. 

E 1 год. 

87 .Коли в нормі відходять навколоплідні води: 

A *У першому періоді пологів 

B До пологів 

C У другому періоді пологів 

D У третьому періоді пологів 

E У післяпологовому періоді 

88 .За якими показаннями вагітну госпіталізують в обсерваційне відділення:  

A *Мертвий плід

B Цукровий діабет

C Гіпертонічна хвороба

D Міопія

E Анемія вагітної

89 .Який час після пологів породілля перебуває у пологовому залі:  

A 2 години 

B Добу 

C 12 годин 

D 6 годин 

E 4 години 

90 .Які органи не зазнають зворотного розвитку в післяпологовому періоді: 

A *Молочні залози 

B Матка 

C Піхва 

D Передня черевна стінка 

E М’язи тазового дна 

91 .Для чого виміряють висоту стояння дна матки? 

A *Для визначення строку вагітності 

B Для визначення передлежання 

C Для визначення маси вагітної 

D Для визначення довжини плода 

E Для визначення стану плода 

92 .Чим закінчується другий період пологів? 

A *Народженням дитини 

B Відходженням навколоплідних вод 

C Згладженням шийки матки 

D Врізуванням та прорізуванням передлеглої частини 

E Зганянням посліду 

93 .У вагітної А., 24 р., при зовнішньому акушерському дослідженні медсестра визначила, що зліва промацується спинка плода, справа – дрібні частини, передлегла частина плода щільна округла з виразними контурами. Вкажіть передлежання та позицию плода,

A *Повздовжнє положення плода, 1 позиція, головне передлежання. 

B Косе положення плода, 1 позиція,

C Повздовжнє положення , 2 позиція, головне передлежання. 

D Повздовжнє положення, 1 позиція, тазове передлежання. 

E Повздовжне положення , 2 позиція, тазове передлежання. 

94 .Під час обстеження вагітної В., 20 р., медсестра виявила у неї ознаки вагітності. Яка з перелічених ознак вагітності є безперечною? 

A *Промацування частин плода 

B Ціаноз слизової оболонки піхви і шийки матки 


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 204; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ