Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю 

1. Предмет криміналістики. Закономірності об'єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

2. Система криміналістики. Загальні та окремі завдання криміналістики

3. Криміналістичне поняття способу вчинення злочину. Детермінованість і повторюваність способів вчинення і приховання злочинів.

4. Види і характеристика методів криміналістики.

5. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві.

6. Криміналістичне прогнозування і його роль у реалізації криміналістикою своїх службових функцій.

7. Історія виникнення і використання прийомів, засобів виявлення та викриття злочинної діяльності.

8. Поняття і структура криміналістичної техніки. Правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко - криміналістичних засобів.

9. Технічні засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилучення, дослідження слідів злочинів та речових доказів. Комплектація науково-технічних засобів, що використовуються у слідчій діяльності.

10. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення в слідчій, експертній і судовій діяльності.

11. Види та форми криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація. Процес криміналістичної ідентифікації

12. Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміналістичної діагностики.

13. Значення криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів.

14. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів.

15. Судова фотографія: види, методи і прийоми. Особливості фотографування окремих об'єктів місця події, трупа, речових доказів, живих осіб.

16. Правила оформлення результатів застосування засобів і методів фіксації візуальної інформації. Фототехнічна експертиза: поняття, завдання і призначення.

17. Особливості застосування відеозапису, види, способи і засоби її здійснення при проведенні слідчих дій.

18. Предмет, система і завдання трасології. Наукові засади трасології.

19. Трасологічна експертиза слідів і об’єктів, підготовка матеріалів для її проведення.

20. Механізм утворення слідів і їх класифікація.

21. Види та характеристика слідів людини.

22. Види та характеристика слідів транспортних засобів

23. Види та характеристика слідів знарядь злому і інструментів.

24. Поняття судової балістики, її наукові засади. Види та характеристика об'єктів ба­лістичного дослідження зброї, боєприпасів, слідів пострілу.

25. Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації і вилучення зброї та слідів її застосування. Встановлення обставин використання зброї: спосіб виготовлення, направлення, місця та дистанції пострілу.

26. Судово-балістична експертиза: питання, які вирішує, підготовка матеріалів для її проведення.

27. Холодна зброя. Поняття, класифікація. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї.

28. Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів.

29. Зміст і завдання криміналістичного дослідження документів. Поняття та класифі­кація документів. Правила поводження з документами.

30. Дослідження рукописних документів. Поняття письма та почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

31. Технічне дослідження документів, поняття, зміст і види. Завдання і методика слідчого огляду документів

32. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення.

33. Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду, способу друку та особливостей використаних засобів (друкарських форм) з метою розшуку місця виготовлення досліджуваного матеріалу.

34. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло пи­тань, що вирішуються, підготовка матеріалів для призначення.

35. Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності, їх ідентифікаційне значення та класифікація. Система опису ознак зовнішності.

36. Засоби та методи фіксації (сумування, поєднання, об’єднання) зовнішніх ознак людини.

37. Судово-портретна експертиза: поняття, питання, що вирішуються, методи проведення, підготовка матеріалів для призначення.

38. Поняття та класифікація мікрооб'єктів. Прийоми і засоби виявлення, вилучення та дослідження мікрооб'єктів.

39. Можливості і завдання використання засобів та методів акустики у практиці боротьби зі злочинністю. Наукові засади судово-акустичних досліджень

40. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза), сутність, коло питань, що вирішуються (включаючи діагностичні), особливості підготовки матеріалів для призначення експертизи.

41. Експертиза засобів і матеріалів звуко-відеозапису: сутність, характеристика ідентифікаційних і діагностичних питань, що вирішуються нею, підготовка матеріалів до проведення.

42. Поняття і наукові засади криміналістичної одорології. Завдання і можливості використання запахових слідів людини в розкритті та розслідуванні злочинів.

43. Перспективи розвитку судової одорології. Проблеми одорологічної експертизи.

44. Поняття, завдання та види кримінальної реєстрації. Наукові і правові засади криміналістичного обліку.

 


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 43;