Огляд стану предмета дослідженняВСТУП

 

Виконання дипломної роботи — завершальний та найбільш відповідальний етап навчання у вузі. У процесі дипломування студенти закріплюють одержані знання шляхом самостійного виконання науково-дослідної роботи, створення нового програмного продукту у вигляді пакета прикладних програм або розробки та виготовлення зразка нового приладу чи пристрою на основі останніх досягнень науки і техніки. Дипломна робота є найважливіший підсумок підготовки спеціалістів, тому її зміст та рівень захисту складає один із основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми.

На відміну від дипломного проекту дипломна робота має науково-дослідний характер. Отже, дипломна робота за своїм змістом є науково-технічний звіт, під час оформлення якого необхідно дотримуватися вимог державного стандарту України — ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки.Структура і правила оформлення». Мета рекомендацій — полегшити роботу студентів під час дипломування за допомогою конкретно викладених правил оформлення текстової частини та графічного матеріалу дипломної роботи згідно з державними стандартами, а також роз’яснення порядку підготовки та захисту дипломної роботи. Потрібно відзначити, що інші наукові роботи (статті, монографії та т.ін.) оформлюють відповідно до вимог інших стандартів (з бібліотечної та видавничої справи).

 

ПОРЯДОК ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Структура дипломної роботи

Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності:

- титульний аркуш;

- завдання на дипломну роботу;

- реферат;

- анотація (англійською мовою);

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць,скорочень і термінів (стуктурний елемент не є обов’язковий);

- вступ;

- огляд стану дослідження предмета з подальшою постановкою завдання;

- теоретична частина;

- експериментальна частина;

- практична реалізація результатів досліджень;

- розділ «Охорона праці» (для бакалаврських робіт цей стуктурний елемент не є обов’язковий);

- заключна частина (або висновки);

- список використаної літератури;

- додатки (стуктурний елемент не є обов’язковий).

   Кожен зазначений структурний елемен необхідно починати з нової сторінки. Великі за обсягом розділи, такі як огляд, теоретична та експериментальна частини, необхідно ділити на підрозділи, пункти, підпункти.

 

Титульний аркуш

Титульний аркуш — це  перша сторінка дипломної роботи, його оформлюють згідно з формою, наведеною в додатку А. Титульний аркуш містить відомості про виконавця роботи, відповідальних осіб та навчальний заклад, повну назву дипломної роботи з наведенням галузі науки і техніки згідно з універсальною десятковою класифікацією (УДК), назву освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр). У випадках, коли дипломна робота є частиною комплексної роботи, то під загальною назвою роботи пишуть назву її складової частини. На титульному аркуші обов’язково наводять підписи виконавця, керівника, рецензента, консультанта, завідувача профілюючої кафедри з зазначенням дати підписання.

 

Завдання на дипломну роботу

 

Завдання визначає зміст дипломної роботи, його складають згідно з вказівками керівника на типовому бланку, за підписами  виконавця, керівника, консультанта, відтак його затверджує завідувач профілюючої кафедри. У завданні вказують тему дипломної роботи, вихідні дані, наводять перелік питань, які необхідно вирішити в роботі, орієнтовний перелік графічного матеріалу, календарний план виконання роботи, дату здачі виконаної дипломної роботи на кафедру для затвердження допуску до захисту.

 

Реферат

Реферат призначений для первинного ознайомлення з роботою, тому він має бути стислим і інформативним.

Реферат розташовують на третій сторінці дипломної роботи. Він має містити:

 

 

- відомості щодо обсягу дипломної роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, використаних літературних джерел, додатків;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Текст реферату має відбивати подану в дипломній роботі інформацію, як правило, у такій послідовності: об’єкт дослідження або роз­робки; мета роботи; особливість методу дослідження; отримані результати та їх новизна; конструктивні, техно­логічні і експлуатаційні показники; рекомендації щодо застосування резуль­татів роботи; галузь застосування; економічна ефективність; значущість ро­боти та висновки. Реферат слід виконувати обсягом не більше ніж 500 слів, ключові слова, що є визначальні для розкриття суті дипломної ро­боти, вміщують після тексту реферату. Ключі слова (5–15 найменувань) слід  друкувати прописними (великим) літерами в називному відмінку в рядок че­рез кому.

Приклад оформлення реферату наведено в додатку Б.

 

Анотація

В анотації до дипломної роботи стисло наводять основні результати проведених досліджень чи розробки та рекомендації щодо їх використання. Обсяг анотації – не більше ніж 100 слів англійською мовою.

 

Зміст

 

Зміст уміщує назву і номери (за наявності) всіх розділів та підрозділів (починаючи з переліку умовних позначень) з наведенням номерів сторінок, на яких розміщують початок матеріалів розділу (підрозділу). Назви розділів друкують великими літерами, назви підрозділів – малими літерами, починаючи з великої.

 

Вступ

 

У вступі студент повинен стисло обґрунтувати тему дипломної роботи, розкрити її актуальність та новизну, сформулювати мету, коротко викласти зміст роботи та найбільш оригінальні результати, одержані в процесі дипломування, дати оцінку практичної цінності роботи із зазначенням галузі застосування. У вступі не слід наводити загальновідомі визначення, історичні огляди та прийняту класифікацію. Загальний обсяг вступу не має  перевищувати 1–2 сторінки.

 

 

Огляд стану предмета дослідження

 

Уявлення про ступінь вивчення предмета дослідження формується в процесі огляду спеціальної літератури відповідно до теми, для чого керівник відводить час (10–12 днів), протягом яких студент вивчає спеціальну літературу (реферативні журнали, патентні документи і т.ін.), робить виписки, які потім використає під час  написання огляду. На сьогодні існують два основні напрямки дипломних робіт, а саме: дослідження або розробка технічних систем, пристроїв (приладів), або розробка програмних продуктів у вигляді пакета прикладних програм.

Для робіт першого напрямку бажано застосовувати такий порядок побудови огляду:

а) аналіз існуючих методів, наприклад, обробки інформації, вимірювання чи контролю фізичних величин тощо;

б) аналіз засобів технічного забезпечення вибраного матеріалу з розгля­дом структурних і функціональних особливостей систем, пристроїв (приладів).

Під час  розробки програмних продуктів у огляді необхідно послідовно про­аналізувати різні методи (або групу методів) модельного опису заданої сис­теми (чи процесу).

Огляд має бути критичним. У процесі аналізу необхідно відзначити позитивні якості, а також недоліки методу, пристрою (приладу), алгоритму.

Останнім підрозділом огляду є «Постановка завдання». Він починається сло­вами: «У результаті аналізу існуючих методів (пристроїв, приладів і т.ін.), призначених для..., завдання дипломної роботи може бути сформульоване в та­кому вигляді». Потім коротко наводять перелік питань, вирішенню яких при­свячена дипломна робота. Звичайно перелік складає 3–5 пунктів.

Оптимальний обсяг огляду 8–12 сторінок.

 


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 77;