Організація захисту кваліфікаційних робітДля захисту кваліфікаційних робіт створюються державні екзаменаційні комісії.

Захист кваліфікаційних робіт може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика робіт, що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

Під час захисту кваліфікаційної роботи в державну комісію подаються:

- наказ ректора про допуск до захисту;

- кваліфікаційна робота, оформлена згідно з вимогами;

- письмовий відгук наукового керівника;

- письмова рецензія на кваліфікаційну роботу.

До ДЕК можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи: надруковані статті за темою роботи, документи, що вказують на практичне застосування роботи тощо.

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії за участю не менш ніж половини її складу за обов'язкової присутності голови комісії. Графік роботи ДЕК затверджується наказом ректора університету.

Для захисту роботи студент готує доповідь (до 15 хвилин), яка повинна віддзеркалювати зміст дослідження, його мету, завдання, предмет та об'єкт; обґрунтування вибору теми, ступеня її висвітлення в науковій літературі. Основна частина доповіді присвячується викладу науково-практичних висновків і рекомендацій, результатів за матеріалами дослідження. Зазвичай, захист відбувається із застосуванням мультимедійної техніки, доповідь подається як презентація.

Після доповіді студента і його відповідей на запитання оголошуються рецензія на роботу, відгук наукового керівника. Студенту надається можливість дати пояснення щодо зауважень, дати відповіді на запитання членів ДЕК. У дискусії з проблем, порушених у кваліфікаційній роботі, можуть брати участь усі присутні члени ДЕК, викладачі, студенти, громадськість.

ДЕК на закритому засіданні обговорює результати захисту і більшістю голосів виносить рішення про оцінку роботи за чотирибальною шкалою (незадовільно, задовільно, добре, відмінно). Голова і члени ДЕК підписують протокол та індивідуальні плани студентів, у яких робиться запис про результати захисту кваліфікаційної роботи. Результат оголошується після затвердження протоколу головою ДЕК.

Випускники, які за підсумками навчання отримали диплом з відзнакою, а також які виявили схильність до науково-дослідницької роботи, можуть бути рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Студент, який виконав кваліфікаційну роботу, але одержав під час захисту оцінку «незадовільно», наказом ректора відраховується з університету як такий, що не пройшов державної атестації. Він отримує довідку встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка. До академічної довідки додається витяг з протоколу засідання ДЕК із зазначенням його номера цього протоколу й дати засідання комісії, в якому подається рішення ДЕК у повному обсязі. Відповідність його оригіналу засвідчується підписами декана факультету, ректора (проректора) університету, які скріплюються печаткою університету. У розділі академічної довідки «Відрахований» зазначається причина: «як неатестований за результатами державної атестації». Таким студентам надається право повторного захисту кваліфікаційної роботи впродовж трьох років. Такі студенти до 01 вересня повинні подати заяву про поновлення. Відповідна випускова кафедра визначає тему кваліфікаційної роботи (залишає стару або змінює), керівника роботи (залишає того ж або призначає нового). Поновлення здійснюється до 01 березня. Допрацьована (перероблена) робота проходить визначену процедуру допуску до захисту.

Рішення ДЕК є остаточним і оскарженню не підлягає.

Секретар ДЕК після захисту здає кваліфікаційні роботи в деканат, де вони реєструються у спеціальних журналах. Секретар деканату складає акт і передає кваліфікаційні роботи в наукову бібліотеку університету, де вони зберігаються впродовж п’яти років. Кваліфікаційними роботами послуговуються студенти, викладачі, учителі та інші працівники. В читальному залі наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрах ведуться спеціальні журнали видачі й повернення кваліфікаційних робіт.  

Упродовж трьох робочих днів після завершення роботи державної комісії секретар державної комісії:

- подає до навчального відділу університету оформлені протоколи засідань державної комісії із захисту дипломних робіт за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, протоколи про присвоєння кваліфікації за відповідною галуззю знань / напрямом підготовки, напрямом підготовки/спеціальністю і освітньо-кваліфікаційним рівнем та про видачу дипломів з відзнакою або без відзнаки;

- повертає до деканату факультету оформлені індивідуальні навчальні плани студентів, які навчаються за КМСОНП, залікові книжки, зведену відомість успішності випускників з усіх дисциплін навчального плану, курсових робіт, практик та з оцінками, отриманими під час проходження державної атестації.


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 73;