Обрання теми кваліфікаційної роботиОрієнтовні теми кваліфікаційних робіт розробляються професорсько-викладацьким складом випускових кафедр, оновлюються та оприлюднюються щороку у квітні-травні. Інформація про них може розміщуватися на інтернет-сторінках відповідних кафедр. Випускова кафедра повинна створити всі умови для своєчасного ознайомлення студентів-випускників із тематикою кваліфікаційних робіт, надати необхідну допомогу у виборі теми, яка відповідає інтересам та можливостям кожного з них.

Студенту надається право обрати тему дипломного роботи, визначену випусковими кафедрами, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки [Болюбаш, Положення про організацію].

Студент обирає тему кваліфікаційної роботи і пише заяву на ім'я завідувача випускової кафедри до 15 вересня (див. додаток А). Заява узгоджується з науковим керівником і зберігається як додаток до протоколу засідання кафедри, на якому затверджуються теми кваліфікаційних робіт.

Теми кваліфікаційних робіт можуть бути замовлені управліннями освіти і науки та підприємствами і організаціями.

Назва кваліфікаційної роботи має бути стислою, конкретною, чіткою, відповідати суті досліджуваної проблеми, предмету дослідження і змісту виконаної роботи. Іноді для більшої конкретизації до назви можна додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не допускається використання не загальноприйнятих скорочень (абревіатур).

У назві бажано не використовувати ускладнену, узагальнювальну чи псевдонаукову термінологію, треба уникати слів «Дослідження...», «Аналіз...», «Вивчення...» тощо.

Назва теми повинна бути однаковою в наказі ректора про закріплення тем і керівників за студентами, на титульному аркуші роботи, у документах ДЕК та в додатку до диплома.

 

Визначення керівництва кваліфікаційними роботами

Керівниками дипломних робіт призначаються професори і доценти (викладачі) вищого навчального закладу, висококваліфіковані спеціалісти виробництва [Болюбаш, Положення про організацію].

Як виняток, за рішенням ученої ради університету, яке ухвалюється на підставі обґрунтованого подання завідувачів кафедр, дозволяється керівництво кваліфікаційними роботами викладачам, які не мають наукового ступеня, вченого звання, але плідно займаються науковою роботою та мають досвід у сфері науково-педагогічної діяльності (не більше двох робіт на одного викладача, але це обмеження не стосується мистецьких спеціальностей).

Кількість годин за керівництво (консультування) кваліфікаційною роботою бакалавра – до 20,5 год. на одну роботу, рецензенту – до 2 год.; керівництво (консультування) кваліфікаційною роботою спеціаліста – до 24,5 год. на одну роботу, рецензенту – до 3 год.; за керівництво кваліфікаційною роботою магістра – до 33,5 год. на одну роботу, рецензенту – до 4 год.

За одним керівником може бути закріплено до восьми бакалаврських робіт або до шести дипломних робіт або до п'яти магістерських робіт. Коли один викладач керує написання різних видів кваліфікаційних робіт, то їх кількість не повинна перевищувати восьми (з яких – п’ять магістерських) [Про затвердження норм часу].

У разі виконання студентом теми досліджень на межі галузей наук допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи більше консультантів зі специфічних наукових питань, які стосуються компетенції кафедр фундаментальних, психолого-педагогічних, спеціальних дисциплін. Питання про необхідність призначення консультанта ухвалюється на засіданні випускової кафедри, на якій виконується кваліфікаційна робота, за поданням наукового керівника та узгоджується з відповідною кафедрою і навчальним відділом. Кількість годин за консультування кваліфікаційної роботи – до 3 год. на одну роботу (за рахунок годин керівника).

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗДІЙСНЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ І НАПИСАННЯ РОБОТИ

Затвердження теми та керівника кваліфікаційної роботи

Теми кваліфікаційних робіт, керівництво, рецензування і, за потреби, консультування, обговорюються на засіданнях відповідних випускових кафедр до 20 вересня. Не пізніше 25 вересня деканати факультетів готують витяг із протоколу засідання вченої ради факультету про призначення керівників, консультантів, рецензентів та закріплення за студентами факультету тем кваліфікаційних робіт і подають його до навчального відділу для підготовки наказу по університету. Відповідний наказ видається не пізніше 1 жовтня.

За необхідності допускається корекція теми кваліфікаційного дослідження, плану роботи, заміна наукового керівника. Ці питання вирішуються на засіданнях випускових кафедр і затверджуються на раді факультету не пізніше ніж за 2 місяці до терміну подання кваліфікаційної роботи до захисту. У такому разі наказ про допуск до захисту формується з урахуванням скорегованих тем.

 


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 77;