Основні вимоги щодо дипломної роботи.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

                                                                                                    

 

Михайлов Олексій Олексійович

Мусієнко Володимир Володимирович

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

 

З виконання, оформлення та захисту дипломної роботи

для студентів денної та заочної форми навчання

зі спеціальності “ПРАВОЗНАВСТВО”

 

Київ 2010

 

 

Посібник для студентів випускного курсу для підготовки, написання та захисту дипломної роботи фахівця-правознавця рівня “спеціаліст”.

 

 

                            

 

                      Рекомендовано

                                Кафедрою правового забезпечення

                                діяльності водного транспорту

                                Протокол №3 від “26” жовтня 2010 р.

 

 

                                Схвалено

                                Радою Юридичного факультету

                                Протокол №3 від ”31жовтня 2010 р.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дипломна робота на Юридичному факультеті - це кваліфікаційна письмова робота студента випускного курсу. Вона передбачена навчальним планом як обов'язковий завершальний етап підготовки спеціаліста. Виконання і захист дипломної роботи дозволяють визначити рівень теоретичної і практичної підготовки студента, перевірити його здатність бути дипломованим фахівцем із певної спеціальності. Дипломна робота є своєрідним підсумком усього процесу навчання на Юридичному факультеті.

Дипломна робота повинна відповідати сучасному рівню розвитку юридичної науки, законодавства і практики.

Метою дипломної роботи є:

- систематизація і поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної спеціальності і спеціалізації, їх застосування при вирішенні конкретних завдань;

- розуміння існуючих у праві проблем і набуття вміння їх розв'язувати;

- оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу;

- розвиток вміння студента самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові літературні джерела, юридичну практику.

Загальні вимоги до дипломної роботи:

- цілеспрямованість;

- об'єктивність;

- чітка логічність та послідовність побудови роботи і викладу матеріалу;

- глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

- переконливість аргументації викладених думок;

- точність і стислість формулювань, конкретність викладу матеріалу;

- обґрунтованість висновків і рекомендацій;

- грамотне оформлення роботи.

Обрання та затвердження теми дипломної роботи.

Тематика дипломних робіт складається провідними викладачами кафедри і затверджується на першому в навчальному році засіданні. Перелік затверджених тем вивішується на кафедральному стенді для ознайомлення. Зазначений перелік не є вичерпним, студент може самостійно сформулювати тему дипломної роботи і з відповідним обґрунтуванням подати заяву про її затвердження завідувачу кафедри.

Студенти денної форми навчання мають визначитись щодо теми дипломної роботи протягом 4-6 тижнів, а студенти заочної форми навчання 4-8 тижнів з початку занять на останньому курсі навчання (вересень-жовтень).

При виборі теми необхідно враховувати, що в межах однієї форми навчання, як правило, не допускається виконання дипломної роботи за однією і тією ж темою двома чи більше студентами. Тому лаборант кафедри має інформувати студентів про вже обрані теми дипломних робіт.

Після вибору теми дипломної роботи студент подає заяву на ім'я завідувача кафедри, в якій просить затвердити цю тему і призначити керівника дипломної роботи. При цьому, якщо тема дипломної роботи є в затвердженому кафедрою переліку, обґрунтовувати свій вибір студентові не потрібно. Якщо ж студент формулює тему дипломної роботи самостійно, він мас навести конкретні мотиви свого вибору - робота над темою в межах наукових студентських досліджень, теоретичний інтерес до теми, зв'язок теми з професійною діяльністю, можливість використання додаткових джерел, тощо.

Подана студентом заява попередньо розглядається завідувачем кафедри. Якщо формальних перешкод для затвердження теми і призначення керівника дипломної роботи немає, завідувач формулює на заяві свої пропозиції. Вони розглядаються на найближчому засіданні кафедри, під час якого приймається остаточне рішення, що доводиться до відома студента.

Якщо тема дипломної роботи, на думку завідувача кафедри, не може бути затверджена, він формулює на заяві свої зауваження та пропозиції і повертає заяву студентові. У разі, коли останній наполягає на повторному розгляді, така заява розглядається на найближчому засіданні кафедри, рішення якої є остаточним.

В окремих випадках, зумовлених винятковим збігом обставин (зміна законодавства, стажування за кордоном, перехід на іншу роботу, тощо), допускається зміна чи уточнення затвердженої теми дипломної роботи.

Основні вимоги щодо дипломної роботи.

Дипломна робота виконується українською мовою. У виняткових випадках, за погодженням із завідувачем кафедри та з письмового дозволу декана факультету, дипломна робота може бути виконана іншою мовою.

Обсяг

 Залежно від форми виконання дипломної роботи оптимальними вимогами до обсягу є:

а/ 80-100 сторінок, написаних власноручно;

б/ 70-80 друкованих сторінок.

Рекомендовані орієнтири стосуються основного тексту дипломної роботи і не поширюються на список використаних джерел та на додатки.

Допускаються відхилення від зазначених орієнтирів у межах 20%. Якщо обсяг дипломної роботи перевищує вказані межі, рецензент може відмітити це як її недолік. Якщо обсяг дипломної роботи, написаної власноручно, менший за 70 сторінок, а надрукованої - менший за 50 сторінок, така робота, як правило, не допускається до захисту.

Структура роботи

Обов'язковими складовими дипломної роботи є:

1) Зміст роботи. Включає план роботи, а також вказівку на список використаних джерел (див. додаток А);

2)Вступ. У ньому студент обґрунтовує актуальність обраної теми дипломної роботи, визначає предмет та межі дослідження, у загальних рисах характеризує використані ним джерела;

3)Основна частина. Являє собою змістовне розкриття питань, які становлять предмет дослідження;

4) Висновки. Включають основні підсумки проведеного дослідження - переважно в теоретичному плані, а також практичні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення, законодавства та юридичної практики, проведення організаційно-технічних заходів, створення чи вдосконалення методики досліджень, тощо;

5) Список використаних джерел. Наводяться лише ті джерела, на які зроблені посилання в дипломній роботі, при цьому мають бути дотримані певні правила щодо назви джерел та послідовності їх розміщення у списку.

Форма виконання

Дипломна робота виконується на стандартних аркушах паперу (А4 - 210 мм х 297 мм) з розміщенням тексту лише на одному боці листка. Робота може бути написана студентом власноручно або надрукована на друкарській машинці чи принтері. При цьому мають бути дотримані відповідні технічні вимоги ( додатки Б,В ). Сторінки дипломної роботи мають бути пронумеровані. За певними правилами ( додаток А) оформлюється титульна сторінка. В кінці роботи студент повинен поставити дату її фактичного завершення і власноручний підпис.

Крім обов'язкових елементів, дипломна робота може включати додатки - витяги з нормативних актів, копії процесуальних та інших документів, зразки анкет, за якими проводилось узагальнення юридичної практики, дані соціологічних досліджень, таблиці, схеми, тощо.


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 71;