Методика вивчення дієслова в початкових класах.Дієслово – досить сказати граматична одиниця, тому вивчення цієї частини мови, її форми і правопису в початкових класах дається в елементарному вигляді і розподіляється за класами.

У 1 класі відбувається лише практичне ознайомлення з дієсловами. Учні називають слова, які відповідають на питання що робить? Або що роблять?, і визначають можливих виконавців пермічних дій.

У 2 класі діти дізнаються, що слова, які означають дії осіб і предметів, відповідають на запитання що робити? Що робить? Що роблять? що робив? Що будеш робити? Називається дієсловом.

Постановка цих питань фактично становить собою підготовчу роботу над часовим формами дієслова й формами однини (множини).

Під час вивчення теми “Дієслово” слід:-    сформувати в учнів початкове уявлення про дієслово як частину мови?-    Розвинути уміння свідомо вживати дієслова в цінному і пасивному мовленні.-    Виробити навички правопису особових закінчень найбільш уживаних дієслів 1 і 2 дієвідмін.

Усі ці завдання розв’язуються одночасно.

Формуючи в учнів загальне поняття про дієслово, учитель показує дітям, що: дієслово – це слова, що називають дію; дієслова відповідають на питання що робити? Що зробити? І т.д. під час вивчення дієслова систематично проводиться робота над усвідомленням учнями смислового значення дієслів і їх точними вживання. З цією метою організовувати спостереження учнів за використанням у слові дієслів синонімів і дієслів – антонімів, а також за вживанням дієслів у переносному теперішньому значенні. Вивчення числа і роду дієслів.

У процесі застосування числа дієслів учні усвідомлюють, що: дієслово змінюється за числами; дієслова мають два числа – однину і множину. При зміні дієслова за частинами змінюється його закінчення, а лише змінюється той же самий. У реченні дієслово – присудок стоїть у тому ж числі, в якому й підмет – іменник (займенник).

Підготовча робота до сприйняття учнями поняття “число дієслів” починається ще в період навчання грамоти, коли діти в одному випадку ставлять питання що робити? А іншому що робить? Можна провести спостереження за кількістю виконавців дій. Формуючи поняття роду дієслів, учень досягає розуміння учнями того, що:-    форми мають тільки дієслова минулого часу однини;-    рід дієслів залежить від роду пов’язаних з ними іменниками (займенниками).

Змінювання дієслів за часами.

Опрацьовуючи часові форми дієслова, учні застосовують, що:дієслова змінюються за часами;-    дієслова мають три часи, теперішній, минулий, майбутній;дієслова теперішнього часу називають дію, яка відбувається тоді, коли про неї говорять;-    дієслова минулого часу називають дію, яка відбувалася раніше, ніж про неї говорять;дієслова майбутнього часу називають дію, яка відбувається після того як про неї сказали.

Підготовча робота до вивчення часів дієслова починається ще в 2 класі, коли діти вагаються ставити до слів ряд питань, серед яких: що робить? Що роблять? Що зробив? Що буде робити?

Свідоме застосування учнями часових форм готує грунт для наступного вивчення особових закінчень дієслів.

Формування поняття про дієвідмінювання. Змінювання дієслів за особами.

Внаслідок ознайомлення з особливими дієвідмінювання учні повинні знати, що: дієслова теперішнього і минулого часу змінюються за особами і числами; дієслова мають 1-му, 2-гу, 3-тю особу однини і множини; існують два типи дієвідмін – І-ІІ - до І дієвідміни належать дієслова, які в ІІІ особі множини мають закінчення –уть (ють), що і визначає написання букв е, є в особових закінченнях;-    до ІІ дієвідміни належать дієслова, які в ІІІ особі множини мають закінчення ать (ять), що й визначає написання букв, и, і в особових закінченнях.

Після того як учні оволоділи навичками визначення особи дієслова за закінченням, їх слід підвести до розуміння закономірності, яка лежить в основі поділу дієслів на дієвідміни. Для цього вчитель використовує таблицю змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами звертає увагу школярів на особові закінчення і повідомляє що дієслова поділяються в залежності від особових закінчень на дві дієвідміни.

Вивчення неозначеної форми дієслова передбачає усвідомлення учнями того що ця форма не має часу, числа, особи і роду. Формування граматичного поняття про займенник починається в 4 і продовжується в старших класах.

Програмою 1-4 класів передбачено ознайомлення дітей з загальними поняттями про займенник, із значенням особових займенників, їх синтаксичною роллю. Поряд з цим програма орієнтує вчителя на вироблення в дітей умінь оперувати займенниками при складанні словосполучень і речень, а також на удосконалення текстів введенням займенників на місці лексичних повторів.

Вивчаючи займенник, учні мають засвоїти, що:  займенник, як і іменник та прикметник, є частиною мови;-    займенники не називають того, про кого або про що йде мова, а тільки вказують на них;визначити за займенником назву певної особи чи предмета не можна, якщо раніше вона не була відома;займенники змінюються за відмінками і числами, а займенники 3-ої особи ще й за родами; займенники дають можливість усунути одноманітність тексту, викликану повторенням одних і тих самих повнозначних слів.

Починається формування поняття про займенник із ознайомлення учнів з однією з основних лексичних ознак цієї частини мови: вказує на предмет, не називаючи його.

Розширюючи уявлення школярів про особові займенники, учитель організовує спостереження за вживанням їх у різних текстах.

Вводяться терміни “перша, друга, третя особи”. Аналізуючи приклади, діти встановлюють, що займенники я, ти, він, вона, воно, співвідносяться з одниною іменників, а займенники ми, ви, вони, співвідносяться з множиною іменників; займенники він співвідносяться з іменниками чоловічого роду, вона – жіночого, воно – середнього, інші особові займенники форми роду не мають.

Опрацьовуючи загальні відомості про займенник, треба обов’язково звернути увагу учнів на використання їх для урізноманітнення мови. З цією метою корисно запропонувати в поданому тексті замінити повторювані іменники відпов. займенниками.

 Наступна робота по формуванню грамм. поняття “займенник” спрямовується на ознайомлення учнів із зміною особових займенників за відмінками, тобто відмінюваними.

Внаслідок вивчення відмінювання особових займенників учні повинні знати, що: займенники змінюються за відмінками;зміна займенників за відмінками служить для зв’язку їх з іншими словами;-    називний і давальні відмінки ніколи не вживаються без прийменників;решта відмінків можуть вживатися як з прийменниками, так і без них.

Засвоюючи відмінювання займенників за відмінками, учні повинні навчитися співвідносити форми непрямих відмінків займенників з формами називного. Школярі мають усвідомити, що форми мене, мені, мною чи тебе, тобі, тобою – це ті самі займенники я, ти, але змінені за відмінками.

Подаючи формування навичок відмінювання особ. займенників 3-ї особи. Ніяких пояснень того, чому у формах родового, знахідного, орудного і місцевого відмінків з’являється н, учням давати не слід. Потрібно, щоб вони запамятали, що н з’являється у займеннику тоді, коли він вживається з прийменником (у нього, але його),. В Ор.в. наявність н є постійною ознакою.

 У процесі подальшого опрацювання відмінювання займенників учням пропонується засвоїти порядок визначення відмінка займенника: 1) знаходжу в реченні слово, з яким зв’язаний займенник; 2) від цього слова до займенника ставимо питання; 3) за питанням визначаєм відмінок займенника.

 


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 348; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!