Тема 9. Специфіка (пост)модерного суспільства. Філософія (пост)модерну.Поняття Постмодерну. Різома і номадичні сингулярності. Специфіка постмодерністської філософії. “Смерть автора” й інтертекст. Деконструкція світової філософії Ж. Дерріда. Симулякри і сумуляції в світі Постмодерну. Криза модерних цінностей. Постмодерн як недовіра до метонарративів. Децентрація та смерть суб’єкта в філософії Постмодерну. Від мислячого суб’єкта до суб’єкта бажання. «Машини бажання» і номадичні сингулярності (Ж. Дельоз).

Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л П

лаб

інд ср л п лаб інд Ср
1

2

3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Тема 1. 14

4

2

 

  6 11 1       10
Тема 2. 11

4

1

 

  6 11 1 2     8
Тема 3. 13

4

2

 

  6 12 2       10
Тема 4. 16

4

3

 

  6 13 2 1     10
Тема 5. 13

4

2

 

  6 7 1       6
Разом за модулем 1 67

20

10

 

  30 54 7 3     44

Модуль 2

Тема 6. 14

4

2

    6 14 1 1     12
Тема 7. 12

4

2

    6 14 1 1     12
Тема 8. 12

4

2

    6 12 2       10
Тема 9. 15

4

2

    6 14 1 1     12
Разом за модулем 2 53

16

8

    24 54 5 3     46
Усього годин 108

36

18

    54 108 12 6     90
                               

 

Теми семінарських занять

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

д/в з/в
1 Що таке філософія? Специфіка філософського знання 2  
2 Філософія та світогляд 1 2
3 Філософське осмислення буття. 3.1. Історико-філософський генезис категорії буття. 3.2. Проблема буття і небуття 2  
4 Філософія свідомості. 4.1. Свідомість як філософська категорія. 4.2. Свідомість та несвідоме. 3 1
5 Гносеологія. Актуальні проблеми теорії пізнання 2  
6 Філософська антропологія. Багатомірність людського існування 2 1
7 Філософія техніки. Сутність техніки та сутність людини 2 1
8 Соціальна філософія та філософія історії. Історичність людського буття 2  
9 Проблеми і перспективи сучасної цивілізації. Специфіка постмодерного суспільства 2 1

Самостійна робота

№ з/п Назва теми

Кількість

годин

1 Філософія в сучасному світі. Філософія: ідеологія та/або критика ідеології. 6 10
2 Філософія й міфологія. Виникнення філософії: Міф та Логос. 6 8
3 Філософія й релігія. Віра та розум 6 10
4 Проблема буття та доля західного світу. 6 10
5 Проблема суб`єктивної і об`єктивної реальності. Реальність, реальне, символічне, уявне. 6 6
6 Питання про походження свідомості. Еволюція свідомості. 6 12
7 Проблема істини в філософії. 6 12
8 Суспільство та можливості інтерпретації його розвитку 6 10
9 Багатомірність філософії Постмодерну.симулякри і симуляції. 6 12
  Разом 54 90

Індивідуальні завдання

Контрольні роботи, реферати, есе

Методи навчання

Навчальні заняття з дисципліни здійснюються у формі лекцій та семінарських занять із застосуванням інтерактивних, репродуктивних, пояснювально-ілюстративних, проблемно-пошукових та творчих методів навчання.

                                            

Методи контролю

Поточний контроль

• Оцінювання ступеню активності студентів та якості їх виступів та коментарів при проведенні дискусій на семінарських заняттях.

• Оцінювання творчих індивідуальних завдань (есе, реферат)

• Оцінювання пісьмових відповідей на теоретичні питання проблемного характеру (контрольна робота).

Підсумковий контроль (екзамен)

Перевірка розуміння студентами теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатність творчо використовувати накопиченні знання та вміння.

                                                                                                        

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль та самостійна робота

Разом Екзамен Сума

Розділ 1

Розділ 2

60 40 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
5 5  10  10 5 10 5 5 5

Примітка. Отримання протягом семестру 20 балів є нобхідною умовою допуску студента до підсумкового семестрового контролю.

 

Критерії оцінювання:

На семінарських заняттях оцінюється як виступи с доповіддю (до 5 балів) так і активність у дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію. Овноні вимоги до відповіді:

  • знання та використання філософських першоджерел, різних підходів для аналізу актуальних проблем філософії;
  • повнота відповіді;
  • творчий характер аналізу й узагальнення різних філософських підходів;
  • навички лаконічного, чіткого, логічного, послідовного та грамотного викладу матеріалу, формулювання власних висновків;
  • уміння вести полеміку з теоретичних і практичних питань філософії, уміння проілюструвати теоретичні положення відповідними прикладами;

Курс передбачає домашню контрольну роботу до 1 розділу й аудиторну контрольну роботу до 2 розділу. Кожна работа складається з двох питань, і в цілому оцінюється за наступною системою балів:

13-15 балів студент продемонстрував глибоке знання змісту екзаменаційного питання, провів глибокий філософський аналіз означеної проблеми; глибоко і всебічно висвітлені знання основних положень філософських першоджерел та рекомендованої літератури; відповідь повністю репрезентує певну філософську проблему; відповідь побудована лаконічно, чітко, логічно та послідовно з формулюванням власних висновків; відповідь містить співставлення різних підходів до вирішення певної проблеми, критичний їх аналіз; відповідь написана грамотно та демонструє високий рівень засвоєння навчального матеріалу
10-12 балів студент продемонстрував знання змісту екзаменаційного питання, аргументовано виклав означену проблему; відповідь в цілому репрезентує певну філософську проблему; здійснено аналіз різних точок зору щодо означеної проблематики; відповідь побудована лаконічно та послідовно, проте допущені певні неточності та похибки у логіці викладу матеріалу, власні висновки не обґрунтовані; відповідь містить співставлення різних підходів до вирішення певної проблеми без власного аналізу
7-9 балів студент продемонстрував певне знання змісту екзаменаційного питання, виклавши основні положення означеної проблеми; висвітлені знання є фрагментарними; аналіз різних точок зору щодо означеної проблематики відсутній; відповідь є недостатньо послідовною, та логічною; власні висновки відсутні  
4-6 бал ів студент продемонстрував уявлення з екзаменаційного питання; відсутній аналіз означеної проблематики; відповідь є фрагментарною, висновки і узагальнення відсутні, або не відповідають змісту питання
1-3 бал а відповідь часткова; відсутній аналіз означеної проблематики; висновки відсутні або не відповідні.
0 балів відповідь відсутня, або не відповідає змісту питання

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку
90 – 100 відмінно

 

 

Зараховано


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 368; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!