СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Апостолюк С.О. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі: Навчальний посібник. / С.О. Апостолюк, Р.І. Мацюк, В.М. Сторожук. – Львів : Афіша, 2001. – 200 с.

2. Борейко В.І. Економіка довкілля та природокористування: Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2011. – 255с.

3. Дорогунцов С.І. Оптимізація природокористування. В 5-ти т. Т.1. – Київ : Кондор, 2004. – 291с.

4. Галушкіна Т.П. Економіка природокористування. Навчальний посібник. – Харків : Бурун Книга, 2009. - 480 с.

5. Дубас Р.Г. Економіка природокористування: Навч. посіб. – Київ : МП Леся, 2007. – 448с.

6. Голян В.А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення: Монографія. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 591с.

7. Закон України «Про оцінку земель», № 1378-ІУ від 11.12.2003 р.

8. Макарова Н.С. Економіка природокористування: Навч. посібник / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 320с.

9. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. – 346 с.

10. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, N 48/16064 від 21.01.2009 р.

11. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника та к.е.н., проф. М.К.Шапочки. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 759 с.

12. Павлов В.І. Економіка природокористування. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення / Павлов В.І., Борейко В.І., Меліхова Т.Л. – Рівне : НУВГП, 2008. – 136 с.

13. Пахомова Н.В. Экономика природопользования и охраны окружающей среды / Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер. – С.-Петерб., 2001. – 220с.

14. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. за № 2755-VI

15. Царенко О.М. Екологічна економіка : Навч. посібник / О.М. Царенко, Ю.А. Злобін. – Суми : Університетська книга, 2002. – 368 с.

16. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування: Практикум: Навч. посібник / О.М. Царенко, О.О. Несвєтов, М.О. Кадацький - 3-е вид., перероб. і доп. – Суми: Університ. книга, 2007. – 592с.

17. Хвесик М.А. Економіко-правове регулювання природокористування / М.А. Хвесик, Л.П. Горбач, Ю.П. Кулаковський. – К. : Кондор, 2009. – 524 с.


Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 57;