Органи державного управління в Галичині, Буковині і на Закарпатті в останній чверті XVIII – перші половині ХІХ ст. У XIX ст. Галичина, Буковина і Закарпаття, що перебували у складі Австрійської імперії, являли собою один з найубогіших у Європі країв, відсталий аграрний додаток до австрійських промислових районів.

Панівну верхівку становили магнати, шляхта, вище духовен­ство.

Селянство, що становило близько 90 відсотків західноукраїн­ського населення, перебувало в кріпосній, а після 1848 р.— в напівкріпосній і економічній залежності. У 40-х роках численні повинності поглинали до 85 відсотків прибутку селянських гос­подарств. Хоча особисту залежність кріпаків на Буковині відмінили ще в 1785 р. (селяни отримали право вільного переходу), за ними залишались усі феодальні повинності. На Закарпатті у 40-х ро­ках XIX ст. селяни-кріпаки латифундій виконували близько 20 видів панських робіт і мали віддавати поміщикові дев’яту час­тину врожаю. Отже, у XIX — на початку XX ст. державний лад і право на українських землях визначалися загальними для Росії й Авст­ро-Угорщини процесами, центральний зміст яких полягав у кризі феодально-кріпосницьких відносин і проведенні буржуазних ре­форм. Відбулися суттєві зміни в суспільно-політичному ладі Ук­раїни, насамперед у правовому становищі селян. Було ліквідо­вано їх залежність від поміщиків, формально вони отримали особисті й соціально-економічні права. В умовах розвитку про­мисловості поява буржуазії та найманих працівників — проле­тарів призвели до зміни в соціальній структурі міст. На украї­нських землях у складі Російської імперії внаслідок реформ 60-70-х pp. створювалися земські й міські органи місцевого самоврядування, запроваджувалася нова судова система та бур­жуазно-демократичні принципи судочинства. Однак ці зміни відбувалися із суттєвими обмеженнями й певним зволіканням, особливо на Правобережжі. Подібні процеси відбувалися й на західноукраїнських землях.

Посилювалися буржуазні тенденції в розвиткові правової си­стеми. Нові кодифікації поповнили джерельну базу чинного в Україні права. Розвиток капіталістичних відносин зумовив появу фабрично-заводського й адміністративно-поліцейського законо­давства. Аналогічно в Австро-Угорщині було створено нові ко­декси, апробація яких відбувалася на західноукраїнських зем­лях.

Революційні події у Росії 1905-1907 pp., перша світова війна помітно вплинули на розвиток державно-правових інститутів. Царизм був змушений дещо змінити форму правління, проголо­сити, щоправда обмежені, права й свободи. Однак це не змогло врятувати імперію від глибокої революційної кризи.

Царський уряд і уряд Австро-Угорщини ігнорували прагнен­ня народу України до самовизначення та національного відродження.

Загальнодержавні органи влади і місцевого управління у Галичині, Буковині та Закарпатті після утворення дуалістичної держави.

 У другій половині XIX ст. відбулися значні зрушення в соціа­льно-економічному розвитку західноукраїнських земель. Доміную­чими тут поступово ставали капіталістичні відносини. Розвиток капіталізму був насамперед пов'язаний з реформою 1848 p., внаслі­док якої в Галичині та Буковині було скасовано феодальні повин­ності селян. Поміщики за втрачену феодальну ренту одержали викуп, який селяни сплачували додатково до прямих податків.

В Закарпатті скасування кріпосного права здійснювалося за законом угорського сейму від 18 березня 1848 p., доповненим законодавчими актами 1853, 1868 та 1871 pp.

Аналіз суспільно-політичного устрою і права України у другій половині XIX ст., період утвердження і розвитку тут капіталізму свідчить, що державний устрій і право в Україні багато в чому визначалися загальними для усієї Росії буржуазними реформами. Поступово формувалася заснована на приватній власності соціаль­на структура; нові елементи, в дусі часу, з'явилися в державному механізмі, посилювалися буржуазні тенденції в розвитку права. Проте державно-правова надбудова в цілому зберегла ряд феодаль­них пережитків. Царський уряд беззастережно ігнорував прагнення українського народу до національного відродження і самовизначен­ня, що повною мірою відбилося на державному устрої і праві України.

Західна частина України в цей період перебувала під владою Австро-Угорської монархії.

 


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 1348; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!