МВ паняцця ступені з ірацыянальным паказнікамМетодыка вывучэння азначэння sin і cos

2. Методыка вывучэння тэарэм складання і вынікаў з іх

1) Які тэрмін выкарыстоўваецца: тэарэмы ці формулы складання?

2) У якім парадку пазначаются тэмы: формулы прывядзення і тэарэмы складання?

3) Якія з формул прывядзення (фактычна) абгрунтоўваецца да тэарэм складання пры дапамозе азначэння sin і cos ?

4) Якая з тэарэм складання абгрунтоўваецца першай?

5) Падрабязны вывад гэтай формулы (які з трох падыходаў выкарастаны: вектарны, каардынатны або геаметрычны, праз рашэнне трохвугольнікаў)?

6) У якім парадку абгрунтоўваецца астатнія тэарэмы складання? Якія пры гэтым выарыстоўваюцца формулы прывядзення ?

7) Якія вынікі з тэарэм складання прыведзены у падручніку ?Ці усе яны з’яўляюцца абавязковымі?

Методыка вывучэння цотнасці і няцотнасці функцый, перыядычнасці функцыі

1) Азначэнне цотнай і няцотнай функцыі ?

2) Азначэнне перыядычнай функцыі ?

3) Ці есць геаметрычная інтэрпрытацыя, асаблівасці абсяга вызначэння адпаведнай функцыі ?

4) Ці уведзенны і як паняцце наіменшага дадатнага перыяда ?

5) Як абгрунтоўваюцца, што наіменшы перыяд з’яўляецца 2  для sin і cos,  – tg і ctg ?

6) Як абгрунтоўваецца , што не з’яўляецца перыяд функцыі  ,

7) Як абгрунтоўваецца уласцівасці цотнай і няцотнай функцыі?

8) Як знайсці перыяд функцыі выгляду ?

9) Ці ёсць інфармацыя аб гэтым у падручніку?

4. Методыка вывучэння паняццяў arcsin, arcos, arctg, arcctg

1) Месца размяшчэння дадзенага матэрыяла ў раздзле трыганаметрыі (паміж якімі тэмамі)?

2) Ці вылучаны асобныя пункты, для кожнага з гэтых паняццяў?

3) Ці вылучана рубрыка азначэння і як сфармулявана азначэнне?

4) Якія тлумачэнні выкарыстаны пры ўвядзенні?(графічныя ўяўленні, ураўненне, нейкія звесткі прыфункцыі)

5) Ці ўведзены тоеснасці з адмоўным аргументам (ад –а) ?Ці ёсць яшчэ якія-небудзь тоеснасці з arc-мі? Як яны тлумачацца?

6) Ці даведзена вывучэнне arc-мі да ўвядзення адпаведнай функцыі?

7) Аналіз сістэмы практыкаванняў. Ці ёсць, што-небудзь, акрамя вылучаных прыкладаў, з таблічнымі значэннямі?

Методыка вывучэння трыганаметрычных функцый

1) Дзе і як вызначаюцца паняцці sin, cos, tg, ctg ліка?

2) Як адбываецца ўвядзення кожанай з функцый (азначэнне, пабудавання графіка, пералік ўласцівасцей, ці ёсць абгрунтаванне?).Ці інакш?

3) Ці аднолькава дадзены азначэнне кожнай з функцыі?

4) Як будуецца графік? Ці выкарастана мадэль трыгаметрычнай акружнасці? Якія значэнні аргумента ўзяты? Ці раўнамерна яны размешчаны?Ці ёсць табліца значэнняў?

5) На якім прамежку ўзяты значэнні?Ці выкарастаны ўласцівасці функцый (цотнасць, няцотнасць, пераядычнасць)?

6) Якасць малюнкаў з графікамі адпаведных функцый (адноснасць маштаба па васях, размяшчэння прамой адносна вядомай датычных, асімтоты, працягласць графікаў)

7) Як абгрунтоўваюцца ўласцівасці функцый і ці абгрунтоўваюцца яны(цотнасць, няцотнасць, перыядычнасць)?Ці ёсць прыклады графікаў віда ? Звярнуць увагу, як запісываюцьпрамежкі спадання ці нарастання?

8) Ці ўсе чатыры функцыі разглядаюцца ў падручніка?

6. Методыка вывучэння трыганаметрычных ураўненяў

1) Ці тлумачыцца гэтае словазлучэнне? Як?

2) У якім відзе ідзе размеўшчанае рашэнне (у параметрычным ці ў канкрэтным выглядзе)?

3) Ці вылучаны асобна выпадкі для sin, cos? Ці есць адпаведныя прыклады?

4) Ці вылучаны выпадкі ,  для sin, cos і для tg і ctg (як яны абгрунтойваюцца)? Ці есць адпаведныя практыкаванні?

5) Якія сродкі нагляднасці выкарыстаны для атрымання агульнай формулы рашэння для для sin, cos і а  для tg, ctg (графік або круг)?

6) Як уведзена агульная формула для рашэння ўраўнення sinx=a?

7) Падрабязны вывад формулы рашэння sin або cos, tg або ctg (звярнуць увагу для якога значэня а прыведзен вывад)?

8) Аналіз сістэмы практыкаванняў па кожным з відаў ураўненняў (ці ўсе таблічныя адмоўныя значэнні выкарыстаны, ці есць прыклады з не таблічнымі значэннямі тыпу sin3х= , ці есць прыклады sin3х= )?

7. МВ трыганаметрычных ураўненняў і няроўнасцей

1) Ці вылучаны асобны пункт для рашэння не прасцейшых трыганаметрычных ураўненняў?

2) Якія тыпы ўраўненняў разабраны з рашэннямі? Ці дадзены назвы гэтых тыпаў? Ці есць спробы іх класіфікацыі?

3) Якія групы ўраўненняў вылучаны?

4) Уважліва, ці есць абмеркаванне рашэння ўраўнення віда аsinх+вcosх=с (с ), якое рашэнне? Калі рашэння няма, то ці есць прыклады такога тыпу?

5) Ці есць паняцце аднароднага ўраўнення?

6) Ці есць сістэмы з трыганаметрычнымі ўраўненнямі? Якога віда прыклады?

8. МВ трыганаметрычных няроўнасцей

1) Ці есць асобны пункт, для якого з відаў прасцейшых няроўнасцей?

2) Ці патлумачан сам тэрмін “найпрасцейшыя трыганаметрычныя няроўнасці”?

3) Як вырашаюцца праблемныя месцы (прапісаны ў лекцыі)?

а) сродкі нагляднасці (круг або графік);

б) колькі разглядаецца прыкладаў з рашэннем для sin, cos пры ?

в) ці разглядаюцца рашэнні няроўнасцей у параметрычным выглядзе?

г) калі прыклад толькі адзін (у параметрычным выглядзе), то які ен па цяжкасці?

д) наколькі выразна чытаецца алгарытм дзянняў?

е) ці абмяркоўваецца ў сувязі з трыганаметрычнымі няроўнасцямі метад інтэрвалаў?

ж) асаблівасці графічнага метада рашэння для няроўнасцей з tg, ctg.

4) Аналіз сістэмы практыкаванняў:

а) ці есць абавязковыя выкладкі, што связаны з даследаваннем функцыі?

б) ці есць таблічныя значэнні?

в) ці есць ускладненне аргумента?

г) ці есць не таблічныя значэнні?

д) ці есць няроўнасці, якія дадзены ў больш складаным выглядзе?

9. МВ пераўтварэнняў графікаў функцый

1) Якія віды графікаў квадратычных функцый вывлучаны ў падручніках? Якія пераўтварэнні ўзнадваюцца з назвай?

2) Ці дэманструецца ў падручніках , у тэорыі пабудова графікаў іншых функцый (не квадратычных) з адпаведнымі пераўтварэннямі? Ці есць прыклады ў практыкаваннях?

3) Ці нагадваюцца прыемы пабудовы графікаў функцый пры дапамозе геаметрычных пераўтварэнняў (10-11 кл.)?

4) Як і дзе ўведзены паняцця сціскання (расцяжэння) уздоўж васі? Для якіх функцый?

5) Ці есць у тэорыі графікі пабудавання прыкладаў: у= asin(bx+c)+d, y=aloga(bx+c)d.

6)Ці есць практыкаванні на пабудаванне?

10. МВ графічных заданняў па праверцы засваення матэматычнага аналізу

1) Азначэнні паняццяў: пункт min, max; min, max функцыі.

2) Колькасць і якасць малюнкаў, якімі адлюстроўваюцца гэтыя паняцці. Ці есць малюнкі разрыву функцыі?

3) Ці ўведзены паняцце ліміту функцыі ў пункце? Якія саправаджаюцца малюнкі, колькасць і якасць?

4) Ці выкарыстоўваецца ў падручніку тэрмін “непарыўная функцыя”? Калі выкарыстоўваецца, то якімі славамі тлумачыцца?

5) Як дадзена азначэнне вытворнай?

6) Ці вылучаны ў падручніку на графічных прыкладах прыметы адсутнасці вытворнай у пункце?

МВ паняцця ступені з ірацыянальным паказнікам

1) Як уведзенна паняцее ступені з ірацыянальным паказнікам?

2)Як і дзе ўведзенна паняцце ступені з рацыянальным паказнікам (азначэнне, фармулеўкі ўласцівасцей?

3) Ці тлумачыцца ў падручніку адрозненні паміж графікамі функцый (чым і чаму)?  і ; б) у=х і  ;  і .

4) Ці ўведзена паняцце ступеневай функцыі? Калі ўведзена, то якое азначэнне?

5) Як даецца адлюстравнанне графікаў ступеневай функцыі для рохных значэнняў Р, у=хР, дзе Р R.

Колькі выпадкаў разглядаецца? Ці есць, увогуле, графікі для абагульнення ступеневай функцыі (магчыма дадзен толькі паўтаральны матэрыял для канкрэтных разгледжаных раней функцый)?

МВ паказнікавай функцыі

1) Азначэнне паказнікавай функцыі. Ці тлумачыцца і як, што а 1?

2) Як дадзены графікі функцыі (па пунктах на канкрэтных прыкладах, у гатовым выглядзе для канкрэтных прыкладаў ці ў агульным выглядзе)?

3) Якімі словамі уведзена ўласцівасць нарастання пры а 1 (спадання пры 0 а 1)? Ці есць доказ гэтай уласцівасці?

4)Калі есць доказ, то знайсці месца, дзе выкарыстана не абгрунтаванае раней сцвержанне?

5) Ці абгрунтавана адсутнасць перыядычнасці?

6) Як уведзен лік е? Якія гістарычныя і светапоглядныя звесткі дадзены у падручніку?

13. МВ азначэння лагарыфма і яго ўласцівасцей

1)Азначэнне лагарыфма, як дадзена? Ці тлумачыцца абмяркаванне параметра?

2) Доказ асноўнай уласцівасці. Падыход да доказу.

3) Як абгрунтоўваюцца формулы пераходу да іншай асновы?

4) Якія яшчэ дадзены формулы ў падручніку?

14. МВ лагарыфмічнай функцыі і ўзаемнаадваротнай функцыі

1) Ці зведзена ў падручніку паняцце ўзаемнаадваротнай функцыі? На якіх прыкладах адлюстроўваецца гэтае паняцце?

2) Калі няма гэтага паняцця,то назваць пары узаемнаадваротных функцый, якія сустракаюцца ў школьным курсе. Ці есць у падручніку адпаведныя малюнкі , дзе дэманструецца сіметрыя графікаў такіх функцый адносна прамой у=х?

3) Умець для любой школьнай функцыі па правілах атрымаць ураўненне адваротнай функцыі,калі гэта магчыма. Ці есць у падручніку паняцце абарачальнай функцыі?

4) Азначэнне лагарыфмічнай функцыі?

5) Як атрыман графік лагарыфмічнай функцыі?

6) Якія ўласцівасці лагарыфмічнай функцыі зведзены, ці абгрунтоўваюцца яны? Як абгрунтаваць адсутнасць цотнасці, няцотнасць і перыядычнасці?

15. МВ паказнікавых і лагарыфмічных ураўненняў і няроўнасцеў

1) Ці есць асобны пункт для навучання рашэнню лагарыфмічных і паказнікавых ураўненяў і няроўнасцей?

2) Якія прыклады ўраўненняў і няроўнасцей дадзены з рашэннем? Ці есць спроба класіфікацыі?

3) Ці вылучана ў падручніку агульная схема рашэння пэўных ураўненняў ці няроўнасцей са збераганнем разназначнасці?

4) Аналіз сістэмы практыкаванняў. Пры гэтым прасачыць ці сустракаюцца аднародныя паказнікавыя ўраўненні (няроўнасці), ураўненні (няроўнасць) так званай ступене-паказнікавай функціі f(x)g(x)>1=f(x)0?


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 245; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!