D) Геометрия, симметрия, минералогияЫрлық центрленген кубтік торының координациялық санын көрсетініз. A) 16 B) 1 C) 10 D) 4

E) 12

 

2. Қандай кристалдық тор тығыз орналасқан.

A) Гексагональдық кубтық

B) Көлемдік центрлеген

C) Кубтық

D) Қырлық центрленген

E) Көлемдік центрлеген кубтық

 

3. Материалдық бөлшектердің кристалдарда заңдылықпен орналасуына не сәйкес келеді.

A) Жақын реттілік

B) Беріктік

C) Симметриялық

D) Алыс реттілік

E) Тең қасиеттілік

 

4. Минералогия ғылымы нені зерттейді.

A) Тау породаларын, олардың құрамын

B) Таралуын, құрылымын, түрлерін

C) Морфологияны, химиялық құрамды, құрылымды

D) Таралуын, химиялық құрамын

E) Ішкі құрылымын, түрлерін

 

5. Минералдардың парагенезисті ассоциациялары туралы білімнің практикалық маңызы неде.

A) Минералдарды сұрыптауға көмектеседі

B) Іздеу жұмыстарын жүргізуге көмектеседі

C) Минералдарда болатын өзгерістерді бақылауға көмектеседі

D) Минералдардың шығу тегін айқындауға көмектеседі

E) Белгісіз

 

6. Кристалдық тордағы атомдар арасында өлшем бірлігі қандай.

A) A.А0

B) D.мм

C) C.10-8 мм

D) E.Кх

E) B.мкм

 

7. Темір көміртекті қорытпадағы цементит фазасын сипаттаңыз

A) цементит – 6000С температурада 3,0% концентрациялы көміртегінің сұиық ерітіндісі

B) цементит – көміртегінің құрамы 4,0% пластикалы механикалық қоспа

C) цементит – 16000С температурада пайда болады, оның күрделі ромбалық торы бар

D) цементит - Feα модификациясына темір енгізілген сұйық ерітінді

E) цементит – көміртегінің құрамы 6,67% темір карбид, қатты, морт, нашар ферромагнит 

 

8. Шлиф:

A) Қалыңдығы 2 мм тау пластинасы

B) Қалыңдығы 2 мм әйнек пластинасы

C) Қалыңдығы 2 мм пластмасса пластинасы

D) Қалыңдығы 5 мм металл пластинасы

E) Әйнекке кілейленген, қалыңдығы 0,03 мм тау пластинасы

 

9. Минералдардың таралуы

A) Барлық жер қабаты, барлық тау жыныстары және пайдалы қазбалар кен орындары

B) Барлық пайдалы қазбалар

C) Тау жыныстарының көпшілігі, жер қабатының кей бөліктері

D) Қатты пайдалы қазбалардың бөліктері

E) Жер қабатының қатты бөліктері

 

10. Әрбір зат қандай фазалық күйде болуы мүмкін.

A) қатты

B) кристалдық., сұйықты, газды

C) сұйық

D) аморфты

E) газ тәрізді

 

11. Кристаллографияның қандай бөлімдері бар

A) Рудалық, физикалық, минералогиялық

B) Геометриялық, химиялық, биологиялық

C) Бөлімдері жоқ

D) Геометриялық, химиялық, физикалық

E) Металдық, химиялық, физикалық

 

12. Магнийге бай жыныстарға гидротермальді ерітінділердің әсері кезінде не түзіледі?

A) Гипс, магнетит

B) Радиобелсенді металдар

C) Бейметалл пайдалы қазбалар

D) Асбест, тальк, магнезит

E) Түсті металдар

 

13. Көміртек полиморфты элемент болып табыла ма.

A) Композионды

B) Полиморфты

C) Изоморфты

D) Белгісіз

E) Аморфты

 

14. Кристаллографияның ең маңызды практикалық тапсырмаларының бірін атаңыз:

A) Кристалдардың түзіілуін оқу

B) Жасанды кристалдар алу

C) Кристалдардың қасиеттерін оқу

D) Кристалдардың көбею үдерісін басқаруды оқу

E) Кристалдар симметриясын оқу

 

15. Гидротермалардың қозғалу себебі:

A) Гидротермалар түзілуі кезінде жүретін электролиттік үдерістер

B) Құрамының әртүрлілігі

C) Концентрацияның әртүрлілігі

D) Қысымның әртүрлілігі

E) Газ ағыны

 

16. Кейбір кристалдар жылулық кеңею кезінде кеңеюдің бір бағытында кеңейіп, ал келесі бағытында қысылуы неге байланысты?

A) Түсініксіз

B) Изотопияға

C) Көлемде бірдей қысымның болуына

D) Анизотропияға

E) Сыртқы қысымның бірдей болуына

 

17. Кристалдық торда нүктелік ақаулар не себептен болады.

A) металды зиянды қоспалардың мөлшері көптігінен

B) қабатта атомдар дұрыс орналаспауынан

C) кристалдану процесінің аяқталмауынан

D) металдың басқа атомдарының кірленуінен

E) диффузия және бос орын мен атомдар өзіндік диффузия процесінің салдарынан болады.

 

18. Поляризация микроскопына атақты «жан-жақты федоров үстелін» ойлап тапқан:

A) Е.С. Федоров

B) О. Бравэ

C) Э. Бартолин

D) А.П. Федорковский

E) И. Гессель

19. Минерал түзуші процестердің қайсысы экзогенді

A) Белгісіз

B) Вулкандық іс әрекетпен байланысты процестер жиынтығы

C) Химиялық және физикалық бұзылу процестерінің жиынтығы

D) Магманың іс әрекетімен байланысты процестер

E) Тектоникалық бұзылуына байланысты процестер жиынтығы

 

20. Fe-Fe3-C күй диаграммасындағы солидус сызығына қандай әріптер сәйкес келеді.

A) AHJCD

B) AHJECF

C) HBCD

D) ABCD

E) AICD

 

21. Fе-Fе3C күй диаграммасында, екінші реттік цементитті қандай сызықтар сипаттайды.

A) ES

B) SK

C) PS

D) PK

E) CD

 

22. Тау жыныстарын бұзу түрлерінің бірі:

A) Кесектеу

B) Дезинтеграция

C) Гидротермальді

D) Желдету

E) Ұсақтау

 

23. Ресей минералогтар мектебінің жетекшісі кім болды?

A) М.Н. Мугалов 

B) М.В. Ломоносов

C) В.М. Севергин

D) Д.И. Менделеев

E) В.И. Вернадский  

 

24. Минералдарды зерттеудің рентген құрылымдық әдісі неге негізделген.

A) Минералды рентген сәулелері көмегімен зерттеуге

B) Минералдарды кристалдық торларды көмегімен зерттеуге

C) Минералдарды қоршаған ортаны анықтау көмегімен зерттеуге

D) Мәлімет жоқ

E) Минералдарды температура өзгерісімен зерттеуге

 

25. Кристаллография қандай үш ғылымға негізделеді?

A) География, физика, дене тәрбиесі

B) Математика, физика, химия

C) Филология, әдебиет, химия

D) Геометрия, симметрия, минералогия

E) Биология, география, тарих

 

26. Темірдің ферромагниттік қасиеті қандай температурада жойылады.

A) 7680 С                        B) 13920 С                      C) 11500 С

D) 3600 С                        E) 11470 С

 

27. Скарн дегеніміз не.

A) Үш ортаның гранитоидты интрузиялар, карбонатты жыныстар, магмадан кейінгі ерітінді әрекеттесуі нәтижесінде түзілген жыныстар

B) Екі ортаның , араласқан жыныс және сулы ерітінділердің әрекеттесуі нәтижесінде түзілген жыныстар

C) Белгісіз

D) Екі ортаның жанаспалы жыныстар және магманың ерітінділер әрекеттесуі нәтижесінде түзілген жыныстар

E) Үш ортаның известняк, карбонатты жыныстар, сулы ерітінділер әрекеттесуі нәтижесінде түзілген жыныстар

 

28. Минералдар парагенезисі дегеніміз не.

A) Әртүрлі температурадағы минералдардың табиғатта әртүрлі орналасуы

B) Әртүрлі қысымдағы минералдардың табиғатта әртүрлі орналасуы

C) Табиғатта минералдардың орналасуы

D) Табиғатта минералдардың бірігіп орналасуы

E) Белгісіз

 

29. Темір қандай температурада балқиды.

A) 13920 С

B) 11470 С

C) 15390 С

D) 13980 С

E) 15110 С

 

30. Кристалда қандай дислокация болуы мүмкін.

A) винттік, аралық

B) атом аралық

C) қоспа атомдық

D) орталық

E) араласу

 

31. Минералдарды зерттеудің қандай әдістері бар.

A) Саны жоқ

B) Гравитаметриялық, оптикалық, спектральдық, салмақтық рентген құрылымдық, кристалды химиялық, кристалды физикалық   

C) Радиоциондық, радиоактивтік, гравитациондық, электрлік, спектральдық

D) Рентген құрылымдық, кристалды оптикалық, химиялық, спектральдық, кристалды графикалық, термиялық, термометриялық, люминесценттік, радиоактивтік 

E) Химиялық, гравитаметриялық, термометриялық, люминесценттік, радиоактивтік, термиялық

 

32. Эвтектоидтан кейігі болатын құрылымы қандай фазадан тұрады.

A) перлит.

B) перлит және цементит

C) цементит және феррит

D) цементит

E) феррит

 

33. Минералогия нені білдіреді?

A) Руда үлгісі

B) Темір руда

C) Жер туралы ғылым

D) Темір руда туралы сөз

E) Руда туралы сөз

 

34. Қандай минералдар пегматитті құрайды.

A) Флюорит, галит, магнетит

B) Боксит, пирит, кальцит

C) Пирит, сфалерит, галит

D) Белгісіз

E) Далалық, шпат, кварц, слюдалар

 

35. Кристаллография тарихы қай жылдан басталады?

A) 1831ж                        B) 1669ж                        C) 1796ж

D) 1853ж                        E) 1743ж

 

36. Заттың фазалық бір күйден екінші күйге өтуі неге байланысты.

A) қысымға

B) әр фазаның термодинамикалық потенциялына

C) көміртек мөлшеріне

D) кристалдық торға

E) температураға

 

 

37. Макроскопиялық көзқарас бойынша кристалдық заттар қандай қасиеттерімен сипатталады?

A) Көп компоненттілік, құрамының тұрақсыздығы

B) Дефектоломкость, бұзылғыштық

C) Біртектілік, анизотроптылық, өз-өзінен қырлануға бейімділік

D) Механикалық беріктілік, ыстыққа төзімділік, көптектілік

E) Салқында морт сынғыштық, диффузияға бейімсіздік

 

38. Кристалдардың біртектілігі қалай білінеді?

A) Кристалдар қабаты толыктай біртекті

B) Қабатты құрылымға ие

C) Барлық көлемде бірдей болады

D) Центрден алыстаған сайын қасиеттеоі өзгереді

E) Кристалдардың қарама-қарсы шетіндегі қасиеттері әртүрлі

 

39. Минералдың қандай қасиеттерін білесіздер.

A) Радиоактивтілік, люминисценция, магниттілік, қаттылық

B) Магниттілік, полиморфтлық

C) Ерігіштік, радиоактивтілік

D) Изоморфтылық, ерігіштік

E) Белгісіз

 

40. Ертеде минералогияның дамуына не ықпал етті?

A) Жазбаларда минералдар жіктелуінің пайда болуы

B) Минералдардың тамаққа қосылуы

C) Минералдардың тұрмыста қолданыла бастауы

D) Еңбек құралдарының тастан металға ауысуы

E) Тас еңбек құралдарын механикалық жетілдірудің қажеттілігі

 

41. Кристалдық заттың қандай қасиеттері бар

A) Анизотроптық, біртектілік, кеңейю қасиеті

B) Анизотроптық, симметриялық

C) Анизотроптық, біртектілік, өз бетінше жақтану қасиеті

D) Симметриялық, біртектілік, заңдылық

E) Біртектілік, анизотроптылық, квазитроптық

 

42. Изоморфизм деп нені айтамыз.

A) Заттар құрылымының өзгеруі

B) Түрлі заттардың құрылымын қайта түзілуі

C) Заттардың құрылымында қайта бөлінуді

D) Құрылымда бір заттардың екіншісінің орын басуы

E) Белгісіз

 

43. Поликристалды күйде кристалдардың бұрыс түрін қалай атайды?

A) Фрагментті

B) Дәнді

C) Агрегатты

D) Формалы

E) Блокты

 

44. Кристалдардың түрін, құрылымын, түзілу үдерістерін және физико-механикалық қасиеттерін оқытатын ғылым:

A) Кристаллометрия

B) Металлография

C) Кристаллогия

D) Минералогия

E) Кристаллография

 

45. Анизотроптық нені білдіреді.

A) Бір тектілік

B) Тең қабырғалы емес

C) Тең қабырғалы

D) Тең қасиеттілік емес

E) Тең қасиеттілік

46. Минералогияның ғылым ретінде даму кезеңдері

A) Энеолит, неолит, мезолит, палеолит, темір ғасыры

B) Қалайы ғасыры, темір ғасыры

C) Энеолит, темір ғасыры

D) Неолит, энеолит, қалайы ғасыры, темір ғасыры

E) Палеолит, мезолит, неолит, знеолит, қалайы ғасыры, темір ғасыры

 

47. Пегматиттер қандай артықшылық түрге ие?

A) Кристалды

B) Желілі, линзотәріздес

C) Слизистая

D) Магмалы, шершті

E) Аморфты, сұйық

 

48. Грейзенде қандай өнеркәсіпті маңызды минералдар кездеседі.

A) Апатит, кальцит, флюорит, күкірт


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 490; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!