Дигокси,нніц жыбыр аритмиясында тиімділігі немен байланысты?Жүрекшенің жыбыр аритмиясында (жүрекше фибрилляция- сы) жүрек гликозиді дигоксинді тагайындайды. Алайда жүрек гликозидтері кардиомиоциттердід ңозғыштығын жоғарылатьш жыбыр аритмиясын күшейтеді.

Жүрек гликозидтері, соның ішінде дигоксин жүрекше фибрилляциясының тахиаритмиялық формасында ңолданылады. Атриовентрикулярлы өткізгіштікті қиындата отырып, жүрек глнкозидтері жүрекшеден қарыншаға түсетін испульстер санын төмендетеді жөне ңарыншалардьщ жиі жиырылуын сиретеді (қалныиа келтіреді).

13.Журекшеніц жыбыр аритмиясын тоцтату ушін неліктен кардиомиоциттердіц әрекет тютенциалыныц цзацтыгын жогарылататын заттар (амиодарон, ибутилид, хинидин) тиімді болын келеді?

Жүрекшенің жыбыр арнтмиясының нормоеистолалың түріңде жүректің ңарыншалары ңалыпты ырғақта жиырылады және қанайналым бүзылмаңды. Алайда жүрекшелер жиырылмаганда жүрекешеде тромб түзілу ңаупі пайда болады.

Жыбыр аритмтшсы кардиомиоциттердің көптеген функцио- налды тұйык, тізбектелген қозудың айналуымен байлаиысты. Кардиомиоциттердің әрөкет потенциалы жоғарылағацда тиімділігі жоғары рефрактерлі кезеңі ұлғаяды жөне ңозудың айналымы тоқтайды.

Науцаста царыніиа цстпілік пароксизмалды тпахикардия жэне Рейно синдромы. Осы жагдайда науцасца пропранопол пс.чесе верапамил препараттпарыныц цайсысын цолдану керек?

Екі лрепаратта ңарынша үстілік пароксизмалды тахикардияда тншді. Бірақ пропранолол пернфериялық тамырларды тарылтады және Рейно ауруыпда қарсы көрсеткіш больш табылады.

15.Науқаста бронх астмасы мен суправентрикулярлы пароксизмальды тахикардияныц цстамасы. Аденозин, верапамил, нифедипин препараттарынъщ цайсьісын цолдануеа болады?

Аденозин бронх астмасы кезінде бронх тонусын жоғарылатып бронхосназм шақыруы мүмкін болгандықтан қарсы көрсетілген.

Нифединин аритмияға қарсы әсер көрсетпейді.

Са2"-каналының блокаторы верапамил қарынша үстілік тахикардияны тиімді тоқтатады жөне орташа дәрежеде бронхты кеңейтуші әсер көрсетеді.

Инфаркт миокардымен байланысты царыншалъщ тахиаритмияда не цшін лидокаин цолданады?

Лидокаин басқа аритмияға қарсы заттардан (хинидин) ерекшелігі жүректің жиырылғыпггығъша жөне артериалды қысымға аз өсер керсетеді.

17.Нитроглицеринді не ушін жцрек жетіспеушілігінде қолданады?

Нитроглицерин жүктеме стенокардиясында тиімді, себебі жүректің жиырылу жиілігін азайтады және жүректің оітегіге сүранысын темендетеді.

Жүректің жетіснеушілігінде нитроглицерин жүректің жиырылғыштыгын жогарылатады, себебі жуфекке түсетін жүктемені төмендетеді (венозды тамырларды кеңейтіп жүрекке дейінгі жүктеыені төмендетеді жөне артерпалды тамырларды кеңейтіп жүректен кейінгі. жүктемені темендетеді).

18.Миокардтың ишемияланеаи болігіне оттегінің тасымалдануып нитроглицерин қалай жоғарылатады?

Нитроглпцернн тәждік қанағыстың көлемдік жылдамдыгына аз дәрежеде әсер етеді,

Нитроглицерин миокардтың тек ірі қантамырларын кеңейтеді. Субэндокардиалды артерияны субэпикардиалды артериямен байланыстыратын коллатералдарды кеңейтеді және миокардтың ишемияланған белігіне қаныың таралуыы қамтамасыз етеді.

19.Нитроглицерин артериалды қысымды қаншалықты төмендетсе, оныц соншалықты антиангиналды әсері жоғары деген қағида дұрыс па?

Нитроглицерин артериалды қысьмды төмендетеді жөне соған сәйкес жүректен кейінгі жүктемені төмендетеді; жүректің жұмысы азаяды, жүректің оттегіге сұранысы төмендейді.

Артериалды қысым төмендегенде қанньщ тәждік тамырларға (оттегінің жеткізілуі төмендейді) келуі азаяды. Сондықтан артериалды қысымды төмендеткенде нитроглицериннің антиангиыалды өсері төмендейді.

20.Не цшін нитроглацеринмен трансдермалды емдік жуйені 12 сағаттан кейін алып тастайды?

Нитроглицергагмен трансдермалды емдік жүйе (ТЕЖ) нитроглицериннің 24 сағат ішінде теңдей бөлінуіне есептелген.

12 сағаттан кейін ТЕЖ бөлінген нитроглицерин әсері тоқтайды (нитроглицеринге үйреиуіпілік дамиды). Нитроглицеринге сезімталдықтьщ ңалпьша келуі үшін 12 сағат аралығьшда үзіліс жасау керек.

Силденафилді не ушін нитроглицеринмен бірге цолдапуга болмайды?

Силденафил («Виагра» таблеткасьның әсер ететін бастаушысы) - эрекцияны жақсартуға арналған зат.

Силденафил V фосфодиэстеразалы тежейді, белсенді цГМФ белсенсіз цГМФ айналуына кедергі келтіреді, осы себептен нитроглицериннің метаболизмінен бөлініп шығатьш азот оксидінің (N0) әсерін күшейтеді. Нитроглицерин мен силденафилді бірге қолданғанда артериалды қысымныц айқын төмендеуіне мүмкін (тамырлық коллапс).

22.Силденафил не үшін тек жыныстыц қозу кезінде гана әсер көрселгеді?

Жыныстық қозу кезінде гениталий және кавернозды дененің тамырларыньң нитроксидэргиялық иннервация белсенеді. Осы кезде нитроксидэргиялық талшық үштарынан гуанилатциклазаны және соған сәйкес цГМФ түзілуін ьнталандыратын азот оксиді (N0) босап шығады. цГМФ деңгейі жоғарылағанда тамырлардьң тегіс бүлшықетінде жене кавернозды денеде Са"+ төмендейді; тамырлар кеңейеді, кавернозды дененің канға толуы жоғарылайды.


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 507; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!