ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВОМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни “Гігієна   тварин”

Студентам- для вивчення дисципліни і виконання курсової роботи по напряму підготовки 6.090102 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

 

Полтава 2010

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни „Гігієна сільськогосподарських тварин “

Укладачі : Ульянко С. О.

            Поліщук А. А.

 

 

Рекомендовано науково-методичною комісією факультету технології виробництва та переобки продукції тваринництва , протокол №11 від 1 лютого 2010 року

 

 

Рецензент:     Кандидат с. –г. наук, доцент Коротков В. А.

 

Затверджено на засіданні кафедри Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин 28 січня 2010 року, протокол № 7

Студент в процесі виконання курсової роботи по гігієні тварин набуває навичок самостійного вирішення спеціальних питань в умовах сьогодення, направлених на ліквідацію несприятливих факторів зовнішнього середовища і особливо, на розроблення заходів по профілактиці захворювань тварин, створення здорових стад і охорони довкілля

Студент на основі індивідуального завдання, при можливості в умовах конкретного господарства проводить необхідні розрахунки по окремих розділах роботи, дає рекомендації і намічає шляхи практичної прив’язки до умов певної ферми підприємства..

Студент може виконувати курсову роботу згідно вимог технологічного проектування і довідкової літератури. Оформлення курсової роботи проводиться у вигляді наукового звіту з оглядом літератури, статистичною обробкою результатів розрахунків (наприклад обробка результатів визначення температури в приміщеннях, зміни вологості повітря у приміщеннях).

При відкритому широкому захисті курсових робіт на кафедрі студенти розширяють власний кругозір, поглиблюють свої знання, мають можливість творчого зростання, розвивають свої професійні якості. Захист навчає студентів відстоювати свою точку зору, виступати конкретно і аргументовано, виховувати сміливість і оригінальність мислення, формувати переконання.

Курсова робота виконується за рекомендованою схемою і повинна складатися з детального висвітлення основних розділів, бути практично підтверджена пропозиціями набору засобів гігієни тварин, спец одягу і інших предметів забезпечення гігієнічних параметрів.

Рекомендований бібліографічний список

1. Демчук М.В. Гігієна тварин К. 1994, 2006

2. Демчук М.В. Гігієна тварин (практикум) К., “Сільгоспосвіта” 1994

3. Кузнєцов А.Ф.,Демчук М.В. Гігієна сільськогосподарських тварин ч. 1 і 2. М., ВО “Агропромвидав” 1992.

5. Ходанович Б. В. Проектування і будівництво тваринницьких об’єктів М., Агропромвидав, 1990.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Робота виконується на стандартних листах формату А 4 (297х210 мм) на одній стороні листа, в об’ємі 25…35 сторінок, які нумеруються арабськими цифрами внизу по середині. Титульний лист включають до загальної нумерації, але номер на ньому не ставиться. Після титульного листа слід розмісти сторінку зі змістом на якій вказують розділи і сторінки їх розміщення в тексті. Кожний розділ починають з нової сторінки а попередній повинен закінчуватися в кінці сторінки. Заголовки розділів пишуться більшими буквами.

Оформлення титиульного аркушу.

Текст повинен бути написаний чітко, ясно, охайно, з використанням трафарету №4,    надрукований чи набраний з допомогою ЕОМ. Неохайно оформлені роботи повертаються і не зараховуються. В тексті не допускаються довільні скорочення слів, зворотів, наприклад с/г замість сільське господарство, ВРХ замість велика рогата худоба і т. д.

При виконанні курсової необхідно попередньо вивчити літературу з даного питання, До джерел літератури відносяться книги, навчальні посібники, статті з журналів, рекомендації, довідники, інструкції, матеріали по передовому досвіду господарств різних форм власності, норми технологічного проектування. Список літератури складається в алфавітному порядку, вказується прізвище автора, його ініціали, повна назва книги чи статті, назва видавництва і рік видання, для журнальних статей наряду з роком видання вказується номер журналу, і сторінки на яких надруковано матеріал.

Для ілюстрації рекомендується використовувати таблиці, плани ферм і будівель, малюнки, графіки, схеми, діаграми і малюнки. Вони виконуються на звичайному папері, кальці чи креслярських аркушах А 3

Курсова робота включає пояснюючу записку з розрахунками і графічну частину на 2…3 листах.

Розрахунково-пояснююча записка містить викладення матеріалів по всіх, що нижче наведені розділах, передбачених змістом курсової роботи. Графічна частина роботи повинна включати:

1. Схему генерального плану ферми з нанесенням всіх об’єктів і основних шляхів технологічних потоків.

2. План і поперечний розріз основного приміщення для тварин з вказуванням технологічного обладнання (стійл, станків, схем годівлі, напування, каналізації, вентиляції, прибирання гною та ін.)

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Вступ В даному розділі висвітлюють завдання, що ставляться урядом в сільському господарстві, і зокрема перед спеціалістами тваринництва, заходами запобігання хвороб тварин і збільшення їх чисельності у всіх категоріях господарств.

Зміст даного розділу повинен відповідати темі курсового проекту. В закінченні необхідно обґрунтувати тему даної роботи.

Огляд літератури

Даний розділ повинен теоретично підготувати студента до виконання курсової роботи. Використовуючи підручники, навчальні посібники, норми технологічного проектування, монографії, статті з журналів і інших видань вітчизняної і зарубіжної літератури, джерела передового досвіду студент зобов’язаний представити наукове обґрунтування основних питань і положень, що витікають з теми курсового проекту.

В огляді літератури необхідно розкрити такі питання, як вплив умов утримання на тварин даного виду: зоогігієнічні вимоги до мікроклімату, освітленості, огороджуючих конструкцій, розміщення будівель, технологію утримання тварин.

Матеріал даного розділу повинен викладатися послідовно, бути логічно взаємопов’язаним, але не слід переписувати окремі абзаци літературних джерел, а також переоповідати методики досліджень авторів, тому, що це призведе до збільшення об’єму роботи. Одночасно в цьому розділі можуть бути використані ілюстрації, (схеми, малюнки), які відповідають тексту рукопису, В цьому розділі обов’язково повинні бути посилання на прізвища авторів, чи дані довідників та нормативних документів. Матеріали, що приводяться у курсовому проекті повинні мати вказівки року видання .

 Після вивчення не менше 25 джерел літератури, студент повинен сформулювати завдання, які будуть вирішені в курсовій роботі. В огляді літератури необхідно викласти матеріал, що послужить основою для розроблення конкретного комплексу гігієнічних заходів, що направлені на ліквідацію порушень годівлі, напування, утримання і догляду за тваринами,забезпечення освітлення і його розрахунок, профілактику захворювань тварин, підвищення продуктивності і охорону навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО

1. Назва господарства (акціонерне товариство, колективна спілка, агрофірма, товариство обмеженої відповідальності, сімейна ферма, насіннєве господарство, учбове господарство і ін.), 

2. Коротка характеристика природних умов господарства (клімат, ґрунти, рельєф і т. д.).

3. Розрахунок потреби площі землі у господарстві,для вказаного поголів’я тварин, що забезпечать потребу в кормах, в тому числі сільськогосподарських угідь, орних, пасовищ. Напрямок і спеціалізація.

4. Стан кормової бази і перспективи її розвитку. Забезпеченість тварин кормами і їх якість.

5. Охарактеризуйте стан тваринництва, поголів’я по видах, продуктивність, наявність перспектив розвитку.

Загальні відомості про господарство представити у вигляді таблиць, що узагальнюють виробничу діяльність даного господарства.

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАВДАННЯ

В завданні на проектування об’єкту для утримання тварин висвітлені наступні питання:

1. Назва тваринницького підприємства, (молочна, свино, птахо, вівце, коне, звіре, ферма, комплекс, птахофабрика і ін.)

2. Тип будівлі чи споруди, обґрунтування найбільш вдалого проектного рішення.

3. Район, пункт, площадка для будівництва проектуємого об’єкту, заходи благоустрою території забудови.

4. Виробничі потужності об’єкту, обґрунтування техніко-економічної доцільності його спорудження.

5. Намічена спеціалізація в даний час і на перспективу розвитку галузі тваринництва.

6. Технологія утримання тварин.

7. Режим роботи підприємства, механізація і автоматизація виробничих процесів.

8. Почерговість введення в дію проектуємого об’єкту при будівництві на вказаній фермі.

9. Повинні бути запропоновані заходи по оптимізації мікроклімату для тварин

Необхідно надати увагу питанням охорони навколишнього середовища.


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 338; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!