Тексти зі спеціальності «Теплові                електричні станції» (ТЕС)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПРОТУ  УКРАЇНИ

Донецький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До перекладу фахових текстів

З російської мови на українську

   /спеціальності фізико-металургійного  факультету /

 

Донецьк  2011

 

ББК Ш 141 – 9

УДК 378. 001. 85 – 057. 632 (007)

 

 

Методичні вказівки до перекладу фахових текстів з російської мови на українську / спеціальності  фізико-металургійного факультету /. Автори: ст. викладач Гречаниченко Л.В., ст. викладач Матулевська Н.П., ст. викладач Мітасова Е.Ф. Донецьк, ДонНТУ, 2011р. –

 

Методичні вказівки призначено для студентів, які вивчають спецкурс “Українська мова за професійним спрямуванням”, що передбачає уміння перекладати фахові тексти з російської мови на українську і вживати спеціальну лексику під час професійного спілкування і укладання ділових документів. Вони містять інформацію про складні випадки перекладу наукових текстів, рекомендації щодо специфіки вживання деяких лексичних конструкцій, фахові мікротексти і словнички до них.

Дані матеріали можуть бути використані як в аудиторній, так і в самостійній роботі студентів. 

 

Укладачі: Л.В. Гречаниченко   ст. викладач

                Н.П. Матулевська        ст. викладач

                Е.Ф. Мітасова                   ст. викладач      

 

Відповід. за випуск: Т.О. Мачай      доцент

Рецензенти:                   Л.В. Шавлак,   доцент

                 Н.Г. Онацька   ст. викладач

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

На засіданні кафедри

української та російської мов                                       

Протокол

© Донецький національний технічний університет, 2011р.                                                               

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

 

В основі вивчення особливостей наукового стилю української літера-турної мови у вищих навчальних закладах (ВНЗ) лежить робота з навчального перекладу науково-технічних текстів з російської мови на українську. Навчальний переклад – це серйозна школа для набуття певної лінгвістичної компетенції з метою використання в подальшій самостійній трудовій діяльності.

     Розпочинаючи роботу з перекладу треба пам’ятати, що кожна мова має свої засоби, особливості, закономірності, традиції, закони. Завданням перекладача є передання певної інформації з однієї мови на іншу з мінімальними втратами. Перекладач повинен враховувати таку основну вимогу: коли перекладається текст з однієї мови на іншу, перш за все використовується прямий відповідник (лексична, граматична форма); і тільки якщо прямого відповідника немає, тоді слід добирати синонімічні або описові словосполу-чення, конструкції.

     Фонетико-морфологічна основа українського правопису обумовлює використання і фонетичного, і морфологічного принципів. Реалізацію цих принципів забезпечують різні особливості, процеси, закони української мови, в тому числі закон милозвучності, згідно з яким звуки в словах, словосполученнях і реченнях об’єднуються таким чином, щоб їх було легко і зручно вимовляти й сприймати на слух. Наприклад, українська мова уникає невмотивованого збігу голосних, а також важкого для вимови збігу приголосних. Для усунення збігів голосних і приголосних в українській мові існують спеціальні фонетичні засоби. Найбільш уживаним засобом є позиційне чергування у – в та і – й.

         

а) У вживається:

     - на початку речення перед приголосними: В процессе разработки шахтного поля … / У процесі розробки шахтного поля …;

- після розділових знаків перед приголосними: …укажем на радикаль-ное отличие корпоративных сетей от офисных, выражающееся, прежде всего, в количественных характеристиках … /…вкажемо на радикальне відрізнення корпоративних мереж від офісних, яке виражається, перш за все, у кількісних характеристиках …;

     - між приголосними: нелинейность в квадрате / нелінійність у квад-раті;   

     - перед в, ф і перед сполученнями літер хв, льв (незалежно від по-переднього звука).  

     В  уживається:

- між двома голосними: … соединить основной и вспомогательный стволы в одну вентиляционную систему… / з’єднати основний та допоміж-

ний стволи в одну вентиляційну систему;

     - перед голосним незалежно від попереднього: находясь в описанной последовательности / знаходячись в описаній послідовності;

- перед приголосним, якщо попередній – голосний: … транспортиров-ка угля в шахте … / … транспортування вугілля в шахті …

     б) Сполучник і та початковий ненаголошений і в ряді випадків чергуються з й.

     І   вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:

- між приголосними: Договірна ціна – це ціна, яка встановлюється за домовленістю між виробником і споживачем продукції; 

- після паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед словами з початковим приголосним: У подальшому буде йтися про розробку вугільного пласта, який залягає під певним постійним кутом, і  з певним напрямком лінії простягання;

     - на початку речення: І мов перестали пахнути квіти, потьмарилися зорі (К. Гордієнко).

     Й вживається, щоб уникнути збігу голосних:

- між голосними: Для інструмента зі швидкорізальної сталі виконується … відпуск … з витримкою по 1 годині й охолодженням до кімнатної температури;

- після голосного перед приголосним: Після термічної обробки вимірюють твердість зразків за НРА, виготовляють мікрошліфи й вивчають структуру металу.

Простий непохідний єднальний сполучник та є синонімічним сполучнику і, вживається у відповідних позиціях, після голосного перед приголосним, між двома і  (кінцевим і початковим).  

     І  з й не чергуються: у заголовках; при зіставленні понять (Батьки і діти); перед я, ю, є, ї, й .

     Зауважимо: якщо необхідно вибирати між збігом голосних і збігом приголосних, то перевагу віддають збігові приголосних, а збіг голосних усувається.

     Слід пам¢ятати і про деякі інші особливості української мови. Серед найбільш поширених є помилки у написанні приголосних у кінці префіксів. Кінцеві дзвінкі приголосні в префіксах роз-, без-, від-, од-, над-, під- перед глухими завжди зберігаються: розчин, розписка, безпорадний, відповідати, підпис. Перед к, ф, п, т, х пишеться префікс с: сформувати, схарактеризувати, скидати. В усіх інших випадках уживається префікс з  незалежно від вимови: зчистити, зсунути, зшити.

     Працюючи з текстом слід ретельно добирати кожне слово, правильно уживаючи прямі відповідники. Порівняйте: В течение времени эксплуатации шахты … / Протягом експлуатації шахти …. Обычно для “усреднённого” офиса … / Зазвичай для середнього офісу …. В отличие от определённой характеристики … / На відміну від певної характеристики … .

     Інколи виникає запитання щодо вживання слів звичайно і зазвичай. Останнім часом фахівці рекомендують в значенні “як завжди, як заведено”  використовувати слово зазвичай:Обычно для “усреднённого” офиса доста-точно однопроцессорного сервера /  Зазвичай для “середнього” офісу достатньо однопроцесорного сервера.   

     У науковому стилі російської мови часто уживаються конструкції із застарілими прислівниками типу столь, весьма. Під час перекладу таких речень на українську мову слід добирати нейтральні відповідники. Порів-няймо: Однако результаты измерения времени выполнения показали, что реально влияние не столь велико… / Проте результати вимірювання часу виконання показали, що реально вплив не такий великий … . Або: Технология FDDI для офиса является весьма дорогим удовольствием … / Технологія FDDI для офису є дуже дорогим задоволенням.      

     Виникають труднощі і під час перекладу конструкцій з дієсловом является, яке є дуже уживаним у науковому стилі російської мови. Проблема полягає в тому, що в українській мові це дієслово уживається тільки в художньому стилі, переважно в поетичних творах. Згадаймо І. Франка: “Чому являєшся мені у сні ?”. У науковому стилі уживаються форми виявляється, є; але обирати відповідну слід, враховуючи значення контексту. Наприклад, якщо перекладається конструкція Что  является Чем, то відповідно буде Що  є Чим або Чим є Що. Якщо ж російське дієслово являться уживається із значенням обнаруживать, проявлять, воно перекладається за допомогою дієслова виявляється, порівняймо: Основным компонентом … является дисковая система … / Основним компонентом … є дискова система. Оценка господина А.С. Маркулы явилась зловеще правильной, когда персональные компьютеры IBM стремительно вышли на первое место в данной отрасли, забрав при этом значительную часть объёма рынка и продаж компании “Apple” / Оцінка пана А.С. Маркули виявилася зловісно правильною, коли персональні комп¢ютери IBM стрімко вийшли на перше місце у даній галузі, забравши при цьому значну частину обсягу ринку і продажів компанії “Apple”.   

     Як свідчить досвід, складним виявляється і переклад поширеної у науковому стилі конструкції з фразеологічним сполученням в качестве кого-то (чего-то). Наприклад, у словосполученні … в качестве сетевой операционной системы … її слід перекласти таким чином: як мережева операційна система …. В інших випадках можливі інші варіанти перекладу. Порівняймо: Но чтобы служить в качестве денег, предмет должен пройти лишь одно, на мой взгляд, испытание … / Але щоб служити грошима, предмет повинен пройти лише одне, на мій погляд, випробування …. 

     Така властивість мови, як багатозначність, теж висуває низку складно-щів. Перш за все, прагнення до точнішого вибору лексичного відповідника спонукає уважніше розглянути більш широкий контекст, ніж словосполучення або речення, щоб вирішити, яке саме значення передається. Наприклад, російське слово общий, якщо  воно передає значення “те, що належить

всім, декільком”, перекладається словом спільний, порівняймо: общее иму-щество – спільне майно. У випадку, якщо воно передає значення універ-сальний, то перекладається словом загальний, порівняймо: … при их проектировании возникает много общих проблем … / при їх проектуванні виникає багато загальних проблем.

 

 

     Для наукового стилю характерна наявність слів, які позначають процесуальні поняття. У цьому зв¢язку слід розрізняти назви дій (процесів) і назви наслідків дії (процесу).

     В українській мові на позначення дій (процесів) частіше, ніж у російській мові, уживаються дієслова. Порівняймо: … требует изучения (вимагає, потребує вивчати). Але в науковому стилі рекомендується уживати віддієслівні іменники. Віддієслівні іменники, що означають недоконану дію, утворюють від дієслів недоконаного виду заміненням -ати, -яти, -ути, -ити, -іти на -ення, -ання, -іння, -иття, -іття, -уття: змінювати – змінювання

     Віддієслівні іменники, що означають доконану дію, – від дієслів доконаного виду тим самим способом: змінити – змінення.

     Віддієслівні іменники, що означають наслідок дії, утворюються переважно від дієслів недоконаного виду, що означають багаторазову дію:

     а) безсуфіксальним способом: обмінювати – обмін; гнути, згинати – згин;    

     б) за допомогою додавання -а, -ина, -ок: міняти, змінювати – зміна; колоти, розколювати – розколина; лити, виливати – виливок;

     в) за допомогою додавання -овання, якщо дієслово має форму, яка закінчується на -овувати: групувати, угруповувати – угруповання; стат-кувати, устатковувати – устатковання.

     Значний спектр проблем під час перекладу текстів наукового стилю викликає дієприкметник, який є дуже уживаним в науковому стилі російської мови (і у поодинокому варіанті, і у складі дієприкметникових зворотів). В українській мові більше поширеними є дієприкметники минулого часу, а дієприкметники теперішнього часу (особливо недоконаного виду) зустрічаю-ться рідко. Перед тим, як розповісти про особливості перекладу дієприк-метників та дієприкметникових зворотів, нагадаємо про особливості утворення дієприкметників в українській мові.

 

Форма дієприкметника

 Дієслово

Дія

Вид

 

Суф.

 Приклади  дієприкмет.
  Активні дієприк- метники минулого часу на -лий (-а, е) 

змарніти

опасти

мерзти

засохнути

зів¢янути

 

 

непере-

хідна

 

 

доко-

наний

 

-л-

 -ну-

випад.

-л-

змарнілий опалий мерзлий засохлий зів¢ялий

 

Активні дієприк-

метники теперіш-

нього часу на

-чий (-а, е) 

 

несуть

квітнуть

лежать

виконують

 

пере-

хідна

 

 

недо-

кона-

ний

 

 -уч-  -юч-  -ач-  -яч-

несучий

квітучий

лежачий *

виконуючий **

 

Пасивні дієприк-

метники обох видів

 

 

обладнати

спиляти

звільнити

принести

пороти

розвинути

збити

застосовувати

роздрукувати

запрограмувати

 

пере-

хідна

 

недо-

кона-

ний

 

доко-

наний

-н- -н-  -ен-  -ен- -т/-ен- -т/-ен-   -т- -н- -н- -н-

обладнаний

спиляний

звільнений

принесений

поротий (і по-

рений)

розвинутий

(і розвинений)

збитий

застосовуваний

роздрукований

запрограмований

                     

 

* Активні дієприкметники теперішнього часу, які утворюються від дієслів І і ІІ дієвідміни дуже обмежені у творенні й використанні. У сучасній мові лишилися тільки ті дієприкметники, які втратили дієслівні ознаки й перешли до класу прикметників. При цьому слід мати на увазі, що активні дієприкметники теперішнього часу відтворюються прикметниками: господствующий – панівний, разрушающий – руйнівний, металлорежущий – металорізний, нержавеющий – нержавний.  Натомість більше поширені у сучасній українській мові віддієслівні прикметники на -льний:  знижувальний, ослаблювальний.

** Слід писати і говорити завідувач, а не завідуючий; командувач, а не командуючий. Але виконуючий обов¢язки, оскільки вислів уживається у функції іменника. 

Пасивні дієприкметники на -мий здебільшого заступаються дієприкметниками на -ний:  управляемый – керований, производимый – вироблюваний; познаваемый – пізнаваний тощо.

Проте, спочатку треба з¢ясувати, яке значення ці дієприкметники передають: саме дієприкметникове, прикметникове або іменникове, а потім уже добирати відповідники.

     Як зазначають фахівці, рекомендується для подавання понять, позначуваних у російській мові дієприкметниками, в українській мові вживати такі засоби:

     - перебування у стані дії позначати дієприкметником та описовими конструкціями;      

     - властивості об¢єктів і суб¢єктів дії – прикметниками;

- назви об¢єктів і суб¢єктів дії – іменниками.

Наприклад:

1) Дієприкметники на -щий 

- составляющий - складальний (призначеність виконувати активну дію)

 

 

                              складівний (здатний виконувати активну дію)

                              що складає ( в активній дії)

          складач (активний суб¢єкт дії)

          складовий  (-а)

Порівняймо:

- Среднемесячный темп роста наличных денег составлял 9 %, в то время как безналичная составляющая увеличилась в среднем на 10 % в месяц / Середньомісячний темп росту готівки складав 9 %, у той час як безготівкова складова збільшилась у середньому на 10 % на місяць.

- Корпоративные сети могут насчитывать тысячи компьютеров, сотни серверов, включать мэйнфреймы, связывать регионы на разных континентах, а составляющие их локальные сети размещаться в нескольких зданиях / Корпоративні мережі можуть нараховувати тисячі комп¢ютерів, сотні серверів, містити мейнфрейми, зв¢язувати регіони на різних континентах, а локальні мережі, що їх складають, розміщатися у декількох будівлях.      

2) Дієприкметник на -щийся        

- выключающийся – що виключається

3) Дієприкметник на -мый

- сдвигаемый – зсувний , що зсувається

4) Назви об¢єктів і суб¢єктів дії

- командующий – командувач

- фактор, влияющий (на что) – фактор впливу

Окремо зазначимо особливості перекладу російських конструкцій із дієприкметником следующий

Дієприкметник слідуючий неможливий в українській мові навіть теоретично, оскільки немає дієслів, від яких він міг би утворитися. Отже, перекладається:

а) словом наступний (у часовому й просторовому значенні), порівняймо: Следующий вариант стандарта 10 BaseT с пропускной способностью 10 Mbps использует в качестве среды передачи неэкранированную витую пару категории 3 / Наступний варіант стандарту 10 BaseT з пропускною здатністю 10 Mbps використовує як середовище передачі неекранову виту пару категорії 3.

     б) Словом такий  (перед переліком або поясненням).

Переклад речень, в яких уживаються дієприкметникові звороти, здійснюється відповідним чином. Якщо дієприкметниковий зворот утворено за допомогою активних дієприкметників теперішнього часу, він здебільшого перекладається за допомогою складнопідрядного речення, порівняймо: Примером может служить двигатель, питающийся от преобразователя и приводящий в движение механизм / Прикладом може служити двигун, який (що) живиться від перетворювача й надає руху механізму;

- минулого часу: Минцберг, обобщивший более ранние исследования и проведший фундаментальное исследование по изучению труда пяти руко-водителей высшего звена, отмечает / Мінцберг, який узагальнив більш ранні дослідження й зробив фундаментальне дослідження з вивчення праці п¢яти керівників вищої ланки, зазначає. Проте існує і така можливість, що використовується віддієслівний іменник. Порівняймо: Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий … / Фактори впливу на організацію фінансів підприємств ….

    Якщо у реченні ужиті дієприкметникові звороти, утворені на основі пасивних дієприкметників, у перекладі можливі такі варіанти:

   1) а) За допомогою дієприкметникових зворотів: При проектировании систем управления, построенных на основе фаззи-логики, разрабатывают так называемый фаззи-проект /Під час проектування систем керування, побудованих на основі теорії фазі-логики, розробляють так званий фазі-проект.

б) Для описания конкретного интерфейса следует смотреть документацию используемого программного обеспечения / Для опису конкретного інтерфейса слід дивитись документацію використовуваного програмного забезпечення.

   2) За допомогою складнопідрядних речень: Однако в рамках технологии Ethernet существуют несколько спецификаций: разделяемая или ком-мутируемая сеть … / Але в межах технології Ethernet існують декілька специфікацій: мережа, яка (що) розділяється або комутується.

     У наукових текстах дуже часто уживаються складнопідрядні речення. Вони перекладаються традиційно, тобто за допомогою теж складнопідрядних речень, порівняймо: Уменьшение или полное устранение ошибки после завершения переходного процесса при управлении может быть достигнуто введением на вход Р дополнительного сигнала, который должен компенсировать сигнал ошибки / Зменшення або повне усунення помилки після завершення перехідного процесу при керуванні може бути досягнене введенням на вхід Р додаткового сигналу, який повинен компенсувати сигнал помилки. - Некая группа должна соответствовать нескольким обязательным требованиям, чтобы считаться организацией / Деяка група повинна відповідати декільком обов¢язковим вимогам, щоб вважатися організацією.

     Необхідно лише підкреслити, що в науковому стилі для передання російського сполучного слова который використовуються сполучники який і що.

     Під час перекладу прийменникових конструкцій слід звертати увагу на їх значення:

     1) Російським конструкціям з прийменником по в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

     а) по (якщо вказується на простір, поверхню, межі): В практике гор-ного дела принято ориентировать линии падения и простирания пласта по сторонам света / У практиці гірничої справи прийнято орієнтувати лінії падіння і простягання пласта по сторонах світу;    

б) орудним відмінком без прийменника (якщо вказується напрямок): покомпенсационному каналу поступает сигнал / компенсаційним каналом надходить сигнал;

     в) за, на, з (у значенні згідно з чимось): по принципу построения / за принципом побудови; по запросу клиента / на запит клієнта; по интере-сующим их вопросам / з питань, що їх цікавлять; по другому адресу / на іншу адресу;

     г) за, з, із, через  (у значенні причини, наслідку, деякі інші випадки): по недоразумению / через непорозуміння; не однородны по составу / не однорідні за складом; по нормали к напластованию / за нормаллю до напластування; доступ по вызову / доступ за викликом.

     2) Російським конструкціям з прийменником при в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

а) при: … образец подвергают высокому отпуску при температуре 650 ± 10°С / зразок піддають високому відпуску при температурі 650 ± 10°С; (місцерозташування): Колледж при университете / Коледж при університеті; В лабораториях при некоторых заводах цементованные изделия подвергают поверхностной закалке с индукционным нагревом ТВЧ / У лабораторіях при деяких заводах цементовані вироби піддають поверхневому гартуванню з індукційним нагрівом ТВЧ.

     б) під час чого (значення часу): управление … изменяется при откло-нении / керування … змінюється при відхиленні (під час відхилення); при исполнении служебных обязанностей / під час виконання службових обов¢яз-ків;

     в) за умови, (значення умови): при условии – за умови (при умові); характер его в динамике при данном возмущении / характер його в динаміці при даному збуренні; В процессе продолжительной выдержки и при высокой температуре цементации изделия приобретают необходимые свойства / У процесі тривалого витримування і за високої температури цементації ви-роби отримують необхідні властивості; При повышении температуры подвижность шлаков увеличивается и разрушение огнеупоров возрастает / З підвищенням температури рухомість шлаків збільшується і руйнування вогнетривів зростає.

     г) Російським конструкціям з прийменником к (чему) відповідають українські конструкції з прийменником до (чого): устойчивый к электро-магнитным колебаниям / стійкий до електромагнітних коливань; другие будут располагаться ближе к данной плоскости / інші будуть розташовуватися ближче до даної плоскості.  

 Отже, перекладаючи науково-технічний текст з російської мови на українську, необхідно враховувати особливості як російської, так і української мови, і в кожному випадку використовувати найкращий лексичний або граматичний відповідник. Свідоме і послідовне дотримання норм у сфері правопису, синтаксичного оформлення мовної / мовленнєвої одиниці уможливлює повноцінне професійне спілкування, підвищує рівень і мовленнєвої, і загальної культури людини. 

 

Доцент Л.К. Лазарєва

 

Л і т е р а т у р а :

 

1. Бараш Л. Сеть для офиса. – Компьютерное обозрение. М. 1998, № 39, стр. 30-32; 35; № 40, стр. 28-30.  

2. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами. – Ленинград, Энергоиздат, 1982. – 392 с.

3. Войналович О., Морганюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). – К.: Вирій, Сталкер, 1997. –256 с.  

4. Єрмоленко С.Я., Єрмоленко В.І., Ленець К.В., Пустовіт Л.О. Новий російсько-український словник-довідник. – К.: Довіра, 1996. –797 с. 

5. Мескон М., Альберг М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. –102 с.

6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. –240 с.

7. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. – К.: Наукова думка, 1998. – 892 с.   

8. Стрельников В.И. Технология очистных работ. Конспект лекций. – Донецк, 2001. –150 с.

9. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 1996. – 240 с.  

 

 

Тексти із спеціальності

«Металургія чорних металів» (МЧМ)

Текст № 1

При расчете теплового баланса учитывается только начальное и конечное состояние системы, и не рассматриваются промежуточные превращения.

Существует три способа составления теплового баланса, отличающиеся содержанием некоторых статей прихода и расхода тепла.

Первый способ. Принимается, что при восстановлении окисел диссоциирует на элемент (или низший окисел) и кислород, а поглощающееся при этом тепло учитывается в расходе тепла; тепло, выделяющееся при последующем окислении восстановителя, учитывается в приходе тепла. Например, при восстановлении железа из закиси в расход тепла вносится тепло диссоциации FeO, составляющее 270,035 Мдж/моль, а в приход - тепло горения С в СО - 117,845 Мдж/моль, хотя в действительности в действительности реакция сопровождается поглощением тепла (–270,035+117.845= –152.190 Мдж/моль).

Слова і словосполучення:

¾ окисел-окис, у; оксид, -у

¾ восстановление – відновлювання

¾ восстановитель - відновлювач, -а, (техн) відновник, -а

¾ окисление - окислення

¾ приход тепла - надходження

¾ поглощение - поглинання

¾ учитывать / учесть – враховувати / врахувати

Текст№2

Расчетом теплового баланса определяется количество тепла, образующегося в печи в результате протекания тех или иных процессов, а также количество полезно используемого для процесса тепла и тепла, теряемого с колошниковой пылью и газом, охлаждающей водой и во внешнее пространство.

По второму способу учитывается только суммарный тепловой эффект реакции, записываемый в приход, если реакция экзотермична, и в расход, если реакция эндортермична. В рассматриваемом случае только в расход вносится 152,190 Мдж/моль тепла. Хотя баланс в обоих способах не нарушен, в первом случае он увеличен по сравнению с действительным на 117,845 Мдж в приходной и в расходной частях. Контролю баланса тепла в печи это не мешает, и анализ использования тепла может быть сделан правильно. В большинстве случаев балансы тепла составляются по первому методу.

Слова і словосполучення

¾ пыль - пил, у

¾ охлаждающий - охолоджувальний, -а,-е

¾ нарушить / нарушать – порушити / порушувати

¾ в результате - в наслідок

¾ терять / потерять- втрачати/ втратити

¾ действительный - справжній, -я, -е

¾ расходный- витратний, -а, -е

Текст№3

По третьему способу в статьях прихода учитывается тепло сгорания всего углерода в углекислоту, а в расходе - потенциальное тепло, унесенное газом, т.е. теплота сгорания колошникового газа и химическая энергия углерода, растворенного в чугуне. Этот способ еще больше, чем первый, увеличивает и приход, и расход тепла, включая в баланс фактически не выделившееся и не поглотившееся тепло.

Расчету теплового баланса должны предшествовать расчеты шихты, газа, дутья и материального баланса, на результатах, которых он базируется. Расчет теплового баланса выполняется на единицу чугуна.

Слова і словосполучення:

¾ сгорание - згоряння(і згорання)

¾ углерод - вуглець, ю

¾ предшествовать - передувати

¾ дутье - дуття

¾ потенциальный - потенціальний, -а, -е

¾ унести / уносить - техн. винести / виносити

Текст№4

Рассмотрим слагающие баланса, выполняемого по наиболее распространенному первому способу.

В приходной части учитывается тепло по следующим статьям:

1.Тепло образования окиси углерода при горении углерода на фурмах и при прямом восстановлении окислов и тепло образования углекислоты при непрямом восстановлении.

2. Тепло горения добавок к дутью (газообразных, жидких, твердых) с образованием окиси углерода и водорода, если добавки вдуваются в печь.

3. Тепло нагретого дутья.

4. Тепло образования шлака, если в шихту дается сырой флюс.

5. Тепло окисления водорода в Н2О в реакциях косвенного восстановления.

Слова і словосполучення:

¾ слагающее – складники (складові частини)

¾ распостраненный - розповсюджений, -а, -е

¾ добавка - домішка, -и

¾ газообразный - газоподібний, -а, -е

¾ следующие статьи – такі (наступні) статті

 

Текст№5

Расход тепла слагается из следующих статей:

1. Тепло на диссоциацию окислов, восстанавливающихся до элементов или до окислов с меньшим содержанием кислорода. Если восстанавливаемые окислы входят в состав сложных соединений (например F2 SiO4), то учитывается тепло диссоциации этих соединений. В этой статье учитывается также тепло на перевод серы в шлак и диссоциацию сернистых и сернокислых соединений.

2. Тепло разложения карбонатов. При работе печи на полностью офлюсованном агломерате тепло по этой статье не расходуется.

3. Тепло на диссоциацию водяного пара, вносимого дутьем.

4. Тепло испарения влаги шихты.

5. Тепло, унесенное чугуном.

6. Тепло, унесенное шлаком.

7. Тепло, унесенное колошниковым газом и пылью.

8. Тепло, потерянное с охлаждающей водой.

9. Тепло, потерянное во внешнее пространство лучеиспусканием и конвекцией.

Слова і словосполучення

¾ содержание – 1. - матем. зміст,- у

¾                    2. - фізич. зміст,- у

¾                    3. - техн. (состав) склад – у   

¾  восстанавливаемый – відновлюваний, -а, -е

¾ - соединение – (хім.) сполука, -и

¾ - сера – сірка, -и

¾ - сернистый – сірчаний, -а, -е    

¾  разложение – розкладання, -дія: розкладу;

¾ лучеиспускание – випромінювання; випромінення

¾ испарение — техн. випарування – дія

¾                    хим. випар, -у - речовина

Текст № 6

Расчет количества колошникового газа и дутья можно выполнять как по фактическим данным работающей печи (непосредственное измерение их трудно осуществить), так и предварительно для проектируемой плавки.

В первом случае определяется лишь количество колошникового газа и дутья. Расчет количества газа основан на балансе углерода. Выход газа определяется как отношение количества углерода шихты, переходящего в газ, к количеству углерода, содержащегося в 1 м3 колошникового газа, которое рассчитывается по анализу газа. В зависимости от удельного расхода кокса и состава дутья выход колошникового газа изменяется в широких пределах, но при обычном атмосферном дутье изменяется мало и составляет на 1 кг кокса 3,8–4,0 м3.

¾ предварительно – попередньо, заздалегідь (чого к чому)

¾ отношение – відношення (чого до чого)

¾ содержаться – міститися (от чого?)

¾ в зависимости – залежно (від чого ?)

¾ удельный – (фіз.) питомий, -а, -е

¾ предел – межа, -і

¾ составлять – становити – скласти

 

 

Текст № 7

Расчет количества дутья может быть основан на балансе азота, кислорода и углерода или кислорода и азота. По балансу азота расход дутья определяется как отношение количества азота в газе, внесенного дутьем (т.е. Разности между общим количеством азота в газе и азота, внесенного коксом), к содержанию азота в дутье. Как и выход газа, расход дутья в зависимости от расхода кокса и состава дутья изменяется в широких пределах, но при обычном атмосферном дутье его расход на единицу кокса колеблется в узких пределах (2,9–3,0 м3/кг). Рассчитанные значения расхода дутья и выхода колошникового газа используются затем для определения количества углерода, окисляющегося в печи и сгорающего у фурм (Сф).

Слова і словосполучення

¾ вносить – внести – вносити – внести

¾ колебаться – коливатися

¾ рассчитать значения – обрахувати – обраховувати значення, розрахувати – розраховувати

¾ затем – потім; далі; для того, щоб

¾ определить (по чему?) – визначити (за чим?)

 

Текст № 8

Для расчета количества и состава колошникового газа необходимо предварительно рассчитать шихту и иметь следующие исходные данные:

1. Состав летучих веществ кокса, добавок к дутью (если они даются).

2. Значения степени прямого восстановления железа и использования водорода, принимаемые в соответствии с условиями работы печи.

3. Определенные предварительным расчетом или принимаемые по опыту расход водородсодержащих добавок к дутью и содержание в дутье кислорода и влаги.

На основе этих данных рассчитывается расход дутья, выход и состав газа. Прежде всего, по балансу определяется количество углерода, окисляемого шихтой и дутьем и сгорающего у фурм (Сф). Затем рассчитываются количества кислорода и дутья, необходимые для сжигания углерода кокса и природного газа. Количество каждой составляющей колошникового газа определяется по балансу с учетом превращений, происходящих при движении газа от горна до колошника печи.

Слова і словосполучення

¾ исходный – вихідний, -а, -і

¾ летучий –(хім.) леткий, -а, -е

¾ в соответствии с условиями – відповідно до умов

¾ сжигать – спалювати/ спалити

¾ с учетом – із врахуванням

¾ определять – определить – визначати – визначити

¾ водородосодержащий – вуглецевомісткий, -а, -е

 

Текст № 9

Материальный баланс доменной плавки можно рассчитать для работающей печи или для проектируемых условий. При составлении баланса для работающей печи пользуются результатами измерений и анализов, для чего по возможности более точно учитывается за определенный отрезок времени (обычно за несколько суток) расход всех материалов, загруженных в печь, и полученных продуктов плавки, на основе чего определяется расход каждого материала и выход шлака, колошникового газа и пыли на единицу чугуна. Выход колошникового газа и расход дутья определяются расчетом. В связи с тем, что трудно получить точные данные о составе и расходах материалов и выходе продуктов плавки (ошибки при взвешивании, потери, колебания химического состава и др.), никогда не удается составить баланс так, чтобы величины прихода и расхода совпадали. Всегда имеет место то или иное расхождение (невязка).

Слова і словосполучення

¾ измерение – 1. вимірювання – дія; 2. вимір, -у

¾  по возможности – за можливістю

¾ определенный – визначений, -а,-е; певний, -а,-е

¾ сутки – доба, -и

¾ загружать / загрузить – завантажувати / завантажити

¾ взвешивать / взвесить – зважувати / зважити

¾ невязка (матем.) – відхил, -у

 

Текст № 10

Иногда, кроме общего материального баланса, рассчитывается баланс по отдельным компонентам шихты, позволяющий определить, в каком количестве данный компонент поступает в печь с отдельными материалами и как распределяется между продуктами плавки.

При расчете материального баланса для проектируемых условий оказывается достаточно данных, полученных расчетами шихты, колошникового газа и дутья. Баланс должен сходиться с весьма малой невязкой. Увеличение ее является результатом неправильного анализа сырых материалов (сумма содержания компонентов не составляет 100%) или ошибок в подсчетах.

В приложении для примера приводится расчет материального баланса для проектируемой плавки.

¾ поступать / поступить – надходити/ надійти

¾ оказаться / оказываться – виявитися/ виявлятися

¾ сходиться / сойтись – збігатися/ збігтися

¾ весьма – дуже, вельми

¾ приложение – 1. додаток, -у; 2. прикладення – дія; 3. прикладання – наук. дія; 4. (матем.) – застосування

¾ сырой - 1. техн. (влажный) – вогкий, -а, -е; сирий, -а, -е. 2. (необрат.) – сировий

Текст №11

Давление газа в горне может увеличиваться до определенных значений перепада давлений газов в горне и на колошнике (DРг-к), превышение которого вызовет тугой сход и даже подвисание шихты. Долгое время падение статистического давления по высоте печи считали почти равномерным. В последние годы на основе многочисленных замеров статистического давления на нескольких горизонтах по высоте доменных печей, работающих в различных условиях, установлено, что падение давления газов по высоте печи, как правило, неравномерно, а равномерное изменение давления газа по высоте является лишь частным случаем. Давление газа по высоте определяется потерями напора, которые, изменяясь с изменением структуры столба материалов и параметров газового потока, практически не могут изменяться равномерно по высоте печи.

Слова і словосполучення

¾ сход - 1.(техн) сход, -у 2.(спуск) спуск, -у

¾ подвисание - підвисання

¾ многочисленный - багаточисленний, -а, -е

¾ частный случай - поодинокий (окремий) випадок, -ку

¾ поток- потік, -оку

¾ увеличить / увеличиться- збільшуватися / збільшитися

¾ превышение- перевищення, перевищування - незак. дія

Текст№12

Прежде всего, площади сечения печи и температура газов, а значит и их объем и скорость, определяющие при прочных равных условиях потери напора газа, по высоте печи и структура столба материалов. В нижней части печи столб шихты практически представлен кусками кокса, в промежутках, между которыми стекает различное количество продуктов плавки неодинаковой вязкости. Поэтому потеря напора в нижней части печи в значительной мере определяется количеством и вязкостью шлака. Падение давления в верхней части печи в основном определяется качеством шихтовых материалов, особенно по кусковатости, и режимом их загрузки на колошник-оно будет меньше при сортированной шихте и периферийном движении газов, чем при содержащей мелочь шихте и ограниченном движении газов у стен.

Слова і словосполучення

¾ прежде всего - перше за все

¾ сечение - 1.матем., фізич., (поверхностей, тел, фигур) 2.матем. (ліній) - перетин, -у

¾ напор - напір, - у, напирання - дія; натиск, -у (нажим)

¾ представлен (чем?) – представлено (чим?)

¾ вязкий - в¢язкий, -а, -е

¾ в значительной мере - значною мірою

¾ кусковатость - (тех) грудкуватість, -ості, кускуватість, -ості

¾ мелочь - (техн. дрібняк), -ку

Текст№13

На рис.125 показано изменение статистического давления газов по высоте двух доменных печей, работавших в различных условиях. Печь А работала на сортированном агломерате, с высоким выходом шлака на единицу кокса. Шихта доменной печи Б содержала до 75% рядового агломерата и около 25% сырой руды. Печь Б работала с низким нагревом дутья, высоким расходом кокса и более низким, чем у печи А, выходом шлака на единицу кокса.

Кривые рис.125 иллюстрируют приведенные выше положения о неравномерном изменении давления газов по высоте печи и влиянии условий работы печи на потерю напора по высоте. Условия работы печи А обеспечивали более высокую газопроницаемость столба шихты в верхней половине печи, чем в нижней, в результате чего перепад давлений DРверх ( верхний перепад) между / горизонтом и колошником намного ниже, чем между горном и / горизонтом DРнижн ( нижний перепад). На печи Б, наоборот, падение напора в нижней части печи в соответствии с условиями работы ниже, чем в верхней.

Слова і словосполучення

¾ сортированный - сортований, -а, -е

¾ нагрев - нагрівання - дія; (ступень)- нагрів, -у

¾ рядовой - звичайний, -а, -е

¾ приведенный - наведений, -а, -е

¾ наоборот - навпаки

¾ влиять / повлиять – впливати / вплинути

¾ сортирование- сортування

Текст№14

Величина общего перепада давлений DРобщ (между горном и колошником) характеризует сопротивление всего столба шихты проходу газов. Но общий перепад давлений не позволяет судить о том, на каком участке высоты печи оказывается максимальное сопротивление, понижение которого дает возможность вести печь более форсированно. Эта задача решается определением частных перепадов, т.е. потерь давления на отдельных участках печи по высоте. Так, на печи А максимальное сопротивление движению газа оказывается в нижней части печи, а на печи Б- в верхней. Поэтому для форсирования печи А надо принимать меры, понижающие нижний перепад, а печи Б- верхний.

Слова і словосполучення

¾ сопротивление - опір, -у; опирания - дія

¾ проход - (техн.) прохід, -у проходження - дія;

¾ участок - ділянка; (прямий) відрізок, -а

¾ решать / решить задачу - розв’язати / розв’язувати задачу

¾ оказываться / оказаться - виявлятися / виявитися

¾ принимать / принять меры - вживати / вжити заходів

¾ потеря - втрата, -и

Текст № 15

Знание же частных перепадов, т.е. Перепадов давлений на отдельных участках печи по высоте, позволяет определить место печи по высоте, в котором столб материалов стал хуже проницаем для газа и вызвал подвисание шихты. Повышение нижнего и понижение верхнего перепадов при возрастании общего выше критических значений свидетельствует о том, подвисание вызвано возрастанием сопротивления движению газов в нижней части печи. В этом случае принимаются меры, понижающие нижний перепад давления и устраняющие причину, вызвавшую его возрастание.

При повышении верхнего, понижении нижнего и возрастании общего перепадов давлений в печи, указывающих на возникновение верхнего подвисания шихты, принимаются меры, понижающие сопротивление столба материалов в верхней части печи.

Слова і совосполучення

¾ проницаемый – проникний, -а, -е.

¾ Проницаемость – проникність, -ості

¾ Возрастание (техн.) – зростання

¾ Свидетельствовать – свідчити

¾ Устранять/ устранить – усувати/ усунути

¾ Повышение – підвищення, підвищування – незак.

¾ Понижение – (техн.) зниження

Текст № 16

В зависимости от соотношения констант скорости реакции и скорости диффузии процесс может лимитироваться скоростью реакции или скоростью диффузии. Как константа (Кn) скорости реакции, так и коэффициент (Д) диффузии увеличиваются с повышением температуры. Однако значение первой возрастает значительно быстрее, чем значение второго (рис. 99). Левее точки пересечения кривых 1 и 2 (кинетическая область) Д > Кn и скорость процесса ограничивается химической кинетикой процесса. Правее точки А Кn > Д и процесс лимитируется диффузией газа-восстановителя к реакционной поверхности и удалением в газовую среду продуктов восстановления (диффузионная область).

Слова і словосполучення

¾ соотношение – співвідношення

¾ пересечение – (техн.) перетинання, пересічення; матем. перетин, -у

¾ ограничивать – обмежувать / обмежити

¾ поверхность – поверхня, -і

¾ удаление – (фіз.) видаляння (усування) чого?, вилучення (з чого?)

¾ левее – ліворуч; зліва від (чого)

¾ правее – праворуч; справа від (чого)

¾ диффузионная область – дифузійна зона

Текст № 17

Поэтому увеличение размеров кусков руды и уменьшение скорости газового потока, затрудняя диффузию, переводят процесс в диффузионную область. В кинетической области в связи с низкой скоростью реакции процесс протекает по всей массе внутри слоя или куска. В диффузионной области скорость реакции по сравнению с коэффициентом диффузии возрастает настолько, что процесс протекает по мере подвода газа-восстановителя и отвода продуктов реакции, т. е. фронтально.

В реальных условиях доменной печи до температур 900-1000°С процесс лимитируется кинетическим звеном. Выше этих температур лимитирующим звеном становится диффузия, затрудняемая непрерывно утолщающимся слоем восстановленного железа и начинающимся спеканием, которое уменьшает пористость руды.

Слова і словосполучення

¾ кусок руды – шматок, -тка; (речовини) – грудка, -и

¾ внутри – всередині

¾ слой – шар, -у

¾ по сравнению с – порівняно з (чим)

¾ протекать / протечь – протікати/протекти

¾ звено – ланка, -и

¾ непрерывно – безперервно

¾ утолщаться/ утолститься – потовщуватися/ потовщитися

¾ спекание – спікання

¾ пористость – (фіз.) пористість (поруватість), -ост, (техн.) шпаристість (шпаруватість) – ості.

Текст №18

Таким образом, влияние пористости и размеров кусков на восстанавливаемость руд следует рассматривать совместно. Более пористая руда может быть в кусках больших размеров, размеры кусков плотной малопористой руды должны быть меньше. Кроме того, следует иметь в виду, что восстанавливаемость руд определяется не первоначальной величиной поверхности, а реакционной поверхностью, развивающейся к началу и в процессе развития восстановления. Удаление гидратов и разложение карбонатов увеличивает пористость руд и повышает их восстановимость (бурые железняки, сидериты). Закрытие части пор в результате оплавления руд, наоборот, сокращает реакционную поверхность и понижает восстановимость материала.

Слова і словосполучення

¾ совместно – спільно, разом

¾ плотный – цільний, -а, -е

¾ следует иметь в виду – слід мати на увазі

¾ первоначальный – початковий, -а, -е

¾ удалять / удалить – видаляти / видалити

¾ сокращать / сократить – скорочувати / скоротити

¾ восстановимость – відновлюваність, -ості

 

Текст № 19

Тепло нагретого дутья, заменяя часть тепла, выделяемого при горении углерода топлива у фурм, вызывает понижение расхода кокса на единицу чугуна. Причем тепло нагретого дутья позволяет заменить такое количество кокса, которое при сгорании выделило бы большее количество тепла, чем вынесено дутьем. Это связано с тем, что тепло нагретого дутья усваивается в печи полностью, так как не сопровождается образованием дополнительного количества газа, вносится непосредственно в горн и расходуется в нижней же части печи на восстановление элементов и перевод серы в шлак, на нагрев чугуна и шлака. Тепло нагретого дутья может быть потеряно ни с колошниковыми газами, ни с охлаждающей водой, ни в атмосферу.

Слова і словосполучення.

¾ связано - пов’язано

¾ усваивать / усвоить – засвоювати / засвоїти

¾ сопровождаться – супроводжуватися

¾ дополнительный – додатковий, -а, -е

¾ перевод – переведення – дія;

¾ топливо – паливо, -а

¾ расход – витрата, -и; витрачання – дія

 

 

Текст № 20

Тепло, выделившееся у фурм при сгорании углерода в окись углерода, полностью в печи не используется – часть тепла уносится через колошник, так как выделение его сопровождается образованием газа, покидающего печь с определенными температурой и теплосодержанием, теряется с охлаждающей водой и в атмосферу. Таким образом, полезно используется в печи только часть тепла, выделяющегося при сгорании углерода у фурм.

Поэтому, если тепловой к. п. д. печи Кт = 0,8, а горячим дутьем вносится 400 кдж тепла, то расход углерода на горение сократиться на такое количество, которое выделило бы тепла 400 : 0,8 = 500 кдж. При понижении нагрева дутья расход углерода увеличится аналогично.

Слова і словосполучення

¾ часть – частина, -а

¾ так как – тому що

¾ покидать / покинуть – залишати / залишити

¾ таким образом – таким чином, отже

¾ теплосодержание – тепловміст, -у

¾ использовать – використовувати / використати

¾ охлаждающий – охолоджувальний, -а, -е

Текст №21

Повышение нагрева дутья вызывает снижение расхода кокса, а значит и уменьшение количества газов на единицу чугуна. Меньшее количество газов, встречая то же, что и при холодном или менее нагретом дутье, количество материалов, передает им то же количество тепла, вследствии чего газы охладятся больше и покинут печь с более низкой температурой. Температура колошниковых газов с нагревом дутья уменьшится еще и потому, что при более высокой температуре в горне увеличивается теплопередача от газов к материалам в нижней части печи, в результате чего в шахту и на колошник газы приходят охлажденными в большей степени. Уменьшение выхода колошниковых газов и понижение их температуры обеспечивает понижение уноса тепла из печи, т.е. сокращение расхода тепла в печи.

Слова і словосполучення

¾ вследствии - внаслідок

¾ охладиться / охлаждаться - охолодитися / охолоджуватися

¾ теплопередача - теплопередавання- дія; теплопередача, -і

¾ охлажденный - охолоджений, -а, -е

¾ обеспечить / обеспечивать – забезпечити/ забезпечувати

¾ унос – (техн) винесення

¾ в большой степени - у значній мірі

Текст№22

Уменьшение расхода кокса, вызываемое нагревом дутья, уменьшает выход шлака вследствии понижения прихода золы, расход флюса на ее ошлакование и приход в печь серы. В связи с этим уменьшается расход тепла, унесенного со шлаком, и тепла на разложение флюса и перевод серы в шлак. Кроме того, уменьшается количество дутья, содержащего водяные пары. Все эти изменения способствуют экономии тепла в печи.

Повышение нагрева дутья вызывает и увеличение расхода тепла в печи. При повышении нагрева дутья температуры в горне возрастают, что вызывает усиление восстановления в чугун кремния и марганца, идущего с большим поглощением тепла, а также повышение температуры чугуна и шлака, увеличивающее расход тепла в печи.

Слова і словосполучення

¾ зола – (техн.) зола

¾ пар - пара, и( мн.ч. пари, -ів )

¾ способствовать – сприяти

¾ усилять / усилить – посилювати / посилити

¾ ошлакование – обшлакування

¾ усилять – усилить – посилювати – посилити

¾ горн –горно, -а

 

Текст № 23

Для определения относительной єкономии тепла, выделяемого в печи сжиганием углерода кокса, М. А. Павлов предложил уравнение:

                                                                                           

Где Е – экономия тепла, выделяемого в печи при сжигании кокса, отнесенная к общему расходу тепла на единицу чугуна; Vд – объем дутья на единицу чугуна, м3; Сд – теплоемкость дутья, кдж/(м3×град); tд – температура дутья, °С (tд – абсолютное значение температуры, если экономия исчисляется в сравнении с работой на холодном дутье, и число градусов, на которое возросла температура, если экономия исчисляется от повышения температуры); Q – алгебраическая сумма разностей всех статей расхода тепла на единицу чугуна при обычном (или менее нагретом) и нагретом дутье, кдж; W – общий расход тепла в печи на единицу чугуна, кдж.

Анализ уравнения (10.1) показывает, что значение Е изменяется не только с изменением количества тепла нагретого дутья, но и величины Q.

Слова і словосполучення.

¾ уравнение – (матем.) рівняння

¾ объем – (фіз.) об¢єм, -у; обся, -у

¾ исчислять / исчислить – обчислювати/ обчислити

¾ разность – (мат.) різниця, -і

¾ предлагать / предложить – запропоновувати/ запропонувати

¾ относительный – відносний, -а, -е

 

 

Текст № 24

Принято считать, что степень восстановления руд примерно обратно пропорциональна среднему линейному размеру куска. Так, увеличение размеров кусков малопористых руд от 10 до 30 мм вызывало понижение степени восстановления с 82-88 до 6-12% и пористых руд от 10 до 50 мм – соответственно с 82-8 до 54-56%. Однако восстановимость определяется не только размером куска, но и пористостью. Исследованиями установлено, что увеличение пористости руды с 10 до 30 и 66% вызывало увеличение относительной восстановимости водородом при 800о С соответственно с 15,4 до 29,4 и 57,1 и уменьшение времени достижения 90-процентного восстановления соответственно с 65 до 34 и 17,5 мин.

Восстановимость руды в условиях доменной печи снижается при уменьшении размеров кусков ниже определенного предела, например, ниже 3-5 мм, хотя реакционная поверхность при этом и возрастает. Это обусловлено понижением газопроницаемости слоя мелкой руды, в результате чего движение газа в слое затрудняется, и обработка руды газом ухудшается. Это является одной из причин необходимости окускования рудной мелочи и концентратов обогащения.

Слова і словосполучення.

- примерно – приблизно

- обратно пропорциональный – (мат.) обернено пропорційний

- обуславливать/ обусловить – зумовлювати/ зумовити

- мелкий – дрібний, -а, -е

- ухудшаться/ ухудшить – погіршувати/ погіршити

- обогащение – збагачення

Текст № 25

Скорость восстановления железа из окислов, определяемая, количеством кислорода, отданного восстановителю в единицу времени, зависит от качества железорудных материалов, температуры, при которой происходит восстановление, скорости, состава газа-восстановителя и др. Влияние этих факторов на восстановимость железорудных материалов, установленное многочисленными исследованиями, объясняется на основе механизма и кинетических закономерностей восстановительного процесса.

Качество железорудных материалов характеризуется размером кусков, пористостью, минералогическим составом и некоторыми другими показателями, влияющими на скорость восстановления окислов железа в доменной печи.

Увеличение размеров кусков железорудного материала вызывает уменьшение поверхности соприкосновения окислов с газом-восстановителем, удлиняет путь движения газов к центру куска и увеличивает время, необходимое для достижения температур в центре куска, при которых возможно протекание восстановительных реакций.

Слова і словосполучення.

- происходить – відбуватися

- показатель – показник, -а

- железорудный – залізорудний, -а, -е

- соприкосновение – зіткнення

- удлинять / удлинить – подовжувати / подовжити

- фактор – чинник, -а; фактор, -у

- состав – техн. 1. ( совокупность частей) склад, -у

-                   2. (вещества) речовина, -и

-                   3. (смесь) суміш, -і

Текст № 26

При расчете теплового баланса действующей печи потери тепла с охлаждающей водой могут быть определены замерами расхода и нагрева охлаждающей воды. Потери тепла во внешнее пространство определяются по разности прихода тепла и расхода по всем предыдущим статьям. Если количество воды или ее нагрев учесть не удается, потери тепла с водой объединяются с потерями по статье 9 и определяются по разности прихода и расхода тепла. При расчетах баланса для проектируемой плавки статьи 8 и 9 объединяются.

По данным теплового баланса вычисляется одна из важнейших характеристик работы доменной печи – тепловой коэффициент полезного действия, равный отношению используемого тепла к выделившемуся, Кт = . Для определения Кт от суммы баланса, принятого за 100%, вычитаются потери тепла с колошниковым газом, пылью, с охлаждающей водой и потери во внешнее пространство.

Слова і словосполучення.

- пространство – простір, -у

- предыдущий – попередній, -я, -є

- учитывать / учесть – враховувати/ врахувати

- коэффициент полезного действия – коефіцієнт корисної дії

- определять / определить по чему – визначати/ визначити за чим

Текст №27

Активный- вес движущейся шихты подсчитывается по формуле

                                             Ра= Р – (F1+F2+F3),                       (4.1)

Где Р — вес шихты; F1- сила трения шихты о стенки печи ( с учетом ее профиля) и силы внутреннего трения материалов сила потока газов; F3- подъемная сила, возникающая при повышении уровня жидких продуктов плавки в горне.

Рассчитать величину активного веса, пользуясь выражением (4.1) не представляется возможным, так как значения входящих в него составляющих не поддаются точному определению. Анализ выражения (4.1) позволяет установить, что активный вес движущейся шихты в основном определяется значением подъемной силы газового потока F2. В самом деле, при неизменных шихтовых условиях и установившейся работе печи значения P, F1, F3 будут практически неизменными или изменяющимися на небольшую величину за сравнительно продолжительное время, так что их можно принять в этом случае постоянными.

Слова і словосполучення

¾ вес – вага, -и

¾ трение –тертя

¾ подъемная сила – піднімальна сила

¾ жидкий – рідкий, -а, -е

¾ представлять/ представить – уявляти/ уявити

¾ в самом деле- насправді

¾ установившаяся работа – стала( усталена ) робота

¾ продолжительный – тривалий, -а,-е

Текст№28

Хотя значение подъемной силы газов (F2) для условий работающей печи не поддается прямому определению, ее можно заменить пропорциональным ей перепадом статистического давления газов в печи, т.е. разностью давлений газа в горне на уровне фурм и на колошнике над поверхностью засыпи.

На основе изложенного опускание материалов в печи можно представить следующим образом. Так как опускание материалов возможно лишь при продолжительном значении активного веса, нормальное движение шихты происходит лишь до достижения определенного перепада давления (пропорционального силе F2). Превышение некоторого критического значения перепада давления (различного для разных условий) будет способствовать приближению активного веса к нулю, при этом плавный сход шихты нарушится, возникнут подстои и подвисания шихты.

Слова і словосполучення

¾ уровень – рівень, -я

¾ засыпь – засип, -у

¾ изложенный – викладений, -а. –е

¾ происходить/ произойти – відбуватися / відбутися

¾ положительный – (техн. Фіз.) позитивний, -а, -е; (матем.) додатний, -а, -е.

Текст № 29

Подъемную силу газов можно сохранить или даже понизить и при увеличении расхода дутья. Это достигается применением газопроницаемой шихты и повышением давления газов в рабочем пространстве.

Применение сортированной, не содержащей мелочи, шихты, увеличивая сечение свободных для прохода газов каналов и уменьшая скорость газов, вызывает понижение перепада давлений, а значит, позволяет повысить расход дутья до достижения прежней потери напора, при которой активный вес шихты был положительным.

С повышением давления в рабочем пространстве уменьшается объем и скорость газов в печи, в результате чего понижается перепад давлений, что позволяет увеличить расход дутья в единицу времени без снижения активного веса шихты и нарушения ее движения.

Слова і словосполучення

¾ сохранять / сохранить – зберігати/ зберегти

¾ применение – застосування, застосовування – незак. дія;

¾ прежний – попередній, -я, -є, - колишній, -я, -є

¾ достигать / достичь – досягати/ досягти

¾ напор – (техн.) напір, -у; напирання – дія; натиск, -у

¾ движение – рух, -у

¾ газопроницаемый – газопроникнений, -а, -е

Текст № 30

Так как, соотношение между силами, способствующими и препятствующими опусканию материалов в отдельных сечениях печи неодинаково, то и скорости опускания материалов по сечению печи различны. Скорости опускания не одинаковы и на разных горизонтах печи, так как площадь сечения печи по высоте неодинакова.

Различные по крупности и плотности материалы движутся вниз неодинаковыми скоростями. Более тяжелые и мелкие материалы, просыпаясь между кусками, движутся с большими скоростями, более легкие и крупные – с меньшими, а мелкие и легкие частицы даже выносятся газами из слоя шихты. При переходе материалов в жидкое состояние скорость их опускания увеличивается и становится тем выше, чем выше температура и подвижность (текучесть) жидкости.

Слова і словосполучення

¾ препятствовать – перешкоджати/ перешкодити

¾ плотность – (фіз. техн.) цільність, -ості; (про рідину) густина, -и

¾ частица – частка, -и

¾ состояние – стан, -у

¾ подвижность – рухливість, -ості

¾ текучесть – плинність, -ості; текучість, -ості; плинність металу.

¾ опускание – опускання; випускання, пропускання.

 

Укладач: ст. викладач Гречаниченко Л. В.

 

ТЕКСТИ

Зі спеціальності

« Металознавство» (МТ )

Текст № 1

В последнее время все более широкое применение в каче­стве конструкционных материалов находят неметалличе­ские, главным образом, синтетические полимерные ма­териалы, производство которых расширяется с каждым годом.

С давних пор использовались такие традиционные естественные материалы, как дерево, стекло, а также по­лимерные материалы естественного происхождения (хлопок, шелк, шерсть, кожа, натуральный каучук). Но особенно расширился класс этих материалов с освоением производства синтетических полимеров, получаемых путем химической переработки угля, нефти, газов, горю­чих сланцев и др.  

 

                       Слова і словосполучення

в последнее время – останнім часом;

расширять/расширить – розширити/розширюване;

естественные материалы – природні матеріали;

происхождение – походження;

хлопок – бавовна;

шелк – шовк;

шерсть – шерсть;

натуральный каучук – натуральний каучук;

полимеры, получаемые путем химической переработки угля – полімери, які отримують методом хімічної переробки вугілля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Текст №2

Главная особенность полимеров заключается в том, что они обладают рядом свойств, не присущих металлам, и могут служить хорошим дополнением к металлическим конструкционным материалам либо быть их замените­лями.

Для продовольственного машиностроения синтетичес­кие полимеры являются очень перспективными конструк­ционными материалами вследствие их высокой коррози­онной стойкости, износостойкости, малой плотности (во многих случаях они нетоксичны). Полимерные материа­лы с успехом заменяют цветные металлы и сплавы, ис­пользуемые в узлах трения, для деталей исполнительных механизмов (формующие барабаны, захваты, толкатели) и в других изделиях.

 

Слова і словосполучення

заключается – міститься;

обладать – мати;

свойства – властивості;

не присущие материалам – … не властиві матеріали;

заменить – замінювач;

машиностроение – машинобудування;

износостойкость – зносостійкість;

сплав – сплав;

узлы трения – вузли тертя;

формующие – формувальні;

захват – захват;

толкатели – штовхачі

 

Текст №3

Пластические массы

Среди основных используемых промышленностью полимерных материалов (пластмасс, волокон, синтетических каучуков и лакокрасочных покрытий) пластические мас­сы занимают первое место.

Предполагают, что в ближайшее время объем произ­водства пластмасс сравняется с производством стали. Это объясняется тем, что производство пластмасс бази­руется на полимерах, получаемых из дешевых и массо­вых источников сырья, таких как нефть, природный газ, уголь. Высокопроизводительные методы изготовления деталей из пластмасс делают их экономически выгодны­ми. Имеется широкая возможность изменения свойств пластмасс путем использования различных наполните­лей. Так, газонаполненные пластики обладают хороши­ми звукоизолирующими свойствами, сочетают хорошую теплопроводность с очень малой плотностью. Различные стеклопластики, углетекстолиты и другие пластмассы сочетают малую плотность с высокой прочностью, дости­гающей иногда прочности стали.

 

Слова і словосполучення

используемые – які використовуються;

лакокрасочное покрытие – лакофарбове покриття;

предположить/предполагать – припускати/припустити;

сырье – сировина;

высокопроизводительный – високопродуктивний;

выгодный – вигідний4

звукоизолирующий – звукоізолюючий;

сочетать – поєднувати;

плотность – щільність

 

Текст № 4

При ионной полимеризации активными центрами яв­ляются ионы (анионы, катионы). Существуют катионная и анионная полимеризация, которая протекает при со­действии катализаторов. Полимеризация — один из основных способов получения (синтеза) полимеров. Большинство используемых в технике карбоцепных по­лимеров получают путем цепной полимеризации соответ­ствующих мономеров.

Второй способ синтеза полимеров—поликонденсация. При этом методе высокомолекулярные полимеры полу­чаются по множеству различных механизмов.

Слова і словосполучення

при ___ полимеризации – під час ___ полімеризації;

является – є;

при содействии – за сприяння;

соответствующий – відповідний;

по множеству – через безліч

 

Текст №5

По своей структуре полимеры могут иметь и аморф­ное, и кристаллическое строение. При кристаллизации полимера к растущему кристаллу сразу присоединяется не отдельный атом и даже не отдельная молекула, а де­лая пачка макромолекул. Но поскольку подвижность та­кой пачки мала, то скорость кристаллизации полимера существенно ниже, чем скорость кристаллизации металла. Из-за этой же малой подвижности макромолекул, поли­меры можно легко переохладить до комнатной температу­ры без кристаллизации. В этом случае и образуется стек­лообразное (аморфное) состояние полимера.

При кристаллизации полимеров молекулы (макромо­лекулы) выстраиваются упорядочении в более сложные агрегаты—пачки, пластины, волокна.

 

Слова і словосполучення

по своей структуре – за своєю структурою;

строение – будова;

к растущему кристаллу – до кристалу, який росте;

подвижность – рухомість;

из-за этой подвижности – через цю рухомість;

стеклообразное – склоподібне;

выстраиваться/выстроится – вишикуватися

 

 

Текст № 6

Но часто реальная структура полимера не является строго упорядоченной— кристаллической. Кристаллические участки полимера чередуются с неупорядоченными — аморфными участка­ми полимера. Правда, даже в этих аморфных участках имеется определенный порядок.

В полимерах в сильной степени проявляются релак­сационные процессы, т. е. процессы перехода из нерав­новесного состояния в равновесное, протекающие под действием приложенного поля (силового, электрического и др.). Особенно заметно процессы релаксации протека­ют при повышенных температурах. Релаксационные про­цессы в значительной степени определяют поведение полимеров под нагрузкой.

 

Слова і словосполучення

упорядоченная – упорядкована;

участок – ділянка;

чередовать – чергувать;

релаксационные процессы – релаксаційні процеси;

протекать – відбуватися;

нагрузка – навантаження

 

 

Текст № 7

Стеклообразным называют состояние полимера, ког­да рост нагрузки после достижения предельной упругой деформации приводит к хрупкому разрушению тела. Такое поведение характер­но для деформации, осуще­ствляемой ниже температу­ры Тхр (температура хруп­кости) либо когда дефор­мацию проводят с высокой скоростью.

Высокоэластичным назы­вают состояние, при котором в полимерах под действием приложенных напряжений распрямляются сегменты ма­кромолекул и деформации могут быть достаточно боль­шими.

 

Слова і словосполучення

достижение – досягнення;

предельный – граничний;

упругий – пружний;

приводить/привести – вести;

хрупкий – ламкий;

приложенный – прикладний;

напряжение – напруження;

распрамлять/распрямить – розпрямляти/розпрямити

 

Текст № 8

Однако перемещения молекул друг относительно друга не происходит; после снятия нагрузки макромолекулы снова скручиваются и размеры тела восстанавливаются. Восстановление раз­меров тела происходит со скоростью, определяемой усло­виями релаксации. При повышении температуры дефор­мации выше Тт макромолекулы приобретают возмож­ность относительного смещения, которая не устраняется после снятия нагрузки. Поведение полимера на этой ста­дии деформации называется вязкотекучим.

Каждое из указанных состояний достигается для данного полимера при различных температурах и условиях эксплуатации. В зависимости от изменения указанных параметров один и тот же полимер может находиться в различных состояниях. В качестве конструкционных полимерные материалы используют обычно в стеклооб­разном состоянии. Однако их широко применяют и в вы­сокоэластичном состоянии (резиновые изделия).

 

Слова і словосполучення

перемещение – пересування;

скручивать/скрутить – скручувати/скрутити;

восстанавливать/восстановить – відновляти/відновити;

приобретать/приобрести – набувати/набути;

смещение – зміщення; зсовування;

устранять/устранить – усувати/усунути;

вязкотекучесть – в’язкотекучість; 

резиновые изделия – гумові вироби

 

Текст № 9

Штампованные изделия из полиэтилена формуются при 130—150 °С с последующим охлаждением. Центробежным литьем из полиэтилена изготавливают трубы. В ка­честве электроизоляционного материала полиэтилен при­меняют в радиотехнике, телевидении, кабельной про­мышленности, для пропитки тканей, бумаги, древесины. Полиэтилен является экологически безвредным, поэтому его применяют в медицине, жилищном строительстве, в продовольственном машиностроении и для производст­ва товаров народного потребления. Изделия из полиэти­лена могут подвергаться сварке и пайке.

 

Ї

Слова і словосполучення

литье – лиття;

последующий – наступний;

центробежный – цент обіжний;

пропитка – просочування, просочення;

древесина – деревина;

безвредный – нешкідливий;

потребление – споживання;

сварка – зварка, зварювання;

пайка – пайка

Текст № 10

Полипропилен. Полипропилен является продуктом полимеризации пропилена.

Технологический процесс производства полипропилена во многом сходен с производством полиэтилена низкого давления. Полипропилен имеет более высокую прочность при растяжении, чем полиэтилен, обладает высокой ударной вязкостью. Разрушающее напряжение при растяже­нии составляет 25-40 МПа, максимальная темпера эксплуатации без нагрева 150°С, диэлектрическая проницаемость при 50 Гц равна 2,1-2,3. Недостатком про­пилена является его низкая морозостойкость.

 

Слова і словосполучення

сходен – схожий, подібний;

растяжение – розтягування;

при растяжении – під час розтягування;

ударная вязкость – ударна в’язкість;

разрушающий – руйнівний;

проницаемость – проникність;

недостаток – недолік, вада;

во многом – багато в чому

 

Текст № 11

Пропилен перерабатывается штамповкой, литьем под давлением, пневматическим и вакуумным прессова­нием, его можно сваривать, напылять на металл, ткань, картон.

Он легко подвергается механической обработке — на токарных, фрезерных, сверлильных станках. Пропилен применяют для изготовления труб, пленки, синтетическо­го волокна. Это волокно очень прочное, и его применяют для изготовления бытовых и технических тканей, для из­готовления канатов. Пленки из пропилена обладают высокой прозрачностью, теплостойкостью, имеют малую газо- и паропроницаемость. Полипропилен применяют также и для изготовления пористых материалов — пено-пластов.

Слова і словосполучення

напылять – напилювати;

подвергаться – піддається;

сверлильный станок – свердлильний верстат;

прочный – міцний;

прозрачность – прозорість

 

Текст № 12

Для придания полимерам тре­буемых технических свойств, часто используют модифи­кацию полимеров. В частности, при хлорировании и фто­рировании полиэтилена получают полифторхлорэтилен. Он характеризуется высокими электроизоляционными свойствами, хорошей химической стойко­стью и теплостойкостью, охрупчивается лишь при темпе­ратуре ниже —120 °С. Фторопласт-3 применяют для из­готовления электроизоляционных деталей, работающих при высоких температурах, коррозионностойких труб, мембран и других изделий.

 

Слова і словосполучення

придание – надання;

требуемый – вимагиємий;

в частности – зокрема;

хлорирование – хлорування;

охрупчиваться – стає ламким;

коррозионностойкий – корозостійкий

Tекст № 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

К числу модифицированных полимеров относится и политетрафторэтилен (фторопласт-4), обладающий исключительной стойкостью против любых растворите­лей, низким коэффициентом трения, хорошими электро­изоляционными и диэлектрическими свойствами. Рабо­чие температуры находятся в интервале от —269 до +260°С. Такой полимер применяют для изготовления стойких покрытий, пленок, волокон, подшипников не тре­бующих смазки, электротехнических и радиотехнических деталей. Недостатком фторопласта-4 является низкая твердость, склонность к ползучести и отслоения его час­тиц при контактной нагрузке.

 

Слова і словосполучення

к числу – до числа;

обладающий – що (який) має;

исключительно – виключно;

любой – будь-який;

растворитель – розчинник;

смазка – змазування;

склонность – схильність, нахил;

ползучесть – повзучість;

отслоение – відшарування

 

Текст №14

На основе пластиката путем добавления стабилиза­тора, красителей и других веществ изготавливают раз­личные виды продукции. К их числу относится винилит-тонкая хлопчатобумажная ткань, покрытая с одной стороны пластикатовой пленкой. Ее применяют для изго­товления плащей, накидок, галантерейных изделий. Линолеум — пластикат с наполнителями. Изготавлива­ют в виде рулонов и листов, как без основы, так и на тка­невой основе.

 

Слова і словосполучення

добавление – додавання;

краситель – барвник;

хлопчатобумажный –

покрытый – який (що) покривається;

наполнитель – наповнювач;

тканевая основа – тканина основа

 

Текст № 15

В последнее время широко стали выпускать слоистый поливинилхлорид. Он состоит из листа винипласта тол­щиной 1 мм и листа пластиката толщиной 2 мм. Полу­чается прессованием нагретых листов в один монолист. Он обладает лучшим сочетанием теплофизических и механических свойств. Применяют для футеровки емкостей химических аппаратов. Иногда слоистый поливинилхло­рид армируют металлом и получают так называемый металлокорд. Этот материал стоек к агрессивным сре­дам, сохраняет свою форму при температурах до +95 °С и не растрескивается при —40 °С. К числу других металлопластиков относится ставинил, представляющий собой стальной лист, покрытый слоистым поливинилхлоридом.

 

Слова і словосполучення

в последнее время – останнім часом;

слоистый – шаруватий;

толщина – товщина;

прессование – пресування;

сочетание – поєднання;

среда – середовище;

представляющий собой – який (що) являє собою

 

Текст № 16

Полимётилметакрилат (органическое стекло). Этот материал получается на основе метакриловой кислоты в виде пластифицированного и непластифицированного полиметилметакрилата, заливаемого в формы из литого силикатного стекла. Органическое стекло обладает вы­сокой механической прочностью (плотность 1,18— 1,19 г/см3), отсутствием хрупкости вплоть до температур —60 °С. Органическое стекло толщиной 3 мм пропускает до 91—92 % ультрафиолетовых лучей (силикатное лишь 0,6—3 %), большую часть инфракрасных лучей, до 75Д видимую часть света. Обладает хорошими диэлектриче­скими свойствами и стойкостью к старению в естествен­ных условиях. Под действием внешних сил в органическом стекле образуются трещины, которые часто образу­ют полости внутреннего отражения (так называемое «серебрение» органического стекла).

 

Слова і словосполучення

пластифицированный – пластифікований;

заливаемый – який (що) заливається;

плотность – густина;

отсутствие – відсутність;

вплоть – впритул;

лучи – промені;

полости – порожнини;

отражение – відображення;

серебрение – сріблення

 

Текст № 17

Термореактивные пластмассы отличаются от термопластов повышенной теплостойкостью, практически полным отсутствием ползучести под нагрузкой при обычных температурах, постоянством физико-механических свойств в интервале температур их эксплуатации. Как правило, термореактивные (отверждающиеся) пластмассы в сво­ем составе наряду со связующим элементом (смолой) содержат различные наполнители — порошковые, волок­нистые или слоистые.

Большинство термореактивных пластмасс получается на основе фенолформальдегидных и фенолальдегидных полимеров. При термической деструкции полимеров это­го типа образуется углеродистый остаток (так называе­мый кокс), обладающий высокой термостойкостью.

Слова і словосполучення

ползучесть – повзучість;

связующий – зв’язувальний, зв’язуючи;

углеродистый остаток – вуглецевий залишок

 

 

Текст № 18

Разнообразные пластические массы на основе фенол-альдегидных и фенолформальдегидных полимеров получили название фенопластов.

В промышленности наиболее широко применяют прессованные материалы на основе фенолформальдегид­ных полимеров. В зависимости от характера применяе­мого наполнителя и степени его измельчения все прессо­ванные материалы делятся на три группы; пресс-порош­ки, волокиты и слоистые пластики.

Слова і словосполучення

разнообразные – різноманітні;

измельчение – здрібнювання, здрібнення

 

Текст № 19

Пресс-материалы с порошковым наполнителем. Ихприменяют для изготовления как технических, так и бы­товых изделий. Те или иные свойства достигаются за счет варьирования применяемых полимеров, наполнителей, отвердителей, а также красителей и различных специ­альных добавок. Основную роль здесь играет фенолфор-мальдегидный олигомер. От характера наполнителя за­висят механическая прочность, теплостойкость, химическая стойкость и диэлектрические свойства. Из числа органических наполнителей наиболее часто применяют древесную муку. Но пресс-материалы с этим наполни­телем резко ухудшают свойства при температурах близ­ких к 200 °С.

 

Слова і словосполучення

варьирование – вар’їровання;

отвердитель – відтверджувач;

добавка – добавка;

древесная мука – деревина, древесна мука;

ухудшение – погіршувати

 

 

Текст № 20

К волокнистым пресс-материалам относятся также и асбоволокнистые материалы, получаемые смешением О фенолформальдегидной смолы и асбестового волокна. Асбестовое волокно плохо смачивается и обволакивается полимером, поэтому материал многократно пропускают через валки. Асбомассы обладают хорошими фрик­ционными (тормозными) свойствами и хорошей тепло­стойкостью, но по водостойкости и диэлектрическим свой­ствам уступают пресс-порошкам. Асбомассы имеют срав­нительно невысокую прочность при растяжении и малую текучесть при прессовании, поэтому изготовление из них тонкостенных деталей затруднено.

 

Слова і словосполучення

смешение – змішування;

смачиваться – змачуватися;

обволакиваться – обволікати;

многократно – багаторазово;

уступать – поступитись

 

 

Текст № 21

При наполнении фенолформальдегидной смолы стек­лянным волокном получается материал, называемый стекловолокнитом. Стеклянное волокно создает высокие и физико-механические свойства, а смола — хорошие ди-электрические свойства и химическую стойкость.

Изготовление стекловолокнитов осуществляют путем пропитки и сушки стеклянного волокна. В готовых из­делиях содержание смолы 28 — 32 %, летучих веществ 2-г-5%. Стекловолокниты обладают высокой удельной прочностью, т. е. прочностью отнесенной к плотности, хорошо сопротивляются вибрационным и знакоперемен­ным нагрузкам, коррозии, воздействию микрорганизмов.

 

Слова і словосполучення

стекловолокниты – скловолокніти;

летучие вещества – летючі, летучі речовини;

удельная прочность – питома міцність;

знакопеременный – знакозмінний

 

 

Текст № 22

В формировании прочностных свойств важную рол играет толщина волокна: чем тоньше стеклянное волок­но, тем выше прочность на изгиб, но ниже ударная вяз­кость. На свойства стекловолокнитов оказывает влияние ^и состав стеклянного волокна: щелочные (известково-натриевые) стекла дают материалы с высокой кислото-стойкостью, слабощелочные (боросиликатные) стекла — материалы с хорошими диэлектрическими свойствами и хорошей водостойкостью.

Механические свойства стекловолокнитов зависят также от состояния волокна: так, если оно нарезано и распущено, то ав при растяжении составит 300 МПа, а при сжатии ~1300 МПа; если же непрерывные нити ориентированы по, направлению приложения нагрузки

 

Слова і словосполучення

изгиб – згин, вигин;

щелочной – лужний;

известь – вапно;

стекла – скло;

сжатие – стинення

 

Текст № 23

Гетинаксы. Широко применяют в электро- и радио­промышленности, особенно при производстве печатных схем для радиоприемников и телевизоров, для изготовления деталей программных и счетно-решающих устройств. Гетинаксы стойки против жиров и минераль­ных масел, слабо реагируют с уксусной, соляной, фос­форной кислотами, но против действия сильных кислот и горячих щелочей — нестойки.

Физико-механические свойства гетинаксов характери­зуются следующими показателями: плотность составля­ет 1,3—1,4 г/см3; разрушающее напряжение при растя­жении 80 МПа, при сжатии 130—250 МПа; ударная вяз­кость (перпендикулярно слоям) 80—150 кДж/м2.

 

Слова і словосполучення

печатный – друкований;

радиоприёмник – радіоприймач;

счетно-решающий – лічильно-вирішальний;

устройство – улаштування;

масло – масло;

уксус – оцет

 

Текст № 24

Асботекстолиты. Это слоистые пластики, изготавли­ваемые из асбестовой ткани (хризотилового асбеста), пропитанной водно-спиртовым раствором резольного олигомера, и подвергнутые горячему прессованию. Отличаются высокой теплостойкостью, но диэлектрические по­казатели у них ниже, чем у других слоистых пластиков. Их применяют, главным образом, для изготовления тор­мозных устройств, прокладок, деталей турбогенераторов и различных устройств, работающих при низких напря­жениях и повышенных температурах. Плотность асботекстолитов составляет 1,7 г/см3, разрушающее напря­жение при статическом изгибе 110 МПа, ударная вяз­кость не менее 350 кДж/м2.

           

Слова і словосполучення

раствор – розчин;

подвергнуть, подвергнутые – зазнати, які зазнали;

тормоз – гальмо;

тормозной – гальмовий;

напряжение – напруга

                                                                                                                                                                                                                                                               

Текст № 25

Стеклотекстолиты. Это слоистые пластики, в которых наполнителем является стеклянная ткань. В качестве связующей массы в стеклотекстолитах применяют раз-личные клеи БФТ (состоят из фенол форм альдегидныхолигомеров, поливинилхлоральэтилаля и этилового эфи­ра ортокремниевой кислоты) или клеи БФ (фенолфор-мальдегидные олигомеры и поливинилбутираль). Опти­мальные физико-механические показатели стеклотексто-литов получаются при содержании связующей массы порядка 26—33 % (по сравнению с 46—54 % для тексто-литов). Свойства стеклотекстолитов в значительной степени зависят от типа вязки стеклянной ткани.

 

Слова і словосполучення

клей – клей;

связующий – які зв’язують

 

Текст № 26

Пенополистирол. Его получают из эмульсионного по­лимера прессовым и беспрессовым методами. Пенополи­стирол применяют для теплоизоляции железнодорожных вагонов, холодильников и т. п. Для производства изде­лий, контактирующих с пищевыми продуктами, исполь­зуют обычно суспензионный полистирол.

При получении пенополистирола прессовым методом (пенополистирол марок ПС-1 и ПС-4) используют эмуль­сионный тонкодисперсный полистирол, смешивают его с порообразующим компонентом (например, динитрилом азобис-изомасляной кислоты), прессуют, а затем вспе­нивают в специальных обогреваемых камерах. Если же пенополистирол получается беспрессовым методом из блочно-суспензионного стирола, он называется стиропор. Его полимеризацию проводят при 70 °С с непрерывным перемешиванием

 

Слова і словосполучення

пища – їжа;

прообразующий – пороутворюваний

 

Текст № 27

Пенополистирол имеет структуру за­шей пены, он стоек к действию влаги, агрессивных минеральных сред (кроме концентрированной азотной кислоты). Пенополистирол, полученный беспрессовым методом, обладает более высокой химической стойко­стью. Устойчив он также и в биологическом отношении — не гниет, стоек к действию грибков и бактерий, не по­вреждается грызунами.

Прочность пенополистирола зависит от размера, фор­мы и прочности стенок пор. Механические свойства бес­прессового пенополистирола ниже, чем прессового.

Беспрессовый Пенополистирол маркируют ПСВ или ПСВ-С. При растяжении пенополистирола ПСВ разру­шающее напряжение составляет лишь 50—60 % от на­пряжения, требуемого для разрушения пенополистирола марки ПС-4 (прессового). Причем у марки ПС-1 лучшие диэлектрические свойства, чем у ПС-4. Пенополистиро-лы могут работать в области температур до 60—75 °С.

 

Слова і словосполучення

застывшая – що (яка) застигла;

гнить – гнити;

повреждение – пошкоджувати;

маркировать – маркувати;

разрушающий – руйнівний;

причем – причому, причім

 

Текст № 28

Недостатком пенополистирола является присутствие в нем горючего порообразователя, например изопентана. Уменьшить или вовсе устранить эту опасность удается ШЬ пУтем введения антипиренов, например оксида сурьмы. Пенополистирол получил широкое применение в раз­личных отраслях промышленности как термо- и звуко­изоляционный материал. Коэффициент теплопроводно­сти пенополистирола близок к теплопроводности воздуха и равен 0,0326 Вт/м-К. Из-за хороших амортизационных свойств и малой плотности пенополистирол используют в качестве упаковочного материала.

 

Слова і словосполучення

порообразователь – пороутворювач;

вовсе – зовсім;

устранять – усувати;

опасность – небезпека;

удаваться – вдаватися;

сурьма – сурма;

упаковочный – упакувальний

 

 

Текст № 29

Изоляционные пластмассы на основе поливинилхлорида во многом сходны с пенополистиролами. Их полу­чают также двумя способами — прессовым и беспрессо­вым. Поливинилхлориды могут быть жесткими, полу­жесткими и эластичными. Жесткие поливинилхлориды выпускают в виде плит размером 500X500X45 мм. Они могут быть применены в радиосвязи и радиолокации, на транспорте и в других областях.

Пенополиуретаны. Газонаполненные полиуретаны (пе­нополиуретаны) получают взаимодействием полиизоцианатов с простыми или сложными гидроксилсодержащи-ми полиэфирами при добавлении воды и катализаторов. Вспенивающим веществом является диоксид углерода, образующийся при взаимодействии изоцианатов с водой:

 

Слова і словосполучення

жесткий – жорсткий;

полужесткими – напівжорсткими;

добавление – додавання

 

 

Текст № 30

Катализаторами обычно служат оловоорганические со­единения. Иногда применяют дополнительные вспени­вающие вещества, например фреон, а также стабилиза­торы пены.

Пенополиуретаны делят на две группы: 1) эластичные пенопласты на основе линейных или слегка разветвлен­ных полиэфиров; 2) жесткие пенопласты на основе силь­но разветвленных полиэфиров, образующих полимеры с большой степенью сшивания. Плотность вспененных полиуретанов зависит от количества добавленной воды — чем больше воды, тем меньше плотность пены. Так, при получении эластичных полиуретанов с плотностью 32 кг/м3 реакцию проводят так, чтобы примерно 75 % изоцианатных групп взаимодействовало с водой, а 25 % — с гидроксильными группами полиэфира.

 

Слова і словосполучення

соединение – сполучення;

дополнительный – додатковий;

вспенивающие – які (що) вспінюють;

разветвленный – розгалужений;

плотность – густина

 

(укладач ст. викл. Мітасова Е.Ф.)

 

Тексти зі спеціальності «Теплові                електричні станції» (ТЕС)

Текст № 1

 

Тепловые электростанции различаются:

1. По виду отпускаемой энергии:

- конденсационные электрические станции (КЭС), вырабатывающие только электрическую энергию;

-теплоэлектроцентрали (ТЭЦ),предназначенные для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

2. По типу двигателя, применяемого для привода электрического генератора.

3. По начальным параметрам рабочего тела.

4. По выполнению компоновки главного корпуса станции:

- ТЭС закрытого типа;

 -ТЭС полуоткрытого типа;

 - ТЭС открытого типа.

5. По режиму нагрузки:

- полупиковые;

- пиковые;

- базовые.

6. По роду используемого топлива.

7. По характеру потребителей и месту расположения станций.

 

                   Слова і словосполучення:

Различаться по типу двигателя – розрізнятися за типом двигуна;

Отпускаемая энергия – енергія, що відпускається;

Применяемый – застосовуваний;

Вырабатывающий – що виробляє;

Используемый – використовуваний;

Предназначенный – призначений;

Привод – привід;

Полуоткрытый –напіввідкритий;

Полупиковый – напівпіковий;

Комбинированный –комбінований;

Потребитель – споживач;

Расположение – розташування.

Текст № 2

 

  ДВУХФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕСС ПАРООБРАЗОВАНИЯ

 

   Как было отмечено в гл. I., промежуточное состояние вещества между состоянием реального газа и жидкостью принято называть парообразным, или просто паром. Превращение жидкости в пар представляет собой фазовый переход из одного агрегатного состояния в другое. При фазовом переходе наблюдается скачкообразное изменение физических свойств вещества.

   Примерами таких фазовых переходов являются процесс кипения жидкости с появлением влажного насыщенного пара и с последующим переходом его в лишенный влаги сухой насыщенный пар или обратный кипению процесс конденсации насыщенного пара. Во всех этих фазовых переходах существует однозначная связь между давлением и температурой.

 

 

                             Слова і словосполучення:

Промежуточное состояние вещества – проміжний стан речовини;

Двухфазный – двофазний;

Пар – пара;

Скачкообразный – стрибкоподібний;

Парообразование – пароутворення;

Влажный – вологий;

Насыщенный – насичений;

Давление – тиск.

 

Текст № 3

   Регенеративный подогреватель с коллекторной системой показан на рис.10.6. В корпусе подогревателя располагаются четыре пучка двойных спиральных трубок, к которым от двух вертикальных коллекторов подводится подогреваемая вода. Отводится вода также в вертикальные коллекторы. В коллекторах имеются разделительные диафрагмы, которые обеспечивают требуемое число ходов в подогревателе и соответствующую скорость воды в трубках. Трубки подогревателя разделяются горизонтальными перегородками. Перегородки устанавливаются так, чтобы создать скорости пара и конденсата, обеспечивающие необходимые значения коэффициентов теплоотдачи при допустимых гидравлических сопротивлениях. 

 

                              Слова і словосполучення:

Подогреватель – підігрівник;

Пучок – пучок;

Подогреваемая вода – вода, що підігрівається;

Разделительные диафрагмы – розділові діафрагми;

Требуемое число ходов – необхідне число ходів;

Обеспечивать – забезпечувати;

При допустимых сопротивлениях – за допустимих опорів.

 

Текст № 4

 

     Воздух, необходимый для горения, подается в воздухоподогреватели парового котла дутьевым вентилятором. Забирается воздух обычно наверху котельной или (при паровых котлах большой производительности) снаружи котельного отделения.

     Перегретый пар от парового котла поступает к турбине.

     Конденсат из конденсатора турбины подается конденсатными насосами через регенеративные подогреватели низкого давления в деаэратор, а оттуда питательными насосами через подогреватели высокого давления в экономайзер котла.

     Потери пара и конденсата восполняются в данной схеме химически обессоленной водой, которая подается в линию конденсата за конденсатором турбины.

 

                 Слова і словосполучення:

Воздухоподогреватель – повітропідігрівник;

Дутьевой вентилятор – дуттьовий вентилятор;

Производительность – продуктивність;

Питательный насос – живильний насос;

Восполнять потери – відновлювати втрати;

Обессоленный – знесолений;

Снаружи – ззовні.

 

                                            

Текст № 5

 

Газы, образующиеся при горении в топочной камере, после выхода из нее проходят последовательно газоходы котлоагрегата, где в паро­перегревателе (первичном и вторичном, если осуществляется цикл с про­межуточным перегревом пара) и водяном экономайзере отдают тепло ра­бочему телу, а в воздухоподогревателе — подаваемому в паровой ко­тел воздуху. Затем в золоуловителях (электрофильтрах) 15 газы очи­щаются от летучей золы и через дымовую трубу 17 дымососами 16 вы­брасываются в атмосферу.

Шлак и зола, выпадающие под топочной камерой, воздухоподогре­вателем и золоуловителями, смываются водой и по каналам поступают к багерным насосам 33, которые перекачивают их на золоотвалы.

 

                  Слова і словосполучення:

 

Образующиеся газы – гази, що утворюються;

Топочная камера – топильна камера;

Пароперегреватель – пароперегрівник;

Золоуловитель – золоуловлювач;

Летучая зола – летка зола;

Дымосос – димосос;

Первичный и вторичный – первинний і вторинний.

 

Текст № 6

 

Электрические станции на органическом топливе всегда исполь­зуют перегретый пар. Температура перегрева выбирается в зависимости от конструкционных материалов, применяемых для изготовления па­роперегревателей, паропроводов и некоторых элементов турби­ны. В настоящее время температура пара перед турбиной обычно принимается равной 540° С при давлении пара перед турбиной до 23,5 МПа*.

Теплоэлектроцентрали могут иметь турбины с противодавлением или конденсационные с регулируемыми отборами пара (рис. 2.5).

В схемах с турбинами с противодавлением (типа Р) весь отработав­ший пар подается тепловому потребителю, поэтому существует прямая зависимость между вырабатываемой электрической энергией и рас­ходом этого пара.  

 

                 Слова і словосполучення:

Топливо – паливо;

Противодавление – протитиск;

Регулируемые отборы – регульовані відбори;

Потребитель – споживач;

Вырабатываемый – вироблюваний;

При давлении пара – при тиску пари;

Температура принимается равной – температура приймається дорівнюваною.

 

 

Текст № 7

 

На установкахс турбинами конденсационного типа, имеющими регулируемые отборы (см. рис. 2.5, б), выработка электрической энергии и  отпуск тепла могут изменяться в достаточно широких пределах независимо друг от друга. При этом полная номинальная электрическая мощность, если это требуется, может быть достигнута в отсутствие тепловой нагрузки. Турбины такого типа имеют обычно один, два или даже три регулируемых отбора. При одном регулируемом отборе от­водимый от турбины пар может поступать на производственные нуж­ды (турбины типа П) или на теплофикацию (турбины типа Т). При двух регулируемых отборах либо оба отбора являются теплофикацион­ными (турбины типа Т), либо один из них является производственным, а другой — теплофикационным (турбины типа ПТ).

 

                  Слова і словосполучення:

Турбина, имеющая – турбина, що має;

Выработка энергии – виробітка енергії;

Отводимый пар – пара, що відводиться;

Производственные нужды – виробничі потреби;

Теплофикационный – теплофікаційний;

Мощность – потужність.

 

 

Текст № 8

С термодинамической точки зрения для каждой начальной температуры пара имеется свое наивыгоднейшее начальное давление. Следовательно, изменение только начальной темпера­туры пара или только давления пара будет давать различный выигрыш в полезной работе цикла, в свою очередь этот выигрыш будет зависеть от противодавления, влажности пара и других факторов.

Рассмотрим случай повышения начальной температуры пара при заданном начальном давле­нии для КЭС и ТЭЦ в is-диаграмме (рис. 5-2). Пусть температура пара в установке увеличит­ся с t до t (точки 1 и 1*) при заданном начальном давлении. Процессы расширения пара в турбине будут не эквидистантны в этих двух случаях, так как чем выше температура пара, тем больше удельный объем пара и следовательно пропуск пара возрастает, что вызывает увеличение г)л турбины. Поэтому процесс расширения пара 1*2* (рис. 5-2) будет проходить круче процесса 1, 2.

 

 

                Слова і словосполучення:

Точка зрения – точка зору;

Наивыгоднейший – найвигідніший;

Выигрыш – виграш;

При заданном давлении – за заданого тиску;

Круче – крутіше;

Полезная работа – корисна робота.

 

Текст № 9

На конденсационных электростанциях, работаю­щих на органическом топливе при давлениях до 8,3 МПа и температу­рах до 535°С промежуточный перегрев не применяется. Максималь­ная мощность турбоагрегатов на таких станциях достигает 100 МВт. На ТЭЦ цикл без промперегрева применяется на установках с начальным давлением 12,7 МПа и начальной температурой t0 = 540° С и при более низких начальных параметрах. Наибольшая номинальная мощность таких установок с регулируемыми теплофикационными отборами составляет 175 МВт, с промышленными и теплофикационными - 135 МВт.

 

                 Слова і словосполучення:

 

Конденсационный – конденсаційний;

Применять, применить – застосовувати, застосувати;

Перегрев – перегрів;

При более низких начальных параметрах – за більш низьких початкових параметрів;

Достигать, достигнуть – досягати, досягти.

 

Текст № 10

Современные тепловые электрические станции имеют преимущественно блочную структуру. ТЭС с блочной структурой составляется из отельных энергоблоков. В состав каждого энергоблока входят основные агре­гаты — турбинный и котельный и связанное с ними непосредственно вспомогательное оборудование. Турбина вместе с котлом, питаю­щим ее паром, образует моноблок (рис. 1.7,а).

В Советском Союзе первоначально приме­няли энергоблоки с двумя котлами на одну турбину—дубль-блоки, (рис. 1.7,6). В настоя­щее время в течение ряда лет применяют моноблоки даже для мощных энергоблоков 500 и 800 МВт на твердом топливе. Наиболее мощный энергоблок 1200 МВт на газомазутном топливе выполнен также в виде моноблока. Применение дубль-блоков не оправдало себя экономически и по условиям эксплуа­тации.

 

 

                       Слова і словосполучення:

 

Современный – сучасний;

Преимущественно – переважно;

Блочный – блоковий;

В состав входят – до складу входять;

Непосредственно вспомогательное оборудование – безпосередньо допоміжне обладнання;

В настоящее время – зараз, нині;

Котел, питающий паром турбину – котел, що живить парою турбіну;

По условиям эксплуатации – за умовами експлуатації.

 

Текст № 11.

Ведутся работы по использованию КЭС с энергоблоками 500 и 800 МВт в таком режиме. В полупиковой области возможна работа энерго­блоков 150 и 200 МВт; в этой и пиковой об­ластях широко используют электростанции с агрегатами меньшей мощности (100 МВт и менее). Для повышения эффективности дей­ствующих электростанций конденсационные турбины мощностью 100 МВт и менее, а так­же 150 и 200 МВт переводят на работу с ухудшенным вакуумом для работы в каче­стве теплофикационных.

Современное мощное и экономичное обо­рудование используют первоначально в базо­вом режиме. С течением времени оно вытес­няется из области базовой нагрузки более новым и совершенным оборудованием после­довательно в полупиковую и даже пиковую области нагрузок. Наиболее изношенное неэкономичное оборудование подлежит демонтажу.

 

                    Слова і словосполучення:

 

Использование – використання;

Полупиковый – напівпіковий;

Ухудшенный – погіршений;

С течением времени – з часом, згодом;

Изношенный – зношений;

Подлежать – підлягати.

 

Текст № 12.

Переход к блочной структуре ТЭС обусловлен в основном применением промежуточ­ного перегрева пара и необходимостью упрощения схемы главных паропроводов и трубо­проводов питательной воды, а также требо­ваниями обеспечения четкой системы автома­тизации и регулирования основных агрегатов и их вспомогательного оборудования. Главные трубопроводы энергоблоков не имеют соединения между собой. Общими для энергоблоков ТЭС являются лишь вспо­могательные линии, служащие для пусковых операций, подвода добавочной воды и дру­гих целей. Выполнение крупнейших энерго­установок ТЭС в виде моноблоков с однокорпусными паровыми котлами свидетельствует о крупном техническом прогрессе отечествен­ного котлостроения.

 

                     Слова і словосполучення:

 

Котлостроение – котлобудування;

Питательная вода – живильна вода;

Добавочный – додатковий;

Свидетельствовать о прогрессе – свідчити про прогрес;

Крупнейший – найбільший.

 

Текст № 13.

Термодинамический анализ цик­ла Ренкина для насыщенного пара: позволяет установить значительную близость его к циклу Карно, поскольку в области насыщенного пара изобарные процессы тождественны с изотермическими процессами.

Введение регенерации в цикле Ренкина для насыщенного пара дает возможность приближения его тер­мического к. п. д. к величине к. п. д. цикла Карно (рис. 9-4). Если осуще­ствить идеальную регенерацию теп­ла в цикле Ренкина с расширением пара по линии, эквидистантной линии подвода тепла при нагреве жидкости, то цикл Ренкина превра­щается в цикл с подводом тепла только при t0=сonst и отводом при Tк = const, т. е. принимает форму обобщенного цикла Карно.

 

                   Слова і словосполучення:

 

Близость – близькість;

Тождественный – тотожній;

К.П.Д. – К.К.Д.;

Осуществить, осуществлять – здійснити, здійснювати;

Обобщенный – узагальнений;

Превращение – перетворення;

При нагреве - під час нагрівання.

 

Текст № 14.

Когда электростанция расширяется пристройкой, показатели теп­ловой экономичности прежней ее части остаются неизменными. Од­нако показатели экономичности электростанции в целом улучшаются, так как обычно новые агрегаты имеют более высокие начальные па­раметры и более совершенны.

Надстройка может быть выполнена так, чтобы после модерниза­ции электростанции к прежним турбинам подводился пар только от предвключенных турбин. Такую надстройку называют полной. При полной надстройке вся электростанция, в сущности, переводится на более высокие параметры пара. Старые паровые котлы при этом мо­гут быть демонтированы. Однако следует иметь в виду, что при оди­наковом увеличении мощности электростанции по схеме с надстройкой производительность паровых котлов должна быть значительно выше, чем при расширении электростанции пристройкой.

 

                   Слова і словосполучення:

 

Пристройка, надстройка – прибудова, надбудова;

Прежний – колишній;

Улучшаться – поліпшуватися;

Так как – оскільки;

Совершенный – досконалий;

Предвключенный – передвключений;

При полной надстройке – за повної надбудови;

Демонтированный – демонтований;

Иметь в виду – мати на увазі;

По схеме – за схемою;

Производительность должна быть выше – продуктивність повинна бути вищою.

 

Текст № 15.

Сравнивая схемы электростанций с пристройками и надстройка­ми, можно заметить, что при надстройке сохраняется прежняя сис­тема технического водоснабжения,в то время как при пристройке она расширяется.

Технико-экономические расчеты показывают, что капитальные затраты на надстройку быстро окупаются, особенно при дорогостоя­щем топливе.

Для удобства эксплуатации пристройки обычно соединяют с преж­ними паротурбинными установками электростанции паровыми и во­дяными линиями (см. рис. 4.21, а). При этом в качестве добавочной воды паровых котлов высокого давления можно использовать конденсат из линии низкого давления. Так как качество добавочной воды для котлов низкого давления может быть заметно ниже, чем для котлов высокого давления, то это дает определенную экономию.

 

                 Слова і словосполучення:

Сравнивая – порівнюючи;

Сохраняться, сохраниться – зберігатися, зберегтися;

Водоснабжение – водопостачання;

Дорогостоящий – дорогий;

Определенный – певний, визначений;

Качество может быть ниже – якість може бути нижчою.

 

Текст № 16.

 

На электростанциях в основном применяются поверхностные подогреватели. В таком подогревателе из-за сопротивления переходу теплоты через стенку имеет место недогрев воды до температуры насы­щения пара. Недогрев уменьшается с увеличением удель­ной поверхности подогревателя на тонну подогреваемой воды, но при этом возрастает его стоимость. Оптимальный недогрев определяется технико-экономическими расчетами.

Вследствие недогрева тепловая экономичность схем с поверхностны­ми подогревателями ниже, а затра­ты металла и стоимость выше, чем в схемах со смешивающими подо­гревателями. Схемы с поверхностными подогревателями усложняются дренажными линиями для отвода конденсата греющего пара.

 

                   Слова і словосполучення:

 

Сопротивление – опір;

Удельная поверхность – питома поверхня;

Подогреваемая вода – вода, що підігрівається;

Стоимость – вартість;

Расчет – розрахунок;

Смешивающий подогреватель – змішувальний підігрівник;

Усложняться – ускладнюватися.

 

Текст № 17.

 

Охлаждающая вода подается в конденсатор из приемного колодца водоснабжения циркуляционными насосами. Подогретая вода сбрасывается в сбросной колодец того же источника на некотором расстоянии от места забора, достаточном для того, чтобы подогретая вода не подмешивалась к забираемой. Устройства для химической обработки добавочной воды находятся в химическом цехе.

В схемах может быть предусмотрена небольшая сетевая подогревательная установка для теплофикации электростанции и прилегающе­го поселка. К сетевым подогревателям 29 этой установки пар поступа­ет от отборов турбины, конденсат отводится по линии 31. Сетевая вода подводится к подогревателю и отводится от него по трубопро­водам.

 

 

                Слова і словосполучення:

 

Охлаждающий – охолоджувальний;

Приемный колодец – приймальний колодязь;

Забираемая вода – вода, що забирається;

Сетевая подогревательная установка – мережна підігрівна установка;

Прилегающий поселок – суміжне селище.

 

Текст № 18.

Одно из основных свойств сухого насыщенного пара заключается в том, что дальнейший подвод тепла к нему приводит к возрастанию температуры пара, т. е. переходу его в состояние перегретого пара, а от­вод тепла —к переходу в состояние влажного насыщенного пара. В сов­ременной теплоэнергетике основным рабочим телом является водяной пар. Поэтому изучение термодина­мических свойств паров будем вести на примере водяного пара.

Примерный характер процессов кипения и парообразования в коор­динатах р, v и Т, 5 показан на   рис. 5-1, где изображены фазовые состояния воды, которые были рас­смотрены в гл. I при анализе свойств уравнения состояния Ван-дер-Ваальса.

 

                              Слова і словосполучення:

 

Дальнейший – подальший;

Возрастание – зростання;

Рабочее тело – робоче тіло;

При анализе свойств – під час аналізу властивостей.

 

Текст № 19.

 

На рис. 5.1, а приведена теоретическая схема подогрева питатель­ной воды при трех регенеративных подогревателях. По этой схеме регенеративный подогрев ведется всем потоком рабочей среды. При такой организации процесса регенеративные подогреватели, проход­ные сечения отборов и коммуникаций громоздки, а потери в них на трение чрезмерно велики. Кроме того, возрастает влажность пара в последних ступенях турбины. Поэтому в реальных установках в ре­генеративные подогреватели отводится не весь поток пара, а только небольшая его часть (рис. 5.1, б). Здесь этот пар конденсируется, от­давая свое тепло питательной воде. Образовавшийся при этом конденсат вводят в общий поток питательной воды.  

 

                 Слова і словосполучення:

 

Поток рабочей среды – потік робочого середовища;

При такой организации процесса – за такої організації процесу;

Громоздкое сечение – громіздкий переріз;

Чрезмерно – надмірно;

Образовавшийся конденсат – конденсат, що утворився.

 

Текст № 20.

Регенеративный подогрев питательной воды в цикле с перегретым паром также повышает КПД, однако термический КПД регенеративного цикла перегретого пара всегда ниже КПД цикла Карно при одних и тех же начальных и конечных температурах. Нагрев питательной воды здесь может быть осуществлен до температуры, близ­кой к температуре насыщения , которая обычно значительно ниже начальной температуры пара Тя (рис. 5.2. б).

     Из рассмотрения рабочего процесса пара для схемы с регенера­тивным подогревом питательной воды мы установили, что регенера­тивный подогрев увеличивает КПД установки, несмотря на то что расход пара на турбину при этом возрастает.

 

                     Слова і словосполучення:

 

КПД данного цикла ниже КПД цикла Карно – ККД даного циклу нижчий, ніж ККД циклу Карно;

При одних и тех же конечных температурах – за тих самих кінцевих температур;

Несмотря на то, что – незважаючи на те, що.

 

Текст № 21.

 

На АЭС широко применяется насыщенный пар. Это объясняется тем, что в ряде случаев перегрев пара непосредственно в ядерном ре­акторе весьма усложняет конструкцию реактора и схему установки, требует существенных дополнительных капитальных затрат. В то же время на АЭС стоимость топлива (ядерного горючего), отнесенная к единице выработанной энергии, значительно ниже, чем на электро­станциях обычного типа. Поэтому здесь производство электроэнергии на установках меньшей стоимости даже при более низких значениях КПД экономически оправдывается.

Схема АЭС может быть одноконтурной, двухконтурной и трехконтурной.

 

                  Слова і словосполучення:

 

Оправдываться – виправдовуватися

Двухконтурный, трехконтурный – двоконтурний, триконтурний;

Существенный – суттєвий;

Весьма – вельми, надто, дуже.

 

Текст № 22.

 

Из уравнения (5.1) видно, что КПД станции зависит от термодинамических, конструктив­ных и эксплуатационных факторов. При проектировании ТЭЦ с использованием новой тех­ники термодинамические факторы являются определяющими экономичность установки.

Влияние начальных параметров пара на экономичность ТЭС сказывается в основном че­рез термический кпд и внутренний относительный кпд проточной части турбин. Чем выше начальные параметры пара, тем больше значение термического кпд цикла и тем меньше удельный расход топлива на отпущенный киловатт-час энергии.

Увеличение начальных параметров пара неразрывно связано с укрупнением единичных мощностей турбоагрегатов, у которых внутренний относительный кпд более высок, чем у мелких агрегатов, и достигает значения…

 

               Слова і словосполучення:

 

Уравнение – рівняння;

При проектировании – під час проектування;

Влияние сказывается – вплив відбивається;

Удельный расход топлива – питома витрата палива.

 

Текст № 23.

Чтобы уменьшить вытеснение пара нижних отборов дренажем при кас­кадном сливе и несколько повысить тепловую экономичность установок, применяют охладители конденсата (дренажа), которые в настоящее время выполняют преимущественно встроенными в корпус регенеративного подогревателя. Схема включе­ния охладителя дренажа ОД пока­зана на рис. 2.22. Температура последнего на выходе из охладителя выше температуры основного кон­денсата (питательной воды) на вхо­де. T является минимальным температурным напо­ром охладителя дренажа и опреде­ляется из технико-экономических расчетов. Охлаждающей средой в охладителе дренажа служит основ­ной конденсат перед входом в дан­ный подогреватель.

                Слова і словосполучення:

 

Охладитель – охолоджувач;

Преимущественно – переважно;

Встроенный – вбудований;

Температурный напор – температурний напір.

 

Текст № 24.

 

По обеим схемам пар из котла 1 направляется в турбину 2, сидя­щую на одном валу с электрогенератором 3. Отработавший пар кон­денсируется в конденсаторе 4, охлаждаемом циркулирующей в трубках технической водой. Конденсат турбины конденсатным насосом 5 через регенеративные подогреватели 6 подается в деаэратор 8. Де­аэратор служит для удаления из води растворенных в ней газов одно­временно в нем, так же как в регенеративных подогревателях, пита­тельная вода подогревается паром, отбираемым для этого из отбора турбины. Деаэрированная вода питательным насосом 9 через подогре­ватели 10 подается в котельную установку. Конденсат греющего пара, образующийся в подогревателях 10, перепускается каскадно в де­аэратор 8, а конденсат греющего пара подогревателей 6 подается дре­нажным насосом 7 в линию, по которой протекает конденсат из конден­сатора 4.

                Слова і словосполучення:

 

Сидящий – що сидить, що знаходиться;

Отработавший пар – пара, що відпрацювала;

Циркулирующий – циркулюючий;

Удаление – видалення;

Растворенный – розчинений.

 

Текст № 25.

На АЭС устанавливают паровые турбоагрегаты мощностью до 1000 МВт.

На электростанциях, вырабатывающих и отпускающих два вида энергии — электрическую и тепловую, устанавливают паровые турбины с конденсацией и регулируемыми отборами пара, частично — турбины с противодавлением. Такие тепловые электростанции называют теплоэлектроцентралями: на органическом топливе —ТЭЦ, на ядерном топливе—АТЭЦ.

На ТЭЦ и АТЭЦ осуществляют комбинированное производство и отпуск двух видов энергии — электрической и тепловой. Централизованное теплоснабжение потребителей с использованием отработавшей теплоты турбин и выработкой электроэнергии на базе теплового потребления называют теплофикацией. Турбины соответствующего типа называют теплофикационными.

 

                    Слова і словосполучення:

 

Два вида – два види;

На электростанциях, вырабатывающих и отпускающих – на електростанціях, що виробляють та відпускають;

Комбинированный – комбінований;

Отработавшая теплота – теплота, що відпрацювала.

 

Текст № 26.

По принципу действия различа­ют подогреватели смешивающего и поверхностного типов. Во-первых, подогрев воды осуществляется при непосредственном соприкосновении с паром, во-вторых, теплота пере­дается через стенки трубок (вода - внутри, пар — между трубками). В смешивающих подогревателях вода нагревается до температуры насыщения.  Благодаря этому потенциал греющего пара используется наиболее полно, дости­гается наибольшая экономия тепло­ты за счет регенерации, что явля­ется основным преимуществом смешивающих подогревателей. К их преимуществам относится также возможность удаления из воды ра­створенных газов при подогреве ее до температуры насыщения грею­щего пара.

 

                    Слова і словосполучення:

 

По принципу действия – за принципом дії;

Во-первых, во-вторых – по-перше, по-друге;

Внутри – всередині;

Смешивающие подогреватели – змішувальні підігрівники.

 

          

Текст № 27.

В процессе расширения пара в турбине параметры его понижаются.

Рассматривая цикл простейшей паротурбинной конденсационной установки, легко заметить, что термический КПД установки возрастет, если в начале процесса адиабатического расширения температуру пара периодически повышать. Действительно, когда температура паравосста­навливается до первоначального значения после того, как в турбине использован небольшой перепад, к первоначальному циклу Ренкина добавляется цикл, КПД которого близок КПД цикла Карно для температуры подвода тепла и температуры в конденсаторе Тп (рис. 4.5). Терми­ческий КПД дополнительного цик­ла в этих условиях выше КПД ис­ходного цикла и тепловая экономичность установки должна возрасти.

 

                        Слова і словосполучення:

 

Простейший – найпростіший;

Восстанавливать – відновлювати;

Добавлять – додавати;

Использован – використаний;

Близок – близький.

Текст № 28.

Для осуществления процесса, изображенного на рис. 4.5, необхо­димо паровой поток неоднократно выводить из турбины и после повышения его температуры вновь вводить в турбину. Осуществить такой процесс в чистом виде практически невозможно. В промышленных ус­тановках пар перегревается после расширения в нескольких ступе­нях. Такой промежуточный перегрев осуществляется обычно один раз. Промежуточный перегрев усложняет установку и требует дополнительных капитальных затрат, которые при двукратном перегреве, конечно, выше, чем при однократном. Поэтому двойной промперегрев пара в настоящее время на электростанциях не применяется. На АЭС в ближайшие годы, очевидно, также будет приме­няться только однократный промежуточный перегрев пара.

 

                      Слова і словосполучення:

Неоднократно – неодноразово;

Двухкратный – дворазовий, двократний;

Изображенный – зображений;

Затраты выше – витрати вищі.

 

Текст № 29

На современных тепловых элек­тростанциях большой мощности превращение тепла в работу производится в циклах, использующих в качестве основного рабочего тела водяной пар высоких давлений и температур. Водяной пар производится на электростанции парогенераторами, в топках которых сжигаются различные виды топлива: уголь, мазут, газ и др.

Термодинамический цикл преоб­разования тепла в работу с по­мощью водяного пара был предло­жен в середине XIX в. шотландским инженером и физиком У.Ренкиным Принципиальная тепловая схема электростанции, работающей по циклу Ренкина, показана на рис. 9.

                    Слова і словосполучення:

 

Топка – топка;

Сжигать – спалювати;

Уголь – вугілля;

Был предложен – був запропонований;

Циклы, использующие пар – цикли, що використовують пару.

 

Текст № 30.

 

Количество пара, отбираемого из отборов, зависит прежде всего от температуры, до которой может быть подогрет конденсат турбины. Чем выше параметры пара перед турбиной, тем больше интервал тем­ператур, на который может быть осуществлен подогрев конденсата, и больше эффект от применения схемы с регенеративным подогревом. Обычно на электростанциях средних параметров температура питательной воды находится в пределах от 150 до 170°С ; при высоких давлениях — от 225 до 275 °С: (при номинальной нагрузке и номиналь­ных параметрах пара перед турбиной).

На паротурбинных установках электростанций, работающих на органическом топливе, применяют только перегретый пар; в атомной энергетике широко используют также насыщенный пар.

 

                    Слова і словосполучення:

 

Количество – кількість;

Зависеть – залежати;

Прежде всего – перш за все;

Может быть подогрет – може бути підігрітий;

При высоких давлениях – за високих тисків.

(Укладач Матулевська Н.П.)

 

Тексти зі спеціальності


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 81;