Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві.

2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві.

3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві.

4. Правове регулювання хімізації та поводження з відходами у сільському господарстві.

5. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві.

6. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій.

 

Контрольні запитання:

1. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища в сільському господарстві.

2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві.

3. Правове регулювання меліорації земель у сільському господарстві.

 

Практичні завдання:

1. Державне спеціалізоване підприємство “Гео” звернулося до сільської ради народних депутатів за дозволом на виконання розвідувальних робіт на землях, закріплених за сільськогосподарським підприємством “Україна”, колективним сільськогосподарським підприємством “Колос” та природним заповідником.

Голова сільської Ради народних депутатів погодився дати дозвіл на виконання розвідувальних робіт на строк до 1,5 року за умови, що спеціалізоване підприємство “Гео” поставить необхідні матеріали для будівництва клубу.

Отримавши дозвіл, підприємство “Гео” розпочало роботу. Поставивши будівельні матеріали, підприємство достроково виконало розвідувальні роботи. Після завершення розвідувальних робіт до суду з позовом до підприємства “Гео” звернувся керівник сільськогосподарського підприємства “Україна” про відшкодування збитків, завданих внаслідок забруднення земельних ділянок та несвоєчасного приведення їх у стан, непридатний для використання за призначенням.

Визначити коло правовідносин. Вирішити справу.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельник” звернулося до Чорнобаївської районної ради народних депутатів з клопотанням про надання земельної ділянки для будівництва цеглового заводу загальною площею 14,6 га, зокрема 2,0 га передбачається під кар’єр глини, 1,8 га — для будівництва виробничих споруд, 11,8 га орних земель. Ці землі за правом власності належали сільськогосподарському підприємству “Колос”. Згідно з поданням Коростянської сільської Ради народних депутатів Чорнобаївська районна рада задовольнила клопотання товариства “Будівельник”.

За місяць голова підприємства “Колос” подав до суду позов до районної Ради народних депутатів щодо визнання рішення ради про надання земельної ділянки товариству “Будівельник” незаконним.

Визначити коло правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

 

Рекомендовані нормативні джерела:

19. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

20. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

21. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

22. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

23. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80.

24. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

25. Про економічну самостійність Української РСР: закон України від 03.08.1990 № 142-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-12.

26. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: закон України від 17.10.1990 р. № 400-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/400-12.

27. Про племінну справу у тваринництві: закон України 15.12.1993 № 3691-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3691-12.

28. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.

29. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

30. Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25.06.91 р. № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

31. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: закон України від 27.02.91 р № 791а-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12.

32. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 р. № 563 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-12.

33. Деякі питання державного резервного насіннєвого фонд: постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/977-2003-%D0%BF.

34. Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства: постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. № 118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2000-%D0%BF.

35. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1158-2007-%EF.

36. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 р. №1724-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1724-2010-%F0.

 

Рекомендована література:

13. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

14. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

15. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

16. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

17. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: [монографія] / В.Г. Андрійчук. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 212 с.

18. Андрушко Р. П. Економічний і соціальний розвиток села в перехідний період до ринку: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / Андрушко Р. П. – Львів, 2007. – 18 с.

19. Білінська О. В. Економіко-правові аспекти державної аграрної політики України / О. В. Білінська, О. В. Роздайбіда // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2010. – № 3. – С. 152-160.

20. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. – 2009. – № 5. – C. 59-67.

21. Гафурова О. Правовий механізм передачі об'єктів соціальної інфраструктури села у комунальну власність / О. Гафурова // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С.84-87.

22. Притула Н. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку АПК / Н. Притула // Держава та регіони. – 2009. – № 3. – С. 157-163.

23. Уркевич В.Ю. Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання / В.Ю. Уркевич // Актальні питання інноваційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 32-36.

24. Халецька А.А. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління: [монографія] / А.А. Халецька. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 430 с.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 391; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!