Правове регулювання проведення окремих видів діяльності сільськогосподарських організацій1. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності.

2. Правове регулювання тваринництва. Правове регулювання племінної справи у тваринництві.

3. Правове регулювання бджільництва.

4. Правове регулювання виробництва рибної продукції.

5. Правове регулювання ветеринарної медицини.

6. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів.

7. Правове регулювання рослинництва:

- правова охорона прав на сорти рослин;

- правове регулювання насінництва;

- правове регулювання захисту рослин;

- правові аспекти вирощування наркотичних рослин.

Контрольні запитання:

1. Правове регулювання виробництва рибної продукції.

2. Система та повноваження Державного департаменту ветеринарної медицини при Мінагрополітики України.

3. Процедурний порядок та правові підстави впровадження правового режиму карантину тварин.

4. Правові підстави та процедурний порядок державного випробування сортів рослин та визначення їх придатності для поширення в Україні.

5. Особливості правового регулювання насінництва в аграрному секторі.

7. Система та повноваження органів державної влади України з питань карантину рослин.

 

Практичні завдання:

1. Механізатор сільськогосподарського підприємства Костенко не вийшов на роботу без поважної причини. У цьому зв’язку протягом 6 год простояв агрегат з виготовлення вітамінного борошна (збиток становив 200 грн). Керівник підприємства розпорядився за прогул і простій агрегату з вини Костенка стягнути з нього 200 грн.

Визначити, чи обґрунтоване таке розпорядження. Якій відповідальності підлягає Костенко?

2. Українсько-німецьке ТОВ “АГРОС” 11 січня 2005 р. укла ло угоду про спільну діяльність з птахорадгоспом “Придеснянський” Шосткінського району Сумської області. Чинність цієї угоди на термін до 31 грудня 2011 р. була продовжена на підставі додаткової угоди № 1, укладеної ТОВ “АГРОС” і сільськогосподарським кооперативом “Придеснянський”.

Згідно з угодою від 11 січня 2005 р. ТОВ “АГРОС” закупило за імпортом згідно із зовнішньоекономічними бартерними контрактами і передало господарству для забезпечення їх спільної діяльності щодо вирощування цукрових буряків матеріально-технічні ресурси у вигляді товарного кредиту на загальну суму 93961,6 німецьких марок, насіння і засобів хімічного захисту рослин на суму 46445,8 німецьких марок, сільськогосподарської техніки на суму 47515,8 німецьких марок, що підтверджується довіреностями птахорадгоспу “Придеснянський” за видатковими накладними ТОВ “АГРОС”.

Договірний термін товарного кредиту, наданого ТОВ “АГРОС” птахорадгоспу “Придеснянський”, згідно з угодою від 11 січня 2009 р. становив: щодо насіння і засобів хімічного захисту рослин — один рік під 12 % річних, сільськогосподарської техніки — три роки під 11 % річних із щорічним рів номірним погашенням. Крім того, в обох випадках господарство мало сплатити кредитору по 2,25 % суми кредитування за банківське обслуговування і гарантії наданого товарного кредиту. За одержані насіння, засоби хімічного захисту рослин та техніку ТОВ “АГРОС” і птахорадгосп “Придеснянський” мали розрахуватися з їхніми зарубіжними постачальниками нату ральною сільськогосподарською продукцією — цукром, виробленим у результаті їх спільної діяльності.

Проте своїх зобов’язань птахорадгосп “Придеснянський” (а потім КСГП “Придеснянський”) не виконав і продукції ТОВ “АГРОС” для здійснення повних розрахунків за одержані матеріально-технічні ресурси та погашення договірних відсотків своєчасно і в необхідному обсязі не передав, що детально підтверджується розрахунком № 1 заборгованості вказаного господарства перед ТОВ “АГРОС”. Внаслідок цього борг сільськогосподарського кооперативу “Придеснянський” перед ТОВ “АГРОС” згідно з угодою від 11 січня 2009 р. станом на 1 липня 2010 р. становив 5542 грн 18 коп.

Українсько-німецьке ТОВ “АГРОС” 31 січня 2010 р. уклало угоду про спільну діяльність з птахорадгоспом “Придеснянський”, правонаступником якого є сільськогосподарський кооператив “Придеснянський”. Додатковою угодою від 15 березня 2010 р. було уточнено перелік і кількість засобів хімічного захисту рослин, що підлягали переданню

ТОВ “АГРОС” птахорадгоспу “Придеснянський”. Чинність угоди від 31 січня 2006 р. була продовжена на підставі додаткової угоди № 1, укладеної ТОВ “АГРОС” і сільськогосподарським кооперативом “Придеснянський” на термін до 31 грудня 2011 р.

Відповідно до останньої угоди ТОВ “АГРОС” закупило за імпортом згідно із зовнішньоекономічними бартерними контрактами і передало господарству у вигляді товарного кредиту для забезпечення спільної діяльності щодо вирощування цукрових буряків насіння цукрових буряків гібриду “Матадор” і засоби хімічного захисту рослин. Загалом птахорадгосп “Придеснянський” одержав від ТОВ “АГРОС” матеріально-технічних ресурсів у вигляді товарного кредиту на загальну суму 35962,5 німецьких марок, що підтверджується довіреностями цього господарства та видатковими накладними ТОВ “АГРОС”.

Договірний термін товарного кредиту, наданого ТОВ “АГРОС” птахорадгоспу “Придеснянський”, за угодою від 31 січня 2011 р., становив один рік під 12 % річних. Крім того, господарство мало сплатити кредитору 2,25 % суми кредитування за банківське обслуговування і гарантії наданого товарного кредиту.

За одержане насіння і засоби хімічного захисту рослин ТОВ “АГРОС” і птахорадгосп “Придеснянський” мали розрахуватися із зарубіжними постачальниками натуральною сільськогосподарською продукцією — цукром, виробленим у результаті їх спільної діяльності.

Проте своїх зобов’язань птахорадгосп “Придеснянський” (а потім “Придеснянський”) не виконав і продукції ТОВ “АГРОС” для здійснення нових розрахунків за одержані матеріально-технічні ресурси та погашення договірних відсотків своєчасно і в необхідному обсязі не передав, що детально підтверджується розрахунком № 2 заборгованості вказаного господарства перед ТОВ “АГРОС”. Внаслідок цього борг сільськогосподарського кооперативу “Придеснянський” перед ТОВ “АГРОС” згідно з угодою від 31 січня 2006 р. станом на 1 липня 2007 р. становив 64591 грн 54 коп.

Загальна сума майнових вимог ТОВ ”АГРОС” до КСГП “Придеснянський”, обґрунтованих у заяві та доданих до неї документах, становить 5542 грн 18 коп. + 64591 грн 54 коп. = 70133 грн 72 коп.

Розкрити правову природу відносин, що виникли між сторонами.

На підставі яких правових актів регулюються такі відносини між сторонами?

Чи є за цих обставин підстави для визнання однієї зі сторін банкрутом?

Розкрити зміст поняття “банкрутство”. У чому полягає основна мета визнання юридичної особи банкрутом? В якому розмірі майнові вимоги кредитора ТОВ “АГРОС” до боржника мають бути визнані судом?

 

Рекомендовані нормативні джерела:

30. 1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

31. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

32. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

33. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

34. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

35. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

36. Закон України від 27.04.07 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України” // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 33. — Ст. 440.

37. Закон України “Про економічну самостійність Української РСР” // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 499.

38. Закон України “Про племінну справу у тваринництві” // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 7.

39. Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 45. — Ст. 363.

40. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 20. — 

Ст. 272.

 

Рекомендована література:

24. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

25. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

26. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

27. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

28. Балаж Н.Й. Теоретико-методологічні підходи до екологізації землекористування / Н. Балаж // Вісник ЛДАУ. Землевпорядкування і земельний кадастр. – Львів, 2005. – № 8. – С. 47–54.

29. Демський О. До створення ринку землі залишився один крок / О. Демський // Віче – 2011. – № 19. – С.49.

30. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / [за заг. ред. В. І. Семчика]. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

31. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / [за ред. А.П. Гетьмана, М. В. Шульги]. – [п’яте, доповнене]. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 632 с.

32. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навчальний посібник / Н.І. Титова, С. П. Позняк, В. К. Гуревський, Н. В. Ільків, М.Я. Ващишин та ін. // За ред докт. юрид. наук, проф. Н.І .Титової. – Львів: ПАЮ, 2005. – Т. – 368 с.

33. Крупельницький В. Утворення та правове регулювання земельного ринку України / В.Крупельницький // Юридичний журнал. – 2011. – № 10. – С. 102-104.

34. Кулинич П. Локалізація правового регулювання сільськогосподарського землекористування: поняття, юридична природа та механізм здійснення / П. Кулинич // Юридична Україна. – 2010. – №10. – С.94-100.

35. Кулинич П. Ф. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об'єкти правового обігу / П. Ф. Кулинич // Право України. – 2010. – №5.– С.115-122.

36. Лазарєва О.В. Методичні аспекти формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням / О.В. Лазарєва // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 62–65.

37. Настечко К. Зміст і функції оформлення прав на земельні ділянки / К. Настечко // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С.80-83.

38. Пилипенко О.О. Економічний механізм екологізації землекористування / О.О. Пилипенко // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 104–107.

39. Посохова М. Співвідношення понять цільового призначення, цільового використання та категорії земель за законодавством України / М. Посохова // Юридична Україна. – 2010. – №12. – С.73-78.

40. Русан В.М. Економіко-екологічний механізм раціонального сільськогосподарського землекористування / В. М. Русан // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 31–37.

41. Федоров М. Трансфомація земельних відносин до ринкових умов / М. Федоров // Збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 26-27 лютого 2009 року. – К.: ННДЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – С. 5-24.

42. Хвесик М. А. Стратегічні імперативи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України / М. А. Хвесик // Збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 26-27 лютого 2009 року. – К.: ННДЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – С. 31-39.

43. Шкуратов О.І. Інноваційні засади формування екобезпечного землекористування сільському господарстві / О.І. Шкуратов // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 10-13.

44. Юрчишин Н.Г. Земельна лісова ділянка як об’єкт права приватної власності на ліси в Україні / Н.Г. Юрчишин // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства – до правової держави», м. Харків, 23 квітня 2010 року. – Харків, 2010. – С. 388-391.

45. Юрчишин Н.Г. Зміст права власності в Україні: окремі питання / Н.Г. Юрчишин // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Материалы II Международной научно-практической конференции (16-17 апереля 2010 года) / Отв. за вып. Поляков И.И. – Симферополь: КРП «Издательство «Кримучпедгиз», 2010. – С. 307-308.

46. Якушин І. Особливості використання та оподаткування землі в Україні / І. Якушин // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 12. – С. 37.

 

Заняття № 12.

Тема 13.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 352; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!