Договірні відносини сільськогосподарських організацій 

1. Загальна характеристика, особливості договірних відносин в АПК та класифікація договорів в АПК.

2. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

3. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції.

4. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві.

5. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання.

6. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.

 

Контрольні питання:

1. Які особливості притаманні аграрно-правовим договорам?

2. Назвіть основні критерії для класифікації договорів у сільському господарстві та види таких договорів.

3. Які види договорів належать до групи договорів на реалізацію сільськогосподарської продукції?

4. У чому полягають особливості біржових договорів?

5. Дайте визначення поняття контрактації?

6. Якими законодавчими актами регулюється порядок укладення та виконання договору контрактації?

7. Хто є сторонами договору контрактації?

8. Чим відрізняється договір контрактації від договору купівлі-продажу?

9. Яким законом регулюється порядок заставних закупівель сільськогосподарської продукції?

10. У чому полягає механізм заставних закупівель зерна?

11. Що є предметом договорів на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві?

 

Практичні завдання:

1. Правління колективного сільськогосподарського підприємства «Росія» запропонувало вам, як приватному адвокату, підготувати проект договору купівлі-продажу цукру російській торговій фірмі. Виконайте замовлення клієнта. Які нормативно-правові акти слід використати при підготовці такого контракту?

2. Міжрайонне представництво захисту рослин (МПЗР) Спільного українсько-американського підприємства надіслало всім сільськогосподарським підприємствам Договір про спільну діяльність по вирощуванню продукції рослинництва, зазначивши в ньому, що воно виконує роботи по хімічному захисту рослин, використовуючи засоби захисту СП і власну техніку і, що вироблена продукція є їх спільною власністю та підлягає поділу: господарству – 30%, МПЗР – 20%, СП – 50%. Керівники ряду господарств звернулись до вас з проханням дати аналіз проекту цього договору.

3. Дайте аналіз виробничо-господарських відносин, які мають виникнути за заведеним договором, сутності обов'язків сторін за цим договором, обґрунтованості твердження, що це спільна діяльність, а не звичайне постачання на агросервіс.

4. Радгосп закупив у фермера 200 ц сортового жита і здав його державі в рахунок виконання договору контрактації. Дайте правову оцінку цих дій.

5. До вас звернулась група фермерів із замовленням підготувати їм найбільш оптимальні моделі продажу своєї продукції через Аграрну біржу, а також роз'яснити «грядок укладення контрактів на біржі, в тому числі з іноземними покупцями. Підготуйте необхідне роз'яснення.

6. Городенківський цукровий завод уклав договір (контракт) з бурякосіючим господарством (с. Острівець) на переробку цукрових буряків урожаю 2012 р. Цим договором визначаються умови виробництва, поставки та переробки сировини для виробництва цукру. Виробник бере на себе зобов’язання продати замовнику цукрові буряки, що відповідає вимогам стандарту за умови 16 % цукристості. Вартість 1 т сировини дорівнює 84 грн. Замовник оплачує виробнику в заліковій вазі за ціною, встановленою міжвідомчою комісією з питань регулювання ринку цукру (84 грн. з ПДВ) за 1 т при базисній цукристості. Замовник надає виробнику цукросировини аванс в обсязі за домовленістю сторін у грошовій або натуральній формі. Аванс у грошовій формі виділяється за умови надання заводу кредиту у грошовій формі. Розрахунки з виробником сировини здійснюються в міру надходження коштів від реалізації цукру на спеціальний рахунок замовника, з якого 60 % суми одразу перераховуються на спеціальний рахунок виробника цукросировини. Виробник цукросировини має право одержувати 62,5 % жому і мелясу, а 37,5 % залишається переробнику згідно з порядком укладення цього договору. Якою є відповідальність у разі порушення умов договору?

7. У проекті договору між ВСГК «Лан» і райагрохімслужбою на виконання робіт з агрохімічного обслуговування (ґрунтів, наземних вод (водоймищ), артезіанських колодязів та ін.) було зазначено: основна кількість робіт виконується під час весняно- та осінньо- польового сезонів; робоча сила надається замовником у кількості та у строки (навіть дні), названі виконавцем; засоби пересування, житлове приміщення для робітників виконавця, виробниче приміщення, харчування надаються виконавцю безкоштовно, тобто за рахунок замовника; після відбору зразків замовник переводить на розрахунковий рахунок виконавця аванс у розмірі 75 % договірної вартості робіт; приймально-здавальний акт складається один – після виконання всього обсягу робіт – для здійснення кінцевого розрахунку; у разі неявки представника замовника акт складається без його участі з повідомленням райдержадміністрації; у разі ненадання робітників, транспорту, матеріалів, приміщення для робіт, житла працівникам у зазначені строки простій технічного персоналу виконавця оформляються актом в односторонньому порядку; у разі неявки замовника оплачується замовником у розмірі затвердженої вартості техніко-дня за кожний день простою. Правління ВСГК «Лан» не погодилося з умовами договору і звернулось за захистом до голови райдержадміністрації. В яких правових відносинах перебували сторони за договором?

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

6. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

7. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15.

8. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.

9. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України від 17.07.1997 р. 469/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80.

10. Про господарські товариства: закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

11. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

12. Про особисте селянське господарство: закон України від 15.05.2003 р. № 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15.

13. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: закон України від 22.12.1995 р. № 493/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/493/95-%D0%B2%D1%80.

14. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: закон України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/468/97-%D0%B2%D1%80.

15. Про зерно та ринок зерна Україні: закон України від 04.07.2002 р. № 37-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/37-15.

16. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин: закон України від 05.06.2003 р. № 900-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/900-15.

17. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

18. Про створення Аграрної біржі: постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2005 р. №1285 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1285-2005-%D0%BF.

19. Про порядок експорту живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита: постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.1997 р. № 182 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/182-97-%D0%BF.

20. Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією: наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 03.04.1996 р. №103/44/62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0184-96.

21. Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку: постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1995 р. № 916 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-95-%D0%BF.

22. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01.

23. Про Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1997 р. № 848 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-97-%D0%BF.

24. Про Аграрний фонд: постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2005 р. № 543 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/543-2005-п.

25. Про переміщення через митний кордон сільськогосподарської продукції, що ввозиться для переробки: постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.1998 р. № 931 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/931-98-%D0%BF.

26. Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна: постанова Кабінету Міністрів України 06.08.2008 р. № 705 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/705-2008-%D0%BF.

27. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2015 року: розпорядження Кабінету Міністрів України 23 грудня 2009 р. № 1687-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1687-2009-%D1%80.

28. Рішення про Основні напрямки створення та функціонування ринку м'ясомолочної продукції держав-учасниць СНГ: Міжнародний договір 19.11.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_n35.

29. Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки: указ Президента України від 23.02.2001 р. № 111/2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/111/2001.

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: Підручник / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, О.В. Луняченко та ін.; За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

2. Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та ін.; За ред. В.З. Янчука. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

3. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Е.С. Бердников, Н. С. Гавриш, Е.Д. Глотова, В.К. Гуревский, И.И. Каракаш и др.; Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша – X.: ООО «Одиссей», 2000. – 368 с.

4. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

5. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

6. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

7. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

8. Аграрне право України: Практикум / В. З. Янчук, А. М. Статівка, Н. І. Титова та ін.; За ред. В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

9. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Н.О. Ведышева; Под ред. М. И. Палладиной, Н. Г. Жаворонковой. – Проспект, 2001. – 327 с.

10. Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ / В. Я. Амбросов // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 15–24.

11. Базилевич В. Д. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – К., 1988. – 216 с.

12. Васильчак С. В. Актуальні питання державної підтримки конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництв / С. В. Васильчак, М. Б. Дацюк-Томчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2009. – № 4. – С. 95–98.

13. Волченко Н. В. Передбачувальні наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України / Н. В. Волченко // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 122–128.

14. Єрмоленко В. М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин [Текст] : монографія / В. М. Єрмоленко. – К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2008. – 188 с.

15. Корнієнко Г. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально-технічного забезпечення АПК / Г. Корнієнко // Право України. – 2003. – №4. – С. 45-49.

16. Логуш Л. В. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції за комерційним законодавством США / Л. В. Логуш // Право України. – 2002. – № 3. – 62-166.

17. Поліводський О.А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.А. Поліводський; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 1999. – 17 с.

18. Поліводський О. А. Організація договірних зв'язків в АПК / О. А. Поліводський // Право України. – 1999. – № 5. – С.85-88.

19. Поліводський О. А. Договір міни як форма реалізації сільгосппродукції в Україні (проблеми правового регулювання) / О. А. Поліводський // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 3. – С. 25-28.

20. Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції з використанням біржових торгів / О. А. Поліводський // Правова держава: Ювілейний щорічник наукових праць. – Вип. 10. – К.: Ін-Юре, 1999. – С. 397-403.

21. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка / А. Н. Стативка. – Харьков: Право, 1997. – 239 с.

22. Статівка А. Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські торговельні організації / А. Стативка // Право України. – 2003. – № 4. – С. 45-49.

 

Заняття № 11.

Тема 11.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 362; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!