Правове регулювання ведення особистих селянських господарств 

1. Поняття та ознаки особистих селянських господарств. Відмінність особистого селянського господарства від фермерського господарства.

2. Порядок створення особистого селянського господарства.

3. Земельні відносини в особистому селянському господарстві.

4. Правове регулювання майнових відносин в особистих селянських господарствах.

5. Господарська та інша діяльність особистих селянських господарств.

6. Припинення діяльності особистого селянського господарства.

Контрольні питання:

1. Дайте власне визначення особистого селянського господарства. Які його ознаки, на вашу думку, є найбільш характерними в сучасний період?

2. Які пільги передбачені чинним законодавством для особистих селянських господарств? Якими нормативно-правовими актами вони врегульовані?

3. Які основні ознаки особистого селянського господарства Ви знаєте?

4. Чи належить діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, до підприємницької діяльності?

5. Які обов'язки членів особистого селянського господарства передбачено законодавством?

6. За яких підстав припиняється ведення особистого селянського господарства?

7. Які види майна використовують для ведення особистого селянського господарства?

8. Що становить майнову основу особистого селянського господарства?

9. В якому розмірі надають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства?

10. Хто може бути власником земельної ділянки особистого селянського господарства?

11. На яких умовах надають земельні ділянки іноземним громадянам та особам без громадянства для ведення особистого селянського господарства?

Практичні завдання:

1. Гр-ну Москалюку за рішенням Острівецької сільської ради було надано безоплатно у власність 1 га сільськогосподарських угідь для ведення особистого селянського господарства. Москалюк повторно звернувся до сільської ради з проханням додатково надати у користування земельну ділянку площею 1 га. Сільська рада відмовила заявнику, пояснивши, що надання земельних ділянок площею більше 1 га для ведення особистого селянського господарства належить до компетенції обласної ради, куди і порадила звернутися гр. Москалюку. Чи допущені порушення чинного земельного законодавства сільською радою в ньому випадку? Які? Який порядок надання земель для ведення особистого селянського господарства?

2. Сім'я Артемчуків веде особисте селянське господарство на земельній ділянці площею 0,5 га, займаючись вирощуванням кукурудзи. Переробний сільськогосподарський кооператив запропонував сім'ї Артемчуків укласти договір на реалізацію кукурудзи. Чи дозволено чинним законодавством укладення такого договору? Хто буде сторонами цього договору?

3. Робітник лісохімічного комбінату Лихолат вкрав із цистерни, що належала лісохімкомбінату, метиловий спирт і пригостив ним приятеля Куца. У результаті отруєння Куц втратив зір обох очей і став інвалідом першої групи. За фактами розкрадання метилового спирту на лісохімкомбінаті міліцією було проведено розслідування, у результаті якого встановлено, що окремі робітники цього підприємства неодноразово грубо порушували правила зберігання, видачі та транспортування метилового спирту. Визначити, до кого Куц повинен подати позовні вимоги про відшкодування збитків і на підставі якого закону. Як має бути вирішено питання про відповідальність працівників лісохімкомбінату, відповідальних за збереження метилового спирту? Чи підлягає притягненню до юридичної відповідальності Лихолат і якщо підлягає, то до якої?

4. Токарю Васильченку була оголошена догана за роботу на верстаті без захисних окулярів, а слюсарю Пустовойту – за відмову від проходження медичного огляду. За три дні Васильченко знову отримав зауваження за роботу без окулярів, а слюсар Пустовойт відмовився пройти медичний огляд. Голова правління підприємства, отримавши дозвіл профкому, звільнив їх за п. 3 ст. 40 КЗпП. Визначити, чи правильні дії голови правління підприємства?

5. Гр. Василенко одержав листа з Рогатинської районної державної податкової інспекції, з якого видно, що оскільки Василенко та його дружина ведуть особисте селянське господарство, їм необхідно зареєструватися як підприємці і сплачувати податки згідно з чинним законодавством. Водночас Василенко повинен вести селянське господарство індивідуально, маючи на меті тільки виробництво сільськогосподарської продукції для задоволення власних потреб, а також йому заборонялося надавати послуги з використання майна господарства, організовувати відпочинок для інших осіб у рамках чинного законодавства України щодо сільського зеленого туризму з метою отримання доходу від такої діяльності. Василенко за роз’ясненням щодо правомірності вимог податкової інспекції звернувся до юридичного відділу управління агропромислового розвитку Рогатинської районної державної адміністрації. Дайте письмову відповідь.

6. Секретар Торговицької сільської ради зобов’язав громадян, що ведуть особисте селянське господарство на території ради, стати на облік в районній раді, а також зареєструвати права на земельні ділянки, які надані фізичним особам у власність чи оренду для ведення особистого селянського господарства, у сільській раді. Які порушення законодавства мають місце? Підготуйте письмову відповідь.

7. Для реалізації надлишків вирощеної овочевої продукції (перцю, цибулі, капусти) сімнадцятирічний гр. Сидорчук як член особистого селянського господарства без дозволу його батьків уклав договір купівлі-продажу зазначеної продукції з приватним підприємцем Завадою. Водночас з дозволу батьків реалізував на одному із ринків м. Івано-Франківська молоко і молочну продукцію, які є власністю особистого селянського господарства, без необхідних документів. Дайте відповідь на такі запитання: а) чи можуть неповнолітні члени особистого селянського господарства укладати договір щодо реалізації сільськогосподарської продукції? б) в яких формах здійснюється реалізація надлишків сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах? в) за наявності яких документів можлива реалізація на ринках сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах?

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

6. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

7. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.

8. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

9. Про особисте селянське господарство: закон України від 15.05.2003 р. № 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15.

10. Про оренду землі: закон України в ред. від 02.10.2003 р. № 1211-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

11. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: закон України від 17.10.1990 р. № 400-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/400-12.

12. Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства: постанова Кабінету Міністрів України вiд 24.01.2000 р. № 118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2000-%D0%BF.

13. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: спільний наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02.

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та ін.; За ред. В.З. Янчука. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

2. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, О.В. Луняченко та ін.; За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

4. Аграрне право України: Практикум / В. З. Янчук, А. М. Статівка, Н. І. Титова та ін.; За ред. В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

5. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

6. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

7. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін. ; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

8. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Н.О. Ведышева; Под ред. М. И. Палладиной, Н. Г. Жаворонковой. – Проспект, 2001. – 327 с.

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Е.С. Бердников, Н. С. Гавриш, Е.Д. Глотова, В.К. Гуревский, И.И. Каракаш и др.; Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша – X.: ООО «Одиссей», 2000. – 368 с.

10. Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ / В. Я. Амбросов // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 15–24.

11. Васильчак С. В. Актуальні питання державної підтримки конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництв / С. В. Васильчак, М. Б. Дацюк-Томчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2009. – № 4. – С. 95–98.

12. Волченко Н. В. Передбачувальні наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України / Н. В. Волченко // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 122–128.

13. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие / А.М. Запорожец. – Харьков: Консум, 1997. – 109 с.

14. Кириленко І. Г. Трансформація соціально-економічних перетворень в сільському господарстві України : проблеми, перспективи / І. Г. Кириленко. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. – 452 с.

15. Клочко В. М. Значення вступу України до СОТ для агропромислового комплексу / В. М. Клочко, В. В. Мерчанський // Економічний простір. – 2009. – № 22. – С. 13–21.

16. Куліш М. Ю. Проблеми розвитку особистих селянських господарств / М. Ю. Куліш // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С. 144-146.

17. Лебідь В.І. Правове становище особистих селянських господарств в Україні: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка: – К; 2002. – 21 с.

18. Месель-Веселяк В. Я. Реформування сільськогосподарського виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Вісник аграрної науки. – 1998. – № 9. – С. 62.

19. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. [монографія] / В.І. Семчик, Т.П. Проценко, П.Ф. Кулинич, О.Л. Поліводський, В.Л. Сонюк та ін. / Під ред. В.І. Семчика. –Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с.

20. Статівка А. Аграрні перетворення і роль особистих підсобних господарств громадян / А. Статівка // Право України. – 2000. – №5. – С. 27-29.

21. Хвасенко А. Майнові відносини в особистих селянських господарствах: деякі питання / А. Хвасенко // Право України. – 2002. – №5 – С. 96-98.

22. Шульський М. Г. Особисті селянські господарства: стан, можливості і перспективи / М. Г. Шульський. – Львів : Край, 2006. – 280 с.

23. Юрченко А. Д. Значення і розвиток особистих підсобних господарств в Україні / А. Д. Юрченко, В. М. Кулик // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – С. 1.

 

Заняття № 10.

Тема 10.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 371; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!