Правове становище фермерських господарств 

1. Поняття та ознаки фермерського господарства.

2. Порядок створення фермерських господарств.

3. Земельні відносини у фермерських господарствах.

4. Правовий режим майна у фермерських господарствах.

5. Господарська діяльність фермерських господарств.

6. Припинення діяльності фермерських господарств.

 

Контрольні питання:

1. Які юридичні ознаки фермерського господарства, на Ваш погляд, не враховані у його законодавчому визначенні?

2. Чи доцільно розглядати фермерське господарство як різновид приватного сільськогосподарського підприємства? Дайте відповідь з урахуванням положень чинного законодавства України.

3. Які вимоги встановлено для осіб, що бажають заснувати фермерське господарство?

4. У чому полягаю особливість порядку створення фермерського господарства?

5. В якому порядку надаються земельні ділянки для ведення фермерського господарства?

6. В якому порядку здійснюється державна реєстрація фермерського господарства?

7. За яких підстав припиняється діяльність фермерського господарства?

8. У чому полягає специфіка процедури банкрутства фермерського господарства?

9. У чому полягають особливості земельних правовідносин у фермерському господарстві?

10. Які види матеріальних цінностей можуть належати до майна фермерського господарства?

11. Якими видами сільськогосподарської діяльності займаються фермерські господарства?

 

Практичні завдання:

1. Дайте власне визначення фермерського господарства, максимально врахувавши його ознаки як суб'єкта аграрних відносин, що випливають із змісту Закону України «Про фермерське господарство». Обґрунтуйте свою думку, обґрунтовуючи її нормами Закону.

2. Громадянин Кінаш А.І. вирішив створити із членами своєї сім'ї фермерське, господарство, а тому 10 лютого 2012 року звернувся із заявою про його державну реєстрацію до Коломийської районної ради, додавши при цьому такі документи: Статут фермерського господарства, список членів майбутнього фермерського господарства, квитанцію про плату за державну реєстрацію. Який порядок створення та державної реєстрації фермерських господарств? Якими повинні бути дії районної ради? Підготуйте відповідне роз'яснення гр. Кінашу А.І., посилаючись на норми чинного законодавства.

3. Член колективного сільськогосподарського підприємства «Зоря» Яремак звернувся до загальних зборів підприємства із заявою про вихід з його членів у зв'язку з організацією фермерського господарства. Загальні збори колективного підприємства «Зоря», розглянувши заяву, прийняли рішення про задоволення її після підписання гр. Яремак заяви про відмову від права на земельну частку (пай). Чи є законною вимога загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства «Зоря»? Який порядок виходу з членів колективного сільськогосподарського підприємства для організації фермерських господарств передбачений чинним законодавством? Яким чином повинен діяти гр. Яремак?

4. Рішенням сільської ради зобов'язано фермерське господарство сім'ї Чечелів укласти договір на постачання молокопродуктів із збутовим підприємством «Кооператор». При цьому, рішенням був установлений максимальний рівень цін на молоко, кефір, сир та масло для сторін за договором. Фермерське господарство на виконання рішення сесії сільської ради уклало зазначений договір. В результаті його виконання за наслідками роботи за рік господарство понесло збитки на суму 1000 грн. Чи законне рішення сесії сільської ради? В якому порядку укладаються договори фермерським господарством? Яким чином можуть бути відновлені права фермерського господарства сім'ї Чечелів?

5. У фермерському господарстві Калинчука з 10 га землі на 5 га загинув ячмінь у зв'язку з тим, що голова місцевого колективного сільськогосподарського підприємства відмовився надати фермеру комбайн для збирання врожаю. Чи повинна наступити відповідальність за такі дії голови колективного сільськогосподарського підприємства? Обґрунтуйте відповідь.

6. У зв’язку з ліквідацією КСП у с. Сваричів було створено виробничий сільськогосподарський кооператив. Через півроку після його створення гр. Борисов подав заяву до правління кооперативу з проханням надати йому право виходу з кооперативу разом із дружиною, сином і донькою з метою створення фермерського господарства. Водночас Борисов звернувся до райдержадміністрації з заявою про надання йому земельної ділянки площею 50 га у власність для створення фермерського господарства. Правління кооперативу прийняло рішення на право виходу Борисова із кооперативу лише після закінчення господарського року, оскільки він працює головним бухгалтером і повинен скласти бухгалтерський звіт за рік. Його жінці дозволили вихід із кооперативу. Дітям Борисова у виході було відмовлено, оскільки вони закінчили вуз, куди для навчання їх направляло і сплачувало стипендію КСП, правонаступником якого є кооператив, а тому син і донька Борисова повинні відпрацювати у кооперативі як молоді спеціалісти не менше трьох років. У наданні земельної ділянки Борисову було відмовлено з тих підстав, що всі землі роздані іншим фермерам, а він, дружина і діти мають земельний пай загальною площею 5 га в кооперативі і мають змогу на цій землі створити фермерське господарство. Оцінити наведену ситуацію і зробити письмовий висновок із таких запитань. Який порядок створення фермерського господарства? Чи правомірне рішення правління кооперативу? Який порядок виходу із кооперативу? Який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства? Чи є правомірною відмова у наданні земельної ділянки?

7. Гр. Рибак звернувся до сільської ради з проханням виділити йому земельну ділянку для створення фермерського господарства. Після професійного відбору Рибаку повідомили, що він отримає земельну ділянку площею 12 га після сплати ним 1500 грн. за проект відведення земельної ділянки. Надайте юридичну консультацію з приводу порядку надання земель для ведення фермерського господарства.

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

5. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

6. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.

7. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.

10. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами: постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1102 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF.

11. Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується: постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1908 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1908-2003-%D0%BF.

12. Про затвердження Порядку подання документів, що підтверджують цільове використання коштів фінансової підтримки, наданої новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами: наказ Мінагрополітики України від 23.02.2005 р. № 76 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0287-05.

13. Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, які подаються для надання фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування: наказ Мінагрополітики України від 01.04.2004 р. № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0504-04.

14. Про затвердження Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств: наказ Мінагрополітики України, Мінпраці та соцполітики від 17.12.2003 р. № 452/335 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0118-04.

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та ін.; За ред. В.З. Янчука. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

2. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, О.В. Луняченко та ін.; За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

4. Аграрне право України: Практикум / В. З. Янчук, А. М. Статівка, Н. І. Титова та ін.; За ред. В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

5. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

6. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

7. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

8. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Н.О. Ведышева; Под ред. М. И. Палладиной, Н. Г. Жаворонковой. – Проспект, 2001. –327 с.

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Е.С. Бердников, Н. С. Гавриш, Е.Д. Глотова, В.К. Гуревский, И.И. Каракаш и др.; Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша – X.: ООО «Одиссей», 2000. – 368 с.

10. Ващишин М.Я. Розвиток фермерського законодавства України / М.Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2008. – Вип. 46. – С. 152 – 158.

11. Ващишин. М. Юридичні ознаки фермерського господарства / М. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 263–269.

12. Долинська М.С. Правове становище селянських (фермерських) господарств в Україні / М.С. Долинська. – Львів, 1999. – 184 с.

13. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях): Навч.-практ. посіб. – 4-те вид. – Х.: Одісей, 2007. – 736 с.

14. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України: Навч.-практ. посіб. – Х.: Одісей, 2003. – 448 с.

15. Завражных М. Л. Аграрное право: Конспект лекцій / М. Л. Завражных. – М.: Изд-во Эксмо, 2007 г.– 160 с.

16. Крупка Ю. М. Аграрне право України: Навч. посіб. / За наук. ред. Н. Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2006. – 160 с.

17. Лебідь В.І. Організаційно-правова форма фермерського господарства : чи потрібна імперативність? / В.І. Лебідь // Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 4 (54). – 2006. – С.68 – 74.

18. Погрібний О.О. Селянські господарства і оренда (організаційно-правові питання) / О.О. Погрібний. – Київ, 1992. – 192 с.

19. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. [монографія] / В.І. Семчик, Т.П. Проценко, П.Ф. Кулинич, О.Л. Поліводський, В.Л. Сонюк та ін. / Під ред. В.І. Семчика. –Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с.

20. Семчик В.І. Аграрне право як галузь права / В. І. Семчик // Правова держава: щорічник наук. пр. – 2010. – Вип. 21. – С. 371-379.

21. Титова Н.І. Селянське (фермерське) господарство України: правове регулювання; поняття; ознаки; перспективи / Н.І. Титова // Право України. – 1995. – № 9-10. – С.14-18.

22. Титова Н.І. Фермер і закон / Н.І. Титова. – Львів, 1996. – 126 с.

23. Титова Н.І. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді / Н.І. Титова. – Львів, 1998. – 184с.

 

Заняття № 9.

Тема 9.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 449; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!