Правове становище сільськогосподарських кооперативів1. Історія розвитку та законодавче регулювання сільськогосподарської кооперації в Україні.

2. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів.

3. Типи та види сільськогосподарських кооперативів.

4. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів.

5. Права та обв’язки членів сільськогосподарських кооперативів.

6. Порядок припинення діяльності сільськогосподарських кооперативів.

 

Контрольні питання:

1. Вкажіть, які правові ознаки сільськогосподарського кооперативу відрізняють його від колективних сільськогосподарських підприємств, посилаючись, на конкретні норми Закону. Які з них притаманні тільки обслуговуючим сільськогосподарським кооперативам?

2. Які відмінності існують у правовому статусі членів сільськогосподарського кооперативу та асоційованих членів такого кооперативу?

3. Які обов'язки членів сільськогосподарського кооперативу, крім вказаних у Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію», доцільно, на вашу думку, передбачити у Статуті сільськогосподарського кооперативу? Підготуйте проект пункту статуту сільськогосподарського кооперативу, що визначає обов'язки його членів.

4. Яке місце в агропромисловому комплексі займають сільськогосподарські кооперативи?

5. Які специфічні ознаки сільськогосподарських кооперативів Ви знаєте?

6. Які види сільськогосподарських кооперативів передбачено законодавством України?

7. Які умови створення сільськогосподарських кооперативів передбачено законодавством?

8. Якою має бути кількість членів сільськогосподарського кооперативу?

9. З якого моменту сільськогосподарський кооператив уважається створеним?

10. Які вимоги ставляться до членів сільськогосподарського кооперативу?

11. Які джерела формування власних коштів сільськогосподарського кооперативу передбачено законодавством?

12. Які органи управління сільськогосподарського кооперативу Ви знаєте?

 

Практичні завдання:

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради відмовив у державній реєстрації змін та доповнень до Статуту сільськогосподарського сервісного кооперативу «Авторемонт», мотивуючи це тим, що рішення про внесення змін і доповнень прийняте правлінням кооперативу, а не загальними зборами його членів. Кооператив «Авторемонт» оскаржив цю відмову в судовому порядку. На судовому засіданні представник кооперативу пояснив, що вимога міськвиконкому є незаконною, оскільки Статутом кооперативу «Авторемонт» це питання віднесено до компетенції правління. Яке рішення повинен винести суд у цій справі? Який порядок внесення змін та доповнень до статуту сільськогосподарського кооперативу та їх державної реєстрації?

2. Статутом сільськогосподарського кооперативу «Рибний» передбачено положення про те, що у разі ліквідації кооперативу майно, що залишилося після розрахунків з бюджетом банками та іншими кредиторами, розподіляється між дійсними та асоційованими членами кооперативу пропорційно вартості їх паю. При цьому асоційовані члени кооперативу можуть отримати майно або грошову компенсацію на суму, що не перевищує 2/3 їх майнового внеску. Чи законне таке положення Статуту? Які майнові права мають асоційовані члени кооперативу?

3. За систематичне невнесення земельного податку рішенням сільської ради було вилучено земельну ділянку у виробничого сільськогосподарського кооперативу «Рослинний». У зв'язку з цим на чергову сесію сільської ради було внесено питання про ліквідацію кооперативу «Рослинний». Чи може бути підставою для припинення діяльності виробничого сільськогосподарського кооперативу припинення права власності на землю або права землекористування? Чи належить до компетенції сільської ради вирішення питання про ліквідацію. сільськогосподарського кооперативу? Яким чином повинна діяти сільська рада в конкретному випадку?

4. Між Надвірнянською продовольчою компанією (постачальник) і ВСГК «Дніпро» було укладено договір про те, що поста чальник надає ВСГК «Дніпро» дизельне паливо, а ВСГК за це розраховується так: за 1 кг яловичини першої категорії – 6,5 кг палива, другої категорії – 5,3 кг палива. Визначити порядок реалізації сільськогосподарської сировини. Якими законодавчими актами регулюються ці питання? Чи законні вказані бартерні угоди?

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

5. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

6. Про кооперацію: закон України від 10.07.2003 р. № 1087-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.

7. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України від 17.07.97 р. № 469/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80.

8. Про споживчу кооперацію: закон України від 10.04.1992 р. № 2265-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2265-12.

9. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

10. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.

11. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: указ Президента України від 03.12.1999 р. № 1529 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1529/99.

12. Про заходи, щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах: указ Президента України від 19.12.2000 р. № 1348/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1348/2000.

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

3. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

4. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

5. Гафурова О. В. Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.В. Гафурова. – К., 2005. – 20 с.

6. Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю організації / О. Гафурова // Право України. – 2003. – №1. – С.68-72.

7. Долинська М. С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок створення, діяльність та припинення діяльності / М. С. Долинська. – Х., 2005. – 264 с.

8. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика: [монографія] / В.М. Єрмоленко. – К., 2005. – 304 с.

9. Коверзнев В.О. Правовий режим майна виробничих та інших видів кооперативів / В.О. Коверзнев // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3(22). – С. 75-80.

10. Кооперативне право: Підручник для кооперативних, сільськогосподарських, економічних, юридичних вищих навчальних закладів і факультетів / В.І. Семчик, С.Г. Бабенко, М.П. Волик, С.Д. Галей, В.В. Зіновчук та ін. / За ред. В.І. Семчика. – Київ: Ін Юре, 1998. – 336 с.

11. Огій О.С. Землі як об’єкт права приватної власності сільськогосподарських кооперативів / О.С. Огій // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 685-690.

12. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: [монографія] / В.І. Семчик, Т.П. Проценко, П.Ф. Кулинич, О.Л. Поліводський, В.Л. Сонюк та ін. // За ред. В.І. Семчика. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с.

13. Семчик В.И. Кооперация и право в СССР / В.И. Семчик. – К., 1991. – 148 с.

14. Сонін О. Правові основи виникнення сільськогосподарських кооперативів / О. Сонін // Право України. – 1992. – №1. – С. 15-17.

15. Титова Н. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечення / Н. Титова // Право України. – 2000. – № 2. – С. 25-27.

16. Уркевич В. Про деякі правові аспекти виникнення права членства у сільськогосподарських кооперативах / В. Ю. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 40-41.

17. Уркевич В. Ю. Окремі питання правового регулювання членства у фермерських господарствах / В. Ю. Уркевич // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х., 2005. – Вип. 73. – С. 129-134.

18. Цюцик О. Проблеми законодавчого визначення поняття сільськогосподарського підприємства / О. Цюцик // Вісник Львівського університету, Серія юрид. – 2011. – Вип. 53. – С. 270–276.

 

Заняття № 8.

Тема 8.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 365; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!