Тема 5. Правове забезпечення соціального розвитку села1. Загальна характеристика правового забезпечення соціального розвитку села в Україні.

2. Поняття соціального розвитку села.

3. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села.

4. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення.

5. Правове регулювання розвитку житлового і шляхового будівництва на селі.

6. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів сільського населення.

7. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення сільськогосподарських працівників.

 

Контрольні питання:

1. У чому сутність соціального розвитку села?

2. У чому полягають основні напрями державної політики у сфері соціального розвитку села?

3. Які об'єкти належать до соціальної сфери села?

4. Які заборони щодо зміни функціонального призначення певних груп об'єктів соціальної сфери села встановлено аграрним законодавством?

5. Які основні напрями державної політики щодо відродження сіл України Ви знаєте?

6. Які законодавчі акти регулюють правовий режим об'єктів соціальної інфраструктури села?

7. Які державні органи зобов'язані сприяти розвитку індивідуального житлового будівництва на селі?

8. Які пільги надаються для індивідуальних сільських забудовників?

9. Які законодавчі акти регулюють житлове та шляхове будівництво на селі?

10. Яким чином забезпечується культурно-побутове та спортивно-оздоровче обслуговування селян?

 

Практичні завдання

1. Підготуйте доповідь на тему «Соціальна реформа розвитку села та її сучасні тенденції».

2. Збори бригади спілки селян «Косівщина» наклали стягнення на члена бригади Стасенка О.І. за те, що він відмовився чергувати на току під час збирання врожаю, посилаючись на поганий стан здоров’я. Які функції покладені на збори бригади та збори інших виробничих підрозділів?

3. На загальних зборах сільськогосподарського кооперативу «Світанок» головою сільськогосподарського кооперативу більшістю в один голос було обрано колишнього директора школи (історика за фахом), головним бухгалтером – молодшого спеціаліста, випускника сільськогосподарського технікуму. Райдержадміністрація визнала вибори незаконними і скасувала рішення загальних зборів: по-перше, головним бухгалтером обрано особу, що не має вищої сільськогосподарської освіти; по-друге, головного бухгалтера не вибирають, а призначають; по-третє, стаж роботи претендента на цю посаду має бути не менше п’яти років. Вирішити справу. Хто може бути головою сільськогосподарського кооперативу і головним бухгалтером? Який порядок їх обрання чи призначення?

4. Ветеринарний лікар АСГТ Мельничук В.В. звернувся до юридичної фірми із запитаннями: чи має він право на пільги і на які саме на оплату квартири, наданої йому АСГТ, і в яких правових актах ці пільги закріплені. Надайте відповідну юридичну консультацію.

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

5. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80.

6. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

7. Про економічну самостійність Української РСР: закон України від 03.08.1990 № 142-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-12.

8. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: закон України від 17.10.1990 р. № 400-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/400-12.

9. Про племінну справу у тваринництві: закон України 15.12.1993 № 3691-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3691-12.

10. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.

11. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

12. Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25.06.91 р. № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

13. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: закон України від 27.02.91 р № 791а-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12.

14. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 р. № 563 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-12.

15. Деякі питання державного резервного насіннєвого фонд: постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/977-2003-%D0%BF.

16. Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства: постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. № 118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2000-%D0%BF.

17. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1158-2007-%EF.

18. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 р. №1724-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1724-2010-%F0.

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

3. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

4. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

5. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: [монографія] / В.Г. Андрійчук. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 212 с.

6. Андрушко Р. П. Економічний і соціальний розвиток села в перехідний період до ринку: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / Андрушко Р. П. – Львів, 2007. – 18 с.

7. Білінська О. В. Економіко-правові аспекти державної аграрної політики України / О. В. Білінська, О. В. Роздайбіда // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2010. – № 3. – С. 152-160.

8. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. – 2009. – № 5. – C. 59-67.

9. Гафурова О. Правовий механізм передачі об'єктів соціальної інфраструктури села у комунальну власність / О. Гафурова // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С.84-87.

10. Притула Н. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку АПК / Н. Притула // Держава та регіони. – 2009. – № 3. – С. 157-163.

11. Уркевич В.Ю. Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання / В.Ю. Уркевич // Актальні питання інноваційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 32-36.

12. Халецька А.А. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління: [монографія] / А.А. Халецька. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 430 с.

 

Заняття № 6.

Тема 6.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 388; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!