Державне регулювання сільського господарстваПЛАНИ І ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРАРНЕ ПРАВО»

Заняття № 1.

Тема 1.

Предмет, метод, принципи і система аграрного права України

 

1. Становлення сільськогосподарського (аграрного) права як галузі права.

2. Поняття та ознаки аграрного права України.

3. Предмет і методи аграрного права.

4. Принципи аграрного права.

5. Система аграрного права.

6. Виникнення та розвиток науки аграрного права.

7. Аграрне право як навчальна дисципліна.

 

Контрольні питання:

1. Які особливості сільськогосподарського виробництва зумовили необхідність комплексного спеціалізованого регулювання аграрних відносин?

2. На основі прочитаної рекомендованої літератури виділіть основні точки зору авторів щодо визнання (невизнання) сільськогосподарського (аграрного) права як галузі права, розуміння суті та предмета цієї галузі, висловлені у період її становлення.

3. З'ясуйте зміст наукової дискусії 1970-х років. Виділіть основні питання, з приводу яких не існувало єдності у поглядах представників юридичної науки.

4. Охарактеризуйте сучасне аграрне право як навчальну дисципліну. Якими, на Ваш погляд, є напрями її розвитку?

5. Що є предметом аграрного права?

6. Що таке сільськогосподарська діяльність?

7. Які правовідносини складаються в процесі аграрного господарювання?

8. Які методи аграрного права Ви знаєте?

9. Що таке метод автономних рішень?

10. Що являють собою принципи аграрного права?

11. Що таке система аграрного права?

12. У чому полягає особливість аграрного права як галузі права?

13. Яке місце займає аграрне право в системі права України?

14. Що вивчає наука аграрного права?

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та ін.; За ред. В.З. Янчука. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

2. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, О.В. Луняченко та ін.; За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

4. Аграрне право України: Практикум / В. З. Янчук, А. М. Статівка, Н. І. Титова та ін.; За ред. В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

5. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

6. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

7. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

8. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Н.О. Ведышева; Под ред.. М. И. Палладиной, Н. Г. Жаворонковой. – Проспект, 2001. –327 с.

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Е.С. Бердников, Н. С. Гавриш, Е.Д. Глотова, В.К. Гуревский, И.И. Каракаш и др.; Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша – X.: ООО «Одиссей», 2000. – 368 с.

10. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях): Навч.-практ. посіб. – 4-те вид. – Х.: Одісей, 2007. – 736 с.

11. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України: Навч.-практ. посіб. – Х.: Одісей, 2003. – 448 с.

12. Завражных М. Л. Аграрное право: Конспект лекций / М. Л. Завражных. – М.: Изд-во Эксмо, 2007 г.– 160 с.

13. Крупка Ю. М. Аграрне право України: Навч. посіб. / За наук. ред. Н. Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2006. – 160 с.

14. Панченко В. Локальне нормативно-правове регулювання внутрішньогосподарських відносин у сільськогосподарському підприємстві / В. Панченко // Юридична Україна. – 2010. – №6. – С.63-66.

15. Семчик В.І. Аграрне право як галузь права / В. І. Семчик // Правова держава: щорічник наук. пр. – 2010. – Вип. 21. – С. 371-379.

16. Сонюк В.А. Навчальна дисципліна «Аграрне право України» в сучасний період: стан, тенденції розвитку, проблеми / В.А. Сонюк // Правова держава: Щорічник наук. пр. – 2003. – Вип. 14. – С. 323-328.

 

Заняття № 2.

Тема 2.

Джерела аграрного права

1. Загальна характеристика аграрного законодавства України. Особливості аграрного законодавства на сучасному етапі.

2. Поняття і види джерел аграрного права.

3. Конституційні засади джерел аграрного права.

4. Закони в системі джерел аграрного права.

5. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрного права. Основні напрями їх регулювання.

6. Характеристика, види і юридична сила локальних правових актів в системі джерел аграрного права.

7. Перспективи вдосконалення аграрного законодавства України.

 

Контрольні питання:

1. Яка форма кодифікованого акта аграрного законодавства є, на Ваш погляд, найбільш доцільною? Обґрунтуйте відповідь.

2. Виділіть основні недоліки сучасного аграрного законодавства України.

3. Які джерела аграрного права Ви знаєте?

4. Що таке аграрне законодавство?

5. Що являють собою правові форми актів аграрного законодавства?

6. Які характерні ознаки аграрного законодавства Ви знаєте?

7. Чим зумовлена численність актів аграрного законодавства?

8. За якими критеріями можна класифікувати акти аграрного законодавства?

9. На які види поділяється аграрне законодавство залежно від юридичної сили актів?

10. Які суб'єкти аграрного права приймають локальні правові акти?

11. Які суб'єкти аграрного права приймають регуляторні правові акти?

 

Практичні завдання:

1. У Статуті колективного сільськогосподарського підприємства «Урожай» записано, що всі важливі питання діяльності підприємства вирішуються вищим органом - правлінням КСП. Чи є чинною така норма Статуту? Чому?

2. Вкажіть до яких груп нормативно-правових актів аграрного законодавства (за різними критеріями) належать такі з них:

· Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»;

· Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»;

· Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»;

· Закон України «Про племінну справу у тваринництві»;

· Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»;

· Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу»;

· Статут колективного сільськогосподарського підприємства «Світанок»;

· Положення про преміювання працівників колективного сільськогосподарського підприємства «Світанок»?

Зразок: Закон України «Про фермерське господарство» – диференційований, комплексний, спеціалізований нормативно-правовий акт аграрного законодавства вищої юридичної сили (закон), прийнятий Верховною Радою України.

3. Обґрунтуйте відмінність між уніфікованими та диференційованими актами аграрного законодавства з наведенням відповідних прикладів.

4. Відповідно до Статуту сільськогосподарського кооперативу «Тваринний» правління СГК вправі розробляти і затверджувати локальні акти – Положення з питань регулювання членських та трудових відносин у кооперативі. При цьому, зазначено, що такі Положення набувають чинності після їх схвалення загальними зборами членів кооперативу. До якого різновиду локальних нормативно-правових актів аграрного законодавства належатимуть Положення, прийняті правлінням СГК «Тваринний»? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. Дайте характеристику основним положенням Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» від 17.10.1990 р. № 400-XII (із змінами від 10.06.2012 р.) з точки зору його відповідності нормам Конституції України та іншим нормативно-правовим актам аграрного законодавства.

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15.

4. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.

5. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

6. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України від 17.07.1997 р. 469/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80.

7. Про особисте селянське господарство: закон України від 15.05.2003 р. № 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15.

8. Про державний земельний кадастр: закон України від 07.07.2011 № 3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.

9. Про ринок земель: проект Закону від 19.07.2011 № 9001-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40958.

10. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 р. № 563 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-12.

11. Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі: постанова Верховної Ради України від 13.03.1992 р. № 2200-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2200-12.

12. Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки: постанова Верховної Ради України від 11.01.2000 р. № 1364 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1364-xiv.

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. №731 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF.

14. Про заходи щодо реформування аграрних відносин: указ Президента України від 18.01.1995 р. № 63 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63/95.

15. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: указ Президента України від 03.12.1999 р. № 1529 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1529/99.

16. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: указ Президента України від 10.11.1994 р. № 666/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/666/94.

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін. ; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

2. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

4. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

5. Багай Н.О. Аграрна реформа в Україні: проблеми науково-правового забезпечення / Н.О. Багай // Проблеми права на зламі тисячоліть: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Видавництво ІМА-прес. – 2001. – С. 77-82.

6. Багай Н.О. Аграрне законодавство України: поняття, структура, проблеми розвитку / Н.О. Багай // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових праць. – Випуск ІV. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай», 2000. – С. 95-104.

7. Багай Н.О. До проблеми агропромислового законодавства / Н.О. Багай // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки 2005». Том 29. Юридичні науки – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 40-42.

8. Багай Н.О. Історико-правові витоки аграрного законодавства України (XI - XVIII ст.); їх наукове значення / Н.О. Багай // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових праць. – Випуск VI. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай». – 2001. – С. 141-150.

9. Багай Н.О. Конституційні засади аграрного законодавства України / Н.О. Багай // Збірник наукових статей: За матеріалами Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» (Частина І). – Луцьк, 2005. – С. 168-172.

10. Багай Н.О. Структура аграрного законодавства України: проблеми розвитку / Н.О. Багай // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.З.Янчука / Під ред. В.М.Єрмоленка, В.І.Курила. – Київ: Магістр- XXI сторіччя, 2005. – С.54-59.

11. Бейкун А. Л. Систематизація аграрного законодавства як необхідна умова розвитку його інтегрованих властивостей / А. Л. Бейкун // Конституція України та проблеми систематизації законодавства: Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Ін-ту законодавства ВРУ, 1999. – Вип. 5. – С. 164-177.

12. Бейкун А. Проблемні питання впливу кодифікації та систематизації аграрного законодавства на динамізм процесів у сфері АПК / А. Бейкун // Право України. – 1998. – № 11. – С. 42-46.

13. Бугера С. І. Аграрне законодавство України та шляхи його вдосконалення / С. І. Бугера // Право України. – 2008. – № 3. – С. 23–37.

14. Быстров Г.Е. Источники советского сельскохозяйственного права / Г.Е. Быстров. – М., 1985. – 188 с.

15. Духневич А. В. Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України як члена СОТ / А. В. Духневич // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 268–274.

16. Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / І. В. Духневич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 19 с.

17. Йосифів П.І. Поняття аграрного законодавства / П.І. Йосифів // Держава і право: Зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. – Вип. 28. – К.: ІДП НАН України, 2005. – С. 497-504.

18. Кулинич П. Ф. Ефективність правового забезпечення земельної реформи в Україні / П. Ф. Кулинич // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. – К.: Наук. думка, 1998. – С. 66–108.

19. Святоцький О. Про концепцію аграрної і земельної реформи в Україні / О. Святоцький, В. Семчик // Право України. – 1997. – № 11. – С. 24-26.

20. Семчик В.І. Проблеми розвитку аграрного законодавства / В.І. Семчик // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали наук.-практ. конф., травень 1996 р. – К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 1996. – С. 237-239.

21. Статівка А. Про аграрне законодавство України і проблеми його удосконалення в сучасних умовах / А. Статівка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С.7-9.

22. Титова Н.І. Принципи аграрного законодавства України, їх законодавче закріплення / Н.І. Титова // Проблеми утвердження правової держави і захисту прав людини в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 33. – Львів: Світ, 1996. – С.38-39.

23. Уркевич В. Ю. Сучасні проблеми систематизації аграрного законодавства України / В. Ю. Уркевич // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць круглого столу. – К., 2011. – 451 с.

 

Заняття № 3.

Тема 3.

Суб'єкти аграрного права

 

1. Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права.

2. Громадяни та юридичні особи як суб'єкти аграрного права.

3. Суб'єкти аграрного права, засновані на праві приватної власності. Їх правосуб'єктність.

4. Сільськогосподарські кооперативи як суб'єкти аграрних правовідносин. Кооперативні об'єднання.

5. Сільськогосподарські підприємства корпоративного типу.

6. Правосуб'єктність державних сільськогосподарських підприємств.

7. Особливості правосуб'єктності міжгосподарських підприємств і об'єднань.

 

Контрольні питання:

1. Які специфічні риси притаманні усім сільськогосподарським підприємствам як аграрним суб'єктам. Вкажіть, якими, на Вашу думку, є перспективи законодавчого закріплення таких ознак.

2. Що являють собою суб'єкти аграрного права?

3. Якими ознаками характеризується суб'єкт аграрного права?

4. В якій формі, на Ваш погляд, доцільно провести систематизацію законодавства про правовий статус громадян як учасників аграрних відносин?

5. 3 якого моменту у сільськогосподарських підприємств виникає статус юридичної особи?

6. Які види колективних сільськогосподарських підприємств ви знаєте?

7. Які способи створення сільськогосподарських підприємств передбачено аграрним законодавством?

8. Які документи належать до установчих документів сільськогосподарського підприємства?

9. Які дані мають містити установчі документи сільськогосподарського підприємства?

10. Які способи реорганізації підприємств Ви знаєте? 3а яких умов припиняється діяльність суб'єктів аграрного господарювання?

 

Практичні завдання:

1. Дайте власне узагальнене визначення суб'єкта аграрних відносин. Обґрунтуйте його.

2. Проведіть розмежування правового статусу сільськогосподарського кооперативу та державного сільськогосподарського підприємства за різними критеріями з посиланням на норми чинного законодавства України.

3. У Статуті державного комерційного підприємства «Водограй» зазначено: «Підприємство є корпоративною юридичною особою публічного права, створеною на добровільних засадах». Проаналізуйте наведене положення. Чи відповідає воно вимогам чинного законодавства?

4. Рішенням сільської ради передбачено створення сільськогосподарського виробничого об'єднання на базі комунального сільськогосподарського підприємства та сільськогосподарського кооперативу. Чи відповідає таке рішення вимогам чинного законодавства України?

5. До юрисконсульта спілки фермерів Городенківського району звернувся з дозволу голови спілки, завідуючий фельдшерсько-акушерського пункту Городницької сільської ради Іванюк В.В. з проханням допомогти йому створити фермерське господарство на території цієї сільської ради. Яку юридичну допомогу повинен подати юрисконсульт Іванюк В.В. в оформленні всіх документів для створення фермерського господарства?

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

5. Про господарські товариства: закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

6. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.

7. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

8. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України від 17.07.1997 р. 469/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80.

9. Про особисте селянське господарство: закон України від 15.05.2003 р. № 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15.

10. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: закон України від 10.07.1996 р. № 290/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/290/96-%D0%B2%D1%80.

11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

3. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

4. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

5. Бідзюра І. П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності / І. П. Бідзюра // Економіка АПК. – 1998. – № 2. – С. 3–5.

6. Кирєєва І.В. Громадяни як суб’єкти сталого, екологічного збалансованого використання природних ресурсів / І.В. Кирєєва // Питання земельного, екологічного й аграрного права. – 2009. – № 106. – С. 93-98.

7. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

8. Титова Н.І. Проблеми гарантування прав селянства України / Н.І. Титова // Права людини і громадянина: проблеми реалізації. – Київ: Ін Юре, 1998. – С.63-64.

9. Уркевич В. Про деякі правові аспекти виникнення права членства у сільськогосподарських кооперативах / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 40-41.

10. Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: [монографія] / В. Ю. Уркевич. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 496 с.

11. Уркевич В.Ю. Окремі питання правового регулювання членства у фермерських господарствах / В.Ю. Уркевич // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник – Х., 2005. – Вип. 73. – С. 129-134.

12. Цюцик О. Проблеми законодавчого визначення поняття сільськогосподарського підприємства / О. Цюцик // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2011. – Вип. 53. – С. 270–276.

13. Янчук В.З. Проблемы теории колхозного права / В.З. Янчук. – М: Юридическая література,1969. – 199 с.

 

Заняття № 4.

Тема 4.

Державне регулювання сільського господарства

 

1. Поняття державного регулювання сільського господарства.

2. Принципи державного регулювання сільського господарства України.

3. Форми та методи державного регулювання сільського господарства України.

4. Система та правовий статус органів, що здійснюють державного регулювання сільського господарства України:

а) правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України.

б) органи державного контролю та інспекції в АПК.

5. Основні напрямки державної політики щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

 

Контрольні питання:

1. У чому полягає зміст державного регулювання сільського господарства?

2. Наведіть спільні та відмінні риси понять «державне управління економікою»і «державне регулювання економіки».

3. Визначте основні сфери суспільних відносин, де застосовуються переважно економічні методи впливу на суб'єктів аграрного господарювання з метою державного регулювання сільськогосподарського виробництва.

4. Які центральні органи виконавчої влади, крім Міністерства аграрної політики та продовольства України, наділені певними повноваженнями у сфері регулювання аграрних відносин?

5. Яке співвідношення державного регулювання економіки (підприємництва) і саморегулювання ринку?

6. В якому нормативному акті закріплений порядок державного регулювання підприємництва в Україні?

7. Які сфери аграрного виробництва регулює держава найбільше?

8. Які види перевірок діяльності аграрних підприємців передбачені законодавством?

9. Які контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності підприємців?

10. У чому полягає сутність державної підтримки сільського господарства?

 

Практичні завдання:

1. Директор державної агрофірми «Смерека» звернувся до управління АПК районної державної адміністрації за дозволом продати сусідньому сільськогосподарському кооперативу два автомобілі та токарний верстат. Начальник управління від мовив у проханні, мотивуючи тим, що агрофірма не має права розпоряджатися закріпленим за нею майном. Скласти письмовий висновок з цього питання з посиланням на правову норму.

2. Згідно з договором оренди СТОВ «Торговиця» передало в користування фермерському господарству два трактори «Бєларусь» терміном на два роки. Після закінчення терміну оренди голова фермерського господарства відмовився повернути зазначену техніку, мотивуючи тим, що за два роки він сплатив вартість тракторів. Чи правомірні дії голови? Які існують засоби захисту майнових прав СТОВ?

3. Голова фермерського господарства «Долинянка» вирішив укласти кредитний договір, погасити заборгованість по орендній платі за земельні ділянки, орендовані у фізичних осіб. Через відсутність у господарстві юриста, він звернувся до юридичного відділу районного управління агропромислового розвитку з проханням надати консультацію щодо отримання ним державної позики чи кредиту під заставу цукрових буряків і насіння соняшнику. Надайте консультацію. На які види державної підтримки може розраховувати фермерське господарство?

4. Райдержадміністрація за дорученням голови облдержадміністрації розглянула звернення громадянки Іванюк Б.Я. щодо надання їй земельної частки (паю) і повідомила про таке: «Право на земельну частку (пай) мають члени сільськогосподарського кооперативу відповідно до списку, що додається до Державного акта на право колективної власності на землю сільськогосподарського кооперативу «Рослинний», виданого сільською радою 25.12.10 р. До списку, що додається до акта, Вас, громадянку Іванюк Б.Я., не було включено, оскільки в цей час Ви працювали в сільській раді. Ви залишили роботу в сільській раді 08.12.12 р. і Вас було прийнято у члени сільськогосподарського кооперативу «Рослинний». З цього моменту Ви набули право мати земельну частку (пай) у сільськогосподарського кооперативу «Рослинний» і Вам слід звернутися з цим питанням до загальних зборів. Якщо не має вільних земельних ділянок, питання треба вирішувати із сільською радою, в якої повинен бути резервний земельний фонд». В яких правових відносинах перебувала громадянка Іванюк Б.Я. із сільськогосподарського кооперативу «Рослинний», коли працювала в сільській раді? За яких умов за громадянами, які проживають у сільській місцевості, зберігається право члена сільськогосподарського кооперативу. Чи правильну відповідь дала райдержадміністрація? Зазначити правові норми, що регулюють ці відносини.

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12.

3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15.

4. Про державну підтримку сільського господарства України: закон України від 24.06.2004 року № 1877-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.

5. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарств: закон України від 17.10.1990 р. № 400-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400-12.

6. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин: закон України від 05.06.2003 р. № 900-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/900-15.

7. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17.06.1999 р. № 758-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-14.

8. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: закон України: від 07.02.2002 р. № 3023-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.

9. Про зерно та ринок зерна Україні: закон України від 04.07.2002 р. № 37-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/37-15.

10. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

11. Про державну підтримку сільського господарства України: закон України від 24.06.2004 р. № 1877-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1877-15

12. Про молоко та молочні продукти: закон України від 24.06.2004 р. № 1870-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1870-15.

13. Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: указ Президента України від 06.04.2011 № 370/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/370/2011.

14. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: указ Президента України від 23.04.2011 № 500/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/500/2011.

15. Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки: указ Президента України від 21.02.2002 р. № 170/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/170/2002.

16. Про Державне агентство земельних ресурсів України: указ Президент України від 08.04.2011 № 445/201113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/445/2011.

17. Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: указ Президент України від 13.04.2011 № 458/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/458/2011.

18. Про Державне агентство рибного господарства України: указ Президент України від 16.04.2011 № 484/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/484/2011.

19. Про Державну інспекцію сільського господарства України: указ Президент України від 13.04.2011 № 459/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459/2011.

20. Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: указ Президент України від 13.04.2011 № 464/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/464/2011.

21. Про затвердження Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим: наказ Мінагрополітики України від 23.12.2011 № 770 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0034-12.

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

3. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

4. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

5. Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ / В. Я. Амбросов // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 15–24.

6. Бакум В.В. Удосконалення управління територіальною громадою сільської ради / В.В. Бакум // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 5. – С. 71-73.

7. Бейкун А. Л. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу: поняття і суть / А. Л. Бейкун // Право України. – 1997. – № 9. – С. 26–28.

8. Бейкун А. Л. Організаційно-правові аспекти державного регулювання господарських відносин в аграрному секторі економіки / А. Л. Бейкун // Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. – К.: Вид-во Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2001. – С. 147–177.

9. Бейкун А. Л. Реформування структури державного управління АПК / А. Л. Бейкун // Держава і право. – К., 1998-1999. – Вип. 2. – С. 163–168.

10. Бичкова Ц. В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції / Ц. В. Бичкова // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. – К.: Наук. думка, 1998. – С. 131–140.

11. Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства / Ц. Бичкова // Право України. – 1996. – № 7. – С. 38–43.

12. Латинін М. А. Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: дис. … доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. А. Латинін; Нац. акад. держ. управ. при Президентові України; Харків. регіон. ін-т держ. управ. – X., 2007. – 446 с.

13. Павлович З.А. Державне регулювання і управління сільськогосподарським виробництвом і іншими галузями АПК в умовах реалізації аграрної реформи в Україні: проблеми теорії і практики / З.А. Павлович // Аграрна реформа в Україні: економічні і правові проблеми. Матеріали «круглого стола». Одеса, вересень, 1993. – Одеса, 1993. – С. 15-19.

14. Павлович З.А. Організаційно-правові питання керівництва сільським господарством (на матеріалах обласної ланки) / З.А. Павлович. – Київ: Наукова думка, 1979. – 191 с.

15. Павлович З.А. Удосконалення керівництва і управління сільським господарством: пошуки, рішення / З.А. Павлович // Радянське право. – 1980. – № 4. – С.28-31.

16. Прокопович-Павлюк І. В. Проблеми та перспективи розвитку господарства Львівщини / І. В. Прокопович-Павлюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 99-103.

17. Савченко Г. І. Про нормативно-правове закріплення пріоритетності розвитку сільського господарства України / Г. І. Савченко // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 622–627.

18. Статистичний щорічник України за 2010 рік / За редакцією О. Г. Осауленка. – Київ, 2011. – 560 с.

 

Заняття № 5.

Тема 5.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 540; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!