Підсумкове оцінювання результатів проходження студентами виробничої практики 

Остаточне оцінювання результатів Виробничої практики здійснюється за результатами оцінки якості виконання всіх передбачених в попередньому розділі видів робіт та оцінки захисту Звіту про виконання програми практики.

Оцінка 5 «відмінно» виставляється, за:

1) ґрунтовне, глибоке, на високому рівні ознайомлення з роботою бази практики та її особливостями; з досвідом організаційно-правової роботи; з практикою застосування чинного законодавства України; з організацією правового виховання населення;

2) логічно-послідовне викладення належним чином оформлених теоретичних і практичних матеріалів (документів) у структурних елементах звіту, а саме:

- у повному обсязі, на високому рівні та правильне виконання завдань, передбачених програмою практики, належне оформлення структурних частин звіту про виконання програми практики;

- у повному обсязі, на високому рівні систематичне ведення щоденника та його належне оформлення;

- своєчасне оформлення у повному обсязі та на високому якісному рівні звіту про виконання програми практики та своєчасну передачу його разом із щоденником й іншими матеріалами практики керівнику практики від коледжу на перевірку;

- збір у повному обсязі практичного матеріалу, документів, оформлених з дотриманням всіх вимог діловодства, та їх опрацювання в межах, необхідних для написання звіту й оформлення додатків;

- у повному обсязі та на високому рівні виконання завдань самостійної й індивідуальної роботи, передбачених програмою практики;

3) своєчасне внесення виправлень і корективів, уточнень, доповнень та інших змін при наявності зауважень від керівника практики у звіт про виконання програми практики;

4) відмінну оцінку в характеристиці студента, що надана керівником від бази практики;

5) успішну презентацію звіту про виконання програми практики на його захисті, що свідчить про високий рівень оволодіння студентом практичними навичками роботи за обраним напрямом практики, вичерпні знання та глибоке розуміння програмного матеріалу, що супроводжується переконливими твердженнями студента, логічністю викладу, правильністю мовлення, ґрунтовністю відповідей на запитання присутніх.  

Оцінка 4 «добре» виставляється, за:

1) належний рівень ознайомлення з роботою бази практики та її особливостями; з досвідом організаційно-правової роботи; з практикою застосування чинного законодавства України; з організацією правового виховання населення;

2) логічно-послідовне викладення належним чином оформлених теоретичних і практичних матеріалів (документів) у структурних елементах звіту, а саме:

- правильне виконання більшої частини завдань, передбачених програмою практики, правильне оформлення структурних частин звіту про виконання програми практики;

- систематичне ведення щоденника належно оформленого щоденника з практики;

- своєчасне оформлення у повному обсязі звіту про виконання програми практики та своєчасну передачу його разом із щоденником й іншими матеріалами практики керівнику практики від коледжу на перевірку;

- опрацювання практичного матеріалу та збір документів, необхідних для написання звіту й оформлення додатків практично у повному обсязі;

- виконання всіх завдань самостійної й індивідуальної роботи, передбачених програмою практики;

3) добру оцінку в характеристиці студента, що надана керівником від бази практики;

4) належну презентацію звіту про виконання програми практики на його захисті, що свідчить про оволодіння студентом практичними навичками роботи за обраним напрямом практики у повному обсязі.  

Оцінка 3 «задовільно» виставляється, за:

1) поверхове ознайомлення з роботою бази практики та її особливостями; з досвідом організаційно-правової роботи; з практикою застосування чинного законодавства України; з організацією правового виховання населення;

2) наявність помилок при викладенні теоретичних і практичних матеріалів (документів) у структурних елементах звіту, а саме:

- наявність помилок в структурних частинах звіту про виконання програми практики та б більшій частині завдань, передбачених програмою практики;

- неохайне оформлення щоденника з практики;

- несвоєчасне передання звіту разом із щоденником та іншими матеріалами практики керівнику практики від коледжу на перевірку, неповне та неналежне оформлення звіту;

- часткове опрацювання практичного матеріалу та додатків, необхідних для написання звіту про виконання програми практики, їх збір не в повному обсязі;

- виконання завдань самостійної й індивідуальної роботи, передбачених програмою практики, не в повному обсязі та з помилками;

3) задовільну оцінку в характеристиці студента, що надана керівником від бази практики;

4) посередню презентацію звіту про виконання програми практики на його захисті, яка свідчить про поверхові знання та розуміння основного програмного матеріалу практики.

Оцінка 2 «незадовільно» виставляється, за:

1) грубе порушення студентом трудової та виконавчої дисципліни бази практики, що практично унеможливлює нормальну ознайомлювальну практичну роботу із набуття досвіду організаційно-правової роботи, практикою застосування чинного законодавства України і організацією правового виховання;

2) невиконання програми практики, а саме:

- відсутність більшої частини завдань, передбачених програмою практики, та відсутність окремих структурних частин звіту про виконання програми практики;

- відсутність чи неналежне оформлення щоденника з практики;

- не передання звіту, щоденника й інших матеріалів практики керівнику практики від коледжу на перевірку;

- неналежне опрацювання практичного матеріалу та додатків;

- відсутність документів, необхідних для написання звіту;

- невиконання завдань самостійної та індивідуальної роботи;

3) негативний відгук в характеристиці студента, що надана керівником від бази практики.

Одержана при захисті Звіту незадовільна оцінка спричиняє академічну заборгованість і є причиною не допуску до складання державного екзамену.

Після захисту Звіти про виконання програми практики (разом з їх електронною версією) подаються на циклову комісію і передаються згідно акту в архів, де вони зберігаються 3 роки, після чого знищуються в установленому порядку.

 

 


[1] Оцінка 4 «добре», як виняток, може бути виставлена за відсутності окремих додатків або оформлення їх шаблонами чи бланками за умови, що база практики з об’єктивних причин не змогла надати необхідні матеріали для оформлення додатків.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 83;