Критерії оцінювання додатків до Звіту з виробничої практики(виконання даного розділу виробничої практики має рекомендаційний характер)

Одним з основних завдань виробничої практики є закріплення та вдосконалення первинних професійних умінь та навичок, набутих студентами при проходженні навчальних практик. З метою перевірки рівня сформованості практичних навичок, вміння використовувати теоретичні знання при вирішенні конкретних життєвих ситуацій та вміння працювати з нормативно-правовими актами, зокрема, знаходити необхідну норму, тлумачити її зміст, робити правильні висновки та викладати їх у відповідних документах, до звіту з виробничої практики мають бути долучені додатки.

Кожне виконане студентом завдання підтверджується відповідним додатком, перелік яких надається студентам разом Програмою виробничої практики.

Додатки оформляються відповідно до Правил ведення й оформлення звітної документації з практики та правил діловодства, що застосовуються до оформлення конкретного виду документу.

Оцінка 5 «відмінно» виставляється, якщо:

- до звіту долучені всі додатки, передбачені відповідним переліком;

- всі додатки оформлено згідно з правилами діловодства;

- додатки є реально складеними документами, а не шаблонами чи бланками;

- додатки відповідають вимогам чинного законодавства;

- додатки відповідають змісту звіту з виробничої практики та базі практики;

- всі додатки оформлено охайно та грамотно, граматичні, орфографічні та механічні помилки відсутні.

Оцінка 4 «добре»[1] виставляється, якщо:

- до звіту долучені всі додатки, передбачені відповідним переліком;

- всі додатки оформлено згідно з правилами діловодства;

- додатки є реально складеними документами (не шаблонами чи бланками), допускається долучати фотокопії окремих документів;

- додатки відповідають вимогам чинного законодавства;

- додатки відповідають змісту звіту з виробничої практики та базі практики;

- всі додатки оформлено охайно та грамотно, допускаються незначні неточності чи не грубі помилки, граматичні та орфографічні помилки відсутні, допускається наявність механічних помилок, які акуратно виправлені самим студентом.

Оцінка 3 «задовільно» виставляється, якщо:

- до звіту долучені всі додатки, передбачені відповідним переліком;

- додатки в цілому оформлено згідно з правилами діловодства;

- частина додатків є реально складеними документами, а частина фотокопіями, шаблонами чи бланками;

- не всі додатки відповідають вимогам чинного законодавства;

- не всі додатки відповідають змісту звіту з виробничої практики та базі практики;

- додатки в цілому оформлено охайно та грамотно, але при цьому допущені граматичні, орфографічні та механічні помилки, частина яких акуратно виправлена студентом.

Оцінка 2 «незадовільно» виставляється, якщо:

- до звіту долучені не всі додатки, передбачені відповідним переліком;

- додатки оформлено з порушенням правил діловодства;

- переважна більшість додатків є шаблонами чи бланками;

- додатки не відповідають вимогам чинного законодавства;

- переважна більшість додатків не відповідає змісту звіту з виробничої практики та базі практики;

- при оформленні додатків допущені граматичні, орфографічні та механічні помилки, які залишились не виправленими.

Критерії оцінювання Звіту про виконання програми практики

Оцінювання самостійності та якості Звіту про виконання програми практики здійснюється за результатами рецензування та на підставі публічного захисту перед комісією у складі керівника практики від коледжу та провідних викладачів циклової комісії, яка призначається наказом директора коледжу.

На захист подаються Звіти, які, за висновком керівника практики від коледжу, заслуговують позитивної оцінки. Студенти, Звіти яких не допущені керівником до захисту, отримують оцінку «незадовільно».

На захист студент приходить із заліковою книжкою. Для захисту Звіту відводиться не більше 15 хвилин.

Під час захисту студент називає базу практики і коротко передає зміст виконаної роботи. Особливу увагу при цьому необхідно звернути на фактичну сторону роботи відповідної бази практики, на труднощі, які виникли при виконанні завдань, передбачених програмою практики та шляхи їх подолання. Виступ завершується формуванням висновків: одержані результати, їх достовірність і цінність.

Оцінюванню підлягає якість виконання Програми практики, оформлення Звіту, іншої звітної документації по практиці та результати їх захисту.

Оцінка захисту заноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.

Оцінювання якості виконання Звіту

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо:

- зміст усіх розділів Звіту відповідає затвердженій Програмі практики;

- у повному обсязі та правильно виконано всі завдання (в тому числі самостійна робота), передбачені Програмою практики;

- теоретичні аспекти та правову основу роботи відповідної бази практики розкрито;

- має місце глибокий аналіз чинного законодавства, наукової літератури та авторських висновків;

- залучений фактологічний матеріал, проаналізовано досвід вітчизняної практики у вирішенні відповідної проблематики;

- текст Звіту містить посилання на відповідні додатки, що свідчить про вміння теорію пов’язувати з практикою;

- теоретичні й практичні матеріали викладені логічно та послідовно;

- Звіт містить висновки щодо діяльності відповідної бази практики та пропозиції щодо її вдосконалення;

- текст Звіту оформлено відповідно до встановлених вимог.

Оцінка «добре» виставляється, якщо:

- зміст усіх розділів Звіту відповідає затвердженій Програмі практики;

- у повному обсязі та правильно виконано всі завдання (в тому числі самостійна робота), передбачені Програмою практики;

- теоретичні аспекти та правову основу роботи відповідної бази практики розкрито;

- має місце достатній аналіз чинного законодавства та наукової літератури;

- залучений фактологічний матеріал;

- текст Звіту містить посилання на відповідні додатки, що свідчить про вміння теорію пов’язувати з практикою;

- теоретичні й практичні матеріали викладені логічно та послідовно;

- Звіт містить висновки щодо діяльності відповідної бази практики;

- текст Звіту оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог, які не мають суттєвого впливу на якість виконання роботи.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо:

- зміст лише частини розділів Звіту відповідає затвердженій Програмі практики;

- завдання (в тому числі самостійна робота), передбачені Програмою практики, виконано поверхово, частково або неточно;

- теоретичні аспекти та правову основу роботи відповідної бази практики розкрито лише в загальних рисах;

- аналіз чинного законодавства є неглибоким, не враховано всі зміни;

- зміст здебільшого носить теоретичний характер, фактологічний матеріал залучено в недостатній кількості;

- текст Звіту містить посилання на лише окремі додатки, що свідчить про недостатні вміння теорію пов’язувати з практикою;

- теоретичні й практичні матеріали викладені не послідовно, не повною мірою взаємопов’язані;

- Звіт не містить висновків щодо діяльності відповідної бази практики;

- текст Звіту оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог.

Оцінка «незадовільно»виставляється, якщо:

- зміст жодного з розділів Звіту не відповідає затвердженій Програмі практики;

- завдання (в тому числі самостійна робота), передбачені Програмою практики, не виконано;

- теоретичні аспекти та правову основу роботи відповідної бази практики не розкрито;

- аналіз чинного законодавства відсутній;

- зміст носить виключно теоретичний характер;

- фактологічний матеріал не використаний;

- текст Звіту не містить посилань на додатки, що свідчить про невміння теорію пов’язувати з практикою;

- теоретичний матеріал викладено не послідовно;

- Звіт не містить висновків щодо діяльності відповідної бази практики;

- текст Звіту оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог.

Оцінювання захисту Звіту

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо:

- студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати виконаних робіт;

- доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом;

- студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання;

- доповідь студента та його відповіді свідчать про вільне орієнтування в роботі відповідної бази практики;

- студент висловлює власне ставлення до визначеної проблеми та може його обґрунтувати;

- володіє майстерністю усної доповіді, вміє тримати контакт з аудиторією.

Оцінка «добре» виставляється, якщо:

- студент спроможний чітко викласти основні результати виконаних, але йому складно виокремити найосновніше в проведеній роботі;

- доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом;

- студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на переважну більшість поставлених питань;

- доповідь студента та його відповіді свідчать про те, що він орієнтується в роботі відповідної бази практики;

- студент висловлює власне ставлення до визначеної проблеми, але не може повною мірою його обґрунтувати;

- виявляє достатньо вмінь усної доповіді, в основному тримає контакт з аудиторією.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо:

- студент невпорядковано викладає основні результати виконаних робіт;

- доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом з окремих питань;

- студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання;

- доповідь студента та його відповіді свідчать про те, що він орієнтується в роботі відповідної бази практики, але лише поверхнево;

- студент висловлює власне ставлення до визначеної проблеми, але недостатньо аргументовано;

- виявляє лише окремі уміння усної доповіді.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо:

- студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати виконаних робіт, неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності;

- ілюстративний матеріал не використано;

- студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання;

- доповідь студента та його відповіді свідчать про те, що він оперує лише загальними фразами і в роботі відповідної бази практики фактично не орієнтується;

- студент не може висловити власне ставлення до визначеної проблеми;

- наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 173;