Критерії оцінювання навчальних досягнень студентівЗагальні положення

Навчальна дисципліна «Виробнича практика» викладається на третьому або четвертому курсі навчання залежно від того на основі повної чи базової загальної середньої освіти особи були зараховані до числа студентів коледжу.

Проходження студентами виробничої практики здійснюється після вивчення циклів гуманітарної і соціально-економічної підготовки, фундаментальної підготовки, професійної та практичної підготовки і фактично є завершальним етапом узагальнення, поглиблення й закріплення теоретичних знань та формування практичних вмінь і навичок самостійного виконання професійних завдань.

Відповідно до Наскрізної програми практики, затвердженої НМЦ «Укоопосвіта» 14.06.2010 року студенти спеціальності «Правознавство» проходять виробничу практику: в районних управліннях юстиції; місцевих судах; в юридичній службі та структурних підрозділах підприємств, установ, організацій; органах місцевого самоврядування та місцевих органах державної влади; в органах внутрішніх справ.

Робочі навчальні програми виробничої практики передбачають: оволодіння сучасними методами та формами організації праці в галузі майбутньої професії; набуття професійних умінь і навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень; систематичне поновлення теоретичних знань, підвищення правової культури та професійної свідомості; закріплення та поглиблення знань, здобутих при вивченні правових дисциплін; набуття досвіду правозастосовної діяльності та практичної роботи; ознайомлення з особливостями роботи відповідної бази практики; збирання й узагальнення практичного матеріалу для майбутньої роботи; набуття навичок науково-дослідної роботи тощо. 

Відповідно до робочого навчального плану загальна кількість годин з дисципліни становить 348 (6 тижнів), в тому числі практичних – 240 годин, самостійної роботи – 108 годин.

Форма підсумкового контролю – захист звіту про виконання програми практики.

Оцінюванню підлягають:

1) ведення та оформлення щоденника проходження виробничої практики;

2) індивідуальні завдання (мають рекомендаційний характер);

3) додатки до звіту з виробничої практики (мають рекомендаційний характер);

4) звіт про виконання програми практики.

Всі вказані вище обєкти оцінюються за національною чотирибальною шкалою оцінювання і студент може отримати оцінки 5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно» та 2 «незадовільно».

Критерії оцінювання рівня знань, знань, вмінь та навичок студентів за результатами проходження виробничої практики

Критерії оцінювання ведення та оформлення щоденника проходження Виробничої практики

Проходження студентами виробничої практики оформляється щоденником, що є основним документом, який підтверджує виконання студентом програми практики та тривалість перебування на практиці.

З метою об’єктивного оцінювання якості проходження студентами виробничої практики обов’язковій оцінці підлягає ведення та оформлення студентом Щоденника проходження виробничої практики.

Оцінка 5 «відмінно» виставляється за умови повного дотримання студентом Правил ведення й оформлення звітної документації з практики. Зокрема, якщо:

- титульна сторінка щоденника оформлена правильно та містить всю необхідну інформацію;

- в щоденнику є належним чином оформлена відмітка про прибуття-вибуття студента на базу практики;

- записи в щоденнику про виконану роботу відповідають Тематичному плану Програми практики та календарному графіку проходження практики;

- зміст виконаної роботи викладено лаконічно, точно і таким чином, що відображає сутність виконаної роботи;       

- фіксація в щоденнику виконаної студентом роботи здійснювалась кожного дня;

- кожен вид виконаних студентом робіт оцінено керівником практики від бази практики, про що є відповідні відмітки;

- щоденник своєчасно подавався студентом на планову перевірку керівнику від бази практики та керівнику від навчального закладу, про що є відповідні відмітки;

- в щоденнику керівником від бази практики підсумовано результати проходження практики студентом, про що є відповідна відмітка;

- текст щоденника оформлено охайно (відсутні виправлення, підчистки, дописки тощо), грамотно (відсутні граматичні, орфографічні та механічні помилки), відповідно до встановленої форми та вимог;

- по завершенню практики щоденник своєчасно передано на перевірку.  

Оцінка 4 «добре» виставляється за умови повного дотримання студентом Правил ведення й оформлення звітної документації з практики. Зокрема, якщо:

- титульна сторінка щоденника оформлена правильно та містить всю необхідну інформацію;

- в щоденнику є належним чином оформлена відмітка про прибуття-вибуття студента на базу практики;

- записи в щоденнику про виконану роботу відповідають Тематичному плану Програми практики та календарному графіку проходження практики (можуть мати місце незначні корективи Тематичного плану та календарного графіку, які своєчасно погоджено з керівником від бази практики та керівником від навчального закладу);

- зміст виконаної роботи викладено лаконічно, точно і таким чином, що відображає сутність виконаної роботи;       

- фіксація в щоденнику виконаної студентом роботи здійснювалась кожного дня;

- кожен вид виконаних студентом робіт оцінено керівником практики від бази практики, про що є відповідні відмітки;

- щоденник в цілому своєчасно подавався студентом на планову перевірку керівнику від бази практики та керівнику від навчального закладу, про що є відповідні відмітки;

- в щоденнику керівником від бази практики підсумовано результати проходження практики студентом, про що є відповідна відмітка;

- текст щоденника оформлено охайно (відсутні виправлення, підчистки, дописки тощо), грамотно (відсутні граматичні та орфографічні помилки; допускається наявність незначних механічних помилок, які акуратно виправлені студентом), відповідно до встановленої форми та вимог;

- по завершенню практики щоденник своєчасно передано на перевірку. 

Оцінка 3 «задовільно» виставляється за умови дотримання студентом Правил ведення й оформлення звітної документації по практиці в цілому. Зокрема, якщо:

- титульна сторінка щоденника оформлена правильно та містить всю необхідну інформацію;

- в щоденнику є належним чином оформлена відмітка про прибуття-вибуття студента на базу практики;

- записи в щоденнику про виконану роботу в цілому відповідають Тематичному плану Програми практики та календарному графіку проходження практики, але мають місце корективи Тематичного плану та календарного графіку та відхилення від них, які погоджено з керівником від бази практики та керівником від навчального закладу;

- зміст виконаної роботи викладено таким чином, що він не в повній мірі відображає сутність виконаної роботи, формулювання занадто громіздке;       

- фіксація в щоденнику виконаної студентом роботи здійснювалась несистематично;

- кожен вид виконаних студентом робіт оцінено керівником практики від бази практики, про що є відповідні відмітки;

- щоденник несвоєчасно подавався студентом на планову перевірку керівнику від бази практики та керівнику від навчального закладу, про що є відповідні відмітки;

- в щоденнику керівником від бази практики підсумовано результати проходження практики студентом, про що є відповідна відмітка;

- текст щоденника оформлено в цілому охайно, але мають місце незначні виправлення, підчистки, дописки тощо; студентом допущено граматичні, орфографічні та механічні помилки, частина яких акуратно виправлена;

- форма щоденника відповідає встановленим вимогам;

- по завершенню практики щоденник передано на перевірку своєчасно, але було повернуто для усунення допущених помилок та недоліків або ж з незначним порушенням строків. 

Оцінка 2 «незадовільно» виставляється за умови істотного відхилення студентом від Правил ведення й оформлення звітної документації з практики. Зокрема, якщо:

- титульна сторінка щоденника оформлена з порушенням встановлених вимог та не містить всієї необхідної інформації;

- в щоденнику не належним чином оформлена відмітка про прибуття-вибуття студента на базу практики;

- записи в щоденнику про виконану роботу здійснено з порушенням Тематичного плану Програми практики та календарного графіка проходження практики, мають місце корективи Тематичного плану та календарного графіку й відхилення від них, які не погоджено з керівником від бази практики та керівником від навчального закладу;

- зміст виконаної роботи викладено таким чином, що він не відображає сутність виконаної роботи або взагалі не відображено в щоденнику;       

- фіксація в щоденнику виконаної студентом роботи здійснювалась несистематично;

- не всі види виконаних студентом робіт оцінено керівником практики від бази практики;

- щоденник несвоєчасно подавався студентом на планову перевірку керівнику від бази практики та керівнику від навчального закладу або не подавався взагалі;

- в щоденнику керівником від бази практики не підсумовано результати проходження практики студентом;

- текст щоденника оформлено не охайно, мають місце значні виправлення, підчистки, дописки тощо; студентом допущено граматичні, орфографічні та механічні помилки, які залишилися не виправленими;

- форма щоденника не відповідає встановленим вимогам;

- по завершенню практики щоденник передано на перевірку своєчасно, але було повернуто для усунення допущених помилок та недоліків або ж зі значним порушенням строків. 

4.2.2 Критерії оцінювання індивідуальних завдань

(виконання даного розділу виробничої практики має рекомендаційний характер)

Робочими навчальними програмами з Виробничої практики передбачено виконання студентами індивідуальних завдань з метою виявлення творчого потенціалу та більш повного розкриття здібностей студентів.

Індивідуальні завдання можуть виконуватись у формі написання рефератів, повідомлень, створення презентацій, складання схем, таблиць та кросвордів. Виконання всіх вказаних видів завдань – це інтелектуальний творчий процес, який передбачає глибоке осмислення тексту. Виконання цієї роботи має на меті поглибити і розширити знання студента з окремої проблеми, а також удосконалити навички опрацювання навчально-науково, довідкової літератури, виробити вміння адекватно аналізувати і впроваджувати підібраний матеріал.

Оцінюються індивідуальні завдання із застосуванням таких критеріїв:

- відповідність змісту виконаної роботи темі індивідуального завдання;

- глибина і повнота розкриття теми;

- логіка викладання матеріалу;

- рівень навичок самостійної роботи з нормативною та науковою літературою, вміння критично оцінити її;

- творчий характер роботи;

- вміння підібрати найсуттєвіший матеріал;

- врахування змін чинного законодавства;

- оформлення індивідуального завдання згідно вимог.

Оцінка 5 «відмінно» виставляється, якщо виконана робота є самостійною, творчою. Її зміст і форма відповідають темі індивідуального завдання, матеріал викладено логічно і послідовно, враховано останні зміни чинного законодавства, відсутні фактичні, орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки, обсяг відповідає встановленим нормативам, завдання оформлено згідно вимог.

Під час захисту студент вільно орієнтується у матеріалі, висловлює власне ставлення до визначеної проблеми, володіє майстерністю усної відповіді, вміє тримати контакт з аудиторією.

Оцінка 4 «добре» виставляється, якщо простежується творчий підхід до виконання індивідуального завдання, матеріал викладено послідовно, відповідає темі, інколи простежується порушення логіки, враховано зміни чинного законодавства, наявні незначні фактичні, орфографічні, пунктуаційні, граматичні та стилістичні помилки, обсяг відповідає встановленим нормам, завдання оформлено згідно вимог.

Під час захисту студент вільно орієнтується у матеріалі, висловлює власне ставлення до питання, виявляє достатньо умінь усної відповіді.

Оцінка 3 «задовільно» виставляється, якщо простежується спроба підійти до виконання індивідуального завдання самостійно й творчо, однак, робота була спланована недосконало, завдання має загальний зміст, що недостатньо структурований, простежується невміння групувати матеріал, зміни чинного законодавства враховано частково, наявні фактичні, орфографічні, пунктуаційні, граматичні та стилістичні помилки, обсяг відповідає встановленим нормам, у оформленні є деякі недоліки.

Під час захисту студент орієнтується у матеріалі, але висловлює свої думки недостатньо аргументовано, виявляє лише окремі вміння усної відповіді.

Оцінка 2 «незадовільно» виставляється, якщо індивідуальне завдання виконано нашвидку, фрагментарно, позначене несамостійним підходом до виконання, зміст і форма виконаної роботи не відповідають темі індивідуального завдання, тема не розкрита, зміни чинного законодавства не враховано або індивідуальне завдання взагалі не виконано.

При захисті студент не спроможний відтворити інформацію у певній послідовності, оперує лише загальними фразами, наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 146;