Зразок титульної сторінки звітної документації з виробничої практикиДодаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

студент IV курсу групи ПВ9/11-14/15-48

 

Армашов Сергій Олександрович

 

м. Кропивницький

Зразок щоденника з виробничої практики

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

__________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відділення_________________________________________________________

 

Циклова комісія ____________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

 

спеціальність______________________________________________________

                                                           (назва)

_________ курс, група _______________

 

Студент___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи  «___» ______________ 20___ року

 

____________ ____________________________________________________

(підпис)              (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи «___» ______________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

   (підпис)         (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                  

 

 

Календарний графік проходження практики

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______        __________________________

                                                   (підпис)            (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ______ ______________________

                                                                     (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Робочі записи під час практики

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи

___________  ___________________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

 

Печатка                                      «______» __________________ 20 __ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата складання заліку «____»_______________20____року 

Оцінка за національною шкалою____________________

                                                             (прописом)

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________           ______________________

(підпис)                 (прізвище та ініціали)

Зразок титульної сторінки Звіту з виробничої практики

Додаток 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

 

ЗВІТ

з виробничої практики

студента (ІІІ) IV курсу групи ПВ9/11-14/15-48

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Армашова Сергія Олександровича

 

 

Період проходження:

з «___»____________ 201__ р. по «___»____________ 201__ р.

 

Місце практики: __________________________________________

 

 

Керівник практики

від організації:        ________________          __________________

                                     (підпис)                        (прізвище)

МП

 

Керівник практики

від навчального закладу: ________________            ___________________

                                                   (підпис)                (прізвище)

 

 

м. Кропивницький – 2018 р.

Зразок змісту звіту з виробничої практики

Додаток 4

ЗМІСТ

                                                                                                                   стор.

ВСТУП………………………………………………………………………................3

РОЗДІЛ 1. Правова основа діяльності, порядок формування, завдання та

структура управління юстиції...………………………………………………………4

РОЗДІЛ 2. Апарат управління юстиції та організація його роботи ……………10

РОЗДІЛ 3. Організація роботи реєстраційної служби управління юстиції ……...15

РОЗДІЛ 4. Координація роботи Державної виконавчої служби ……………........22

РОЗДІЛ 5. Координація роботи установ нотаріату ……………..............................22

РОЗДІЛ 6. Організація роботи правового відділу управління юстиції ………….22

ВИСНОВКИ……………………...…………………………………………………...26

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….32

 

Зразок титульної сторінки додатків до звіту з виробничої практики

Додаток 5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

 

ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ

з виробничої практики

студента (ІІІ) IV курсу групи ПВ9/11-14/15-48

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Армашова Сергія Олександровича

 

 

Період проходження:

з «___»____________ 20___ р. по «___»____________ 20___ р.

 

Місце практики: __________________________________________________

 

 

Керівник практики

від навчального закладу: ________________ ___________________

                                                   (підпис)             (прізвище)

 

м. Кропивницький

Зразок титульної сторінки індивідуального завдання до виробничої практики

Додаток 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

до виробничої практики

студента (ІІІ) IV курсу групи ПВ9/11-14/15-48

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Армашова Сергія Олександровича

 

 

Період проходження:

з «___»____________ 20___ р. по «___»____________ 20___ р.

 

Місце практики: __________________________________________________

 

 

Керівник практики

від навчального закладу: ________________ ___________________

                                                   (підпис)                    (прізвище)

 

 

м. Кропивницький

Зразок оформлення списку використаних джерел

Додаток 7

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. //www.rada.gov.ua.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами і доповненнями) //www.rada.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е видання, перероблене і доповнене /за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т.ІІ. – 1088 с.

4. Панченко М.І. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2005. – 386 с.

5. Силенко Л.М. Цивільне право України: Навчальний по­сібник. – К.: Алерта, 2004. – Ч. 1. – 328 с.

6. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учебное пособие. – К.: А.С.К., 2001. – 486 с. 

7. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах /за заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 2. Загальна частина. – 520 с.

8. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобовязання. Підручник /за заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Істина, 2006. – 498 с.

9. Цивільне право України: Підручник. У 2-х книгах /О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 529 с.

10. Цивільне право України. Частина друга [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти] /Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін.; За ред. проф. Ч.Н. Азімова, доцентів С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка. – Х.: Право, 2000. – 632 с.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 342;